Проф. Веселин Трайков
  
Проф. Веселин Трайков

Син на участника в Илинденското въстание от 1903 г. Никола Трайков, авторът на настояще­то издание Веселин Николов Трайков е роден през 1921 г. в Румъния. Следва в Букурещ, после в Атина, където е заедно с баща си, дипломат по онова време. Учил в румънски, гръцки, френски училища, той съ щевременно полага изпити като частен ученик в България. Дипломира се в III соф. мъжка образцова гимназия, след което следва и завършва Юриди ческия факултет при Софийския университет "Св.  Климент Охридски". След военната си служба постъпва на работа в Министерството на външ­ните работи през 1946 г., където остава до увол нението му в края на 1950 г. През 1952 г. е приет в Българския библиографски институт "Елин Пелин", след което е на работа в Народната библиотека "Кирил и Методий", и от 1967 г. е прехвърлен в системата на Българската академия на науките. Десет години работи в Института по балканистика, където скоро е избран за научен секретар. През 1979 г. е прехвърлен на рабо­та като зам.-директор на Единния център за история при БАН. Там остава до пенсионирането си в края на 1989 г. Той е доктор и доктор на историчес­ките науки. Хабилитиран е като ст.н.с. през 1964 г., а от 1974 г. е професор. Досега Веселин Трайков има над 600 публикации, като най-много трудо­ве е посветил на живота и делото на основоположника на българското орга­низирано национално освободително движение Георги Стойков Раковски. Издал е 13 тома с документи от Българското възраждане. Значителни усилия пола­га за издирването на неизвестни документи от чуждите архиви в Румъния, Гърция, Франция, Великобритания, САЩ и др. Участвал е в десетки между­народни конгреси, конференции, симпозиуми в СССР (Русия, Украйна, Молдова), Полша, Унгария, Германия, Италия, Франция, Индия, САЩ, Канада, Холандия, Белгия, Румъния и др. Негови трудове са се появили зад граница в Италия, Франция, СССР, САЩ, Канада, Румъния, Индия, Югославия, Гърция, Турция. Веселин Трайков е редактирал и няколко десетки книги, главно появили се в Издателството на БАН и Наука и изкуство, бил е рецензент на над 200 хабилитации, дисертационни и др. трудове. Понастоящем е зам. главен редак­тор на "Македонски преглед", член на редколегията на "Етюд балканик", редо­вен сътрудник в наши исторически периодични издания. От 22 години е предсе­дател на българската част на Смесената академична българо-румънска коми­сия по история, член е на различни научни съвети, бил е дълго време член на комисии към Висшата атестационна комисия. Напоследък основните му уси­лия са съсредоточени в ръководството на Македонския научен институт, на който е научен секретар; сътрудничи и в Научния център за българска наци­онална стратегия. Взима участие и в дейността на различни обществени организации: българо-гръцки, българо-румънски (председател), зам. председа­тел е на Българския комитет за балканско сътрудничество, на българо-индийския комитет и др.


[INDEX]  [NEXT]