Освободителните борби на Македония, I
Хр. Силянов
 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ И ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА*
съст. Румен Караганев
 

_А_  —  _Б_  —  _В_  —  _Г_  —  _Д_  —  _Е_  —  _Ж_  —  _З_  —  _И_  —  _Й_  —  _К_  —  _Л_  —  _М_  —  _Н_  —  _О_  —  _П_  —  _Р_  —  _С_  —  _Т_  —  _У_  —  _Ф_  —  _Х_  —  _Ц_  —  _Ч_  —  _Ш_  —  _Щ_  —  _Ъ_  —  _Ю_  —  _Я_

* С оглед да се избегнат обърквания при отъждествяването на селищата вследствие на извършените промени в имената и административното делене, а в много случаи и поради липсата на приемственост след унищожаването им населените места в пределите на бившата Османска империя (до Балканските войни 1912-1913 г.) са подредени според тогавашните им имена и административно делене по кази, като в скоби са дадени някои местни или общоприети форми. На повечето от тях в Македония и Одринска Тракия наред с традиционните български имена са дадени в скоби и чуждите изговорни форми, а за някои от градовете — и днешните им официални имена.

Населените места, гари, гранични пунктове и др., които са на територията на българската държава до 1912 г., както и тези, включени в нейните предели след Балканските войни, са подредени според тогавашните им имена и административна принадлежност (съответно по околии и кази), като се дават препратки към днешните им официални имена при настъпили промени.

Поставените в скоби въпросителни знаци при обясненията показват, че данните в текста не са достатъчни за пълно уточняване. 

Аали (Или дере) с., Драмска каза — 229.

Австралия—9.

Австрия — вж. Австро-Унгария.

Австро-Унгария (дуалистична монархия до 1918 г.) — 8, 21, 47, 79, 150, 188, 189, 217, 219, 414, 436, 440.

Азия — 9, 264.

Азмачево, с., Лозенградска каза — 427.

Азот, обл. Велешка каза — 71.

Айватово, с., Солунска каза — 39.

Айматово (Аматово), с., Кукушка каза — 351.

Айматовско блато — 350.

Акия (Акя) гр. — 114.

Албания — 29, 64, 218, 363, 404.

Албански планини — 402.

албанци — 17, 217, 219, 390.

Алданци, с., Прилепска каза — 292, 293, 371.

Алиботуш, пл. — 228, 231, 232, 337.

Алистрати, с. Драмска каза — 58.

Америка — 51, 52, 89, 90, 200.

Анадола (Мала Азия) — 415.

Ангиста, р. — 227-229.

Англия — 9, 10, 47, 49-52, 61, 185, 188, 189, 192, 218, 414.

Апоскеп, с., Костурска каза — 302, 384, 386, 387, 442.

Апортес, колиби — 229.

Арамибунар, местн., Неврокопска каза — 343.

Арамийски падини, вр., Костурска каза — 305.

Арамски камък, мест. Битолска каза — 366.

Арджанско блато, Солунска каза — 347, 350.

Армажик, с., Лозенградска каза — 427.

Арменско, с., Леринска каза — 397, 423, 427, 435.

арменци — 49, 52, 92, 249.

арнаути — 217, 294, 310, 384, 389.

Атина — 82, 412, 413.

Африка — 264.

Ахматово (Ахмачево), с., Василикоска каза — 426.

Ахил, о. в Малкото преспанско езеро — 380, 381.

Ахтопол, гр. — 333, 335, 336, 426.

Ахтополско — 333.

Ахъркьой, с., Одринска каза — 110.

Ахъчелебийски район (Смолянско) — 324. 

Баба, пл. — 290, 294, 361, 362.

Бабино, с., Демирхисарска каза — 279, 295, 382, 383.

Бабунски проход — 370.

Бабчур, с., Костурска каза — 174, 384.

Бабяк, с., каза Разлог — 345, 347.

Багдад — 24.

Базерник (Баздерник), с., Битолска каза — 382.

Балчик, гр. — 325, 438.

Бакърджик (Бузгазджик), с., М.-търновска каза — 330.

Балдево, с., Неврокопска каза — 214, 270, 418.

Балинци, с., Дойранска каза — 108, 109, 430.

Балкани — 3, 7, 188, 414, 443.

Баница, с., Сярска каза — 156, 216, 227, 232-233, 279.

Банско, гр. — 1, 16, 86-88, 98, 179, 346.

Баня, с., каза Разлог — 16.

Барбеш, вр. (?) — 141, 390.

Барбаш, пл. — 393.

Батак, гр. — 4, 180, 187, 420.

Башбунар, мест., Солунско — 347, 348.

Бачево, с., каза Разлог — 337, 344, 345, 430.

Бачища, с., Кичевска каза — 30.

Баялци, с., Гевгелийска каза — 113.

Беласица, пл. — 109, 337.

Белгия — 261.

Белград (Београд) — 38, 64, 67, 72, 90, 91, 190.

Белемето, мест., Пирин планина — 340.

Белкамен, мест., Костурска каза — 384, 393, 394.

Бели кладенци, мест., Костурска каза — 422.

Белица, с., Дойранска каза — 430.

Белица, с., Кичевска каза — 407.

Белица, с., каза Разлог — 337, 345, 347.

Беличка планина — 315.

Беловарица, с., Прилепска каза — 138.

Беловодица, с., Прилепска каза — 320.

Белчища, с., Охридска каза — 314.

Беране, гр. — 72.

Берлин — 2-4, 7, 40, 47, 48.

Бесарабия — 340.

Берово, с., Пехчевска (Малешевска) каза — 3, 15.

Бигала (Биала), мест., Битолска каза — 381.

Бигорът, мест., М.-търновска каза — 428.

Бигла, мест., в Леринска и Костурска каза — 301, 305, 306.

Бигла-планина — 220, 235, 237, 281, 284, 287, 289, 297, 301, 305, 361, 366, 369, 376, 382, 403, 435.

Билища (Биглища), с., Костурска каза — 301, 304, 305.

Бирино, с., Битолска каза — 372.

Бистра, пл. — 315, 361, 405.

Бистрица, пл. — 82.

Бистрица, с., Горноджумайска каза — 178, 179.

Бистришка долина — 344.

Битлиски вилает — 49.

Битолска каза — 411, 420, 425.

Битолска нахия — 420, 421.

Битолска околия — 29, 289, 408, 409, 420.

Битолски вилает — 68, 112, 240, 281, 308, 319, 323, 324, 326, 360, 408, 409, 411, 420, 426, 430.

Битолски Демир Хисар — вж. Демир Хисар.

Битолски край — 203.

Битолски район — 238, 273, 287, 301, 382.

Битолско — 39, 82, 104, 137, 141, 199, 201, 203, 219, 220, 224, 225, 227, 241, 305, 320, 326-328, 339, 345, 383, 398, 411, 417, 419, 430, 433, 434, 437, 442.

Битолско поле — 290, 361, 362, 380, 382, 408.

Битоля (Битола), гр. — 37-39, 41, 43, 46, 65, 67, 68, 73, 74, 92, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 131, 137, 142, 168, 169, 171, 172, 175, 203, 221, 235-238, 240, 242, 254, 263, 265, 272, 273, 279, 280, 285, 289, 290, 294, 298, 308, 311, 314, 315, 321, 327, 357-362, 365, 370, 371, 374, 376, 381, 393, 421, 433, 434, 436, 439.

Битоша, с., Леринска каза — 308, 309.

Битуше, с., Реканска каза — 423.

Благоевград (Горна Джумая), гр. — 3, 16, 65.

Блаца (Бугарска Блаца), с., Костурска каза — 116, 166, 301, 302, 384, 385, 394.

Близък Изток — 49, 188.

Бобицките стени, мест., Костурска каза — 173.

Бобища, с., Костурска каза — 385.

Богомила, с., Велешка каза — 39.

Боишка гора — 383.

Боишка планина — 365, 368, 369.

Боища, с., Битолска каза — 220, 221, 281, 383.

Боймица, с., Гевгелийска каза — 109.

Болно (Боуно), с., Битолска каза — 222, 297, 300, 375.

Борово, с., каза Тиквеш — 113.

Босна—21.

Бостанджиовци, с., Битолска каза — 300.

Босфор, проток — 47, 48, 53, 189, 361.

Ботун, с., Охридска каза — 314.

Ботунски проход — 360.

Брайчино, с., Битолска каза — 380, 396

Брежани, с., Охридска каза — 310, 312, 397.

Брежанско — 313, 314.

Брезница, с., Костурска каза — 115, 386.

Брезница, с., Неврокопска каза — 342.

Брезово, с., Битолска каза — 219, 220.

Бродилово, с., Василикоска каза — 333.

Бугариево, с., Солунска каза — 40.

Будапеща — 90.

Бузлуджа, вр. — 4.

Буково, с., Охридска каза — 397, 399.

Букурещ — 1, 37, 150.

Бунар-Хисар (Пънархисар) гр. — 324, 333, 426.

Бунархисарска околия — 324, 333.

Бунархисарски район — 324.

Бунархисарско — 229, 323, 324, 336, 409.

Бургас, гр. — 325, 326, 329, 330.

Бургаско — 328.

Буф, с., Битолска каза — 139, 280, 290, 308, 309, 423.

Буфска планина — 290, 308, 361, 396.

Буфкол (Буфско), обл. — 290.

Буче, пл. — 301.

Бучища, с., Охридска каза — 222.

Бушева чешма, склон — 370.

българи — 1, 2, 7, 20, 21, 28, 32, 67, 68, 70, 74, 77, 78, 85, 92, 115, 120, 150, 179, 181, 204, 215, 216, 237, 259, 264-266, 268, 269, 290-292, 310, 328, 335, 356, 357, 374, 399, 411, 412, 415, 416, 419, 429, 431, 440, 443, 444.

България — 2, 4, 15, 19, 20, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 55-60, 62, 64, 65, 67, 72, 73, 75, 77, 78, 80-83, 85, 86, 96. 98, 100, 101, 123, 124, 131, 134, 137, 138, 145, 146, 149-151, 155, 159, 163, 164, 167, 172-174, 177, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 191, 193, 199, 201, 206, 208, 211, 215, 225, 237, 240, 243, 245-247, 251, 252, 260, 266, 267, 275, 278-280, 290, 300, 325-328, 330, 331, 335, 337, 338, 343, 344, 346, 347, 349, 391, 395, 396, 398, 402, 406, 415, 426-428, 434, 437-441, 443.

Българско Кадиево, с., Лозенградска каза — 427.

Бъмбъки, с., Костурска каза — 385.

Бърбоцко (Борбоцко), с., Костурска каза — 390.

Бържани (Бърджани), с., Кичевска каза — 407.

Бялата леска, вр. — 305. 

Валовища (тур. Демир Хисар, гръц. Сидекастрон), гр. — 341.

Валандово, с., Дойранска каза — 108, 109.

Вардар, р. — 65, 81-83, 85, 98, 165, 175, 200, 203, 224, 227, 348, 352, 353.

Вардарска долина — 21.

Вардарска глава, мест., Костурска каза — 386.

Варна, гр. — 149, 180, 325.

Варош, с., Прилепска каза — 374.

Василико (Мичурин), гр. — 323, 328-330, 332, 335, 336, 417, 426.

Василикоска каза — 425, 427, 429.

Василикоска околия — 332, 428.

Василикоско — 333, 411, 426, 428.

Васкоречище, мест., Охридска каза — 313.

Велгощи, с., Охридска каза — 215, 221, 314, 424.

Велика (Великово), с., М.-търновска каза — 110, 333, 427.

Велме, с., Охридска каза — 222. Вж. и Старо Велмей

Велмевци, с., Охридска каза — 220, 294, 295.

Велмейско — 313.

Велес, гр. — 2, 18, 32, 40, 46, 92, 125, 246, 248, 250, 252, 254, 264, 265, 353, 360.

Велешка епархия — 2.

Велешко — 39, 225, 352.

Велико Търново, гр. — 153.

Весчани (Вехчани), с., Охридска каза — 312.

Ветърско (Ветерско), с., Велешка каза — 351, 352.

Видрани, с., Кичевска каза — 407.

Виена — 90, 190.

Виза, гр. — 333, 426.

Визенска каза — 425, 429.

Визица, с., М.-търновска каза — 330.

Виница, с., Кочанска каза — 75, 76, 78, 96.

Виница, с., Щипска каза — 74, 107.

Винци, с., Кумановска каза — 216.

Винярите, мест., Костурска каза — 359.

Вирово, с., Битолска каза — 220, 383.

Висока чука, вр., Охридска каза — 399.

Високо дърво, вис., Охридска каза — 399.

Височен (Височан), с., Драмска каза — 229.

Витолища, с., Прилепска каза — 319, 321.

Вич, пл. — 285, 301, 361, 384, 385, 390.

Вичот, мест., Битолска каза — 379.

Вишени, с., Костурска каза — 116, 301, 302, 385, 391, 394, 422.

Вишеслоец, вр., Охридска каза — 399.

Владимирово, с., Малешевска каза — 224.

Владово, с., Воденска каза — 349.

власи — 17, 28, 67, 68, 290, 291, 292, 303, 356, 374, 377, 384, 389, 390, 443.

Влахи, с., Мелнишка каза — 59, 88.

Воден (гръц. Едеса), гр. — 215, 361, 392.

Воденска околия — 349.

Воденско — 113, 135, 171, 180, 347, 390, 430.

Волак, с., Драмска каза—143, 229.

Волкодери, с., Битолска каза — 298, 376.

Вощарани (Вощарени), с., Леринска каза — 141.

Врабча, с., Мелнишка каза — 15.

Вранещица, с., Кичевска каза — 41, 315, 317.

Вранинци, с., Кочанска каза — 430.

Вранче, с., Битолска каза — 371.

Враня, гр. — 352, 353.

Враца, гр. — 348.

Връбник (Върбник), с., Костурска каза — 223, 304, 305.

Вургари (Българи), с., Василикоска каза — 330.

Вълкодери, вж. Волкодери Въмбел, с., Костурска каза — 223, 304, 385.

Въмбелска планина — 273.

Върбица, пл., — 301, 361, 384.

Върбица, вр., Костурска каза — 307, 385.

Върбовец, с., Битолска каза — 371.

Върбяни, с., Прилепска каза — 222.

Върбяни, с., Охридска каза — 314, 402.

Въртеник, с., Костурска каза — 388, 398.

Въртушка, вр. (?) — 377. 

Габрово, вр., Горноджумайска каза — 274.

Габрово, с., Горноджумайска каза — 56, 162, 278.

Гавалянци, с., Битолска каза — 113, 108.

Галата, квартал от Цариград — 51.

Галичица, пл. — 297, 286, 361, 376, 379.

Галичник, с., Дебърска каза — 29, 76, 403-405.

Гарван; мест. (?) — 342.

Гарничеьо (Горничево), с., Леринска каза — 309.

Гевгели, гр. — 45, 68, 109, 347, 348.

Гевгелийска каза — 163.

Гевгелийска околия — 109.

Гевгелийско — 112, 113, 225, 347, 348, 430.

Герман, с., Битолска каза — 381, 396.

Германия — 50, 52, 53, 192, 267.

Германска планина, Битолско — 375, 378, 380, 381, 384, 385.

Гиляни (Гниляни), гр. — 419.

Глобочани (Глъмбочани), с., Битолска каза — 378.

Глобочанска планина — 312.

Глобочица, с., Охридска каза — 312.

Годивье (Годивле), с., Охридска каза — 222, 313, 314, 401.

Годлево, с., каза Разлог — 16, 344, 346.

Годлевски балкан — 346.

Гойдароец, мест., Охридска каза — 313.

Гола чука, вр. Ениджевардарска каза — 351.

Голеш, вр., Василикоска каза — 426.

Голи връх (?) — 383.

Голяк, пл. — 315.

Голяк, мест. (?) — 56.

Голям гар, мест., Битолска каза — 289, 365-368, 421, 427.

Голям Рундзел, мест., Костурска каза — 305.

Голямо Преспанско езеро — 377.

Гопеши (Гопеш), с., Битолска каза — 288, 289, 369.

Горановец, вр., Битолска каза — 366.

Горбоник (Горгопик), с., Гевгелийска каза — 112.

Горен Демихисар, вж. Демирхисар

Горенци, с., Драмска каза — 344.

Горенци, с., каза Зъхна — 229.

Горна Дебърца — вж. Дебърца

Горна Джумая, вж. Благоевград

Горна Драглища — вж. Драглища

Горна Копачка, обл., Кичевска каза — 278, 315, 318, 409.

Горна Оряховица, гр. — 3.

Горна Преспа (Ресенско) част от Битолска каза — 297, 375, 408, 420.

Горно Броди, с., Сярска каза — 156, 216, 232.

Горноджумайска каза — 347.

Горноджумайско — 56, 87, 123, 159, 161, 162, 164, 165, 173, 177, 179, 200, 215, 274, 337, 343.

Горно Дивяци — вж. Дивяци

Горно Дреновени — вж. Дреновени

Горно Дряново, с., Неврокопска каза — 343.

Горно Котори—вж. Котори

Горнопреспанска нахия — вж. Горна Преспа

Горно Фращани (Фращан), с., Сярска каза — 343.

Гостивар, гр. — 31.

Гостиварска каза — 30.

Гостиварска околия — 351.

Гостиварско — 25, 316.

Град, о. в Голямото Преспанско езеро — 375, 377-379.

Градево (Градово), с., Горноджумайска каза — 1, 16, 178.

Градище, с., Кумановска околия — 216.

Градово, вж. Градево.

Градско, с., Велешка каза — 321.

Граждино, с., Битолска каза — 381.

Граматиково, с., Малкотърновска каза — 323, 330, 427.

Грамос, пл. — 384, 388.

Грънчарец, вр., Битолска каза — 296.

Гумендже (гръц. Гумениса), гр. — 39, 347, 348, 351.

Гуменя, мест., Битолска каза — 292, 371, 372.

Гъндач, вр., Ениджевардарска каза — 351.

Гърмешница, мест., Охридска каза — 397-399, 401.

гърци — 17, 28, 41, 68, 97, 258, 259, 263, 269, 323, 333, 335, 361, 384, 386, 388, 389, 412, 413, 416.

Гърция — 9, 63, 65, 82, 138, 139, 172, 174, 230, 273, 380 415, 437, 443.

Гьоктепе (Звездец), с., М.търновска каза — 333.

Гьорев гроб, мест., Битолска каза — 288, 366.

Гюргевица, мест., Демирхисарска каза — 295.

Гюреджик, с., Драмска каза — 229.

Гюрище, с., Солунска каза — 351.

Гяваткол, обл. в Битолска каза — 289.

Гявато, с., Битолска каза — 220, 289, 365, 369, 382, 387, 408, 421, 435. 

Дамаск — 24.

Два камна, мест., Кичевска каза — 403, 405, 406.

Дахчифлик (Дагчифлик), с., Неврокопска каза — 214.

Джида, гр. — 10.

Джумайско — вж. Горноджумайско

Джумая — вж. Горна Джумая

Дебър, гр. — 2, 258, 311, 314, 363, 403-405.

Дебърска епархия — 65.

Дебърско — 16, 29, 45, 76, 310, 316, 318-320, 403, 404, 406, 407.

Дебърца, обл. в Охридска каза — 216, 310-314, 401, 408, 409, 424.

Девич, с., Кичевска каза — 318.

Дедеагач (гръц. Александруполис), гр., — 65, 252.

Дедино, с., Радовишка каза — 75, 84.

Демиркапия, пролом в каза Тиквеш — 348.

Демир Хисар (Железнец), в Битолско — 29, 220, 296, 382.

Демир Хисар — вж. Валовища

Демирхисарска нахия от Битолска каза — 420.

Демирхисарски планини — 382.

Демирхисарски район — 294.

Демирхисарско, в Битолско — 17, 137, 227, 294, 296, 366, 369, 382, 397-399, 411.

Демирхисарско (Валовишко) — 164, 228, 239, 241, 278, 305, 315, 318, 337, 340-342, 362, 401, 402, 407, 408.

Дени камен (Дени камък), мест., Битолска каза — 292, 370.

Денско, с., Костурска каза — 389.

Дерекьой (Воден), с., Казълагачка околия — 331.

Дивяци, с., Битолска каза — 239.

Длобочица (Дълбочина), с., Тетовска околия — 30.

Добреноец, с., Кичевска каза — 405.

Добринище (Добринища), с., каза Разлог — 179.

Добровени, с., Леринска каза — 391.

Добромища (Добролища), с., Костурска каза — 301.

Дойран, гр. — 1, 45, 109.

Дойранска околия — 109.

Дойранско — 69, 108, 430.

Доленци, с. Битолска каза — 289.

Долна Дебърца — вж. Дебърца

Долна Драглища — вж. Драглища

Долна Горица, с., Битолска каза — 289.

Долна Копачка, обл., Кичевска каза — 278, 315, 318, 409.

Долна Преспа (Долнопреспанска нахия) — част от Битолска каза — 297, 301, 375, 380, 381, 386, 396, 408, 420, 421, 438.

Долни Демир Хисар — вж. Демир Хисар

Долно Броди, с., Сярска каза — 343.

Долно Дивяци — вж. Дивяци

Долно Дреновени — вж. Дреновени

Долно Кичево, обл., Кичевска каза — 315, 409, 425.

Долно Котори — вж. Котори

Долно Трогерци (Трогярци), с., Щипска каза — 430.

Доспат, с., Демирхисарска каза — 342.

Доспат, гр. — 55, 57, 59.

Драглища, с., каза Разлог — 16, 179, 197.

Драмски санджак — 337, 338.

Драмско, обл. — 56, 143, 228, 229, 337, 340, 343.

Драслаица, с., Охридска каза — 312.

Дреновени, с., Костурска каза — 272, 301.

 Дреново, с., Прилепска каза — 292.

Дренок, с., Кумановска каза — 216.

Дрим, р. — 311, 312.

Дримкол, обл. Охридска каза — 310, 311, 409.

Дряновски осой, мест., Костурска каза — 301, 390.

Дулите, мест., Костурска каза — 386.

Думовица, мест., Дебърска каза — 405.

Дунье, с., Прилепска каза — 320.

Дупени, с., Битолска каза — 221, 298, 299, 421.

Дупница (Станке Димитров), гр. — 45, 160.

Душегубец, с., Леринска каза — 395.

Душегубица, с., Кичевска каза — 316, 403, 404, 406, 407.

Дъмбени, с., Костурска каза — 115-117, 169, 171, 223, 272,'301, 304-306, 394.

Дърмени, с., Битолска каза — 219, 221, 297, 375.

Дявол (Девол), р. — 385. 

евреи — 110, 258, 259.

Европа — 2, 7-10, 12, 17, 24, 27, 28, 47, 48, 145, 180, 186, 188, 260, 261, 264, 267, 269, 337, 356.

Европейска Турция — 12, 409.

Егри, с., Битолска каза — 141.

Едига, с. М.-търновска каза — 331, 427.

Еди-куле, крепост-затвор (?) — 263.

Езерани (Езерени), с., Битолска каза — 298, 377.

Езерец, с., Костурска каза — 178.

Езерецки край, Охридска каза — 314.

Езерцето, вис., Костурска каза — 178.

Екши-су (Гор. Върбени), с., Леринска каза — 135, 285, 308.

Елбасан, гр. — 82, 311, 314.

Елешница, с., каза Разлог — 179, 215.

Елховец (Ехлоец), с., Кичевска каза — 316, 405.

Елшани, с., Охридска каза — 215.

Емборска планина — 395.

Ениджевардарско — 107, 109, 337, 347, 349, 351.

Ениджия (Енидже, Индже-кьой), с., Лозенградска каза — 214, 215, 270, 323, 333.

Енияда (Инеада), с., Визенска каза — 327, 328, 332, 333, 336, 426.

Ерзерум, гр. — 49.

Ериклер, с., Лозенградска каза — 427.

Ехла, с., Битолска каза — 221, 298, 299, 375, 376, 416, 421, 435. 

Жван, с., Битолска каза — 252, 295.

Железница, с., Г.-джумайска каза — 177-180.

Желино, с., Тетовска каза — 30.

Женева, гр. — 90, 243, 258.

Жеравна, с., Котленска околия — 174.

Жервени (Жервенци), с., Костурска каза — 301-304, 417.

Жерноница (Жерновница), с., Реканска каза — 404.

Жужелци, с., Костурска каза — 390.

Жупаница (Жупанища), с., Костурска каза — 302, 387, 390. 

Заберново, с., М.-търновска каза — 330, 427.

Загориче, с., Битолска каза — 295.

Загоричани, с., Костурска каза — 116, 117, 135, 173, 273, 301, 307, 385, 422.

Загър, с., Костурска каза — 388, 389.

Запад — вж. Западна Европа

Западна Европа — 414, 415, 438.

Зарово, с., Солунско — 324, 396.

Зашле, с., Битолска каза — 374.

Заяс, с., Кичевска каза — 318.

Звезда, пр., Охридска каза — 297, 378.

Зелениково, с., Скопска каза — 419.

Зелениче, с., Леринска каза — 363, 439.

Зибевче (Жибевац), с., Прешовска каза — 334.

Златари, с., Битолска каза — 219, 221, 280, 298, 376.

Злести, с., Охридска каза — 313.

Зубовци, с., Гостиварска каза — 31.

Зърново (Зърнево), с., Неврокопска каза — 343.

Зърновско, с., Битолска каза — 378. 

Ибраимец, мест., Г.-джумайска каза — 178.

Иванчища, с., Кичевска каза — 316, 319, 405, 406.

Ижища, с., Кичевска каза — 317, 319.

Избища, с., Битолска каза — 216, 221, 277, 298.

Извор, с., Кичевска каза — 315-318.

Издеглавье, с. Охридска каза — 222, 310, 312, 313, 397, 401.

Източна Румелия — 7, 8, 11.

Илидере — вж. Аали Илийнска планина — 285, 294, 297, 311, 382.

Индже-кьой — вж. Ениджия

Инево, с., Радовишка каза — 75.

Ипек (Печ), гр. — 31.

Италия — 188. 

Йемен — 211. 

Кавадарци, гр. — 41.

Кавакли, с., Лозенградска каза — 427.

Кадино село (Кадийно), с., Прилепска каза — 131, 136.

Казанлък, гр. — 244.

Каик-кьой, с., Одринска каза — 110.

Кайляри (гръц. Птолемаис), гр. — 303, 363.

Кайлярско — 82, 135.

Кайнако, вис., Костурска каза — 384.

Каланджа (Синеморец), с., Василикоска каза — 333.

Калапот, с., Драмска каза — 344.

Калето, мест., Кичевска каза — 292, 316.

Калово, с., М.-търновска каза — 330, 427.

Камилите, с., М.-търновска каза — 330.

Кандарите, с., Лозенградска каза — 427.

Канлъ-куле, крепост-затвор в Солун — 263.

Капещица (Къпещица), с., Костурска каза — 301, 304.

Капиново, с., Велешка каза — 113.

Карагьозли (Гарагьозлер, Маринка), с., Бургаско — 56.

Кара-даг, пл. — 350.

Кара-дере, с., М.-търновска каза — 331.

Кара-орман, пл. — 311, 312, 402.

Кара-Хадър (Кара Агдър), с., Лозенградска каза — 110.

Карбинци (Каринци), с., Щипска каза — 216, 232.

Карбуница, с., Кичевска каза — 294, 295, 315-318, 407, 442.

Каргуловски дол, мест., М.-търновска каза — 428.

Карлово, гр. — 299.

Карнобат, гр. — 244.

Кемалово, с., Одринска каза — 110.

Кенали, с., Леринска каза — 308, 361.

Керациново, с., М.-търновска каза — 330.

Кипър, о. — 49.

Кирчова долина, Костурска каза — 305.

Китка, вис. (?) — 328.

Кичево, гр. — 30, 92, 279, 294, 311, 315-318, 321, 360, 363, 370, 371, 382, 405-407.

Кичевска каза — 411, 425.

Кичевска околия — 403, 409, 425.

Кичевско — 1, 25, 30, 41, 97, 138, 222, 225, 239, 241, 277, 278, 295, 296, 320, 361, 363, 398, 401-405, 442.

Кладара (Сливарово), с., М.-търновско — 426.

Кладник, с., Кичевска каза — 295, 407.

Кленоец, с., Кичевска каза — 316, 403, 405-407.

Клещино, с., Леринска каза — 397.

Клисура, гр., Костурска каза — 301, 303, 362, 385.

Клисура, с., каза Тиквеш — 347.

Кнежино, с., Кичевска каза — 405.

Княжево, квартал от София — 191.

Кобилица (Кобалища), с., Драмска каза — 229.

Ковачо, мест., Костурска каза — 386, 387.

Коев трън, мест., Битолска каза — 370, 371.

Коево, с., Лозенградска каза — 427.

Кожле, с., Скопска каза — 351, 353.

Кожух, пл. — 337.

Койнско, с., Охридска каза — 138, 215, 221, 314, 379.

Колоня, обл., Костурско — 384, 385, 388-390, 395, 408, 431, 432.

Конак, с., М.-търновска каза — 333.

Кондораби (Кондороби), с., Костурска каза — 385.

Кономлади, с., Костурска каза — 115, 116, 133-135, 138, 168, 272, 301, 385, 391.

Кономладска планина — 387.

Копарница, пл. — 311.

Копачка, вис. — 305.

Копрец, вр. — 426.

Кореща, обл., Костурска каза — 103, 301, 302, 408.

Корията (Курията), с., Лозенградска каза — 427.

Корнишор, с., Ениджевардарска каза — 347, 349, 350.

Корфо-колиби, с., Василикоска каза — 323, 328, 332, 333.

Корча, гр. — 115, 298, 305, 311, 363, 378.

Корчанско — 297, 377.

Косел, с., Охридска каза — 400, 402.

Косинец, с., Костурска каза — 115, 272, 273, 301, 304.

Костенария (Кастенария, Кастанария), обл. в Кичевска каза — 301, 385, 388, 390, 395, 408.

Кости, с., Василикоска каза — 333.

Костур (гръц. Кастория), гр. — 68, 103, 105, 116, 135, 139, 173, 302-305, 380.

Костурска каза — 421, 425.

Костурска околия — 112, 174.

Костурски район — 239.

Костурско — 82, 92, 103, 107, 108, 115-117, 133-135, 141, 159, 165, 168, 171, 173, 174, 180, 203, 216, 223, 239, 241, 273, 303, 380, 398, 417.

Котленско — 102.

Котори (Которци), с., Леринска каза — 396, 397.

Кочани, гр. — 81.

Кочанско — 45, 75, 76, 131, 143, 351, 353, 430.

Кочариново (Кочериново), гр. — 45.

Кочища, с., Битолска каза — 295, 370.

Кравица, вр., Костурска каза — 391.

Краен Изток — 49.

Крапата махала, каза Разлог — 345.

Крапещница (Крапеш), с., Корчанска каза — 279.

Кратово, гр. — 251, 353.

Кратовска каза — 76.

Кратовско — 215, 353.

Кремен, с., Неврокопска каза — 341, 343, 430.

Кресна, с., Мелнишка каза — 15, 178, 346.

Кресненско — 15, 17, 160, 162, 341, 342.

Крецово (Киреч), с., Битолска каза — 113.

Крива, с., Ениджевардарска каза — 347, 350.

Кривени, с., Битолска каза — 221, 280, 298, 376, 434, 435.

Кривогащени, с., Прилепска каза — 370.

Крит, о. — 7, 63, 64, 79, 212, 385, 415, 437.

Круша (Крушовска планина) — 294, 361.

Крушово, с., Битолска каза — 68, 142, 143, 279, 286, 290-294, 296, 321, 360, 370-372, 374, 411-413, 417, 418.

Крушово, с., М.-търновска каза — 427

Крушовско — 17, 137, 138, 141, 142, 241, 291, 382, 398, 408, 421, 442.

Крушье, с., Битолска каза — 103, 221, 297-299, 375, 418, 421, 434, 435.

Куклите, вр. —337, 343.

Кукуш (гръц. Килкис), гр. — 39, 43-45, 92, 113, 155, 199, 246, 249.

Кукушине (Кокошине), с. — Кумановска каза — 216.

Кукушки район — 349.

Кукушко — 32, 69, 103, 108, 113, 232, 347, 348, 351.

Кулата, вис. — 292, 315.

Кулели-Бургас, гр. — 323, 334, 419.

Куманич, с., Неврокопска каза — 343.

Куманичево, с., Костурска каза — 303.

Куманово, гр. — 67, 70, 71, 217, 353.

Кумановска каза — 76.

Кумановско — 352.

Куратица, с., Охридска каза — 222, 313, 314, 397-399, 401, 425.

Куратишка планина — 313, 314.

Куру-дере, с., Лозенградска каза — 333, 427.

Кутелци (Котелци), с., Костурска каза — 389.

Кучевица (Кучевища), с., Скопска каза — 1.

Къпещица, вж. Капещица

Кърчево, с., Демирхисарска каза — 228.

Кюстендил, гр. — 45, 78, 89, 252, 353.

Кяфа, вр. — 315. 

Лавчани (Лахчани), с., Кичевска каза — 316, 317, 403, 405-407.

Лазарополе, с., Реканска каза — 403-405.

Лактинье, с., Охридска каза — 222, 313, 314, 401.

Латово, с., Кичевска каза — 30.

Лариса, гр. — 115.

Лахци, с., Битолска каза — 376.

Левески (?) — 225.

Леоръка (Леорека), с., Битолска каза — 221, 222, 298, 299, 375, 435.

Лерин (гръц. Флорина), гр. — 43, 139, 141, 159, 171, 279, 305, 306, 308, 361, 362, 385, 392, 423.

Леринска каза — 422, 423.

Леринска околия — 112, 408, 425.

Лерински район — 131, 239.

Леринско — 82, 99, 133, 138, 140, 141, 159, 171, 180, 241, 274, 280, 308, 309, 326, 393, 395, 396, 408, 434.

Леринско поле — 308, 385, 390, 393.

Лесковец, с., Битолска каза — 298.

Лесково, с., Битолска каза — 383.

Летников връх, Костурска каза — 386, 387.

Леуново, с., Тетовска каза — 30.

Лешани, с., Охридска каза — 222, 313, 314, 401.

Лешко, с., Горноджумайска каза — 88, 162, 177, 179, 215, 350.

Либяхово, с., Неврокопска каза — 214.

Ливадата, мест., Демирхисарска каза — 341.

Ливадия, резиденция, Крим — 189, 192.

Ливадката, мест., Горноджумайска каза — 341.

Ливадя, с.,Костурска каза — 388.

Ливан — 10.

Лиман, с., Василикоска каза — 333.

Липа, мест., Битолска каза — 292.

Лисец, пл. — 301, 385.

Лисичани, с., Кичевска каза — 317.

Лисово, мест., Лозенградска каза — 427.

Лобаница (Лабаница, Лобаница), с. Костурска каза — 115.

Лозенград (тур. Къркклисе, дн. Къркла-рели), гр. — 86, 215.

Лозенградска каза — 425, 427, 429.

Лозенградска околия — 214, 324, 333.

Лозенградски санджак — 425, 426, 429.

Лозенградско — 107, 323, 324.

Локвата, вр. и мест. Костурска каза — 305, 359.

Локвица, с., Кичевска каза — 30.

Локово, с., Охридска каза — 311.

Лондон — 192.

Лопушник, пл. обл., Кичевско — 361, 403, 404.

Луково, с., Кратовска каза — 430.

Лъжани, с., Охридска каза — 312, 401, 424.

Любойно, с., Битолска каза — 277, 380, 396.

Люботино (Любетино), с., Леринска каза — 423.

Люле-Бургас, гр. — 444. 

Маврово, с., Тетовска каза — 30, 384.

Магарево, с., Битолска каза — 68, 289.

Магерник, проход — 402.

Маглаик, с., М.-търновска каза — 333.

Мадагаскар, о. — 49.

Маджура (Мадзура), с., Василикоска каза — 323, 332.

Мазатар, мест., Охридско — 399.

Македония — 1-4, 7, 8, 13, 15, 17-20, 24, 25, 28, 37, 38, 40, 42, 46, 47, 52, 55, 60-65, 67-70, 72, 74, 82-86, 91, 92, 96, 100, 110, 113, 122, 126, 128, 131, 137, 146, 147, 154, 156, 164, 167, 168, 180-183, 185, 186-189, 192, 193, 201, 202, 204, 205, 211-213, 218, 219, 224, 227, 230-233, 238, 244, 245, 265, 266, 268, 275, 276, 280, 289, 291, 301, 303, 306, 311, 324, 327, 338-340, 346, 352, 355, 356, 358, 362, 371, 373, 379, 392, 408, 409, 411-416, 436-438, 440, 442-444.

Мала Азия — 188, 216, 363.

Малесия, обл., Дебърска каза — 219, 308, 311, 312.

Малешевска каза — 76.

Малешевско — 3, 87, 131, 159-162, 164, 165, 224, 339, 351, 353.

Мали Пресек, мест. — 341.

Малко Търново, гр. — 92, 110, 324-326, 330-335, 426, 427.

Малкотърновска каза — 425, 427, 429.

Малкотърновска околия — 330, 331, 333, 427.

Малкотърновски район — 200, 324.

Малкотърновско — 107, 229, 323, 324, 326, 336, 361, 409, 411, 426, 428.

Малкоец, с., Кичевска каза — 316, 405, 406.

Малко Преспанско езеро — 380, 381.

Маловища (Малоища), с., Битолска каза — 68, 377.

Малък Рундзел, вис. — 305.
 
 

Манастири:

Ветърски манастир — 352, 353.

Гюришки манастир — 353.

Пречистански манастир — 315.

манастир „Света Марена” — 379.

манастир „Свети Иван” — 352.

манастир „Свети Спас” — 366, 370, 371.

Слепченски манастир „Свети Иван Предтеча” — 17, 366, 421.

Хилендарски манастир — 84.
 
 

Маргари, вр.—393.

Марково долче, мест., Охридска каза — 397-400, 427.

Марсилия, гр. — 252.

Махяда (Голяма Махияда), вр. — 333.

Мегалово, с., М.-търновско — 323, 325, 326, 330.

Мелник, гр. — 55, 58, 59, 290.

Мелнишка каза — 347.

Мелнишка околия — 430.

Мелнишко — 162, 164, 178, 180, 225, 337, 340, 342, 343.

Мертатово, с., Сярска каза — 343.

Места, р. — 50.

Метимир (Метимер), с., Битолска каза — 365, 367, 421.

Мехомия — вж. Разлог

Мечкин камен, мест., Битолска каза — 370, 372, 373.

Мечково (Мечкарица), с., Мелнишка каза — 160.

Мечкул, с., Мелнишка каза — 15.

Мидия (тур. Каикьой), гр. — 333, 426.

Мизия, обл. — 1, 7.

Миокази, с., Кичевска каза — 319.

Мирославица (Мирославци), с., Костурска каза — 389.

Мирчев кутел, мест., Охридска каза — 401.

Митилин, о. — 212.

Митровица (Косовска Митровица), гр. — 211, 217.

Младо-Нагоричино (Нагоричано), с., Кумановска каза — 216.

Могила, с., Битолска каза — 216, 273, 279, 390.

Мокрени, с., Костурска каза — 301, 385.

Мокрушево, с., М.-търновска каза — 331.

Морарци, с., Битолска каза — 113.

Мориовско обл., Прилепска каза — 68, 141, 321, 384, 392, 393, 396.

Мраморец, с., Охридска каза — 222, 313, 397, 401.

Мурзук, гр., — 264.

Муса-кьой, пограничен пост — 426.

Мустафапашански (Свиленградски) район — 342.

Муш, гр. — 49.

Мързен-Ореовец, с., каза Тиквеш — 110, 113. 

Наколец, с., Битолска каза — 297, 300, 301, 380.

Началството, мест., вж. Голям гар

Невеска (гръц. Нимфеон), гр. — 306, 309, 395.

Неволяни, с., Леринска каза — 397.

Неврокоп (Гоце Делчев), гр. — 16, 343, 345.

Неврокопска каза — 347.

Неврокопска околия — 430.

Неврокопско — 56, 88, 164, 229, 337, 340-343.

Неврокопско поле — 343.

Неготино, с., каза Тиквеш — 110, 113.

Неманица (Неманци), с., Щипска каза — 216.

Неманци, с., Кукушка каза — 232.

Неокази, с., Леринска каза — 309, 423, 427.

Неред, с., Леринска каза — 308, 397.

Нередска, пл. — 308, 397.

Нестрам (Несрам, Несторион), гр. — 388.

Нивици, с., Битолска каза — 378, 381.

Нидже-планина — 141, 285, 308, 309, 361, 384, 385, 390, 395.

Нидженски район — 395.

Никифорово, с., Тетовска каза — 30.

Нинова орница, мест., Битолска каза — 368.

Ниш, гр. — 192.

Новачени (Новачани), чифл., Скопска каза — 352.

Ново село, с., Битолска каза — 295, 353, 430.

Ново село, с., Солунска каза — 214.

Норово, с., Прилепска каза — 292, 371. 

Обедник, с., Битолска каза — 289.

Обидим, с., Неврокопска каза — 337, 341, 347, 430.

Облаково, с., Битолска каза — 288.

Огражден, пл. — 337.

Одре, вр., Костурска каза — 301, 390.

Одрин (Едирне), гр. — 46, 65, 86, 252, 254, 325, 326, 328, 334-336, 419, 426, 444.

Одринска околия — 143, 214.

Одрински вилает — 29.

Одрински окръг — 46.

Одрински район — 324.

Одринско — 13, 85, 107, 133, 146, 154, 323, 334, 355, 356, 408, 409, 411, 424, 426, 430-432, 436, 438, 440, 442, 443.

Оздолени (Оздоляни), с., Охридска каза — 223, 224, 312, 313.

Олшани (Елшани), с., Охридска каза — 314.

Опейнца (Опейница), с., Охридска каза — 314, 399, 401, 424.

Орланци, с., Кичевска каза — 319.

Орле, вр. — 393.

Ортакол, обл., Охридска каза — 311, 313, 314, 401, 409, 424.

Осломени (Осломей), с., Кичевска каза — 1.

Осиково, с., Неврокопска каза — 15.

Осоговски балкан — 84.

Острилци, с., Битолска каза — 371, 372.

Острово, с., Воденска каза — 135, 349.

Охрид, гр. — 2, 17, 18, 40-42, 67, 68, 71, 82, 92, 136, 221, 246, 279, 398-400.

Охридска епархия — 2.

Охридска каза — 424, 425.

Охридска околия — 29, 143, 276, 398, 408, 409, 425.

Охридско — 103, 104, 131, 137, 138, 215, 277, 279, 296, 305, 313, 315, 319, 320, 345, 359, 362, 363, 397, 398, 402, 404, 411, 417, 418, 426, 428, 434.

Охридско езеро — 311, 314.

Охридско поле — 360.

Ощава, с., Мелнишка каза — 15. 

Павлишенци (Павлешенци), с., Кумановска каза — 216.

Падеж, с., Г.-джумайска каза — 215.

Празарлъка, мест., Драмска каза — 344.

Паланечка (Кривопаланска) каза — 74.

Пандуров гроб, вж. Голям гар

Паралово (Паралоо), с., Битолска каза — 227.

Париж — 412.

Паспалово (Паскалово), с., М.-търновска каза — 323, 331.

Патрас, гр. — 412.

Пашмаклийски (Смолянски) район — 324.

Паяк-планина — 337, 348, 351.

Паяс-куле, крепост-затвор — 264.

Пелагония (Битолско) — 285.

Пелистер пл. — 285, 290, 365, 377.

Пенека (Пинека), с., Визенска каза — 110, 332, 333.

Перник, гр. — 252.

Перово, с., Битолска каза — 298, 376, 377, 379.

Перущица, гр. — 4, 187, 420.

Песодери (Писодер), с., Леринска каза — 305, 306, 308, 309.

Песочан (Песочени), с., Охридска каза — 313, 401.

Песяк, вр. — 315.

Петербург (Ленинград), гр. — 21, 90, 352.

Петрино, пл. — 285, 297.

Петрино, с., Битолска каза — 298, 299, 311, 375, 421.

Петрич, гр. — 15.

Петричко — 159, 162, 164, 165, 178, 179, 215, 216, 224, 227.

Петрова нива, мест., М.-търновска каза — 323.

Пещера, с., Костурска каза — 389.

Пиргопуло (Пиргопло), с., Василикоска каза — 332, 428.

Пирдоп, гр. — 352.

Пирин, с., Демирхисарска каза — 337, 340, 342, 343.

Пирин, пл. — 16, 58, 61, 68, 160, 162, 174, 188, 290, 337, 339-342, 344, 346, 442.

Пиринско — 341.

Пирок, с., Лозенградска каза — 427.

Пирот, гр. — 19.

Плавица, пл. — 353.

Плакье, с., Охридска каза — 314, 383, 397, 435.

Плакенска планина — 311.

Пласница, с., Кичевска каза — 292, 317, 372.

Плачковица, пл. — 225.

Плевна (Плевня), с., Драмска каза — 229.

Пловдив, гр. — 17, 180, 244, 334.

Пловдивско — 102.

Под, с., Воденска каза — 430.

Подвис, с., Кичевска каза — 317.

Подмочани, с., Битолска каза — 297, 298, 375, 377.

Подрум-кале, затвор-крепост в М. Азия — 107, 111, 113, 114, 229, 230, 236, 264.

Поздивища (Поздивица), с., Костурска каза — 138, 168, 174, 272.

Пожарско, с., Воденска каза — 390, 391.

Покръвеник, с., Битолска каза — 298, 376.

Попадийска планина — 138, 165, 395.

Попоец, с., Кичевска каза — 316, 405, 406.

Пополе, обл., Костурска каза — 116, 273, 301, 408.

Порече, обл., в Сърбия — 25, 71.

Поречье, обл., Кичевска каза — 315, 316, Горно П., Долно П. 425

Порт-Артур, гр. — 188.

Постулар (Постолар), с., Ениджевардарска каза — 347, 348.

Потурнаково (Потурнак), с., Василикоска каза — 323, 328-330, 336.

Предела, мест., Г.-джумайска каза — 344.

Прекопана, с., Костурска каза — 384.

Прекопанска планина — 173.

Пренти-мост, Охридска каза — 314.

Прелюбье, с., Битолска каза — 298.

Преспанско, обл., Битолска каза — 137, 241.

Преспанско езеро — 297, 362.

Преспата, мест., Костурска каза — 116, 219, 280, 396.

Прешовско (Прешовска каза) — 351, 353.

Прибилци, с., Битолска каза — 294, 295, 362, 363.

Призрен, гр., — 217.

Прилеп, гр. — 2, 5, 18, 39-41, 71, 73, 74, 92, 125, 246, 290, 304, 321, 358, 370, 394.

Прилепска околия — 29, 319.

Прилепски район — 239.

Прилепско — 17, 97, 103, 131, 136, 138, 142, 224, 278, 280, 319-321.

Прилепско поле — 292, 320, 360, 370, 371.

Присовяни, с., Охридска каза — 424.

Прищина, гр., — 72, 217.

Проливи — 23.

Просек (Пресека), с., Кочанска каза — 430.

Пресечен (Просочен, гръц. Просоцани), гр. — 229.

Прострени (Спространье), с., Битолска каза — 294.

Протайска планина — 361.

Пуста-река, с., Битолска каза — 138, 239, 374.

Пчелско, с., Костурска каза — 389.

Пчине (Пчиня), с., Кумановска каза — 246.

Пчиня, р. — 352.

Пъпли, с., Битолска каза — 297, 300, 301, 380.

Пътеле, с., Леринска каза — 135, 136, 139, 141. 

Рабетинкол, обл., Кичевско — 315, 317, 319, 409.

Рабетино, с., Кичевска каза — 319.

Радовишка каза — 76.

Радовишко — 69, 75, 84, 131, 132, 143, 225.

Разбоище, мест., Кичевска каза — 319.

Разлог (Мехомия), гр. — 16, 337, 344, 345, 430.

Разлог (Разлога, Разложка котловина), обл. — 2, 15-17, 45, 58, 86-88, 164, 178, 181, 187, 337, 341-346, 443.

Разложки район — 338.

Разснегище, пл., Кичевско — 315.

Ракита, с., Кайлярско — 135.

Ракитница, с., Битолска каза — 142, 382.

Раклица, с., Лозенградска каза — 427.

Раково, с., Битолска каза — 290, 308, 309.

Рамно (Рамна), с., Ениджевардарска каза — 351.

Расино, с., Охридска каза — 399.

Резово, с., Василикоска каза — 323, 332.

Ресен, гр. — 39, 72, 92, 221, 279, 282, 289, 292, 297, 298, 360, 362, 363, 376, 383, 398, 399, 421.

Ресенска нахия (Горна Преспа) — 420.

Ресенска околия — 24.

Ресенски район — 239, 297. Ресенско-17, 103, 104, 131, 199, 216, 219-221, 239, 241, 276, 279, 297, 375, 376, 380, 396-398, 408, 418, 420, 421, 435.

Ресенско поле — 361.

Ресово, с., каза Тиквеш — 113.

Речани (Заяс и Рабентинско), с., Кичевска каза — 319.

Речица (Голема и Мала), с., Охридска каза — 397-399, 435.

Рид, мест., Охридска каза — 313.

Рибново, с., Неврокопска каза — 343.

Рила, пл. — 16, 20, 45, 180, 286, 344.

Родопи, пл. — 7, 16, 20, 57, 286, 290.

Родос, о. — 59, 65, 264.

Рудари, с., Битолска каза — 300, 381.

Рулска река — 300.

Руля, (?) с. — 134, 272.

Рупел, с., Демирхисарска каза — 346.

Рупелски проход — 341.

Румъния — 150.

Русе, гр. — 197, 438.

руси — 16, 20.

Русия — 7, 11, 15, 20, 21, 37, 47, 49, 50, 62, 64, 79, 163, 164, 167, 187-189, 191, 193, 217-219, 237, 261, 375, 414, 436, 440.

Ръмби, с., Битолска каза — 381. 

Саблер (Саблерски колиби), в Осоговския балкан — 84.

Сазара, с., М.-търновска каза — 323, 328, 331, 426.

Саламбрия, р. — 170.

Самоков, гр. — 333.

Сан-Стефано (Ешил-кьой), гр. — 2, 8.

Сармашик (Сърмашик, Бръшлян), с., М.-търновска каза — 333, 426.

Сасун (?) — 49.

Сахара, пустиня — 264.

Света Богородица, вр., Мехомийска каза — 337, 344, 346.

Света гора (Атон), п-в — 64, 236.

Свиленградско — 324.

Свинища, с., Охридска каза — 397, 398, 424.

Северна Африка — 49.

Секулево, с., Леринска каза — 309.

Селечка планина — 290, 361.

Селище, с., Г.-джумайска каза — 162, 274.

Селце (Селци), с., Дебърска каза — 311, 374, 403.

Сенокос, с., Мелнишка каза — 15.

Серген (Сергин), с., Визенска каза — 332.

Серменин (Серменина), с., Гевгелийска каза — 163.

Сетино (Сетина), с., Леринска каза — 141, 309, 423.

Сетинско — 396.

Сибир — 250.

Синап (Синоп), гр. — 251.

Синеклий (Синеклъ), с., Люлебургаска каза — 229.

Сирулски рид, мест., Охридска каза — 310, 313, 397, 399.

Сируля, с., Охридска каза — 313, 399, 417, 418, 424, 435.

Скеча (Ксанти), гр. — 215.

Скеченски район — 324.

Скопие, гр. — 2, 21, 38, 42, 46, 64, 65, 70, 74, 76-78, 92, 114, 126, 201, 246, 264, 266, 334, 351-353, 361, 374, 419, 439.

Скопска епархия — 2.

Скопска каза — 110.

Скопски вилает — 217, 351, 409.

Скопски окръг — 46, 351.

Скопско — 56, 351-353.

Скребатно, с., Неврокопска каза — 214, 229.

Славей, пл. — 402.

Сланов преслаб, мест. — 162.

Сланско, с., Прилепска каза — 30.

Слатина, с., Охридска каза — 222, 313, 314, 397, 401.

Слепне, с., Битолска каза — 382, 383.

Слива, проход — 442, 370, 372, 442.

Слива, мест., Битолска каза — 370.

Сливница, гр. — 20, 444.

Сливница, с., Битолска каза — 381, 396.

Сливово, с., Охридска каза — 222, 313, 397, 398.

Слоещица, с., Битолска каза — 295, 369, 383, 434.

Слоещишки преслаб, мест., Битолска каза — 383.

Смилево, с., Битолска каза — 38, 111, 176, 220, 235-238, 240, 362, 365-368, 376, 381-383, 387-389, 403, 408, 421, 431, 434, 435.

Смилевска река — 366.

Смилевска планина — 237, 294.

Смирна (Измир), гр. — 24.

Смоквица, с., Гевгелийска каза — 347, 348, 430.

Смърдеш, с., Костурска каза — 85, 170 -174, 216, 263, 270, 271, 301, 304, 387, 418, 422.

Смърдешка планина — 171, 385.

Сничани (Осничани), с., Костурска каза — 390.

Сокле, вр., Костурска каза — 390, 395.

Солун (Тесалоники), гр. — 1, 11, 16, 20, 24, 37-43, 45, 46, 65, 69, 77, 82, 85, 86, 103, 109, 119, 122-126, 160, 165, 166, 185, 190, 197, 201, 207, 211, 215, 227-229, 231, 232, 239, 242, 243, 246, 249, 254, 256, 259, 260, 263, 265-268, 276, 284, 347, 348, 350-352, 357, 358, 361, 379, 413, 419.

Солунски вилает — 337, 409, 430.

Солунски окръг — 46, 347.

Солунски санджак — 337, 338, 347.

Солунско — 40, 324, 396.

Сопот, с., Кумановска каза — 216.

Сопотница, с., Битолска каза — 371, 382.

Сопотско (Съпотско), с., Битолска каза — 221, 379.

Соровичово (Сурувичево), с., Костурска каза — 308, 362, 392.

Софилари, с., Щипска каза — 110.

София — 2, 38, 42-44, 46, 60-62, 65, 77, 83, 88, 190, 245, 248, 249, 252, 253, 263, 267, 280, 315, 337, 404, 438.

Сошани (Сушани), с., Охридска каза — 222, 312.

Спилите, мест., Битолска каза — 292.

Сребрено (Сребрени), с., Леринска каза — 385.

Средня (Средня чифлик), с., Неврокопска каза — 214.

Стара Загора, гр. — 127, 329.

Стара Сърбия, вж. Сърбия

Старо Василико (Мичурин), гр. — 328.

Старо Велмей (Велме), с., Охридска каза — 312.

Старошево, с., Сярска каза — 143.

Стенье, с., Битолска каза — 298.

Стефаново (Св. Стефан), с., Василикоска каза — 333.

Стоилово, с., М.-търновска каза — 110, 323, 330.

Странджа, пл. — 323-325.

Странджа (Истранджа), с., Визенска каза — 229.

Странджански балкан — 323.

Страцин, с., Кратовска каза — 215.

Строгова планина — 315.

Струга, гр. — 42, 82, 311.

Стругова планина — 361, 382, 383, 389.

Стругово, с., Битолска каза — 295.

Стружки Дримкол, обл., Охридска каза — 310.

Стружко поле — 361.

Струма, р. — 15, 50, 177, 341.

Струмишка епархия — 65.

Струмишка околия — 143, 347.

Струмишки окръг — 46.

Струмишко — 69, 88, 108, 178, 214, 337.

Струмица, гр.— 56, 86, 98.

Студеница, мест. — 320.

Султантепе, вр. — 354.

Суровичово (Сурувичево), вж. Соровичово

Суходол, мест., каза Разлог — 337, 346.

Суха гора, пл. — 297, 361, 362.

Сушилово, с., Ениджевардарска каза — 110.

Сушица, с., Мелнишка каза — 56.

Сълп, с., Битолска каза — 295, 296, 382.

сърби — 352, 416.

Сърбиново, с., Г.-джумайска каза — 178, 179.

Сърбия — 65, 72, 267, 353.

Сърмашик, вж. Сармашик

Сяр (Серес), гр. — 42, 65, 68, 113, 125, 126, 215, 228, 230, 232.

Сярски окръг — 46, 163, 209, 228, 331, 338-340, 342, 346.

Сярски район — 200.

Сярски санджак — 330, 337, 338, 346, 347, 430.

Сярско — 113, 143, 216, 228, 230, 232, 337, 340, 341, 343, 347. 

Тастепе, с., Карнобатска околия — 333, 426.

Таш Морунища, с., Охридска каза — 310, 312, 424, 434.

Текедере, р. — 214.

Тесалия — 82, 115, 139, 170, 416.

Тетово, гр. — 74, 217.

Тетовска каза — 30.

Тетовска околия — 29, 351.

Тетовско — 30.

Тиквеш (Тиквешко), обл. и каза — 107, 110, 113, 131, 167, 198, 225, 337, 347, 349, 430.

Тихолища (Тиолица), с., Костурска каза — 302.

Тифлис (Тбилиси), гр. — 352.

Тракия — 1, 7, 24, 324.

Трансвал — 362.

Тресанче, с., Дебърска каза — 403.

Трогерци (Трогярци), с., Щипска каза — 216.

Тросково, с., Мелнишка каза — 88, 162, 179.

Тръстеник, с., Битолска каза — 216, 371.

Тумба, с., Ениджевардарска каза — 110.

Турско Кадиево, с., Лозенградска каза — 427.

турци — 9, 28, 40, 41, 57, 58, 65, 70, 71, 73, 88, 91, 97, 109, 111, 113, 116, 117, 173, 179, 213, 217, 222, 223, 232, 237, 241, 258, 259, 264, 265, 272, 273, 277, 282, 288-291, 295, 296, 298, 299, 303-307, 309, 310, 312, 318, 326, 329, 331, 332, 334, 335, 342, 343, 345, 346, 350-353, 359, 365, 368, 372-374, 377-381, 384-388, 391, 393, 394, 399, 400, 403, 405-408, 412, 413, 416, 417, 426, 431-435.

Турция — 7, 11, 13, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 40, 43, 47, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 64, 65, 72, 78, 87, 120, 145, 150, 156, 185, 188, 191, 205, 207, 208, 211, 212, 218, 247, 251, 280, 281, 287, 291, 328, 334, 361, 412, 414, 415, 440, 441, 443.

Турье, пл. — 313, 361.

Турье, с., Битолска каза — 222, 397, 398, 401.

Турьенска планина — 315.

Тутракан, гр. — 444.

Тухал (Тухол), с., Костурска каза — 388.

Търново, с., Битолска каза — 68.

Търновско — 352.

Търсье, с., Леринска каза — 82, 138, 139, 141, 305, 397.

Търсьенско — 396. 

Узун-буджак, мест., М.-търновска каза — 428.

Уланци, с., Щипска каза — 132.

Умища, с., Охридска каза — 312.

Урумбегли (Лесово), с., Елховска околия — 323, 333. 

Фезан, крепост-затвор — 264.

Феризович (?) — 211, 217.

Фотовища, с., Неврокопска каза — 214.

Франговица, вр. — 305.

Франция — 9, 10, 49-51, 186, 188, 189, 219.

Фуша, с., Лесковикска каза — 389. 

Хаджи Талашман, обл. Чокенско, Одринска каза — 334, 336.

Хайдар-баба, теке, Кичевска каза — 318.

Харамийски падини, мест., Костурска каза — 172.

Херцеговина — 21. 

Цапари, с., Битолска каза — 82, 99, 220, 242, 265, 289, 347, 351, 365, 369, 408.

Царево-село (Делчево), гр. — 56.

Царево-селски район — 45.

Царедвор, с., Битолска каза — 221, 297, 298.

Цариград (Истанбул), гр. — 10, 15, 17, 24, 31, 47, 49, 50, 61-64, 77, 78, 88, 92, 104, 124, 164, 185, 190, 193, 200, 201, 218, 239, 243, 247, 249, 251, 253, 256, 259, 264, 267, 268, 279, 280, 334, 336, 360, 373, 411, 417, 419, 431, 438.

Церово, с., Битолска каза — 383, 396.

Церовска планина — 383.

Церовско — 296.

Цетине, гр. — 412.

Циганка, вр. — 326.

Цикнихор (Цигнигори), с., М.-търновска каза — 323, 330, 417.

Църн-вър (Черни връх), Костурска каза — 384.

Църна (Черна), р. — 320, 391.

Църни връх, вис., Битолска каза — 383.

Църни-камен, с., Охридска каза — 312.

Цяр (Цер), с., Битолска каза — 294, 295, 296. 

Чальоица, пл. — 361.

Чаница, с., Костурска каза — 321, 384, 392, 408.

Чанища, вж. Чаница Черешница, с., Костурска каза — 116, 315, 384.

Черкезкьой (Черкезко село), с., Кумановска каза — 229.

Черновица (Черновища, Чърновища), с., Костурска каза — 138, 174, 272.

черногорци — 17.

Черно море — 9, 326, 328.

Черноморско крайбрежие — 323, 426.

Чокенски окръг (Чокенско, Чоке) — 324, 334.

Чуричино (Чуричени), с., Петричко — 215, 216. 

Шаовци, с., Битолска каза — 300.

Шар-планина — 69, 218.

Шарлия, пл. — 337.

Швейцария — 187.

Шестар, склон — 370.

Шестеово, с., 138, Костурска каза — 138, 167, 169, 302.

Шешково, с., каза Тиквеш — 349.

Шилинос, с., Зъхна — 86.

Шипка, вр. — 163, 167, 444.

Шумен, гр. — 149.

Шушица, с., Г.-джумайска каза — 214. 

Щип, гр. — 37, 41, 45, 60, 70, 73, 81, 92, 198, 230, 246.

Щипска каза — 76.

Щипска околия — 351.

Щипски окръг — 46.

Щипски район — 200.

Щипско — 45, 74, 216, 351-353, 430.

Щемнища, с., Битолска каза — 32. 

Ърбино, с., Охридска каза — 211, 215, 216, 222, 223, 313, 359, 397, 401.

Ържанска река — 312. 

Юдово, с., Кичевска каза — 278, 407.

Юрия, мест., Кичевска каза — 316.

Юч-Дурук, с., Неврокопска каза — 214. 

Яворец, мест., Битолска каза — 235, 368.

Яворец (Яорец), с., Кичевска каза — 405.

Якоруда, гр. — 345.

Яма, пл. — 361.

Яма, проход — 405-407.

Ямбол, гр. — 325.

Янина, гр. — 116, 390.

Янковец, с., Битолска каза — 221, 297.

Ятрос, с., Визенска каза — 332, 426.
 

[Previous]
[Back to Index]