Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

Съкращения на някои използвани книги:

Д у й ч е в, И в. Из старата българска книжнина — Из старата българска книжнина. 1. Книжовни и исторически паметници от Първото българско царство. С., 1940.

Стара българска литература — История на българската литература в примери и библиография. Урежда Б. Ангелов. Т. II. Стара българска литература (IX-XVIII в.) в примери, преводи и библиография. Съставили Б. Ангелов и М. Генов. С., 1922.

Стара българска литература, 2 — Стара българска литература. 2. Ораторска проза. Съставителство и редакция Л. Грашева. С., 1982.

Стара българска литература, 3 — Стара българска литература. 3. Исторически съчинения. Съставителство и редакция Ив. Божилов. С., 1983.

Стара българска литература, 4 — Стара българска литература. 4. Житиеписни творби. .Съставителство и редакция Кл. Иванова. С., 1986.

Стара българска литература, 5 — Стара българска литература. 5. Естествознание. Съставителство и редакция А. Милтенова. С., 1992.

Старобългарски текстове — Старобългарски текстове. Христоматия за университетите (Съставили Т. Славова и Ив. Добрев). С., 1995.

Христоматия 1 — Д и н е к о в, П., П е т к а н о в а, Д. Христоматия по старобългарска литература. С., 1961.

Христоматия 2 — Д и н е к о в, П., К у е в, К., П е т к а н о в а, Д. Христоматия по старобългарска литература. Второ подобрено издание. С., 1967. Следващите издания на Христоматията са по това издание.

Nahtigal, R. Reconstrukcija treh starocerkevnoslovanskih izvirnih pesnitev. Razprave Slovenske Akademije znanosti i umetnosti, l, 1943, 43-156.


Съкращения на книгохранилища и библиотеки:

БА-СПб — Библиотека российской Академии наук, Санкт Петербург.
РГБ — Российская Государственная библиотека, Москва.
РНБ — Российская национальная библиотека, Санкт Петербург.


При коментара на текстовете са използвани без специална посочка и следните издания:

Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. I. С., 1985.
Станчев, Кр. Стилистика и жанрове на старобългарската литература. С, 1985.
Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Съставител Д. Петканова. С., 1992.


[Previous] [Next]
[Back to Index]