History of Macedonia 1354-1833

A. Vacalopoulos

 

Bibliography

 

Unpublished sources

Published sources

    1. Documents, Inscriptions, Letters, Sermons, etc.

    2. Short Chronicles and Accounts

    3. Travellers' accounts, etc.

Supplementary works

    1. Works on General Subjects

    2. Histories of Districts, Cities, Townships, etc.

    3. Specialised Works, Studies and Articles

 

Unpublished sources

 

Archives of Historical and Ethnological Society. Ἀρχεῖον Ἐμμανουὴλ Παπᾶ.

 

National Bibliothek. Department of Manuscripts

 

Historical Archives of University of Thessalonica.

 

Ministère des Affaires Étrangères. Correspondance Consulaire. Salonique, vol. 15 bis (1795-1809), 16 (1810-1812), 17 (1813-1817), 18 (1818-1820), 19 (1822-1824), 20 (1825-1829), 21 (1830-1835).

 

Österreichisches Staatsarchiv. Abt. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Türkei VI. Consulat Salonich (1807-1834).

 

 

Published sources

 

1. Documents, Inscriptions, Letters, Sermons, etc.

 

Aimé - Martin, L., Lettres édifiantes et curieuses concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique avec quelques relations nouvelles des missions et des notes géographiques et historiques, vol. 1, Paris 1838.

 

Albéri, Eugenio, Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, 3rd series, Firenze, vol. 1 (1840), vol. 2 (1844), vol 3 (1855).

 

Alexander Lavriotis, G., Ἔγγραϕα Ἁγίου Ὄρους τῆς Μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως 1821-1832, Athens 1966.

 

Amantos, Κ., Ἀνέκδοτα ἔγγραϕα περὶ Ρήγα Βελεστινλῆ, Athens 1930.

 

Andonov - Poljanski, Hristo, Britanski dokumenti za istorijata na Makedonskiot narod, v. 1 (1797-1839), Skopje 1968.

 

Anonymous, Ἔγγραϕον ἱστορικόν. «Μακεδονικὸν Ἡμερολόγιον» 3 (1910) 332-333.

 

Arabatzoglou, Gennadius Μ., Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Constantinople, Part 1 (1933), Part 2 (1935).

 

Aravantinos, Ρ., Συλλογὴ δημωδῶν ᾀσμάτων τῆς Ἠπείρου, Athens 1880.

 

Arcadius Vatopedinos Geron, Ἁγιορειτικὰ ἀνάλεκτα. 15. Βασιλικὴ διαταγὴ πρὸς Δημήτριον τὸν Βουλιώτην περὶ Ἁγίου Ὄρους, «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 2 (1918) 452.

 

Ἀρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, vols. 1-2, Athens 1857-1862.

 

Babinger, Fr., Sultanische Urkunden zur Geschichte der Osmanischen Wirtschaft und Staatsverwaltung am Ausgang der Herrschaft Mehmeds II, des Eroberers, Munich 1956.

 

Beis, Ν. Α., Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως, Ἀϕιέρωμα εἰς Ρήγαν Βελεστινλῆν – Φεραῖον μετ᾽ αὐτογράϕων σημειωμάτων τοῦ Πρωτομάρτυρος, ΠΑΑ 19 (1944) 356-372.

 

690

 

 

Beldiceanu, N., Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris. I. Actes de Mehmed II et de Bayezid II d-u ms fonds turc ancien 39, Paris - The Hague 1960.

 

    »    Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris. II. Réglements miniers (1390-1512), Paris - The Hague 1964.

 

Cammelli, G., Démétrius Cydonès, Correspondance, vol. 1, Paris 1930.

 

Crusius, Martinus, Turcograecia, Basle 1584.

 

Delatte, Α., Les portulans Grecs, Liége - Paris 1947.

 

Delialis, Ν. Ρ., Ἡ διαθήκη τοῦ ὁσίου Νικάνορος τοῦ Θεσσαλονικέως, «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 416-425.

 

    »    Συμβολαὶ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Κοζάνης. Ἀνάτ. ἐκ τοῦ Α' τόμου τῆς «Οἰκοδομῆς», Ἐπετηρίδος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης, Kozani 1958.

 

    »    Συμβολαὶ εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν τῆς Κοζάνης. Γ'. Ἀργυρᾶ σκεύη τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης. Δ'. Τὰ οἰκονομικὰ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης τῶν ἐτῶν 1746-1782. Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ Β' τόμου τῆς «Οἰκοδομῆς», Ἐπετηρίδος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης, Kozani 1960.

 

    »    Ἡ ἰδιόγραϕος διαθήκη τοῦ Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871), Athens 1961.

 

Demitsas, Μ., Ἡ Μακεδονία ἐν λίθοις ϕθεγγομένοις καὶ μνημείοις σῳζομένοις, ἤτοι πνευματικὴ καὶ ἀρχαιολογικὴ παράστασις τῆς Μακεδονίας, vol. 1, Athens 1896.

 

Dölger, F., Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges, Munich 1948.

 

Eckert, G. - Formosis, P., Lieder und Märchen aus Kozani und Siatista, Thessalonica 1944.

 

Enepekides, PoL K., Griechische Handelsgesellschaften und Kaufleute in Wien aus dem Jahre 1766 (Ein Konskriptionsbuch), Thessalonica 1959.

 

    »    Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ ἑλληνικοῦ τύπου καὶ τυπογραϕείων τῆς Βιέννης 1790-1821. Πανηγυρικὸν Λεύκωμα «Θεσσαλικῶν Χρονικῶν», Athens 1965.

 

Fauriel, C., Chants populaires de la Grèce moderne, vol. 1, Paris 1824.

 

Füves, Ödön, Ἀπογραϕὲς τών Ἑλλήνων πάροικων τοῦ Νομοῦ τῆς Πέστης, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 194-241.

 

    »    Die bekanntesten geadelten Griechen in Ungarn, «Balkan Studies» 5 (1964) 303-308.

 

    »    Ἕνα ἄγνωστο χειρόγραϕο τοῦ Γεωργίου Ζαβίρα στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Σαιντέντρε τῆς Οὐγγαρίας : «Θέματα ὅπου ἐπαρέδιδεν ὁ Γεώργιος Ζαβίρας τῷ τότε μαθητῇ αὐτοῦ Κωνσταντίνῳ Ἐμμανουήλ», «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 99-119.

 

    »    Görög kereskedök a Dunántûlon 1754-1771 között (Greek Merchants in Transylvania between 1754-1771), «Különlenyomat az Antik Tanulmányok» 1965. Evi XII/1. Számából, pp. 106-109.

 

    »    Ἐπιτύμβιοι ἐπιγραϕαὶ Ἑλλήνων εἰς τὴν Οὐγγαρίαν, «Ἑλληνικὰ» 19 (1966) 296-347.

 

Gedeon, Μ. Ι., Δύο ἀνέκδοτα γράμματα περὶ τῆς Ἀθωνιάδος Ἀκαδημίας, «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» 3 (1882-1883) 686-689, 696-701.

 

Giannelli, C. - Vaillant, Α., Un lexique macédonien du XVIe siècle, Paris 1958.

 

Ghinis, D. S., Νομικὸν ποιηθὲν καὶ συνταχθὲν εἰς ἁπλῆν ϕράσιν ὑπὸ τοῦ πανιερωτάτου ἑλλογιμωτάτου ἐπισκόπου Καμπάνιας Κυρίου Κυρίου Θεοϕίλου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (1788), Thessalonica 1960.

 

Gökbilgin, Μ. Tayyib, Kanunî Sultan Süleyman devri başlannda Rumeli eyaleti,

 

691

 

 

lıvaları, sehir ve kasabaları, «Belleten Türk Tarıh Kurumu» 20 (1956) 247-285, Summary in french, pp. 287-294.

 

Hemmerdinger - Iliadou, Dém., Un hrisov de danie inedit de la Mihnea Turcitul, «Studii» 18 (1965) 913-916.

 

Inglezis, Ν., Τὰ ἀρματολίκια καὶ ὁ ἥρως Νικοτζάρας, Φυλλάδιον A', Athens 1884.

 

Iorga, Ν., Notes et extraits pour servir à l'histoire des Croisades au XVe siècle, vols. 1-6, Paris - Bucharest 1899-1916.

 

Jurić, Sime, Τὰ ἑλληνικὰ λυρικὰ ποιήματα τοῦ Δημήτρη Δημητρίου, Thessalonica 1965.

 

Kalinderis, Μ. Α., Τὰ λυτὰ ἔγγραϕα τῆς δημοτικῆς βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-1808, Thessalonica 1951.

 

    »    Ἀπόσπασμα διδαχῆς Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Thessalonica 1965.

 

Kantiotis, Α., Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλὸς (Διδαχαὶ - Βίος - Ἀκολουθία), Volos 1950.

 

Kremos, G. Ρ., Ἐπιστολαὶ Γ. Π. Κρέμου καὶ Ἠθικὴ Στιχουργία Α. Κ. Βυζαντίου, Leipzig 1870.

 

Ktenas, Ch., (archim.), Σιγιλλιώδη καὶ ἄλλα πατριαρχικὰ ἔγγραϕα τῆς ἐν Ἄθῳ ἱερᾶς, βασιλικῆς, πατριαρχικῆς καὶ σταυροπηγιακῆς μονῆς τοῦ Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 5 (1928) 100-129.

 

Kugeas, S., Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalonike aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts, BZ 23 (1914-1920) 143-163.

 

Laïos, G., Οἱ ἀδελϕοὶ Πουλιού, ὁ Γεώργιος θεοχάρης καὶ ἄλλοι σύντροϕοι τοῦ Ρήγα (Ἀνέκδοτα ἔγγραϕα ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα τῆς Βιέννης), ΔΙΕΕ 12 (1957-1958) 202-270.

 

Lampros, Sp., Δύο ἑλληνικὰ ἔγγραϕα ἐκ τῶν ἀρχείων τῆς Βενετίας, ΝΕ 5 (1908) 479-481.

 

    »    Ἰσιδώρου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ὀκτὼ ἐπιστολαὶ ἀνέκδοτοι, ΝΕ 9 (1912) 343-414.

 

    »    Ἔρευναι ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις καὶ ἀρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης καὶ Βιέννης, ΝΕ 17 (1923) 113-139, 368-386, 18 (1924) 48-69, 276-292, 374-382 etc.

 

    »    Παλαιολόγεια καὶ Πελοποννησιακά, vols. 1-4, Ἀθῆναι 1912-1930.

 

    »    Βραχέα Χρονικά. Ἐκδίδονται ἐπιμελείᾳ Κωνσταντίνου Ι. Ἀμάντου, Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, «Μνημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας», vol. Ι, Athens 1932-1933.

 

Laourdas, Β., Γαβριὴλ Θεσσαλονίκης, Ὁμιλίαι, «Ἀθηνᾶ» 57 (1953) 141-178.

 

    »    Ἰσιδώρου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ὁμιλία περὶ τῆς ἁρπαγῆς τῶν παίδων καὶ περὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, «Ἑλληνικὰ» παράρτ. 4, «Προσϕορὰ εἰς Στίλπ. Π. Κυριακίδην», Thessalonica 1953, σ. 389-398.

 

    »    Ἰσιδώρου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ὁμιλίαι εἰς τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγ. Δημητρίου, Thessalonica 1954.

 

    »    Ὁ συμβουλευτικὸς πρὸς Θεσσαλονικεῖς τοῦ Μανουὴλ Παλαιολόγου, «Μακεδονικὰ» 3 (1953-1955) 290-307.

 

    »    Τὸ ἐγκώμιον τοῦ Δημητρίου Χρυσολωρᾶ εἰς τοῦ Ἅγ. Δημήτριον, «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 40 (1957) 342-353.

 

Lascaris, Μ., Salonique à la fin du XVIIIe siècle, d'après les rapports consulaires français, Athens 1939.

 

    »    La révolution grecque vue de Salonique. Rapports des consuls de France et d'Autriche 1821-1826, «Balcania» 6 (1943) 145-168.

 

Legrand, Ém., Bibliothèque grecque vulgaire, vol. 3, Paris 1881.

 

    »    Ἀνέκδοτα ἔγγραϕα περὶ Ρήγα Βελεστινλῆ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτυρησάντων, μετάϕρ. Σπ. Λάμπρου, Athens 1891.

 

Lemerle, Ρ., Actes de Kutlumus, Paris 1946.

 

692

 

 

Loenertz, R. J., Les recueils des lettres de Dém. Cydonès, Città del Vaticano 1947.

 

    »    Correspondance de Manuel Calecas, Rome 1950.

 

    »    Manuel Paléologue. Épître à Cabasilas, «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 35-46.

 

    »    Démétrius Cydonès. Correspondance, vol. 2, Vatican City 1960.

 

Mamalakis, Ι. Ρ., Νέα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν ἐπανάστασιν τῆς Χαλκιδικῆς τὸ 1821, ΔΙΕΕ 14 (1960) 406-549.

 

Mamoukas, Α. Ζ., Τὰ κατὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, vols., 4, 5, Piraeus 1839, vol. 9, Athens 1841.

 

Manolis, Α., Δημοτικὰ τραγούδια τῆς Κασσάνδρας, XX no 4 (1962) 222-233.

 

Matkovski, Alex., Turski izvori za ajdutstvoto i aramistvoto vo Makedonija, vol. 1 (1620-1650), vol. 2 (1650-1700), Skopje 1961.

 

   »    Podatoci za nekoi ajduti od Zapadna Makedonija (1622-1650), «Glasnik» 5 (1961), no 1, pp. 99-125.

 

Maximos, S. - Voreios, Ἡ αὐγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ καπιταλισμοῦ (Τουρκοκρατία 1685-1789), Athens 1945.

 

Mayer, John-Jacob, Ἡμερολόγιον τῆς πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου 1825-1826, Athens 1926.

 

Mazon, Α. - Vaillant, Α., L'Évangéliaire de Kulakia. Un parler slave du Bas-Vardar, Paris 1938.

 

Mercati, G., Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Theodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della theologia et della letteratura bizantina del secolo XIV, Vatican Gity 1931.

 

Mertzios, K. D., Θωμᾶς Φλαγγίνης καὶ ὁ μικρὸς Ἑλληνομνήμων, «Πραγμ. Ἀκαδ. Ἀθ.» 9 (1939). Complete volume.

 

    »    Τὸ ἐν Βενετίᾳ κρατικὸν ἀρχεῖον. ΣΤ'. Μικρὰ ἠπειρωτικὴ χρονογραϕία, ΗΧ 15 (1940) 5-58.

 

    »    Μνημεῖα Μακεδονικῆς Ἱστορίας, Thessalonica 1947.

 

    »    Ὁ Φραγκῖσκος Μοροζίνι, ἡ Κασσάνδρα, ἡ Καβάλλα καὶ ἡ Θάσος. Αἱ διενεργηθεισαι κατ᾽ αὐτῶν ἐπιδρομαί, «Μακεδονικὰ» 3 (1953-1955) 1-7.

 

    »    Συμπλήρωμα εἰς τὰ «Μνημεῖα Μακεδονικῆς Ἱστορίας», «Εἰς μνήμην Κ. Ἀμάντου», Athens 1960, pp. 54-70.

 

    »    Ἐμπορικὴ ἀλληλογραϕία ἐκ Θεσσαλονίκης, «Μακεδονικὰ» 7 (1966-1967) 94-147.

 

Miklosich, F. - Müller, J., Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, vols. 1-5, Vienna 1860-1867.

 

Ν. Β. X., Χρονικὰ σημειώματα, ΔΙΕΕ 4 (1892-1895) 693-696.

 

Nicodemus, Κ., Ὑπόμνημα τῆς νήσου Ψαρῶν, vols. 1-2, Athens 1862.

 

Noradounghian, Gabriele, H., Recueil d'actes internationaux de rempire ottoman, 1300-1789, vol. 1, Paris 1897.

 

Oeconomidis, Α. Κ., Τραγούδια τοῦ Ὀλύμπου, Athens 1881.

 

Oikonomidès, Ν., Actes de Dionysiou, Texte, Paris 1968.

 

Papadopoulos - Kerameus, Α., Ἀνάλεκτα ἱεροσολυμιτικῆς σταχυολογίας, vol. 2, St. Petersburg 1894.

 

    »    Ἑλληνικὰ κείμενα χρήσιμα τῇ Ἱστορία τῆς Ρωμουνίας, Bucharest 1909.

 

Papadopoulos, S. I., Μακεδονικὰ σύμμεικτα, «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 152-172.

 

Papazoglou, A. N., Ἡ Θεσσαλονίκη κατὰ τὸν Μάιο τοῦ 1821, «Μακεδονικὰ» 1 (1940) 417-428.

 

Papoulia, Β., Die Vita des Heiligen Philotheos vom Athos, SOF 22 (1963) 259-280.

 

Pennas, P. Τ., Σερραϊκὰ Χρονικά, part I, Athens 1938, A'. «Τὸ χρονικὸν τῶν Σερρῶν»

 

693

 

 

τοῦ Παπασυναδινοῦ, μετ᾽ εἰσαγωγικῆς μελέτης, pp. 1-72.

 

Pennas, P. Τ., Τὸ Κοινὸν Μελενίκου καὶ τὸ σύστημα διοικήσεώς του, Athens 1946.

 

Petit, R. P. Louis - Regel, W., Actes de l'Athos. III. Actes d'Esphigmenou. Supplement to vol. 12 of Viz. Vrem. No. 1, St. Petersburg 1906.

 

Petit, R. P. L. - Korablev, B., Actes de l'Athos. V. Actes de Chilandar, St. Petersburg 1911. Supplement to vol. 17 of Viz. Vrem.

 

Πρακτικὰ τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς ΚΕ' Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑταίρων τῶν ἐτῶν 1910-1911, ΔΙΕΕ 7 (1910-1918).

 

Prosser, Pir., Ἐπιτύμβιοι ἐπιγραϕαὶ Ἑλλήνων εἰς Οὑγγρικὰ νεκροταϕεῖα, Budapest 1942.

 

Regas, G. Α., Σκιάθου λαϊκὸς πολιτισμός, Part Ι. Δημώδη ἄσματα, Thessalonica 1958.

 

Sathas, Κ. Ν., Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη, vols. 1-7, Venice-Paris 1872-1894.

 

    »    Μνημεῖα Ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Documents inédits relatifs à Phistoire de la Grèce au moyen âge, vols. 1-9, Paris 1880-1890.

 

Ševčenko, Ihor, Α postscript on Nicolas Cabasilas' «Anti-Zealot» Discourse, «Dumbarton Qaks Papers» vol. 16 (1962) 403-408.

 

Sigalas, Ant., Κῶδιξ κοινότητος σχολείων Κλεισούρας (1830-1926), «Μακεδονικὰ» 1 (1940) 500-506.

 

Snegarov, Ι., Kodeks (Kondika) na cârkvata Sv. Georgi v Struga. Uvod i dokumenti 1792-1912, Sofia 1964.

 

Šopova, Doušanka, Makedonija vo XVI i XVII vek. Dokumenti od carigradskite arhivi (1577-1645), Skopje 1955.

 

Syndica, L. - Laourdas, Β., Ἐγκώμιον εἰς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης Γαβριήλ, «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 352-370.

 

Theocharides, G. Ι., Μία διαθήκη καὶ μία δίκη βυζαντινή. Ἀνέκδοτα Βατοπεδινὰ ἔγγραϕα τοῦ ΙΔ' αἰῶνος περὶ τῆς μονῆς Προδρόμου Βέροιας, Thessalonica 1962.

 

Theotokis, S., Ἀποϕάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας, 1255-1669. «Μνημεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας», vol. 1, part 2, Athens 1932-1933.

 

Thiriet, Fr., Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, vol. 1 (1329-1399), vol. 2 (1400-1430), vol. 3 (1431-1463), Paris 1958-1961.

 

Turski Dokumenti, za Makedonskata istorija, vol. 1 (1800-1803), Skopje 1951, vol. 2 (1803-1808), Skopje 1953, vol. 3 (1809-1817), Skopje 1955, vol. 4 (1818-1827), Skopje 1957, vol. 5 (1827-1839), Skopje 1958.

 

Turski Dokumenti, za istoriata na Makedonskiot narod, First Series (1607-1669), Skopje 1963, vol. 1 (26 June 1607 - 30 May 1623).

 

Turski izvori, za bălgarskata istorija, Study of N. Todorov - B. Nedkov, vol. 13, Sofia 1966.

 

Tsourkas, K. - Kyriakidès, S., Τραγούδια Βαλλαχάδων, «Μακεδονικὰ» 2 (1941-1952) 461-471.

 

Vacalopoulos, Α. Ε., Ἀνέκδοτα δικαιοπρακτικὰ ἔγγραϕα τών χρόνων τῆς τουρκοκρατίας, ΑΙΔ 13 (1946) 187-213.

 

    »    Νέα ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς ἐπαναστάσεις τοῦ 1821 καὶ 1854 στὴ Μακεδονία, ΕΕΦΣΠΘ 7 (1956) 64-102.

 

    »    Νέα στοιχεῖα γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἀρματολίκια καὶ γιὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ Θύμιου Μπλαχάβα στὴ Θεσσαλία στὰ 1808, ΕΕΦΣΠΘ 9 (1965) 229-251.

 

Vapheidis, Philaretus, Κῶδιξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριάς καὶ τίνα ἐκκλησιαστικὰ βιβλία ἀποκείμενα ἔν τισι τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῆς, «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» 20 (1900) 108-110, 123-125, 140-143.

 

694

 

 

Vasdravellis, Ι. Κ., Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Α', Ἀρχεῖον Θεσσαλονίκης (1695-1912), Thessalonica 1952.

 

    »    Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Β'. Ἀρχεῖον Βέροιας - Ναούσης (1598-1886), Thessalonica 1954.

 

    »    Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα Μακεδονίας. Γ'. Ἀρχεῖον μονῆς Βλαττάδων (1446-1839), Thessalonica 1955.

 

    »    Ἀνέκδοτον ϕιρμάνιον τῆς μονῆς Βλαττάδων τοῦ ἔτους 1486, «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 533-536.

 

    »    Φιρμάνιον διακανονισμοῦ ϕορολογικῶν θεμάτων, προνομίων καὶ ἄλλων τινῶν παρεμϕερῶν ζητημάτων τοῦ Ἁγιου Ὄρους, «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 256-265.

 

Vogiatzidis, Ι. Κ., Νεοελληνικὰ ἀνέκδοτα 1812-1831, ΔΙΕΕ 7 (1910-1918) 3-64, 8 (1922) 273-311. See also excerpt from ΔΙΕΕ, Athens 1909.

 

Volidis, Th., Ἀνέκδοτος ἀλληλογραϕία περὶ τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος Τοκαΐας, ΕΕΒΣ 22 (1952) 75-81.

 

Zepos, P. Ι., Ἀνέκδοτα τουρκικὰ ἔγγραϕα ἐκ τῶν ἀρχείων Βέροιας καὶ Θεσσαλονίκης, ΑΙΔ 11 (1944) 49-91.

 

Zerlentis, P. G., Ἐπιστολαὶ ἸΙωάννου Καρυοϕύλλου πρὸς Μελέτιον Χορτάκιον καὶ τοὺς Θεσσαλονικεῖς, ΔΙΕΕ 6 (1902-1906) 73-87.

 

    »    Ρωμανοῦ Νικηϕόρου καὶ Δανιὴλ Καστρησίου ἐπιστολαί, «Βυζαντίς» 2 (1911-1912) 281-296.

 

    »    Σημειώματα περὶ Ἑλλήνων ἐκ τῶν Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικῶν Χρονικῶν, Athens 1922.

 

 

2. Short Chronicles and Accounts

 

Ἀκολουθία ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ νέου. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοϕόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ νέου καὶ θαυματουργοῦ τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ Βέροιας ἀσκήσαντος, 3rd edit., Thessalonica 1894.

 

Ἀκολουθία ὁσίου Διονυσίου. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοϕόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, Greek Printing-house of Constantinople 1816.

 

Ἀκολουθία ὁσίου Διονυσίου. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοϕόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου, τοῦ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ ὄρει τῆς Θετταλίας ἐκλάμψαντος, τοῦ νέου ἀσκητοῦ, Thessalonica 1928.

 

Ἀκολουθία ὁσίου Θεοϕάνους τοῦ νέου. Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοϕόρου πατρὸς ἡμῶν Θεοϕάνους τοῦ νέου, ἀσκητοῦ καὶ θαυματουργοῦ, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει τῆς περίϕημου πόλεως Ναούσης, τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, Venice 1764.

 

Acropolites, George, Χρονικὴ συγγραϕή, edit. Α. Heisenberg, vols. 1-2, Leipzig 1903.

 

Anagnostes, John, Bonn edition.

 

Antoljak, Stjepan, «Sultan Jahja» u Makedoniji, «Godišen Zbornik na Filozofskiot Fakultet na Univerzitetot vo Skopje, Istorisko-Filološki oddel», Kniga 13 (1960-1961), No 5, Skopje 1962, p. 109-166.

 

Asik Pasha Zade, Chronicle, trans. Richard Kreutel, Vienna 1959.

 

Cananos, John, Διήγησις, Bonn edition.

 

Cantacuzenus, Bonn edition.

 

Chalcocondyles, Bonn edition.

 

Chalcocondyles, edit. E, Darkò, vols. 1-2, Budapest 1922-1923.

 

695

 

 

Charanis, Ρ., Les βραχέα χρονικὰ comme source historique, «Byzantion» 13 (1938) 335-362.

 

Destounis, Gabriel, Ἱστορικὸν Κομνηνοῦ μοναχοῦ καὶ Πρόκλου μοναχοῦ, St. Petersbourg 1858.

 

Dionysius, Metropolitan of Edessa and Pella, Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας ἐνδόξου νεομάρτυρος Παρθένας τῆς Ἐδεσσαίας, Athens 1958.

 

Ducas, Bonn edition.

 

Ducas, edit. Vasile Grecu, Bucharest 1958.

 

Gregoras Nicephorus, Bonn edition.

 

Hopf Charles, Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, Berlin 1872.

 

Hypsilantis Comnenus, Ath., Τὰ μετὰ τὴν Ἅλωσιν, 1453-1789, Constantinople 1870.

 

Kalinderis, M. Α., Σημειώματα Ἱστορικὰ (ἐκ τῆς Δυτ. Μακεδονίας), Ptolemaïs 1939.

 

    »    Γραπτὰ μνημεῖα ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Μακεδονία χρόνων Τουρκοκρατίας, Ptolemaïs 1940.

 

Kambouroglou, D. Gr., Mémoires du prince Nicolas Ypsilanti, edit. Kambouroglou d'après le manuscrit no 2144 de la Bibliothèque Nationale de la Grèce, Athens-Paris, s.d.

 

Kasomoulis, Ν., Ἐνθυμήματα στρατιωτικὰ τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων (1821-1833), vols. 1-3, Athens 1939-1942.

 

Khmetiovskij, Stefan Petrovitch, Ἡμερολόγιον, «Παρνασσὸς» 8 (1884) 239-249.

 

Krystallis, Κ., Ἅπαντα. Πρόλογος – Εἰσαγωγὴ - Ἐπιμέλεια Γ. Βαλέτα, vols. 1-2, Athens 1959.

 

Lampros, S., Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ πρώτη (no 1-562), ΝΕ 7 (1910) 113-313.

 

Leunclavius, Ioan., Annales Sultanorum Othmanidarum, Frankfurt 1588.

 

Mamalakiz, Ι., Διήγησις περὶ Ἁγίου Ὄρους ἐν καιρῷ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ΕΕΦΣΠΘ 7 (1957) 217-237.

 

Moullas, Ρ., Ἕνας Μακεδόνας ἀπόδημος στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, «Σταθμοί πρὸς τὴν Νέα Ἑλληνικὴ Κοινωνία», Athens 1965, pp. 119-159.

 

Nicodemus Ηagioritis, Νέον Μαρτυρολόγιον, ἤτοι μαρτύρια τῶν νεοϕανῶν μαρτύρων τῶν μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ διαϕόρους καιροὺς καὶ τόπους μαρτυρησάντων, 3rd ed., Athens 1961.

 

Petridis, Α., Χρονικὸν Δρυοπίδος, «Νεοελληνικὰ Ἀνάλεκτα» Ι, 2 (1871) 1-64.

 

Polybii, Historiae, Leipzig edit., vol. III (1893).

 

Reinach, Sal., Chroniques d'Orient. Documents sur les fouilles et découvertes dans l'Orient hellénique de 1883 à 1890, Paris, vol. 1 (1891), vol. 2 (1896).

 

Sathas, Κ. Ν., Χρονικὸν ἀνέκδοτον Γαλαξειδίου, Athens 1865.

 

Speliades, Ν., Ἀπομνημονεύματα συνταχθέντα ὑπὸ τοῦ Ν. Σπηλιάδου διὰ νὰ χρησιμεύσωσιν εἰς τὴν νέαν ἑλληνικὴν ἱστορίαν. Ἐκδίδονται δὲ ὑπὸ Χ. Ν. Φιλαδελϕέως εἰς πέντε τόμους, vols. 1-2, Athens 1851-1852.

 

Sphrantzes, Bonn edition.

 

Toliopoulos, D. Ι., Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοϕόρου πατρὸς ἡμῶν Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ , τοῦ ἐν τῷ τοῦ Καλλιστράτου ὄρει ἀσκήσαντος, Kozani 1953.

 

Vacalopoulos, Α. Ε., Ἀπὸ τὴν ἱστορία ἑνὸς μακεδονικοῦ χωριοῦ, τοῦ Λιμποχόβου, στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ., «Φάρος τῆς Βορείου Ἑλλάδος» 2 (1940) 111-117.

 

Vasdravellis, Ι. Κ., Ἱστορικὰ περὶ Ναούσης ἐξ ἀνεκδότου χειρογράϕου, «Μακεδονικὰ» 3 (1953-1955) 126-141.

 

Vlachoyannis G., Ἀρχεῖον τοῦ στρατηγοῦ Ἰωάννου Μακρυγιάννη, vols. 1-2, Athens 1907.

 

696

 

 

Vyzantios, Ch., Ἱστορία τῶν κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάσταση ἐκστρατειῶν καὶ μαχῶν καὶ τῶν μετὰ ταῦτα συμβάντων, ὧν συμμετέσχεν ὁ τακτικὸς στρατός ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1833, 3rd edit., Athens 1901.

 

Zoras, George Th., Ἰωάννου Ἀξαγιώλου διήγησις συνοπτικὴ Καρόλου τοῦ Ε' (κατὰ τὸν Βατικανόν ἑλληνικὸν κώδικα 1624), Athens 1964.

 

 

3. Travellers' accounts, etc.

 

Angelou, Alkis, J. D. Carlyle's Journal of Mount Athos (1801), «Ὁ Ἐρανιστὴς» 3 (1965) 33-75.

 

Anonymous, Descrizione della Macedonia, «Fundgruben des Orients» 5 (Vienna 1816) 439-448.

 

Arvanitidis, Geo. I., J. M. Angiolello. Περιηγητὴς καὶ ἱστορικὸς (1452-1525), «Ὁ Βιβλιόϕιλος» 12 (1958) 3-6.

 

Baker, James, Turkey in Europe, London - Paris - New York 1877.

 

Bartholdy, J. L. S., Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, Paris 1807.

 

Beaujour, Felix (de), Tableau du commerce de la Grèce, vols. 1-2, Paris 1800.

 

    »    Voyage militaire dans l'empire Othoman, vol. 1, Paris 1829.

 

Belon, Pierre, Les observations de plusieurs singularitez et choses mémorables, trouvées en Grèce etc., Paris 1553.

 

Bordone, Benedetto, Isolario, ricorretto et di nuovo ristampato, con la gionta del Monte di Oro novamente ritrovato, in Venetia, s.d.

 

Boué, Ami, Die Europäische Türkei, vol. 1, Vienna 1889.

 

Brocquière, Bertrandon (de la), Voyage d'Outremer etc. In the series «Mémoires de l'Institut National des Sciences et Arts», Paris, Fructidor an XII (1804).

 

    »    Le voyage d'Outremer etc., publié et annoté par Gh. Schefer. In the series «Recueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la Géographie depuis le XIIIe jusqu' à la fin du XVIe siècle», vol. 12, Paris 1892.

 

Brown, Ed., Relation de plusieurs voyages etc., Paris 1674.

 

Brown, H., Il viaggio di Vincenzo Gradenigo, bailo da Venezia, Constantinople 1599.

 

Busbecq, The life and letters of Ogier Ghiselin de Busbecq, vol. 1-2, London 1881.

 

Çelebi, Evliya, Seyahatnamesi, Istanbul, vol. 5 (1899), vol. 8 (1928).

 

Clarke, Daniel Edward, Travels in variousCountries of Europe, Asiaand Africa, Cambridge 1810-1823.

 

Conze, Α., Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres, Hannover 1860.

 

Cousinéry, Ε. Μ., Voyage dans la Macédoine, vols. 1-2, Paris 1831.

 

Cvetkova, Bistra, Frenski pâtešestvenici ot XV-XVIII v. za Rodopskata oblast i priležaštite i Belomorski krajšta, «Rodopski Sbornik» 1 (1965) 269-282.

 

Dallaway, J., Constantinople ancienne et moderne et description des côtes et isles de l'Archipel et de la Troade, vols. 1-2, Paris VII (1798-1799).

 

Bernschwam's Hans, Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553-1555) nach der Urschrift im Fugger-Archiv, herausgegeben und erläutert von Franz Babinger, Munich and Leipzig 1923.

 

Deshayes, Louis, Voiage de Levant, fait par le commandement du Roy, en l'année 1621. Par le Sr D. G. [Louis Deshayes, Baron de Courmesnin], 2nd edit, Paris 1632.

 

Dreux, Robert (de), Voyage en Turquie et en Grèce, edit. H. Pernot, Paris 1925.

 

697

 

 

Du Fresne - Canaye, Philippe, Le voyage du Levant (1573). In the series «Recueil de Voyages etc», vol. 16, Paris 1897.

 

Eleftheroudakis, «Ἑλλάδα» (Ὁδηγὸς ταξιδιώτου), 2nd edit. Athens 1930.

 

Fallmerayer, J. Ph., Shcriften und Tagebücher, vols. 1-2, Munich and Leipzig 1913.

 

Febure, M., Théâtre de la Turquie où sont représentées les choses les plus remarquables, qui s'y passent aujourd'hui, Paris 1688.

 

Fredrich, C., Vor den Dardanellen auf altgriechischen Inseln und auf dem Athos, Berlin 1915.

 

Georgirenes, Joseph, Α Description of the Present State of Samos,Nicaria,Patmos and Mount Athos, London 1678.

 

Gerlach, Stephan, Tagebuch, Frankfurth am Mayn 1674.

 

Grisebach, Α., Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839, vols. 1-2, Göttingen 1841.

 

Hadschi Chalfa, Rumeli und Bosna, transl. J. von Hammer, Vienna 1812.

 

Hadzikyriakou, George, Σκέψεις καὶ ἐντυπώσεις ἐκ περιοδείας μετὰ τοπογραϕικῶν, ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν σημειώσεων, vol. 1, Athens 1906.

 

Hasluck, F. W., The First English Traveller's Account of Athos, BSA 17 (1910-1911) 103-131.

 

Holland, Henry, Travels in the Ionian isles, Albania, Thessaly, Macedonia e.t.c., during the years 1812 and 1813, London 1815.

 

Khitrovo, B., Itinéraires russes en Orient, Geneva 1889.

 

Lambousiades, G. Ι., Ὁδ οιπορικόν. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, «Θρακικὰ» 2 (1929) 87-93.

 

Launay, L. (de), Chez les Grecs de Turquie. Autour de la mer Égée, Paris 1897.

 

Leake, William Martin, Travels in northern Greece, vols. 1-4, London 1835.

 

Löher, Franz (von), Griechische Küstenfahrten, Biesefeld und Leipzig 1876.

 

Lucas, Paul, Voyage dans la Grèce, l'Asie Mineure, la Macédoine et l'Afrique, vols. 1-2, Amsterdam, 1714.

 

Montfaucon, B., Paleografia Graeca, Paris 1708.

 

Moschopoulos, Ν., Ἡ Ἑλλὰς κατὰ τὸν Ἐβλιὰ Τσελεμπῆ (μιὰ τουρκικὴ περιγραϕὴ τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὸν ΙΖ αἰῶνα), ΕΕΒΣ 14 (1938) 486-514, 15 (1939) 145-181, 16 (1940) 321-363.

 

Murhard, F., Gemälde des Griechischen Archipelagus, Berlin, vol. 1 (1807), vol. 2 (1808).

 

Nedkov, Boris, Bălgarija i sâsednite ì zemi prez XII vek spored Idrisi, Sofia 1960.

 

Nicolaidy, Β., Les Turcs et la Turquie contemporaine, vols. 1-2, Paris 1859.

 

Nicolay, Nic., Les navigations, pérégrinations etc., Anvers 1577.

 

Omont, Henri, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe et XVIIIe siècles, parts 1-2, Paris 1902.

 

Perrot, G., Mémoires sur l'île de Thasos, Paris 1864.

 

Philippides, D. - Constantas, G. (Δημητριέων), Γεωγραϕία Νεωτερική, Βιέννη 1791.

 

Porcacchi, Thomaso, L'isole più famose del mondo, Venice 1572.

 

Pouqueville, F. C. H. L., Voyage de la Grèce, 2nd edit., vols. 1-6, Paris 1826-1827.

 

Psalidas, Α., Ἡ Τουρκία κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ ΙΘ' αἰῶνος, ed. G. Gharitakis, HX 6 (1931) 32-74.

 

Rangavis, Ι. Ρ., Τὰ Ἑλληνικά, ἤτοι περιγραϕὴ γεωγραϕική, ἱστορική, ἀρχαιολογικὴ καὶ στατιστικὴ τῆς ἀρχαίας καὶ νέας Ἑλλάδος, vol. 3, Ἀθῆναι 1854.

 

698

 

 

Ranzo, C., Relazione etc., Turin 1616.

 

Raybaud, Maxime, Mémoires sur la Grèce pour servir à Thistoire de la guerre de l'Indépendance, vols. 1-2, Paris 1824-1825.

 

Richard, François, Relation de ce qui s'est passé de plus remarquable à Saint-Erini, îsle de l'Archipel, par le R. P. François Richard, Paris 1657.

 

Roberts', Adventures among the Corsairs of the Levant (1692) etc., London 1699.

 

Sahm, W., Beschreibung der Reisen des Reinhald Lubenau, Part 1, Königsberg i. Pr. 1912.

 

Schinas, Ν., Ὁδοιπορικαὶ σημειώσεις Μακεδονίας, Ἠπείρου, νέας ὁροθετικῆς γραμμῆς καὶ Θεσσαλίας, Athens 1887.

 

Schultze Jena, Leonhard, Makedonien Landschafts- und Kulturbilder, Jena 1927.

 

Souciet, P. Jean-Baptiste, Description de la ville de Salonique. In the series «Nouveaux Mémoires de Missions dans le Levant», vol. IX, Paris 1755.

 

Struck, Α., Makedonische Fahrten. II. Die Makedonischen Niederlande, Sarajevo 1908.

 

Tafur, Pero, Travels and Adventures, 1435-1439, transl. and edited with an Introduction by Malcolm Letts, New York - London 1926.

 

Thesprotos, Cosmas- Psalidas, Ath., Γεωγραϕία Ἀλβανίας καὶ Ἠπείρου. Yannina 1964.

 

Tozis, John Α., Πῶς εἶδε τὴν σκλαβωμένη Θράκη στὰ 1634 ὁ ἄγγλος περιηγητὴς Sir Henry Blount, ΑΘΓΛΘ 19 (1954) 213-224.

 

Urquhart, D., The Spirit of the East, vols. 1-2, London 1839.

 

Valvi, Α., Γεωγραϕία, transl. Κ. Koumas, Vienna 1839.

 

Walker, Μ. Α., Through Macedonia to the Albanian Lakes, London 1864.

 

Walpole, Robert, Memoirs relating to European and Asiatic Turkey and other Countries of the East, 2nd edit., London 1818.

 

Zotos Molossos, Β. Ὁ., Ἠπειρωτικαὶ Μακεδονικαὶ Μελέται, vol. IV, Δρομολόγιον τῆς Ἑλληνικῆς Χερσονήσου, Νο 3. Μακεδονία καὶ Σερβία, Athens 1887.

 

 

 

Supplementary works

 

1. Works on General Subjects

 

Amantos, Κ., Σχέσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρκων ἀπὸ τοῦ ἑνδεκάτου αἰῶνος μέχρι τοῦ 1821, vol. Α'. Οἱ πόλεμοι τῶν Τούρκων πρὸς κατάληψιν τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν 1071-1571, Athens 1955.

 

Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris 1949.

 

Cvijić, Jovan, La Péninsule Balkanique. Géographie Humaine, Paris 1918.

 

Dvornik, Fr., The Slaves. Their Early History and Civilization, Boston 1956.

 

Emmanuel, I. S., Histoire de l'industrie des tissus des Israélites de Salonique, Lausanne 1935.

 

Evangelides, Τryf. Ε., Ἡ παιδεία ἑπὶ Τουρκοκρατίας (ἑλληνικὰ σχολεῖα ἀπὸ τῆς ἁλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), vols. 1-2, Athens 1936.

 

Finlay, G., History of the Greek Revolution, vols. 1-2, Edinburgh-London 1861.

 

Gibb, H. A. R. - Bowen, Harold, Islamic Society and the West, London-New York-Toronto, vol. I1 (1951), vol. I2 (1957).

 

Gordon, Th., History of the Greek Revolution, vols. 1-2, 2nd edit., Edinburgh-London 1844.

 

699

 

 

Hammer, Joseph (von), Geschichte des Osmanischen Reiches, vols. 1-2, Pest 1834.

 

Heyd, W., Histoire du commerce du Levant au moyen âge, vols. 1-2, Leipzig 1923.

 

Jireček, Const., Geschichte der Bulgaren, Prague 1876.

 

    »    Geschichte der Serben, vols. 1-2, Gotha 1911-1918.

 

Jireček, K. - Radonić, Jovan, Istorija Srba, vols. 1-2, 2nd ed., Belgrade 1952.

 

Karolidis, P., Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος, 1453-1862, Athens 1925.

 

Koumas, Κ., Ἱστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων, vol. 12, Vienna 1832.

 

Koutsonikas, Lampros, Γενικὴ Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, Athens, vol. 1 (1863), vol. 2 (1864).

 

Lascaris, M. Th., Τὸ Ἀνατολικὸν Ζήτημα, Thessalonica 1948.

 

Muralt, E. (de), Essai de Chronographie byzantine, vols. 1-2, St. Petersburg 1871.

 

Nehama, Jos., Histoire des Israélites de Salonique, Salonique, vol. 1 (1935), vol. 2 (1935), vol. 3 (1936), vol. 4 (1936), vol. 5 (1959).

 

Néroulos, Jac. Rizo, Histoire moderne de la Grèce, Geneva 1828.

 

Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State, Oxford 1956.

 

Paparregopoulos, Κ., Ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἔκδ. ἑκατονταετή ρ ίδος, Athens 1932.

 

Philemon, Ι., Δοκίμιον ἱστορικὸν περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, vols. 1-4, Athens 1859-1861.

 

Pouqueville, F. C. Η. L., Histoire de la régénération de la Grèce, vols. 1-4, Paris 1824.

 

Sathas, Κ. Ν., Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Athens 1869.

 

Temperley, Harold W. V., History of Serbia, London 1917.

 

Tricoupis, Sp., Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, vols. 1-4, Athens 1879.

 

Vacalopoulos, Α. Ε., Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, Thessalonica, vol. 1 (1961), vol. 2 (1964), vol. 3 (1968).

 

Vasmer, Max, Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941.

 

Wace, J. B. - Thompson, M. S., The Nomads of the Balkans, London 1914.

 

Winter, Eduard, Russland und das Papstum, I-II, Berlin 1960-1961.

 

Zinkeisen, Johann Wilhelm, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, vols. 1-7, Hamburg-Gotha 1840-1867.

 

 

2. Histories of Districts, Cities, Townships, etc.

 

Α. Κ. G., Τύρνοβον - Μεγάροβον, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1908, pp. 224-232.

 

Andreadis, K., Ρέσνα, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 217-220.

 

Angelis, Konst. Κ., Τὸ Τσοτύλιον. «Ἡμερολ. Δυτ. Μακεδονίας» 1 (1932) 137-144.

 

Apostolides - Myrtilos, Κ., Ὁ Στενίμαχος, Athens 1929.

 

Anonymous, Ἐπαρχία Σισανίου καὶ Σιατίστης, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 6 (1913) 206-212.

 

Apostolou, John, Ἱστορία τῆς Σιατίστης, Athens 1929.

 

Arvanitis, Α. Ι., Μοναστήριον, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1908, pp. 157-173.

 

Bakalopoulos, Ap., Thasos, son histoire, son administration de 1453 à 1912, Paris 1953.

 

Ballas, Ν., Ἱστορία τοῦ Κρουσόβου, Thessalonica 1962.

 

Bart, G., Θάσος, Article in Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικὸν Ἐλευθερουδάκη.

 

Bonis, Κ., Ἡ Στρώμνιτσα, Thessalonica 1961.

 

Chionis, Κ., Ἱστορία τῆς Καβάλας, Kavala 1968.

 

Christidis, Ι., Ἡ Μηλόβιστα, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 65-67.

 

Christodoulou, Α. Ε., Ἱστορία τῆς Βέροιας, Veroia 1960.

 

Collart, Ρ., Philippes, ville de Macédoine depuis ses origines jusqu'à la fin de l'époque romaine, Paris 1937.

 

700

 

 

Damanis, D. G., Νιγρίτα-Σύρπα, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1911) 122-132.

 

Demopoulos, G. I., Αἱ παιδικαί μου ἀναμνήσεις. Νεοχώριον (Ἀσβεστοχώριον), «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1909, pp. 167-176.

 

Edessaeus, Ἔδεσσα, αΜακεδ. Ἡμερολ.» 1908, pp. 213-223.

 

Enislidis, C. Μ., Ἡ Πίνδος καὶ τὰ χωρία της, Σπήλαιον-Γρεβενὰ-Σαμαρίνα, Athens 1951.

 

G. Κ., Ἡ Κλεισούρα, αΜακεδ. Ἡμερολ.» 1 (1925) 116-122.

 

Gedeon, Μ., Ὁ Ἄθως. Ἀναμνήσεις - Ἔγγραϕα - Σημειώσεις, Constantinople 1885.

 

Georgiadis, Ε. D., Ἀνθεμοῦς. «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 318-323.

 

Gisdavidis, Α. Κ., Ἡ Μεσορώπη τοῦ Παγγαίου, Newspaper «Μακεδονία» 5.12.1957.

 

Gounaropoulos, Κ. Κ., Ἱστορία τῆς νήσου Εὐβοιας ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς, Thessalonica 1930.

 

Gousios, Α. D., Ἡ κατὰ τὸ Πάγγαιον χώρα, Λακκοβηκιων τοπογραϕία, ἤθη, ἔθιμα καὶ γλῶσσα, Leipzig 1894.

 

Haliakmon, Ἐπαρχία Σισανίου, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 6 (1913) 65-73.

 

Heuzey, L., Le mont Olympe et l'Acarnanie, Paris 1860.

 

Hiller, Fr., Thasos, in R.E. of Pauly-Wissowa.

 

Homeridis, P. S., Συνοπτικὴ ἱστορία τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων Ὕδρας, Πετσῶν καὶ Ψαρῶν, καθ᾽ ὅσον συνέπραξαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἀναγεννηθείσης Ἑλλάδος τὸ 1821, καὶ πρῶτον ἔτος τῆς ἑλληνικῆς αὐτονομίας, Navplia 1831.

 

Ioannou, Nath., Εὐβοϊκά, ἤτοι ἱστορία, περιέχουσα τεσσάρων ἐτῶν πολέμους, τῆς νήσου Εὐβοιας, ἀπὸ τοῦ 1821-1825, Hermopolis 1857.

 

Ioannou, Paul, Περιγραϕὴ τῆς ἐν Μακεδονίᾳ Καστοριάς ἐκ τῆς τοῦ Πουκεβίλλου περιηγήσεως εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐρανισθεῖσα καὶ μετά τινων προσθηκῶν αὐξηθεῖσα, «Νέα Πανδώρα» 4 (1853-1854) 385-388.

 

Katartžiev, I., Serskata oblast (1780-1879), Skopje 1961.

 

Keramopoullos, Α., Ὀρεστικὸν Ἄργος - Διοκλητιανούπολις - Καστοριά, BNJ 9 (1932) 54-63.

 

Kizas, G., Μεγάροβον, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 239-250.

 

Kleonymos, Μ. - Papadopoulos, Ch., Βιθυνικὰ ἢ ἐπίτομος μονογραϕία τῆς Βιθυνίας καὶ τῆς πόλεως αὐτῆς, Constantinople 1867.

 

Koledarov, P., Narodnostijat sàstav na Dramsko do sredata na XIX v., «Izvestija na Instituta za Istorija» 10 (1962) 147-189.

 

Kotsianos, S. Α., Πολύγυρος, Ἄγνωστοι σελίδες τῆς ἱστορίας του, Thessalonica 1961.

 

Kourilas, Evlogios of Lavra, Ἡ Μοσχόπολις καὶ ἡ Νέα Ἀκαδημεία αὐτῆς, Athens 1935.

 

Ktenas, Christoph. (archim.), Ἡ μονὴ Δοχειαρίου (963-1921), Athens 1926.

 

Lampridis, John, Ἠπειρωτικὰ Μελετήματα, Part third, Κουρεντιακὰ καὶ Τσαρκοβιστιακά, Athens 1888.

 

Lazarou, Α., Σιάτιστα, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 139-153.

 

Lemerle, Paul, Philippes et la Macédoine Orientale, Paris 1945.

 

Lioufis, P. Ν., Ἱστορία τῆς Κοζάνης, Athens 1924.

 

Μ. Ι., Ἡ Βλάστη, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1911) 271-277.

 

Makris, H. Κ., Οἱ κάτοικοι τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου, ΜΧ 9 (1961) 211-226.

 

Maloutas, Μ., Τὰ Σέρβια, Thessalonica 1956.

 

    »    Τὰ Σέρβια. Συμπλήρωμα ἐκδόσεως 1956, Thessalonica 1965.

 

M[ano], G. Α., Résumé géographique de la Grèce et de la Turquie d'Europe, «Collection des Résumés Géographiques», vol. 5, Paris 1826.

 

Maravelakis, M. - Vacalopoulos, Α., Αἱ προσϕυγικαὶ ἐγκαταστάσεις ἐν τῇ περιοχῇ Θεσσαλονίκης, Thessalonica 1953.

 

701

 

 

Megas, G. Α., Σιάτιστα. Τ᾽ ἀρχοντικά της, τὰ τραγούδια τῆς κ᾽ οἱ μουσικοί της, Athens 1963.

 

Paeon of Tiberiopolis, Ἡ Στρώμνιτσα, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1908, pp. 248-253.

 

Panayiotidis, G. P. S., Τὰ Καστανοχώρια, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1911) 133-143.

 

    »    Ζουπάνιον, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 6 (1913) 217-223.

 

Papageorgiou, P. Ν., Αἱ Σέρραι καὶ τὰ προάστεια, τὰ περὶ τὰς Σέρρας καὶ ἡ μονὴ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Συμβολὴ ἱστορικὴ καὶ ἀρχαιολογική), ΒΖ 3 (1894) 225-329.

 

Papathanasiou, Th., Τὸ μεσαιωνικὸν ϕρούριον τῶν Σερβίων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Τούρκων ἁλώσεως, Thessalonica 1939.

 

Pennas, P. Th., Ἱστορία τῶν Σερρῶν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως αὐτῶν ὑπὸ τῶν Τούρκων μέχρι τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν ὐπὸ τῶν Ἑλλήνων (1383-1913), Athens 1938, 2nd edit., Athens 1966.

 

Photopoulos, J. N., Ἱστορία τῆς Σελίτσης (Ἐρατύρας), Athens 1939.

 

Rebelis, Ch., Κονιτσιώτικα, Athens 1953.

 

Romanias, S., Ἡ Καβάλα, ἄλλοτε καὶ τώρα, Kavala 1949.

 

Sioutzoukis, T., Μία σκιαγραϕία τῶν Γρεβενῶν, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1928) 324-330.

 

Sisilianos, D., Ἡ Μακρυνίτσα καὶ τὸ Πήλιον, Ἱστορία – Μνημεῖα – Ἐπιγραϕαί, Athens 1939.

 

Skaltsas, Κ., Ἱστορία τῆς Καβάλλας, Kavala 1930.

 

Smyrnakis, G., Τὸ  Ἅγιον Ὄρος, Athens 1903.

 

Spandonidis, P. S., Μελένικος, ὁ νεκρὸς μακεδονικὸς ἀκρίτης, Thessalonica 1930.

 

Speidel, J., Beiträge zur Kenntnis der Geologie und Lagerstätten der Insel Thasos, Freiberg 1929.

 

Stivaros, G., Δεμὶρ Ἰσσάριον, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 213-216.

 

Stouyannakis, Ε., Ἱστορία τῆς πόλεως Ναούσης, Part Ι, Edessa 1924.

 

    »    Ἔδεσσα ἡ Μακεδονικὴ ἐν τῇ ἱστορίᾳ, Thessalonica 1932.

 

Stratis, Ε. G., Ἡ Δράμα καὶ ἡ Δράβησκος, Σέρραι 1923.

 

    »    Ἱστορία τῆς πόλεως Σερρῶν ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς καὶ δρᾶσις τῆς ἐν αὐτῇ ἑλληνικῆς κοινότητος κατὰ τοὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν αἰῶνας, Serres 1926.

 

Tafrali, Ο., Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913.

 

Th. Α. Β., Μία πτυχὴ τῆς Μακεδονικὴς γῆς, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1 (1908) 121-129.

 

Th. Ρ., Καστοριά, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1 (1908) 265-266.

 

Tsamisis, Ρ., Ἡ Καστοριά καὶ τὰ μνημεῖα της, Athens 1949.

 

Tsekos, C. G., Ἱστορία τοῦ Ἀσβεστοχωρίου, Thessalonica 1957.

 

Vamvakoudis, Α., Τὰ Βασιλικὰ στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, XX, Parts 9-10 (1965) 259-264.

 

Vasilikos, V. Α., Χαλκιδική, Thessalonica 1938.

 

Vyzantios, S., Ἡ Κωνσταντινούπολις, vol. 2, Athens 1851.

 

Xanthos, J. G., Ἱστορία τῆς Γευγελῆς καὶ ἐθνικὴ δρᾶσις τῶν κατοίκων αὐτῆς καὶ τῶν πέριξ χωρίων, Thessalonica 1954.

 

 

3. Specialised Works, Studies and Articles

 

Alexander Lavriotis, G., Τὸ Ἅγιον Ὄρος μετὰ τὴν Ὀθωμανικὴν κατάκτησιν, ΕΕΒΣ 32 (1963) 113-261.

 

702

 

 

Amantos, K. L., Μακεδονικά. Συμβολὴ εἰς τὴν μεσαιωνικὴν ἱστορίαν καὶ ἐθνολογίαν τῆς Μακεδονίας, Athens 1920.

 

    »    Παρατηρήσεις τινὲς εἰς τὴν Μεσαιωνικὴν Γεωγραϕίαν, ΕΕΒΣ 1 (1924) 44-54.

 

    »    Οἱ Σλάβοι εἰς τὴν Ἑλλάδα, BNJ 17 (1939-1943) 210-221.

 

    »    Οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν Ρουμανίαν πρὸ τοῦ 1821, ΠΑΑ 19 (1944) 413-434.

 

Angelopoulos, G. Ρ., Τὰ κατὰ τὸν ἀοίδιμον πρωταθλητὴν τοῦ ἱεροῦ τῶν Ἑλλήνων ἀγῶνος τὸν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τὸν E', vol. Ι, Athens 1865.

 

Angelou, Alkis, Τὸ χρονικὸ τῆς Ἀθωνιάδας, «Ν. Ἑστία» (Christmas 1963) 84-105.

 

Angelou - Vlachou, Η., Ἡ παιδεία εἰς τὰς τουρκοκρατουμένας Σέρρας, Athens 1935.

 

Angelov, D., Agrarnite otnošenija v severna i sredna Makedonija prez XIV vek., Sofia 1959.

 

    »    Clement of Ochrida and Bulgarian nationalhood, «Études Historiques» 3 (1966) 61-78.

 

Anhegger, Robert, Martoloslar hakkında, «Türkıyat Mecmuasi» Cilt VII-VIII (1940-1942) 282-320.

 

    »    Beiträge zur Geschichte des Bergbaus im Osmanischen Reich, I. Europaeische Türkei, Istanbul, vol. 1 (1943), vol. 2 (1944).

 

Anonymous, Ἡ ἐμπορικὴ ἰσχὺς καὶ ὑπεροχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου ἐν Μακεδονίᾳ, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1 (1908) 276-282.

 

Antoniadis - Bibicou, Hél., Villages désertés en Grèce. Un bilan provisoire, «Villages désertés et Histoire Économique Xle-XVIIIe siècle», Paris 1965, 343-417.

 

Apostolou, G., Τὸ Γυμνάσιον καὶ Οἰκοτροϕεῖον Τσοτυλίου, Kozani 1938.

 

Aravantinos, P. (Ρ. Α. Ρ.), Χρονογραϕία τῆς Ἠπείρου, vols. 1-2, Athens 1856.

 

Aravantinos, Sp. Ρ., Ἱστορία Ἀλῆ Πασᾶ τοῦ Τεπελενλῆ, συγγραϕεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει ἀνεκδότου ἔργου τοῦ Παναγιώτου Ἀραβαντινοῦ, Athens 1895.

 

Arvanitidis, G., Μανωλάκης Καστοριανὸς καὶ Μανουὴλ Ὑψηλάντης, «Ὁ Βιβλιόϕιλος», Year 4, no 2 (April - June 1950) 35-36.

 

Babinger, Fr., Beiträge zur Frühgeschichte der Türkenherrschaft in Rumelien (14-15. Jahrhundert), Vienna-Munich 1944.

 

    »    Witwensitz und Sterbeplatz der Sultanin Mara, ΕΕΒΣ 23 (1953) 240-244.

 

Bakalakis, G., Ἀπὸ τὴ ζωντανὴ ϕυλλάδα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 15 (1939) 97-98.

 

    »    Κισσός, «Μακεδονικὰ» 3 (1953-1955) 353-362.

 

Balanos, D. S., Θεόκλητος Φαρμακίδης 1784-1860, Athens 1933.

 

Barkan, Ömer Lütfi, Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans rempire ottoman au XVe et XVIe siècle, «Journal of Économic and Social History of the Orient» 1 (Aug. 1957) 9-36.

 

    »    Les déportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l'empire ottoman. Extrait de la «Revue de la Faculté des Sciences Economiques de l'Université d'Istanbul», 11e année, No 1-4 (Istanbul 1953).

 

Beis, Ν. Α., Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν Μονῶν τῶν Μετεώρων, «Βυζαντὶς» 1 (1909) 191-332.

 

Bentas, Κ. Ρ., Ἱστορικὰ Βογατσικοῦ, Kastoria 1952.

 

    »   Ἀνέκδοτα Βαλαάδων Ἀνασελίτσης (νῦν Βοου) καὶ Γρεβενῶν - Κοζάνης, Thessalonica 1956.

 

Berki, Feriz, Ἡ ἐν Οὑγγαρίᾳ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία, Thessalonica 1964.

 

Beylié, L. de, L'habitation byzantine, Grenoble-Paris 1902.

 

703

 

 

Biedl, Α., Matthaeus Camariotes. Bpecimen prosopographiae Βyzantinae, BZ 35 (1935) 337-339.

 

Bihari, Jozsef - Ödön, Füves, Az Egri Görög sirfeliratok és Könyvek (Sepulchral Inscriptions and the Library of the Greeks of Eger), «Az Egri pedagógiai föiskola füzetti» 132 (1959) 233-261.

 

Bon, Α., Les ruines antiques dans l'île de Thasos et en particulier les tours helléniques, BGH, LIX (1930) 167-194.

 

Buccola, Onofrio, La colonia greco-albanese di Mezzojuso. Origine, vicende e progresso, Palermo 1909.

 

Camariano, N., L'organisation et l'activité culturelle de la compagnie des marchands Grecs de Sibiu, «Balcania» 6 (1943) 201-241.

 

Cessi, R., Il consolato veneto ed il porto di Salonicco alla metà del sec. XVIII. Reprint from «Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica» January 1915, Rome 1915, pp. 3-14.

 

Charalampopoulos, Β., Τὰ προνόμια τοῦ Ἄγγλου προξένου Θεσσαλονίκης κατὰ τὸν 18ον αἰῶνα, «Ἑλληνικὰ» 19 (1966) 48-53.

 

Charrière, Ernest, Négociations de la France dans le Levant, Paris, vol. 1 (1848), vol. 3 (1853).

 

Chassiotis, Ι. Κ., Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος Ἰωακεὶμ καὶ οἱ συνωμοτικὲς κινήσεις στὴν βόρειο Ἤπειρο (1572-1576), «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 237-256.

 

Chionidis, G. C., Σύντομη ἱστορία τοῦ χριστιανισμοῦ εἰς τὴν περιοχὴν Βέροιας, Veroia 1961.

 

    »    Ὁ ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Νέος ἐκ τῆς μακεδονικῆς Βέροιας. Βάσει ἀνεκδότων βυζαντινῶν ἐγγράϕων καὶ λανθανόντων στοιχείων, Veroia 1965.

 

    »    Ἡ ἐκ Βέροιας καταγόμενη οἰκογένεια Βικέλα, «Μακεδονικὰ» 7 (1966-1967) 213.

 

    »    Τὰ ὄργανα αὐτοδιοικήσεως τῆς ἑλληνικῆς κοινότητος Βέροιας ἐπὶ Τουρκοκρατίας, «Μακεδονικὴ Ζωὴ» Jan. 1968, no 8, pp. 44-45.

 

    »    Τὰ γεγονότα εἰς τὴν περιοχὴν Ναούσης - Βέροιας κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1822 (Προβλήματα κατὰ τὴν χρονολόγησίν των), «Μακεδονικὰ» 8 (1968) 211-220.

 

    »    Ὁ ὅσιος Θεοϕάνης ὁ νέος, «Μακεδονικὰ» 8 (1968) 223-238.

 

Christidis, Germ. (archim.), Αἱ ἐκκλησίαι τῆς Καστοριάς, «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 6 (1922) 128-132, 165-176, 277-281, 342-345, 388-392.

 

Christou, P. Κ., Μεθόδιος Ἀνθρακίτης. Βίος - δρᾶσις - ἀνέκδοτα ἔργα, Ioannina 1953.

 

Cvetkova, Β. Α., Novye dannye ο hristianah - spahijah na Balkanskom poluostrove v period tureckogo gospodstva. Perevod s bolgarskogo IE' Sejn, «Viz. Vrem.» 23 (1958) 184-197.

 

    »    Haidutstvoto v bâlgarskite zemi prez XV-XVIII v., «Istor. Pregled» 241 (1968) 31-59.

 

Cvijič, J., Remarques sur l'ethnographie de la Macédoine, 2nd edit., Paris 1907.

 

    »    Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und Altserbien, Gotha 1908.

 

Dardas, Ν., Ἱεροὶ ναοὶ καὶ παρεκκλήσια τῆς Σιατίστης, Athens 1964.

 

Daskalakis, Α., Rhigas Velestinlis, Paris 1937.

 

Delialis, Ν., Ἀναμνηστικὴ εἰκονογραϕημένη ἔκδοσις Παύλου Χαρίση μετὰ ἱστορικῶν σημειώσεων περὶ τῶν ἐν Οὑγγαρίᾳ καὶ Αὐστρίᾳ ἐλληνικῶν κοινοτήτων, vol. 1, Kozani 1935.

 

    »    Συμπληρωματικὸν σημείωμα περὶ τοῦ ἰατροϕιλοσόϕου Καρακάση, «Γέρας Ἀντων. Κεραμοπούλλου», Athens 1953, pp. 542-543.

 

704

 

 

Delialıs, N., Κατάλογος ἐντύπων Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος I. Ἔντυπα ἐκδόσεων 1494-1832 πλὴν τῶν ξενογλώσσων, Thessalonica 1948.

 

Dellios, L., Ὁ βαρῶνος Κωνσταντῖνος Μπέλλιος, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 19-36.

 

Demetriades, D., Τὸ ὁλοκαύτωμα τῆς Ναούσης, Newspaper «Μακεδονία» of 19.4.1958.

 

Dennis, G. T., The Reign of Manuel II Palaeologus in Thessalonica, 1382-1387, Rome 1960.

 

Djurić, V. J., Solunsko poreklo Resavskog živopisa, «Zbornik Radova Vizantološkog Instituta» 6 (1960) 111-128.

 

    »    Freske crkvice Sv. Besrebrnika despota Iovana Uglješe u Vatopedu i njihov značaj za ispitivanje Solunskog porekla Resavskog zivopisa, «Zbornik Radova Vizantološkog Instituta» 7 (1961) 125-138.

 

Doukas, S., Οἱ Βιβλιοθήκες τοῦ Ἁγίου Ὄρους, «Νεολαία», vol. 66 (13 Jan. 1940) 470, 480.

 

Drosos, Ζ., Οἱ Βαλαάδες τῆς Ἀνασελίτσης καὶ τῶν Γρεβενῶν, «Ἡμερ. Δυτ. Μακεδονίας» 7 (1938) 146-149.

 

Düring, Ing., Aristotle in the Ancient Biographical Tradition, Göteborg 1957.

 

Eggert, Klaus, Ὁ ἐν Βιέννῃ καθεδρικὸς ἑλληνικός ναὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπὶ τῆς Fleischmarkt (trans. Τ. Α. Vranikas), «Στάχυς», Jan. - June 1966, no 4-5, pp. 35-60. The same study in german: Die Griechisch - Orientalische Kathedrale am Fleischmarkt in Wien, ibid., pp. 61-83.

 

Enepekidis, Ρ., Κοραῆς - Κούμας - Κάλβος, Athens 1967.

 

Evstratiadis, S., Ἀρχὴ καὶ σύστασις τῆς ἐν Λειψίᾳ ἑλληνικῆς ἐκκλησίας, «Ἐκκλησ. Φάρος» 6 (1910) 5-15.

 

    »    Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης Λαύρας (τής ἐν Ἁγίῳ Ὄρει), Paris 1925.

 

Ferrari, G. Ε., Episodi e fonti di interesse veneziano dal quinquennio di Manuele II Paleologo (1382-1387), «Bolletino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato» 4 (1962) 371-384.

 

Füves, Ödön, Zavirasz irodalomtörteneti müvének kézirataihoz, «Különlenyomat az Antik Tanulmányok V. 12 Kötet 3-4, Számábol. Budapest 1958.

 

    »    Adatok az Egri Görögök történetéhez, «Antik Tanulmányok» V. 12 (1958) 78-81.

 

    »    Α Ráckevei görögök nyomában, «Antik Tanulmányok» VI. Kötet 1-3. Számábol. Budapest 1959, pp. 117-122.

 

    »    Görögök Nagykanizsan, «Különlenyomat az Antik Tarmlmányok» VII. Kötet 3-4. Számábol. Budapest 1960, pp. 231-235.

 

    »    Fejezetek a Szentendrei Görögök történetéböl, «Antik Tanulmányok» VIII (1961) 114-127.

 

    »    Οἱ Ἕλληνες τῆς Οὑγγαρίας, [ἔκδ. «Ἑταιρ. Μακεδ. Σπουδῶν» Ι.Μ.Χ.Α.], Thessalonica 1965.

 

    »    Zavirasz György végrendete, «Különlenyomat az Tanulmányok» 1968, évi XV/1. Számabol (Budapest 1968), pp. 90-93.

 

G. Α., Μακεδονικὰ Σύμμικτα, «Ἐπετ. Φιλολ. Συλλ. Παρνασσὸς» 8 (1904) 196-199.

 

G. P. S. P., Οἱ Βαλαάδες, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1911) 113-118.

 

Gabriel, archimandrite, Ἡ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονὴ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, Athens 1959.

 

Ganoulis, G., Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ.ἐθναπόστολος, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 10 (1934) 275-280.

 

Gedeon, Μ. Ι., «Ἑορτολόγιον», Constantinople 1904.

 

    »    Μνεία τῶν πρὸ ἑμοῦ, Athens 1934.

 

    »    Πατριαρχικαὶ Ἐϕημερίδες, Athens 1936.

 

705

 

 

Gedeon, M. I., Θεσσαλονικέων παλαιαὶ κοινοτικαὶ διενέξεις, «Μακεδονικὰ» 2 (1941-1952) 1-24.

 

Gelzer, Η., Das Patriarchat von Achrida, Leipzig 1902.

 

Gennadius, Metropolitan of Thessalonica, Ἡ ἱερὰ πατριαρχικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγ. Διονυσίου τοῦ ἐν Ὁλύμπῳ, Thessalonica 1917.

 

Georgiou, Elias, Ρ., Νεώτερα στοιχεῖα περὶ τῆς ἱστορίας καὶ τῆς συντροϕίας τῶν Ἀμπελακίων, Athens 1950.

 

Geromichalos, Ath., Ὁ ϕιλικὸς χαρτοϕύλαξ Νικηϕόρος ὁ Ἰβηρίτης καὶ ἡ ἀνέκδοτος αὐτοῦ ἀλληλογραϕία, «Μακεδονικὰ» 8 (1968) 1-73.

 

Gioblakis, Α., Οἱ χαλασμοὶ τῆς Σελίτσης (Ἐρατύρας), «Μακεδονικὰ» 8 (1968) 75-90.

 

Gogos, G., Ἡ ἐν Πέστῃ τῆς Οὑγγαρίας ὀρθόδοξος ἑλληνικὴ κοινότης καὶ Ἐκκλησία, «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» 4 (1883-1884) 340-344.

 

Gökbilgin, T., Rumeli᾽di Yürükler, Tatarlar ve Evlâd-ı-Fâtıhân, Istanbul 1957.

 

Goldenberg, S., Der Südhandel in den Zollrechnungen von Sibiu (Hermannstadt) im 16. Jahrhundert, «Revue des Études Sud-Est Européennes» 2 (1964) 385-421.

 

Grafenauer, Bogo, Die ethnische Gliederung und geschichtliche Rolle der westlichen Südslawen im Mittelalter, Ljubljana 1966.

 

Gregoriou, Ρ., Σχέσεις καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων, Athens 1958.

 

Hâciu, Α. Ν., Aromânii. Comerţ, industrie, expansiune, civilizatie, Focşani 1936.

 

Hadjimichali, Α., Ἑλληνικὴ λαϊκὴ τέχνη, Athens 1931.

 

    »    Οἱ ἐν τῷ ἑλληνοσχολείῳ Μετζόβου διδάξαντες καὶ διδαχθέντες, ΗΧ 15 (1940) 59-76, 77-90, 90-94, 94-140, 141-158.

 

    »    Οἱ συντεχνίες. – Τὰ ἰσνάϕια, «Ἐπετ. Ἀνωτ. Σχολῆς Βιομηχ. Σπουδῶν» 2 (1949-1950) 186-206.

 

    »    Σαρακατσάνοι, vol. 1, Part Ι, Athens 1957.

 

Hardie - Hasluck, Margaret, Christian Survivals among certain Moslem Subjects of Greece, «Contemporary Review» GXXV (January - June 1924) 225-232.

 

Hofmann, G., Athos e Roma. OGP V-2, Rome 1925.

 

    »    Die Jesuiten und der Athos, «Archivum Historicum Societatis Jesu» 8 (1939) 3-33.

 

    »    Rom und der Athos, «Orientalia Christiana Analecta», no. 142, Rome 1954.

 

Horvath, Α., Ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ Γ. Ζαβίρα, Budapest 1937.

 

    »    Πῶς καθρεϕτίζονται οἱ ἑλληνοουγγρικὲς σχέσεις στὰ ἀρχεῖα καὶ στὶς βιβλιοθῆκες τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, «Τὸ Νέον Κράτος» 4 (1940) 548-557.

 

    »    Ἐκπολιτιστικὴ δράση τῆς ἑλληνικῆς διασπορᾶς, «Νέα Ἑστία» 28 (1940) 926-931, 1005-1010.

 

Inalcık, Η., Timariotes chrétiens en Albanie au XVe siècle, d'après un registre de timars ottomans, «Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs» 4 (1951) 118-138.

 

    »    Stefan Duşan᾽ dan osmanli imparatorluğunda XV asırda Rumelı᾽de hırıstiyan sipahiler ve menşeleri, «Fuad Köprülü Armağanı» (Istanbul 1953) 207-248.

 

    »    Ottoman Methods of Conquest, «Studia Islamica» 2 (1954) 103-129.

 

    »    Edirne᾽ nin fethi (1361), «Edirne» armağan (1964) 137-159.

 

Iorga, N., Byzance après Byzance, Bucharest 1935.

 

Kalinderis, Μ. Τ., Αἱ συντεχνίαι τῆς Κοζάνης ἐπὶ τουρκοκρατίας, Thessalonica 1958.

 

Kandeloros, Τ., Ζιάκας. See article in Ἐγκυκλ. Λεξικὸ Ἐλευθερουδάκη, vol. 6, p. 211.

 

Kapsalis, G., Λαογραϕικὰ ἐκ Μακεδονίας, «Λαογραϕία» 6 (1917) 452-537.

 

706

 

 

Katsouyannis, Τ. Μ., Περὶ τῶν Βλάχων τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν. Β'. Ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆς ἱστορίας τῶν Κουτσοβλάχων ἑπὶ τουρκοκρατίας, Thessalonica 1966.

 

Keramopoulos, Α., Τί εἶναι οἱ Κουτσόβλαχοι, Athens 1939.

 

Kolias, G. Τ., Σελίδες ἀλβανικῆς ἱστορίας, «Ἀθηνᾶ» 49 (1939) 243-255.

 

Kontoyannis, P. Μ., Ἱστορικαὶ διηγήσεις, Athens, s.d.

 

    »    Οἱ Ἕλληνες κατὰ τὸν πρῶτον ἐπὶ Αἰκατερίνης Β' Ρωσσοτουρκικὸν πόλεμον (1768-1774), Athens 1903.

 

    »    Οἱ πειραταὶ καὶ ἡ Θάσος, Athens 1915.

 

Kofos, Ch., Τί λένε τὰ παληὰ χαρτιά, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 23 (1953) 259-262.

 

Koromilas, G., Ζιάκας. Article in Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια.

 

Koukoules, Ph., Ὁ ἐν Μεγάλῳ Ρεύματι ναὸς τῶν Ταξιαρχῶν, ΔΙΕΕ 8 (1922) 225-263.

 

Ktenas, Christoph. (archim.), Τὰ γράμματα ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, Athens 1928.

 

    »    Ὁ Πρῶτος τοῦ Ἁγ. Ὄρους Ἄθω καὶ ἡ «Μεγάλη Μέση» ἢ «Σύναξις», ΕΕΒΣ 6 (1929) 223-281.

 

Kyriakides, St. Ρ., Θεσσαλονίκια μελετήματα, Thessalonica 1939.

 

    »    Τὰ βόρεια ἐθνολογικὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Thessalonica 1946.

 

    »    The Northern Ethnological Bounderies of Hellenism, Thessalonica 1955.

 

Kyriakidou - Nestoros Α., Τὰ ὑϕαντὰ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης, Athens 1965.

 

Laïos, G., Ὁ Γεώργιος Βεντότης, ὁ Ζακύνθιος, καὶ ἡ πρώτη ἑλληνικὴ ἐϕημερίδα (1784), «Ἑπτανησιακὰ Φύλλα» 3 (1958) 161-184.

 

    »    Ὁ ἑλληνικὸς τύπος τῆς Βιέννης. Ἀπὸ τοῦ 1784 μέχρι τοῦ 1821, Athens 1961.

 

Lampridis, J., Ἠπειρωτικὰ Μελετήματα, Second Part. Ὁ Τεπελενλῆς Ἀλῆ πασάς, Athens 1887.

 

Lampros, Sp., Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράϕοι καὶ κτήτορες κωδίκων κατὰ τοὺς μέσους αἰῶνας καὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας, ΝΕ 4 (1907) 152-187, 303-357.

 

    »    Μαρούλα ἡ Λημνία καὶ τὸ περὶ αὐτῆς ποίημα τοῦ ἰησουίτου Δονδίνη, ΝΕ 6 (1909) 299-318.

 

    »    Σελίδες ἐκ τῆς ἱστορίας τοῦ ἐν Οὑγγαρίᾳ καὶ Αὐστρίᾳ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ΝΕ 8 (1911) 257-300.

 

    »    Σύμμεικτα. Κῶδιξ Νιϕάκη καὶ ἁγιορειτικῶν γραμμάτων, ΝΕ 10 (1913) 489.

 

Lascaris, Μ. Th., Πέτρος Λάντζας, διοικητὴς τῆς Πάργας (1573) καὶ ὄργανον τῶν Ἱσπανῶν ἐν Ἠπείρῳ (1596-1608), «Ἀϕιέρωμα εἰς τὴν Ἤπειρον. Εις μνήμην Χρίστου Σούλη», Athens 1956, pp. 103-118.

 

Legrand, Ém., Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs au XVe et XVIe siècles, vols. 1-2, Paris 1885.

 

    »    Notice biographique sur Jean et Théodore Zygomalas, Paris 1889.

 

Lemerle, P. - Wittek, P., Recherches sur l'histoire et le statut des monastères Athonites sous la domination turque, «Archives d'Histoire du Droit Oriental» III, Wetteren 1948, pp. 411-472.

 

Letsas, Α., Ὁ γάμος ἐν Βογατσικῷ, «Μακεδονικὰ» 1 (1940) 123-189.

 

    »    Δημ. Βικέλας, Thessalonica 1951.

 

Lluch, Α. Rúbio y, La Grecia Catalana de 1370 a 1377, «Anuari de l'lnstitut d'Estudis Catalans» MCMXIII-XIV, Barcelona 1914, pp. 93.

 

Loenertz, R. J., M. Paléologue et D. Cydonès. Remarques sur leur correspondance, EO 36 (1937) 271-287, 474-487, 37 (1938) 107-124.

 

707

 

 

Loukatos, Sp. D., Ὁ πολιτικὸς βίος τῶν Ἑλλήνων τῆς Βιέννης κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν καὶ τὰ αὐτοκρατορικὰ πρὸς αὐτούς προνόμια, ΔΙΕΕ 15 (1961) 287-350.

 

Lyritzis, G. Τ., Αἱ μακεδονικαὶ κοινότητες τῆς Αὐστροουγγαρίας ἑπὶ τουρκοκρατίας, Kozani 1952.

 

    »    Ὁ ὅσιος Νικάνωρ καὶ τὸ μοναστήρι του, Kozani 1962.

 

Makris, Κ. Α., Ἀρχιτέκτων Δῆμος Ζηπανιώτης, «Ἐπιθεώρηση Τέχνης» 1957, extr. pp. 3-31.

 

Mamalakis, Ι. Ρ., Ἡ ἐπανάσταση στὴ Χαλκιδικὴ τὸ 1821. Ἡ συμμετοχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν καὶ ὁ ρόλος τοῦ Ἐμμ. Παππᾶ, XX no 1 (1961) 37-52, no 2 (1961) 144-192.

 

    »    Τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγιορει τῶν ἑπὶ Μεχμὲτ Ἐμὶν Ἀβδουλὰχ πασᾶ, 1822-1823, ΔΙΕΕ 17 (1963-1964) 39-153.

 

Manfroni, C., La marina veneziana alla difesa di Salonicco (1423-1430), «Nuovo Archivio Veneto», Venice 1910.

 

Manoussakas, Μ. Ι., Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικῆς Σχολῆς, «Ἀθηνᾶ» 54 (1950) 3-28.

 

    »    Ἑλληνικὰ χειρόγραϕα καὶ ἔγγραϕα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Βιβλιογραϕία, ΕΕΒΣ (1963) 377-419.

 

Margolis, Μ. L. - Marx, Α., Histoire du peuple juif, Paris 1930.

 

Matkovski, Α., Haiduckenaktionen in Mazedonien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, SOF 21 (1962) 394-402.

 

   »    Hajdutite v Makedonija prez părvata polovina na XVII v. (The Hayduks in Macedonia in the first half of the 17th Century), «Izvestija na instituta za istorija» 14-15 (1964) 195-213.

 

    »    Massnahmen der osmanischen Regierung zur Unterdrückung des Haiduckenwesens in Mazedonien in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, SOF 26 (1967) 46-71.

 

Megas, A. - Delialis, Ν., Άμϕιλόχιος Παρασκευᾶς. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς παιδείας τῆς Κοζάνης κατὰ τὸν 18ο αἰώνα, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 415-437.

 

Megas, G. Α., Ἡ ἑλληνικὴ οἰκία. Ἱστορικὴ αὐτῆς ἐξέλιξις καὶ σχέσις πρὸς τὴν οἰκοδομίαν τῶν λαῶν τῆς Βαλκανικῆς, Athens 1949.

 

    »    Ὁ λεγόμενος κοινὸς βαλκανικὸς πολιτισμός. Ἡ δημώδης ποίησις, «Ἐπετηρὶς τοῦ Λαογραϕικοῦ Ἀρχείου» 6 (1950-1951) 297-324.

 

    »    Τὸ ἀρχοντικὸ Σκούταρη τῆς Καστοριᾶς, «Γέρας Ἀντ. Κεραμοπούλλου», Athens 1953, pp. 503-509.

 

Mertzios, Κ. D., Περὶ Εὐγενίου τοῦ Βουλγάρεως. Διατί ἐγκατέλειψε τὸ 1759 τὴν Ἀθωνιάδα Σχολήν, ΗΕ 5 (1956) 417-420.

 

Michalopoulos, Ph., Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Athens 1940.

 

Molho, Michael, Usos y costumbres de los Judios de Salónica, «Sefarad» 7 (1947) 93-121.

 

Moustoxydes, Α., Ἰωάννης, Γεώργιος καὶ Δημήτριος Μόσχοι, «Ἑλληνομνήμων» 1 (1843) 385-403.

 

    »    Παχώμιος, «Ἑλληνομνήμων» 1 (1843) 624-712.

 

Moutsopoulos, Ν. Κ., Τὸ ἀρχοντικὸ τοῦ σιὸρ Μανολάκη στὴ Βέροια, Athens 1960.

 

    »    Καστοριά, τὰ Ἀρχοντικά, Athens 1962.

 

    »    Τὰ ἀρχοντικὰ τῆς Σιάτιστας, «Ἐπιστ. Ἐπετ. Πολυτεχν. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 1 (1961-1964) 31-190.

 

    »    Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Μεγάλης Πρέσπας, «Χαριστήριον εἰς Ἀναστ. Κ. Ὀρλάνδον» 2 (1966) 138-159.

 

708

 

 

Moutsopoulos, Ν. Κ., Τὰ Θεσσαλικὰ Ἀμπελάκια, «Ἠώς». Ἀϕιέρωμα στὴ Θεσσαλία 1966, pp. 114-200.

 

    »    Ἡ λαϊκὴ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Βέροιας, Athens 1967.

 

    »    Σπίτια τῆς Χαλκιδικῆς. Συμβολὴ στὴν μορϕολογία καὶ τὴν τυπολογία τῆς λαϊκῆς μακεδονικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἐπιμελείᾳ Χρ. Κουλουκούρη - Ἠλ. Κρητικοῦ, ed. of Ε. Ο. Τ., Athens 1968.

 

Mystakidis, Β. Α., Διάϕορα περὶ Θεσσαλονίκης σημειώματα. Ἡ Μονὴ τῶν Βλαταίων καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔγγραϕα. Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης, ἐπισκοπαί, κ.λ. ΕΦΣΚ 27, (1900) 369-388.

 

    »    Οἱ Κοττούνιοι, ΕΦΣΚ «Πεντηκονταετηρὶς» 1861-1911, Excerpt from vol. 34 (Constantinople 1913-1921) 279-287.

 

    »    Μ. Κρούσιος καὶ Θεόδ. Ζυγομαλᾶς καὶ τὰ ὀϕϕίκια τοῦ πρωτεκδίκου καὶ δικαιοϕύλακος τοῦ ἱστορικοῦ Παχυμέρους, Constantinople 1931, reprint from vol. 6 of «Ὀρθοδοξία».

 

Năsturel, Petre Ş., Aperçu critique des rapports de la Valachie et du mont Athos des origines au début du XVIe siècle, «Revue des Études Sud-Est Européennes» 2 (1964) 93-126.

 

Natsinas, Th. Μ., Οἱ Μακεδόνες πραματευτάδες εἰς τὰς χώρας Αὐστρίας καὶ Οὑγγαρίας, Thessalonica 1939.

 

Netta, Ch., Die Handelsbeziehungen zwischen Leipzig und Ost- und Südosteuropa bis zum Verfall der Warenmessen, Zürich 1920.

 

Oikonomidis, D. Β., Περὶ τῶν ἐκ Σιατίστης ἰατροϕιλοσόϕων Δημητρίου καὶ Κωνσταντίνου Λουκᾶ ἢ Καρακάσση καὶ τοῦ Ἀλεξ. Odobescu, «Γέρας Ἀντων. Κεραμοπούλλου», Athens 1953, pp. 206-223.

 

    »    Ἀθανάσιος ὁ Πάριος (1721-1813), «Ἐπετ. Ἑταιρ. Κυκλ. Μελετῶν» 1 (1961) 347-422.

 

Oikonomou, Ν., Πῶς Ἕλληνες ἐπιχειρηματίαι ἐμίσθωνον ὡς ἀνθρακεῖς σλαβοϕώνους κατά τὴν ἐποχὴν τῆς τουρκοκρατίας δι᾽ ἐργασίαν εἰς τὴν Χαλκιδικήν, XX no 2 (1961) 193-196.

 

Orlandos, Α. Κ., Νέον ἀνάγλυϕον τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Ἀλεξάνδρου, ΕΕΦΣΠΑ 5 (1954-1955) 281-289.

 

    »    Τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Καστοριάς, «Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος» 4 (1938) 3-213.

 

Ostrogorskij, G., Pour l'histoire de la féodalité byzantine, Brussels 1954.

 

    »    La prise de Serrès par les Turcs, «Byzantion» 35 (1965) 302-319.

 

    »    Serska oblast posle Dušanove smrti, Belgrade 1965.

 

Païsios of Vatopedi, Ἡ παρὰ τὴν ἱερὰν Μονὴν τοῦ Βατοπαιδίου Ἀθωνιὰς Σχολή, «Μακεδ. «Ἡμερολ.» 4 (1928) 318-323.

 

Papadopoulos, C., Σαμουὴλ Καπασούλης, πάπας καὶ πατριάρχης Ἀλεξανδρείας (1661-1723), Alexandria 1912.

 

Papadopoulos - Keramevs, Α., Ἔκθεσις παλαιογραϕικῶν καὶ ϕιλολογικῶν ἐρευνῶν ἐν Θράκῃ καὶ Μακεδονίᾳ κατὰ τὸ ἔτος 1885, ΕΦΣΚ. Excerpt from vol. 17 (1886) 3-64.

 

    »    Ὁ τελευταῖος Κομνηνός. Κατ᾽ ἔγγραϕον ἐπίσημον τοῦ μητροπολίτου Ἡρακλείας Νεοϕύτου (1695), ΔΙΕΕ2 (1885-1889) 667-679.

 

Papadopoulos, S. Ι., Ὁ Φιλικὸς Δημήτριος Ἵπατρος. (Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς δράσης τῶν ἀποστόλων τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας), «Ἑλληνικὰ» 16 (1959) 149-165.

 

709

 

 

Papadopoulos, S. I., Ἡ κίνηση τοῦ δούκα τοῦ Νεβὲρ Καρόλου Γονζάγα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν βαλκανικῶν λαῶν (1603-1625), Thessalonica 1966.

 

Papageorgiou, P. Ν., Μνημεῖα τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ λατρείας τοῦ μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου ΒΖ 17 (1908) 364-367.

 

    »    Ὁ ἐξισλαμισμὸς τοῦ μακεδονικοῦ χωρίου «Νοτίων». Ἀνέκδοτος ἱστορικὴ παράδοσις τοῦ ΙΗ' αἰῶνος, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 2 (1909) 91-95.

 

Papaioannou, Μ. Ι., Ὁ Θεόδωρος Ζιάκας καὶ ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1854, Thessalonica 1961. Reprint from «Χρονικὰ» of Experimental School of University of Thessalonica, no NZ'.

 

Papakonstantinou, Τ. Ρ., Καστοριά - Τουρκοκρατία. Article in Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, vol. 14, pp. 12-14.

 

Papanikolaou, G., Ἄγνωστοι σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἡ Χαλκιδική, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 1915, pp. 97-107.

 

Papanikolaou, Photis, Δύο τραγούδια τῆς Σαμαρίνας, «Σήμερα» vol. Ι, no 7 of 16 April 1960, p. 20.

 

    »    Λαογραϕικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας, vol. 1, Thessalonica 1962.

 

Papastavrou, S., Ἔθιμα καὶ παραδόσεις τῆς Χαλκιδικῆς, XX no 4 (1962) 172-202.

 

Papoulidis, C., Nicodème l'Hagiorite (1749-1809), extrait de la Revue «Theologie», Athens 1967.

 

Paranikas, Μ., Σχεδίασμα περὶ τῆς ἐν τῷ ἑλληνικῷ ἔθνει καταστάσεως τῶν γραμμάτων ἀπὸ ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι τῶν ἀρχῶν τῆς ἐνεστώσης (ΙΘ') ἑκατονταετηρίδος, Constantinople 1867.

 

Patrinelis, C. G., Βιβλιοθῆκαι καὶ ἀρχεῖα τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Athens 1963.

 

Pelekanidis, S., Καστοριά. Ι. Βυζαντιναὶ τοιχογραϕίαι. Πίνακες, Thessalonica 1953.

 

    »    Un bas-relief byzantin de Digénis Akritas, «Cahiers Archéologiques» 8 (1956) 215-227.

 

    »    Βυζαντινὰ καὶ μεταβυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Πρέσπας, Thessalonica 1960.

 

    »    Ἔρευναι ἐν Ἄνω Μακεδονίᾳ, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 362-414.

 

Pennas, Ρ., Ὁ Μακεδὼν Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης ὡς πολιτικός, ὡς δικαστὴς καὶ ὡς ἄν θρωπος τῶν γραμμάτων, «Σερρ. Χρονικὰ» 1 (1953) 5-65.

 

Perraivos, C., Σύντομος βιογραϕία τοῦ ἀοιδίμου Ρήγα Φεραίου τοῦ Θετταλοῦ, Athens 1860.

 

Petropoulos, D., Μελισσοκομικὰ Χαλκιδικῆς καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας, «Λαογραϕία» 17 (1957-1958) 186-196. See also annex.

 

Philippidis, N. G., Ἡ ἐπανάστασις καὶ καταστροϕὴ τῆς Ναούσης, Athens 1881.

 

Politis, Ν. G., Μελέται περὶ τοῦ βίου καὶ τῆς γλώσσης τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Παραδόσεις A', B'. Athens 1904. Photostat copy, Athens 1965, published by «Ἐργάνη».

 

Popović, D., Ο Cincarima, 2nd edit., Belgrad 1937.

 

Poulios, C., Στέργιος Δούμπας, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 2 (1909) 269-270.

 

    »    Σύντομος ἔκθεσις περὶ τῆς ἐν Μακεδονίᾳ καταστάσεως τῶν γραμμάτων ἀπὸ τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453) μέχρι τών ἀρχῶν τῆς ΙΘ' ἑκατονταετηρίδος, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 4 (1911) 200-205.

 

Refik, Ahmed, Türkiye madenleri, Istanbul 1931.

 

Rodotà, P. P., Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia, Rome vol. 1 (1758), vol. 2 (1760), vol. 3 (1763).

 

Russo, D., Studii istorice Greco-Române, vols. 1-2, Bucharest 1939.

 

   »    Αἱ πρῶται ἑλληνικαὶ ἐϕημερίδες, «Τὸ Νέον Κράτος» 4 (1940) 557-573, 667-678, 751-754.

 

Rozias, G. Κ., Ἐξετάσεις περὶ τῶν Ρωμαίων ἢ τῶν ὀνομαζόμενων Βλάχων, ὅσοι κατοικοῦσιν ἀντιπέραν τοῦ Δουνάβεως, ἐπὶ παλαιῶν μαρτυριῶν τεθεμελιωμέναι, Pest 1808.

 

710

 

 

Salamangas, D., Γιαννιώτικα ἱστοριοδιϕικὰ μελετήματα (τρεῖς ἐνθυμήσειςl' τῶν ἐτῶν 1584, 1597 καὶ 1630), Yannina 1958.

 

Sardelis, Κ., Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ ἀναλυτικὴ βιβλιογραϕία, 1765-1967. Πρόλογος Θ. Πετσάλη-Διομήδους, ed. by «Τὸ Ἑλληνικὸ Βιβλίο», Athens 1968.

 

Sathas, Κ. Ν., Βιογραϕικὸν σχεδίασμα περὶ τοῦ πατριάρχου Ἱερεμίου Β' (1572-1594), Athens 1870.

 

Sauger, Ρ., The Present State of the Islands of the Aegean, trans. Α. Μ. Karalis, Hermoupolis on Syros 1878.

 

Seybold, C. F., Neşri's Notiz über die Eroberung von Vodena - Edessa und Citroz - Kitros-Pydna durch Băjezîd I. Jildirim 1389, ZDMG 74 (1920) 289-292.

 

Sigalas, Α., Νέα πηγὴ ἀϕορῶσα τὴν οἰκογένειαν Καραγιάννη, «Ἡμερ. Δυτ. Μακεδονίας» 1932, pp. 167-177.

 

    »    Ἀπὸ τὴν πνευματικὴν ζωὴν τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Μακεδονίας. Α'. Ἀρχεῖα καὶ βιβλιοθῆκαι Δυτικῆς Μακεδονίας, Thessalonica 1939.

 

Snegarov, Ιv., Istorija na Ohridskata Arhiepiskopija Patriaršija ot padaneto i pod Turcite do neinoto uništoženie (1394-1767 g.), Sofia 1932.

 

Solov'ev, A. V., Grečeskie arhonty ν Serbskom carstve XIV veka, «Byz.- sl.» 2 (1930) 25-287.

 

Soulis, G. C., Ἡ Θεσσαλονίκη κατὰ τὰς ἀρχὰς τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως, «Μακεδονικὰ» 2 (1941-1952) 583-589.

 

    »    Tsar Stephen Dušan and Mount Athos, «Harvard Slavic Studies» 2 (1954) 127-139.

 

    »    Notes on the History of the Gity of Serres under the Serbs (1345-1371), «Ἀϕιέρωμα στὴν μνήμη Μ. Τριανταϕυλλίδη», Thessalonica 1960, pp. 373-379.

 

Stamoulis, S., Συμβολὴ εἰς τὸν κατάλογον ἐπισκόπων Βέροιας καὶ Ναούσης, ΕΜΑ 12 (1962) 46-56.

 

Stathopoulou - Asdraha, Κ., Οἱ τουρκικὲς καταλήψεις τῆς Βέροιας (14ος, 15ος αἰ.) καὶ τὰ προνόμια μιᾶς χριστιανικῆς οἰκογενείας, «Ἐπιθεώρηση Τέχνης» 20/122 (1965) 151-156.

 

Stoianovich, Traian, The Conquering Balkarı Orthodox Merchant, «The Journal of Economic History» 20 (1960) 234-313.

 

Stratis, E. G., Ἱστορία τῶν ἐκπαιδευτηρίων τῆς πόλεως Σερρῶν, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 2 (1909) 144-154.

 

Svoronos, N., Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956.

 

Symeon, Maria, Αἱ ἑλληνικαὶ παροικίαι εἰς τὴν Γιουγκοσλαβίαν, «Μακεδονικὴ Ζωὴ» no 8, Jan. 1967, pp. 21-23.

 

Symeonidis, Ch. Ρ., Πολύγυρος, «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 196-219.

 

    »    Σαμαρίνα, «Μακεδονικὰ» 7 (1966-1967) 200-209.

 

Taeschner, F. - Wittek, P., Die Vezirfamilie der Čandarlyzâde (14/15. Jhdt.) und ihre Denkmäler, «Der Islam» 18 (1929) 60-115.

 

Tahiaos, A.-A. Ν., Περὶ καταργήσεως τῶν ἀρχιεπισκοπῶν Ἀχρίδος καὶ Πεκίου ἑπὶ Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 46 (1963) 202-211.

 

Tarle, Ε. V., Tri ekspedicii russkago flota, Moskva 1956.

 

Theocharidis, G. I., Ἄγνωστα τοπογραϕικὰ τῆς Θεσσαλονίκης ἐξ ἀνεκδότου ἀγγράϕου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Μονῆς Διονυσίου, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 1-14.

 

    »    Μόρουνατς, τὸ δῆθεν σλαβικὸ ὄνομα τῆς Καβάλας, «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 75-89.

 

711

 

 

Thiriet, Ε., La Romanie vénitienne au moyen âge, Paris 1959.

 

Todorov, N., Za demografskoto sâstojanie na balkanskija poluostrov prez XV-XVI v. «Godišnik na Sofijskija Universitet» vol. LIII. 2 (1953) 193-232.

 

    »    Po njakoi väprosi na balkanskija grad prez XV-XVI v., «Istor. Pregled» 18 (1962), no. 1, pp. 32-58.

 

    »    Quelques aspects de la structure ethnique de la ville médievale balkanique, «Actes du Colloque International de Civilisations Balkaniques», Sinaïa 1962, pp. 39-45.

 

Tomadakis, N. V., Σλάβοι ἐν Κρήτῃ. Τὰ Καράνου. Τὸ Ροδοβάνι, ΕΕΚΣ 1 (1938) 425-431.

 

Tozis, G. Α., Σιατιστινά, «Μακεδονικὰ» 2 (1941-1952) 311-331.

 

Traeger, P., Die Jürüken und Koniaren in Makedonien, «Zeitschrift für Ethnologie» 37 (1905) 198-206.

 

Trifunoski, Jovan, Danasni vlaški katuni u Makedonji. See especially the 2nd Chapter, Poreklo Vlaha i njigov ranji zivot. «Simpozium ο srednjovjekovnom katunu odrzan 24. i 25. Novembra 1961 g.», Serajevo 1963, pp. 171-202.

 

Tsaknakis, V. D., Οἱ Βαλαάδες. Οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Γκινὸς (Μολόχα), «Ἡμερολ. Δυτ. Μακεδονίας» 5 (1936) 84-85.

 

Tsaras, Jean, La fin d'Andronic Paléologue, dernier déspote de Thessalonique, «Revue des Etudes Sud-Est Éuropéennes» 3 (1965) 419-432.

 

Tsikopoulos, J., Θεόδωρος Δούμπας, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 3 (1910) 123-129.

 

Tsioran, G., Σχέσεις τῶν ρουμανικῶν χωρῶν μετὰ τοῦ Ἄθω καὶ δὴ τῶν μονῶν Κουτλουμουσίου, Λαύρας, Δοχειαρίου καὶ Ἁγίου Παντελεήμονος ἢ τῶν Ρώσων, Athens 1938.

 

Tsirpanlis, Ζ. Ν., Ἰωάννης Νικολάου Παπάϕης (1792-1886), ὁ Θεσσαλονικεὺς καὶ "Μελιτεύς", «Μακεδονικὴ Ζωή», no 25, June 1968, pp. 10-16.

 

    »    Κωνσταντῖνος Καλοκρατᾶς (1589-17ος αἰ.). Ἕνας ἄγνωστος λόγιος ἀπὸ τὴν Βέροια, «Μακεδονικὰ» 9 (1969) 266-276.

 

Tsopanakis, Α., Πολύγυρος, «Προσϕορὰ εἰς Στίλπ. Π. Κυριακίδην», Athens 1953, pp. 685-691.

 

Turczynski, Em., Die ersten griechischen Zeitungen und Zeitschriften 1784-1821, «Publizistik» 1956, Part 6 (November-December) 353-361.

 

    »    Eine unbekannte griechische Zeitung aus dem Jahre 1784, SOF 16 (1957) 123-132.

 

    »    Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen bis zur Berufung König Ottos, Munich 1959.

 

    »    Die deutsch-griechischen Kulturbeziehungen und die griechischen Zeitungen (1784-1821), «Berliner Byzantinistische Arbeiten» 15 (1960) 55-109.

 

Turdeanu, E., L'activité littéraire en Moldavie à Tépoque d'Étienne le Grand (1454-1504), «Revue des Etudes Roumaines» 5-6 (1960) 21-66.

 

Tziatzios, E. S., Ἡ Φλώρινα στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 15 (1939) 135-143.

 

Vacalopoulos, Α. Ε., Ἱτορικαὶ ἔρευναι ἐν Σαμαρίνῃ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς» 21 (1937) 316-323, 363-369, 424-438. See also reprint.

 

    »    Ἡ δρᾶσις τῶν ἐξ Ὀλύμπου Μακεδόνων ἀγωνιστῶν ἐν Εὐβοιᾳ καὶ Θεσσαλίᾳ κατὰ τὸ 1822 καὶ 1823, «Μακεδ. Ἡμερολ.» 15 (1939) 81-90.

 

    »    Πρόσϕυγες καὶ προσϕυγικὸν ζήτημα κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, Thessalonica 1939.

 

    »    Τὸ κάστρο τοῦ Πλαταμώνα, «Μακεδονικὰ» 1 (1940) 58-76.

 

712

 

 

Vacalopoulos, Α. Ε., Ἡ Θεσσαλονίκη στὰ 1430, 1821 καὶ 1912-1918, Thessalonica 1947.

 

    »    Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Θεσσαλονίκης ἑπὶ Βενετοκρατίας, «Τόμος Ἁρμενοπούλου», Thessalonica 1952, pp. 127-149.

 

    »    Τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς Θεσσαλονίκης κατὰ τὸ Μάιο τοῦ 1876, «Μακεδονικὰ» 2 (1941-1952) 193-262.

 

    »    Ὁ ἀρματολὸς Μεϊντάνης, «Ἑλληνικὰ» 13(1954) 160-164.

 

    »    Προβλήματα τῆς ἱστορίας τοῦ παιδομαζώματος, «Ἑλληνικὰ» 13 (1954) 274-293.

 

    »    Ἐθνικὰ αἰσθήματα καὶ δράση τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας ἑπὶ τουρκοκρατίας (1430-1821), Thessalonica 1954.

 

    »    Ἡ ἱστορικὴ συνείδηση καὶ τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, Thessalonica 1957.

 

    »    Οἱ Δυτικομακεδόνες ἀπόδημοι ἑπὶ Τουρκοκρατίας, Thessalonica 1958.

 

    »    Οἱ δημοσιευμένες ὁμιλίες τοῦ ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ἰσιδώρου ὡς ἱστορικὴ πηγὴ γιὰ τὴν γνώση τῆς πρώτης τουρκοκρατίας στὴν Θεσσαλονίκη (1387-1402), «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 20-34.

 

    »    Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Γαβριὴλ καὶ ἡ πρώτη τουρκικὴ κατοχὴ τῆς Θεσσαλονίκης (1391-1403), «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 371-373.

 

    »    Ὑπῆρξε ἐπὶ τουρκοκρατίας μητροπολιτικὸς ναὸς ὁ Ἅγ. Γεώργιος (Rotonda) καὶ πότε; «Μακεδονικὰ» 4 (1955-1960) 547-549.

 

    »    Ἀρχιμ. Καλλίνικος Σταματιάδης ὁ Θάσιος, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 184-193.

 

    »    Les limites de l'empire byzantin depuis la fin du XlVe siècle jusqu'à sa chute (1453), BZ 55 (1962) 56-65.

 

     »    Νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀπήχηση τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων τῶν Σέρβων στοὺς Ἕλληνες καὶ γιὰ τὴν συμμετοχή τους σ᾽ αὐτούς, «Μακεδονικὰ» 7 (1966-1967) 264-276.

 

    »    The Revolt in Western Macedonia, 1444-1449, «Balkan Studies» 9 (1969) 395-400.

 

Vajda, G., Recherches récentes sur l'ésotérisme juif, II (1594-1962), troisième article,«Revue de l'Histoire des Religions» 165 (1964) 49-70.

 

Val᾽denberg, V., Znakomstvo Krizanića s Grekami, «Byz.- sl.»7 (1937-1938) 1-24.

 

Vasdravellis, J. Κ., Ἡ Θεσσαλονίκη κατὰ τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας, Thessalonica 1946.

 

    »    Ἀρματολοὶ καὶ κλέϕτες εἰς τὴν Μακεδονίαν, Thessalonica 1948.

 

    »    Οἱ Μακεδόνες εἰς τοὺς ὑπὲρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγώνας 1796-1832, 1st edit., Thessalonica 1940, 2nd edit., Thessalonica 1950.

 

    »    Ὁ λιμὴν τῆς Θεσσαλονίκης, Thessalonica 1959.

 

    »    Ὁ βομβαρδισμὸς τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Μηνᾶ παρὰ τῶν Βενετῶν, «Γέρας Α. Κεραμοπούλλου», Athens 1953, pp. 420-425.

 

    »    Ἡ πειρατεία εἰς τὰ παράλια τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν, «Μακεδονικὰ» 5 (1961-1963) 319-362.

 

    »    Οἱ Μακεδόνες κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, 3rd edit., with fresh historical sources, Thessalonica 1967.

 

    »    Οἱ πολεμικοὶ ἄνδρες τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν προεπαναστατικὴν περίοδον, «Μακεδονικὰ» 7 (1966-1967) 31-76.

 

Vourazeli - Marinakou, Η., Αἱ ἐν Θράκῃ συντεχνίαι τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν τουρκοκρατίαν, Thessalonica 1950.

 

713

 

 

Vogiatzidis, I. Κ., Αἱ ἑλληνικαὶ κοινότητες τῆς Αὐστροουγγαρίας, «Ἡμερολόγιον τῆς Μεγάλης Ἑλλάδος» 1926, pp. 71-78.

 

Vranousis, L. Ι., Συμβολὴ στὴν ἔρευνα γιὰ τὰ τραγούδια τοῦ Ρήγα καὶ τῶν μιμητῶν του, μ᾽ ἕνα ἄγνωστο «Θούριον ᾇσμα», «Νέα Ἑστία» 44 (1948) 1229-1236, 1291-1297.

 

    »    Θούρια καὶ προκηρύξεις τοῦ Εἰκοσιένα σ᾽ ἕνα χειρόγραϕο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, «Θησαυρίσματα» 4 (1967) 177-189.

 

Werner, Ε., Yürüken und Wlachen, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität». Leipzig 15 Jahrgang 1966. Gesellschaft und sprachwissenschaftliche Reihe, 15 (1966) 471-478.

 

Wirszúbski, Chaim, Shabbethai Sevi e il movimento Sabbatiano. Storia di un'eresia mistica, «Rivista Storica Italiana» 77 (1965) 78-95.

 

Wittek, P., Yazijioghlu ῾Alî on the Christian Turks of the Dobruja, «Bulletin of the School of Oriental and African Studies» 14/3 (1952) 639-668.

 

Xanthopoulou - Kyriakou, Α., Περιγραϕὴ τῆς Θεσσαλονίκης στὰ 1734 ἀπὸ τὸν P. Jean Baptiste - Souciet, «Μακεδονικὰ» 8(1968-1969)185-209.

 

Xyngopoulos, Α., Τὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων, Athens 1957.

 

    »    Ἔρευναι εἰς τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα τῶν Σερρῶν, Thessalonica 1965.

 

    »    Παραστάσεις ἐκ τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου ἐπὶ βυζαντινῶν ἀγγείων, ΑΕ 1937, σ. 192-202.

 

    »    Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐν τῇ βυζαντινῇ ἀγγειογραϕίᾳ, ΕΕΒΣ 14 (1938) 267-276.

 

Zachariadou, Ε. Α., Οἱ χριστιανοὶ ἀπόγονοι τοῦ Ἰζζεδδὶν Καϊκαοὺς στὴ Βέροια, «Μακεδονικὰ» 6 (1964-1965) 62-74.

 

Zakythinos, D. Α., Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν ἐκκλησιῶν Ἀχρίδος καὶ Ἰπεκίου, «Μακεδονικὰ» 1 (1940)429-460.

 

Zerlentis, P. G., Περὶ τῆς ἐν τῇ νή σῳ Νάξῳ ἑλληνικῆς σχολῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, «Παρνασσὸς» 10 (1886) 18-31, 76-92.

 

    »    Θεσσαλονικέων μητροπολῖται ἀπὸ Θεωνᾶ τοῦ ἀπὸ ἡγουμένων μέχρι Ἰωάσαϕ Ἀργυροπούλου (1520-1578), ΒΖ 12 (1903) 131-152.

 

    »    Ἰγνάτιος ὁ ἀπὸ Ἀχριδῶν Πρόεδρος Χίου, «Χιακὰ Χρονικὰ» 6 (1925) 106-125.

 

Zissiou, Κ. G., Ἔρευνα καὶ μελέτη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ χριστιανικῶν μνημείων, ΠΑΕ 1913, pp. 119-250.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]