заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
ИЗВЕШТАЈ међусавезничке комисије, одређене да констатује све повреде, Хашке конференције, и међународног права, учињене од Бугара у заузетој Србији од 1915-1918. године Стојановић Љ., Бонасије А., Гавриловић П., Мен X. Б., Јовановић С. Министарство иностраних дела Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд 1919 СР
Иван Евстратиев Гешов. Възгледи и дейност Българска академия на науките Придворна печатница, София 1926 БГ
Ивановските стенописи и техните изследователи. Критични бележки Чилингиров Асен Херон Прес ООД, София 2015 БГ
Ивановските стенописи. Албум І Чилингиров Асен Първо интернетно издание, София 2015 БГ
Идеята за автономия като тактика в програмите на националноосвободителното движение в Македония и Одринско, 1893-1941 Гоцев Димитър Издателство на БАН 1983 БГ
Из далекого прошлого славян Лесной (Парамонов) Сергей Мелбурн 1967 РУ
Из живота на тракиеца Георги Николов Георгов (Овчаров). Село Курудере, Бунархисарско Трендафилов Христо Любезно предоставено от автора БГ
Из историята на нашето езиково строителство Андрейчин Любомир Държавно издателство "Народна просвета", София 1986 БГ
Избрани произведения. Том I. Византия и славянският свят Дуйчев Иван Симеонов Издателска къща »Анубис«, София 1998 БГ
Изгрѣва на свободата (Кървавитѣ дни на Освободителната война) Узуновъ Василъ Книгоиздателство „Родина", София 1928 БГ
Изминатъ пѫть. 1906-1936 (т. I) Крапчевъ Данаилъ В. А.Д. „Български печатъ”, София 1936 БГ
Изповедта на един македонски четник Сониксен Алберт Издателство на Отечествения фронт, София 1983 БГ
Изследвания за българите в Седмиградско и Банат Милетич Любомир Наука и изкуство, София 1987 БГ
Изслѣдованіе о лѣтописи Якимовской Лавровскій Петръ А. Въ типографіи Императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ 1855 РУ
Изток и Запад в европейското Средновековие. Избрано Мутафчиев Петър Христо Ботев, София 1993 БГ
Източнотракийският имуществен проблем. Проучвания, анализи, доказателства 1993-2007 Козарова Папани Издателство "Петекстон", София 2007 БГ
Изъ Бѣломорската равнина. Пѫтни бѣлѣжки и впечатления Шишковъ Стою Н. Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ 1907 БГ
Изъ македонската земя. Впечатления и бележки Баждаровъ Георги Македонски наученъ институтъ, София 1926 БГ
Изъ новата история на българитѣ въ Турция Шоповъ Атанасъ Търговска Печатница, Пловдивъ 1895 БГ
Изъ старата българска книжнина. I. Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство Дуйчевъ Иванъ Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София 1943 БГ
Илинденските знамиња и печати Миљковиќ Ѓорѓе Пенора, Скопје 2003 МК
Илинденско-Преображенското въстание 1903-1968 Анастасов Йордан, Браянов Тодор, Славков Илия (ред.) Издателство на Националния съвет на Отечествения фронт, София 1968 БГ
Илюстрация Илинден, години I-XVI (1927-1944) Илинденска огранизация Илинденска огранизация, София 1927 БГ
Именникът на българските князе Чурешки Стефан Издателство Сиела, София 2012 БГ
Интегрална Югославия безъ маска. Видено и чуто въ Югославия Костакевъ К. Печатница А. Б. В., София 1941 БГ
Исследования по древнерусской литературе Лихачёв Дмитрий Сергеевич Издательство «Наука», Ленинград 1986 РУ
Исследования по кирилло-мефодиевистике и палеославистике Темчин Сергей Юрьевич Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 РУ
Истината по положението въ Македония Страшимировъ Антонъ Одрински Гласъ, София 1908 БГ
Историческата съдба на македонските българи. Свидетелства за българското възраждане в Македония Райков Димитър Македонски Научен Институт, София 1997 БГ
Историческая лексикология русского языка Филин Федот Петрович Издательская группа URSS, Москва 2008 РУ
Исторически документи и свидетелства за гроба на Левски Хайтов Николай, Георги Тахов (съст.) Полиграфически комбинат, София 1992 БГ
Исторические разыскания о славянахъ въ Албаніи въ Средніе вѣка Макушевъ Викентій Совѣтъ Императорскаго Варшавскаго Университета 1871 РУ
Историческите решения в Блед Дирекция на печата М-ство на информацията и на изкуствата, София 1947 БГ
История Албании в XX веке Смирнова Нина Дмитриевна Издательство «Наука», Москва 2003 РУ
История Сербии и Черногории. Босния, Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия Шумов Сергей, Андреев Александр (сост.) Монолит-Евролинц-Традиция, Москва 2002 РУ
История в неизвращенном виде. Сборник статей Лесной Сергей n.p., Берлин 2003 РУ
История на Александър Велики Македонски Руф Квинт Курций Военно издателство, София 1985 БГ
История на България от Блазиус Клайнер, съставена в 1761 г. Клайнер Блазиус Издателство на БАН 1977 БГ
История на Видинското княжество до 1323 г. Никовъ Петъръ Годишникъ на Софийския университетъ, кн. XVIII 1922 БГ
История на Охридската Архиепископия. Том 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците Снѣгаровъ Иванъ Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995) 1924 БГ
История на Охридската архиепископия-патриаршия. Том 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.) Снѣгаровъ Иванъ Акад. изд. "М. Дринов" (II изд., 1995) 1932 БГ
История на българите Иречек Константин Наука и изкуство, София 1978 БГ
История на българската държава през средните векове . Том I. История на Първото българско царство. Част I. Епоха на хуно-българското надмощие (679-852) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1970 БГ
История на българската държава през средните векове. Том I. История на Първото българско царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Първото царство (852-1018) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1971 БГ
История на българската държава през срѣднитѣ вѣкове. Томъ II. България под византийско владичество (1018-1187) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1972 БГ
История на българската държава презъ срѣднитъ вѣкове. Томъ III. Второ българско царство. България при Асѣневци (1187-1280) Златарски Васил Н. Наука и изкуство, София 1972 БГ
История на възстанието въ Батакъ 1876 год. Венедиковъ Йорданъ Читалище „Паметникъ 4-и май”, Батак 1929 БГ
История на доброволцитѣ отъ Сръбско-българската война – 1885 г. Венедиковъ Йорданъ Доброволческа Организация „Сливница” 1935 БГ
История на с. Елена, Харманлийска околия Попов Александър Читалище “Св.св. Кирил и Методий", с. Елена 1935 БГ
История русского литературного языка XI-XVIII вв. Филкова Пенка Издателство „Наука и искусство", София 1973 РУ
Историята на новооткритото сръбско училище въ Велесъ Маренинъ Н. Придворна печатница (Братя Прошекови), София 1900 БГ
Историјa за VI одделение Бошкоски Милан, Илиоски Јордан, Дервиши Неби Просветно дело АД, Скопје 2006 МК
Историјa за втора година реформирано гимназиско образование Аџиевски Коста, Ачковска Виолета, Ѓорѓиев Ванчо Табернакул, Скопје 2002 МК
Историјa за прва година гимназиско образование Бошкоски Милан, Дервиши Неби, Незири Сафет, Маџовски Диме, Николоски Сашко Табернакул?, Скопје 2006 МК
Историјa за трета година гимназиско образование Велјановски Новица, Цветковска Соња, Плетварска Гордана, Шичери Џафери Просветно дело АД, Скопје 2006 МК
Историја за VI одделение Аџиевски Коста, Петреска Даринка, Ѓорѓиев Ванчо, Ачкоска Виолета, Саракински Војислав Министерство за образование и наука на РM, Скопје 2011 МК
Историја македонског народа; Књига трећа. Период између два светска рата и народна револуција (1918-1945) Апостолски Михаило (ред.) Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, Београд 1970 СР
Историја на Македонскиот народ Чепреганов Тодор (уредник) Институт за национална историја, Скопје 2008 МК
Историја на македонскиот народ; Книга прва. Од предисториското време до крајот на XVIII век Апостолски Михаило (ред.) Институт за национална историја, Скопје 1969 МК
Историјска читанка 3. Балкански ратови Колев Валериј, Кулури Кристина (уредници) Просветни преглед, Београд 2005 СР