Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

ПАТРИАРХ НИКИФОР
КРАТКА ХРОНОГРАФИЯ

Патриарх Никифор е една от най-ярките личности във Византия през първата четвърт на IX в. Той е роден в семейство, близко до императорския двор по времето на император Константин V (741-775). Отначало е секретар в императорската канцелария, взема участие в Седмия вселенски събор през 786/787 г., на който се възстановява иконопочитанието, а след това се оттегля в основан от него манастир. По решение на император Никифор I Геник (802-811) през 806 г., бидейки още светско лице, е поставен за патриарх въпреки съпротивата на видни църковни дейци. След смъртта на императора се присъединява към заговорниците срещу сина му и съдейства император да стане пълководецът Михаил I Рангаве. След поражението на Михаил I на 22. VI. 813 г. от българските войски патриарх Никифор го уговаря да се отрече от престола и коронясва за император Лъв V Арменец (813-820). Поради яростната си борба срещу иконоборчеството, подкрепяно от императора, на 11 май 815 г. на специален събор Никифор е свален от патриаршеския престол и е изпратен на заточение в манастир, където прекарва до смъртта си през 829 г. Патриарх Никифор е автор на две исторически съчинения — преведената на старобългарски език Кратка хронография и Бревиарий, обхващащ времето от смъртта на император Маврикий (602 г.) до 769 г. С някои промени Кратката хронография е преведена в България в началото на Х в., като изложението е доведено до 912 г., но се предполага, че може би използваната гръцка редакция, която достига до 867 г., е била позната на старобългарските книжовници още в края на IX в. До днес не са намерени български преписи от този превод. Известни са само два негови пълни руски преписа (в Руската национална библиотека в Санкт Петербург от последната четвърт на XV в. и в Руската държавна библиотека в Москва от края на XV – началото на XVI в.), които са включени в състава на т.нар. Кормчая книга, представляваща осъществен в Преслав през първата четвърт на Х в. старобългарски превод на византийската компилация, съставена от юридическия сборник Синтагма от XIV титула и хронографски, календарни, църковно-правни и църковно-политически статии.

ИЗДАНИЯ:  Щ а п о в, Я. В. Византийские хронографические сочинения в древнеславянской кормчей Ефремовской редакции. — В: Летописи и хроники. М., 1976, 252-260;  Б е н е ш е в и ч, В. Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. С., 1987, 210-229.

ЛИТЕРАТУРА:  С т е п а н о в, В. Н. Лтописецъ въскор патриарха Никсифора в Новгородской Кормчей. Изв. ОРЯС, 17, 1912, 2, 251-293;  П и о т р о в с к а я, Е. К. О времени перевода “Летописца вскоре” константинопольского патриарха Никсифора на славянский язык. — В: Вспомогательные исторические дисциплины. 1. Л., 1976, 101-118; Malingoudi, J. Zur Adaptation der Chronik von Nikephoros in Bulgarien und Russland. , 4, 1984, 61-74.

ПРЕВОДИ: Текстът не е превеждан досега на съвременен български език.

Поместеният тук превод е направен от Светлина Николова по изданията на Я. Шчапов и В. Бенешевич.


ПАТРИАРХ НИКИФОР

КРАТКА ХРОНОГРАФИЯ
Кратък летопис на пресветия отец наш Никифор, патриарх на Константинопол

1. Адам, първият човек, като живя 230 години, роди Сит и живя 700 години до Малелеил. Общо живя 930 години (по Бит. 5:3-5).

2. Сит, като живя 205 години, роди Енос и живя 707 години. Общо живя 902 години (по Бит. 5:6-7).

3. Енос, като живя 190 години, роди Каинан и живя 715 години до 53-та година на Матусал. Общо живя 905 години (по Бит. 5:9-11).

4. Каинан, като живя 170 години, роди Малелеил и живя 740 години до 81-та година на Ламех. Общо живя 908 години (по Бит. 5:12-14).

5. Малелеил, като живя 165 години, роди Иаред [в текста — Аред] и живя 730 години до 48-та година на Ной. Общо живя 895 години (по Бит. 5:15-17).

6. Иаред, като живя 162 години, роди Енох и живя 800 години [1] до 85-та година на Ной. Общо живя 962 години (по Бит. 5:18-20).

7. Енох, като живя 165 години, роди Матусал и живя 200 години. И умря в 33-та година на Ламех. Общо [Матусал] живя 969 години. Тогава стана потопът (по Бит. 5:21-27).

8. Ламех, като живя 188 години, роди Ной (по Бит. 5:28).

9. Ной, като живя 500 години, роди Сим, Хам и Иафет [в текста — Афет] и живя до потопа 100 години. В 600-та година на Ной стана потопът. И живя след потопа 350 години до 80-та година на Евер [в текста — Гавар] (по Бит. 5:32, 6:10, 7:6, 9:28).

Общо всички години от Адам до потопа са 2242.

10. Две години след потопа Сим, синът на Ной, роди Арфаксад и жиня 500 години до 101-та година на Фалек [в текста — Фалес] (по Бит. 11:10-11).

11. Арфаксад, като живя 130 години, роди Каинан, както казаха някои. В седемдесетте не се сочи тази цифра [2] (по Бит. 11:12).

12. Каинан, като живя 130 години, роди Сала (по Бит. 11:12).

13. Сала, като живя 133 години, роди Евер (по Бит. 11:14).

14. Евер, като живя 133 години, роди Фалек (по Бит. 11:16).

15. Фалек, като живя 133 години, роди Рагав (по Бит. 11:18). В дните на Фалек земята бе разделена. Поради това и му е дадено името Фалек — на еврейски език — разделение. Той умря преди баща си. При него стана стълпотворението и от една стара дума се родиха много и за всички народи различни езици, както каза Светото писание.

16. След Фалек Рагав, като живя 137 години, роди Серух (по Бит. 11:12).

17. Серух, като живя 137 години, роди Нахор (по Бит. 11:22).

18. Нахор, като живя 79 години, роди Тара [в текста — Фара] (по Бит. 11:24).

19. Тара, като живя 70 години, роди Аврам [3] (по Бит. 11:26).

Общо от Адам до края на Авраам са 3310 години, а от потопа — 1072 години. Когато Аврам беше на 75 години, яви му се божествено видение — как до похода на Мойсей от Египет изминават 430 години, както и апостолът свидетелствува, казвайки: “законът, който се яви след четиристотин и трийсет години, не отменя утвърдения по-преди от Бога завет, та обещаното да изгуби сила” (Гал. 3:17). И сам Мойсей известява в Изход, където каза: “А времето, през което синовете Израилеви и бащите им проживяха в Египет и в Ханаанската земя, беше четиристотин и трийсет години” (Изх. 12:40).

20. Авраам, като живя 100 години, роди Исаак (по Бит. 21:5).

21. Исаак, като живя бОтодини, роди Иаков (по Бит. 25:26).

22. Иаков, като живя 87 години, роди Левий (по Бит. 29:34).

23. Левий, като живя 45 години, роди Каат [в текста — Кааф].

24. Каат, като живя 60 години, роди Амрам [в текста — Аврам] (по Изх. 6:18).

25. Амрам, като живя 73 години, роди Мойсей (по Изх. 6:20).

26. Мойсей, като живя 80 години, изведе хората от Египет.

Общо от първата година на Аврам до изхода от Египет са 505 години. От потопа според седемдесетте [4] са 3689 години. След това Мойсей водеше хората в пустинята 40 години [5].

27. Иисус Навин [6] — 27 години.

28. Съдии — 23 години.

29. Готониил [в текста — Гофониил] от Иудиното племе — 40 години (по Съд. 3:11).

30. От други племена — 8 години.

31. След тях — Аод [в текста — Оад] от Ефремовото племе — 80 години.

32. От други племена — 18 години.

33. Девора и Варак — 40 години (по Съд. 5:31).

34. От други племена — 20 години.

35. Мадиамци — 7 години (по Съд. 6:1).

36. Гедеон — 40 години (по Съд. 8:28).

37. Авимелех — 3 години (по Съд. 9:22).

38. Тола — 23 години (по Съд. 10:2).

39. Иаир [в текста — Аир] — 22 години (по Съд. 10:3).

40. Амонитци — 18 години (по Съд. 10:7-8).

41. Иефтай — 6 години (по Съд. 12:7).

42. Есевон — 7 години (по Съд. 12:8-9).

43. Елон [в текста — Елом] — 10 години (по Съд. 12:11).

44. Авдон [в текста — Лавдон] — 8 години (по Съд. 12:13-14).

45. От други племена — 40 години (по Съд. 13:1).

46. Самсон — 20 години (по Съд. 15:20).

47. Жрецът Илий — 20 години (по 1 Царств. 4:18).

48. Безвластие — 30 години (по Съд. 21:25).

49. Самуил и Саул [7] — 40 години.

50. Давид [8] — 40 години (по 3 Царств. 2:11).

Общо всички години от изхода на синовете Израилеви до Давид са 630.

51. Соломон [9] — 40 години (по 3 Царств. 11:42).

52. Ровоам [10] — 17 години (по 3 Царств. 14:21).

53. Авия [11] — 6 години (по 3 Царств. 15:2).

54. Аса [12] — 40 години (по 3 Царств. 15:9-10).

55. Иосафат [13] — 25 години. При него пророчествуваха Михей, Илия и Елисей (по 3 Царств. 22:42).

56. Иорам [14] [в текста — Иоарам] — 8 години (по 4 Царств. 8:16-17).

57. Охозий [15] — една година (по 4 Царств. 8:26).

58. Ахав [16] — 17 години (по 3 Царств. 16:29).

59. Готолия [17], майка на Охозий [в текста — Хозий] — 7 години (по 4 Царств. 8:26, 11:1, 20-21).

60. Иоас [18] — 40 години (по 4 Царств. 12:1).

61. Амасия [19] — 29 години (по 4 Царств. 14:2).

62. Азария-Охозия [20] — 52 години. При него пророчествуваха Осия и Амос, Исайя, Иона, Иоил (по 4 Царств. 15:2).

63. Иоатам [21] — 16 години (по 4 Царств. 15:33).

64. Ахаз [22] — 16 години (по 4 Царств. 16:2).

65. Езекия [23] — 19 години (по 4 Царств. 18:2).

66. Манасия [24] — 55 години. При него беше създаден Византион.

67. Амон [25] [в текста — Амос] — 12 години (по 4 Царств. 21:19).

68. Иосия [26] — 31 година. При него пророчествуваха Иеремия, Софоний и Варух (по 4 Царств. 22:1).

69. Иоахаз [27] [в текста — Иахаз] — 3 месеца (по 4 Царств. 23:31).

70. Седекия [28] — 11 години. Като го ослепи, Навуходоносор [29] го взе в плен. И след пет месеца храмът беше изгорен от Навузардан [в текста — Навузардав]. От създаването му бяха изминали 432 години (по 4 Царств. 24:18; 25:6-9).

Общо всички години от началото на царуването на Соломон до завладяването на Иерусалим са 448. След пленяването на иудеите във Вавилон и обезлюдяването на града изминаха 71 години. Те се изпълниха през втората година от управлението на персийския цар Дарий [30], който освободи хората от плен и обнови храма в Иерусалим (по 1 Ездр. 5-6; Ат. 1:1, 15).

71. Отначало в Персия царува Кир [31] — 30 години.

72. След него — Камбиз [32] [в текста — Камвуси] — 6 години.

73. Дарий — 36 години. Както се каза, по негово време вторият храм се обнови.

74. След този Дарий — Ксеркс [33] — 28 години.

75. Артаван — 7 месеца.

76. Артаксеркс Дългоръкият [34] — 41 година. По негово време говореха против Естир и Мардохай.

77. Друг Ксеркс — 2 месеца.

78. Согдоан — 7 месеца.

79. Втори Дарий [35] — 19 години.

80. Артаксеркс Паметливият [36] — 40 години.

81. Друг Артаксеркс [37] — 26 години.

82. Арсис Оха [38] — 4 години.

83. Дарий Арсаму [39] — 6 години.

84. Александър Македонски [40] уби този и разсипа Персийската област (по 1 Мак. 1:1). Царува 6 години преди да разсипе Дарий. Както казаха някои, царува 12 години (по 1 Мак. 1:7). Умря във Вавилон на 35 години. Покори 22 езически страни и 23 елински племена.

Общо всички години от Адам до смъртта на Александър са 5167.

85. След смъртта му в Египет и в Александрия царува Птолемей Братолюбиви [41] — 38 години. При него свещените книги бяха преведени на елински език.

86. Птолемей Благодетелят [42] — 25 години.

87. Птолемей Младши [43] — 29 години.

88. Птолемей Явлени [44] — 17 години и 6 месеца.

89. Птолемей-Александър [45] — 10 години.

90. Птолемей, негов брат [46] — 8 години.

91. Птолемей Двуостровен [47] — 30 години.

92. Клеопатра Птолемеева [48] — 22 години.

93. В третата година от нейното управление пръв въведе единоначалието сред римляните кесарят Юлий [49]. От него и другите кесари бяха наречени царе. Той царува 4 години и 7 месеца.

94. Оттогава свещеният кесар Август царува 56 години и 6 месеца. От това време антиохийците водят своето летоброене. Същият, като уби Клеопатра през 15-та година от царуването си, събори властта на Птолемеите, които царуваха 195 години [50].

Общо всички години от Адам до началото на царуването на Август според известните летописи са 5457.

През 42-та година от царуването му се роди в плът от света Дева Мария Господът наш Иисус Христос, извечният Бог. Кириний, като беше изпратен в Иудея от римския сенат, направи списък на имотите и на жителите.

Общо всички години от Адам до въплъщението на Господа Бога и Спасителя наш Иисус Христос са 5500.

95. След Август Римски трети царува Тиберий [51] [в текста — Тиверий] — 23 години. През 15-та година от царуването му Господът наш Иисус Христос започна евангелското учение, през 19-та — пострада в Иерусалим за нас. Спасителното страдание — на 25 март.

Общо всички години от Адам до спасителните страдания и Възкресението са 5533.

96. След Тиберий царува Гай [52] — 3 години и 10 месеца и беше убит в двореца.

97. Клавдий [53]. — 13 години и 9 месеца.

98. Галба [54] [в текста — Гавла] — един месец и беше убит в Рим.

99. Нерон [55] царува 13 години и 10 месеца и като избяга, жив се погреба. При него бяха мъчени апостолите Петър и Павел, и Иаков, брат Господен, бе пребит с камъни от иудеите в Иерусалим.

100. Отон [56] — 3 месеца и се самоуби.

101. Веспасиан [57] — 10 години. През втората година от царуването му Иерусалим бе завладян от сина му Тит — 43 години след Възнесението на Господа наш Иисус Христос.

102. Неговият син Тит [58] — 2 години и 2 месеца и беше убит в двореца.

103. Домициан [59] [в текста — Доментиан] — 15 години и 5 месеца. Той започна гонения. Апостол Иоан беше осъден да живее на остров Патмос [60] заради изповядването на Христа. След смъртта на Домициан [Иоан] се върна от острова и живееше в Ефес [61].

104. Нерва [62] царува една година и 4 месеца.

105. Траян [63] — 19 години и 6 месеца. При него беше мъчен Игнатий Богоносец [64].

106. Адриан [65] — 21 години. Като разруши Иерусалим, той го нарече Елий. Същият се удави.

107. Тит-Антонин [66], наречен благочестив, с децата си — 22 години и 3 месеца.

108. Марк, негов син [67] — 12 години и 11 месеца. При него беше мъчен Юстин Философ [68].

109. Антонин Вир [69] — 12 години.

110. Комод [70] — 13 години.

111. Елий Пертинакс [71] [в текста — Елин Протинакс] — 6 месеца и беше убит в двореца.

112. Севир [72] — 18 години. При него беше мъчен Леонид, бащата на зломислещия Ориген [73], Иполит, римският писател [74], беше наказан, и Григорий Чудотворец [75].

113. Антонин, син на Севир [76], царува 7 години и беше убит.

114. Макрин [77] [в текста — Маркин] — една година и беше убит.

115. Антонин Галал [78] — 4 години и беше убит в Рим.

116. Александър [79] — 13 години и беше убит.

117. Максимин [80] [в текста — Максим] — 3 години и беше убит.

118. Гордиан [81] [в текста — Гръдий] — 6 години и се удави в Африка.

119. Филип [82] — 7 години и беше убит в градините.

120. Деций [83] [в текста — Декий] — една година и 3 месеца и беше убит на пазара. При него беше мъчен св. Вавила [84] в Антиохия.

121. Гал-Вулусиан [85] — една година и [4] месеца.

122. Валериан [86] [ в текста — Увалериан] и Галиен [87] [в текста — Галин] — 15 години и бяха убити.

123. Клавдий [88] — една година и 9 месеца.

124. Аврелиан [89] — 5 години и 6 месеца и беше убит.

125. Тацит [90] [в текста — Такит] — 6 месеца и беше убит в Понт.

126. Проб [91] [в текста — Прол] — 6 години и 4 месеца и беше убит.

127. Кар [92] заедно с децата си Карин [93] и Нумериан [94] — 2 години и бяха убити.

128. Диоклетиан [95] и Максимиан [96] — 20 години.

Общо от Адам до смъртта на Диоклетиан са 5796 години. От страданията Господни до началото на царуването на Диоклетиан са 276 години. Християнско царство

129. Константин [97], син на св. Елена, царува 31 години. През 12-та година на неговото царуване се състоя Първият събор на 318-те отци в Никея против злочестивия Арий [98], който наричаше Божия Син създание и твар, и по-нисш от Отца, и злословещ, че е имало време, когато не е бил Син — през 318-та година от въплъщението на Господа наш Иисус Христос.

Общо от Адам до смъртта на Константин Велики са 5836 години. Умря на 65 години.

130. Остави трима сина — Констант [99] [в текста — Коста], Константин [100] и Констанций [101] [в текста — Костентий]. В Рим — Констант, в Новия Рим — Константин, в Антиохия — Констанций. Този учреди 10 консулства. Царуваха 24 години.

131. Юлиан [102] царува 2 години и 6 месеца и бе убит в Персия.

132. Йовиан [103] — 9 месеца.

133. Валентиниан Велики [104] [в текста — Увалентиниан] и Валент [105] [в текста — Увалии] — 10 години и 9 месеца. При Юлиан беше мъчен от арианите св. Доротей [106].

134. Грациан [107] [в текста — Гратиан], новият Валентиниан, и с него Теодосий Велики [108] — 16 години. При него в Константинопол се състоя Вторият събор на светите 150 отци [109].

135. Аркадий [110], син Теодосиев, царува 13 години и 3 месеца.

136. Теодосий [111], син Аркадиев — 42 години и 2 месеца. При него се състоя Третият събор на светите отци 200 в Ефес [112] и вторият разбойнически [113].

137. Маркиан [114] и Валентиниан [115] [в текста — Валентиан] царуваха 29 години. При тях се състоя Четвъртият събор на 630-те отци в Халкидон [116].

138. Лъв Велики [117] царува 16 години.

139. Лъв Малки [118] — една година.

140. Зинон [119] — 16 години.

141. Анастасий [120] — 27 години и 4 месеца.

142. Юстин Космати [121] — 9 години и 23 дена.

143. Юстиниан [122] царува 33 години и 7 месеца. При него се състоя в Константинопол Петият събор [123].

144. Юстин [124], племенник на Юстиниан — 12 години, 10 месеца и 20 дена. В седмата година на неговото царуване завърши пасхалният кръг от 532 години, откогато беше разпънат Господа наш Иисус Христос, в 6065 година от сътворението на света.

145. Тиберий [125] царува 5 години.

146. Маврикий [126] — 20 години и 4 месеца.

147. Фока [127] — 8 години.

148. Ираклий [128] със сина си — 31 година. През третата година на царуването му персиецът завладя по-голямата част от римските области и изгори Иерусалим и светите места. Плени много хора с патриарх Захарий и с Честния кръст и ги отведе в Персия. През 12-та година на царуването му [на Ираклий] Хосров [129] [в текста — Хозрой] беше убит и пленниците бяха върнати, и Честният кръст беше поставен на своето място. Сарацините започнаха да опустошават всичко в 6126 година, индикт 7.

149. Констант [130] [в текста — Крстенти], син на Ираклий, царува 28 години. Този беше убит в Сицилия.

150. Константин [131], внук Ираклиев, царува 17 години. При него Византион бе обсаден от сарацините [132]. Шестият събор на 285-та отци се състоя в Константинопол през 13-та година от възцаряването му [133]. И се държа храбро, като попречи на сарацините и ги уплаши много.

151. Юстиниан [134] царува 10 години.

152. Леонтий [135] — 3 години.

153. Тиверий Апсимар [136] — 7 години.

154. Юстиниан, втори път [137] — 6 години.

155. Филипик [138] [в текста — Филиписки] — 2 години.

156. Анастасий, който беше и Артемий [139] — 2 години.

157. Теодосий [140] — една година.

158. Лъв, който беше и Конон [141] царува 25 години, 3 месеца и [11] дни.

159. Константин, негов син [142] — 31 години, 2 месеца и [2]5 дена [143].

160. Лъв [144], син на Константин — 5 години.

161. Константин [145], син на Лъв, с майка си Ирина [10 години], 2 месеца и 2 дена. През осмата година на царуването му в Никея се състоя Вторият събор на 350-те отци [146].

162. Константин, сам — 6 години, [9] месеца и 8 дена. Той беше убит на пазара заради доблестта си.

163. Ирина [147], майка му — 5 години, 2 месеца и 12 дена.

164. Никифор [148] царува 9 години и 9 месеца.

165. Ставракий [149], негов син — 2 месеца.

166. Михаил [150], негов зет — една година, 9 месеца и 11 дена.

167. Лъв [151] — 7 години, 5 месеца, 14 дена, и беше убит в двореца.

168. Михаил [152] — 8 години и 9 месеца.

Общо от Адам до смъртта на Михаил са 6338 години.

169. Теофил [153] — 12 години, 3 месеца, 20 дена.

170. Михаил [154], негов син, с Теодора, негова майка, и с Текла, негова сестра — 14 години.

171. Михаил, сам — 12 години. Заедно с Василий царува една година и 4 месеца и беше убит.

172. Василий [155] — 18 години и 11 месеца.

173. Лъв [156] и Александър [157] — 26 години.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. В текста погрешно годините са посочени като 400.

2. Става дума за превода на Библията (по-точно на Петокнижието) от еврейски на гръцки език от 70 (72) евреи на о-в Фарос по молба на египетския владетел Птолемей II Филаделф (285-246 пр.н.е.), т.нар. Септуагинта. Наистина в Сегггуагинта цифрата е 135.

3. 0к. 2000-1800 г. пр.н.е.

4. Вж. бел. 2.

5. 2-ра половина на 2-то хилядолетие пр.н.е.

6. Ок. XIII в. пр.н.е.

7. Първи цар на Израил (ок. 1012-1004 пр.н.е.).

8. Израилски и иудейски цар (ок. 1004-965 пр.н.е.).

9. Израилски и иудейски цар (ок. 965-928 пр.н.е.).

10. Иудейски цар (ок. 928-911 пр.н.е.).

11. Иудейски цар (ок. 911-908 пр.н.е.).

12. Иудейски цар (ок. 908-867 пр.н.е.).

13. Иудейски цар (ок. 867-846 пр.н.е.).

14. Иудейски цар (ок. 846-843 пр.н.е.).

15. Иудейски цар (ок. 843-842 пр.н.е.).

16. Израилски цар (ок. 871-852 пр.н.е.).

17. Иудейска царица (ок. 842-836 пр.н.е.).

18. Иудейски цар (ок. 836-798 пр.н.е.).

19. Иудейски цар (ок. 798-769 пр.н.е.).

20. Иудейски цар (ок. 769-733 пр.н.е.).

21. Иудейски цар (ок. 743-733 пр.н.е.).

22. Иудейски цар (ок. 733-727 пр.н.е.).

23. Иудейски цар (ок. 727-698 пр.н.е.).

24. Иудейски цар (ок. 698-642 пр.н.е.).

25. Иудейски цар (ок. 641-640 пр.н.е.).

26. Иудейски цар (ок. 639-609 пр.н.е.).

27. Иудейски цар (ок. 609 пр.н.е.).

28. Иудейски цар (ок. 596-587/586 пр.н.е.).

29. Вавилонски цар (ок. 605-562 пр.н.е.).

30. Дарий I, персийски цар (ок. 522-486 пр.н.е.).

31. Персийски цар (ок. 559-530 пр.н.е.).

32. Камбиз II, персийски цар (530-522 пр.н.е.).

33. Персийски цар (486-464 пр.н.е.).

34. Артаксеркс I Лонгиман (464-423 пр.н.е.). Естир и Мардохай са живели по времето на цар Ксеркс (вж. бел. 33).

35. Дарий II, персийски цар (ок. 423-404 пр.н.е.).

36. Артаксеркс II, персийски цар (404-359 пр.н.е.).

37. Артаксеркс III, персийски цар (359-338 пр.н.е.).

38. Арс (Ксеркс III), персийски владетел (338-336 пр.н.е.).

39. Дарий III, персийски владетел (336-331 пр.н.е.).

40. Цар на Македония (336-323 пр.н.е.).

41. Птолемей II Филаделф, египетски владетел (285-246 пр.н.е.).

42. Птолемей III Евергет, египетски владетел (246-222 пр.н.е.).

43. Птолемей IV Филопатор, египетски владетел (222-205 пр.н.е.).

44. Птолемей VIII Евергет Фискон, египетски владетел (145-116 пр.н.е.).

45. Птолемей Х Александър, египетски владетел (101-88 пр.н.е.).

46. Птолемей XI Александър II, египетски владетел (80 пр.н.е.).

47. Птолемей XII Нови Дионисий (Авлет), египетски владетел (80-51 пр.н.е.).

48. Клеопатра VII, египетска владетелка (51-31 пр.н.е., съвместно с Птолемей XIII и Птолемей XIV).

49. Гай Юлий Цезар, римски патриций (100-44 пр.н.е.), член на I триумвират (от 60 пр.н.е.).

50. Клеопатра умира при Гай Юлий Цезар Октавиан Август, член на II триумвират и основоположник на едноличната власт в римската държава (63-14 пр.н.е., римски император от 27 пр.н.е.).

51. Римски император (14-37).

52. Римски император с прозвище Калигула (37-41).

53. Римски император (41-54).

54. Римски император (68-69).

55. Римски император (54-68).

56. Римски император (69).

57. Римски император (69-79).

58. Римски император (79-81).

59. Римски император (81-96).

60. Остров в Егейско море до Мала Азия.

61. Град в Мала Азия.

62. Римски император (96-98).

63. Римски император (98-117).

64. Антиохийски епископ (умрял през 105 г).

65. Римски император (117-138).

66. Антоний Пий, римски император (138-161).

67. Марк Аврелий, римски император (161-180).

68. Раннохристиянски писател (починал през 165 г).

69. Луций Вер, римски император (161-169).

70. Римски император (180-192).

71. Римски император (193).

72. Септимий Север, римски император (193-211).

73. Раннохристиянски богослов и философ (185-254).

74. Римски епископ (първа половина на III в.), ученик на Ориген.

75. Неокесарийски епископ (III в.).

76. Аврелий Антонин (Каракала), римски император (211-217).

77. Императорски префект на преторианците, организирал заговора против Каракала и заповядал да го убият през 217 г.

78. Римски император (218-222).

79. Александър Север, римски император (222-235).

80. Римски император (235-238).

81. Римски император (238).

82. Римски император (244-249).

83. Римски император (249-251).

84. Антиохийски епископ (умрял през 251 г.).

85. Гал Велдуниан, римски император (251-253).

86. Римски император (253-260).

87. Римски император (253-268).

88. Клавдий II Готски, римски император (268-270).

89. Римски император (270-275).

90. Римски император (275-276).

91. Римски император (276-282).

92. Римски император (282-283).

93. Римски император (283-285).

94. Римски император (283-284).

95. Римски император (284-305).

96. Римски император (286-310).

97. Римски и византийски император (306-337).

98. Арий (ок. 256-336), създател на арианската ерес, според която Иисус Христос не е единосъщен на Бог-Отец в Светата Троица, осъден на Първия вселенски събор в Никея (325 г.).

99. Констант I, римски император (337-350).

100. Констант II Младши, римски император (337-340).

101. Констанций II, римски император (337-361).

102. Римски император (361-363).

103. Император на Източната Римска империя (363-364).

104. Валентиниан I, римски император (364-375).

105. Император на Източната Римска империя (364-378).

106. Тирски епископ, мъчен ок. 362 г. в Долна Мизия.

107. Римски император (375-383).

108. Теодосий I Велики, римски император (379-395).

109. Втори вселенски събор — 381 г.

110. Император на Източната Римска империя (395-408).

111. Теодосий II, император на Източната Римска империя (408-450).

112. Трети вселенски събор — 431 г.

113. През 449 г. в Ефес е свикан събор, наречен „разбойнически”, защото тогава е оправдано монофизитството.

114. Император на Източната Римска империя (450-457).

115. Валентиниан III, император на Западната Римска империя (425-455).

116. Четвърти вселенски събор — 451 г.

117. Лъв I, император на Източната Римска империя (457-474).

118. Лъв II, император на Източната Римска империя (474).

119. Император на Източната Римска империя (474-491).

120. Анастасий I Дикор, византийски император (491-51-8).

121. Юстин I, византийски император (518-527).

122. Юстиниан I Флавий, византийски император (527-565).

123. Пети вселенски събор — 553 г.

124. Юстин II, византийски император (565-578).

125. Тиберий I, византийски император (578-582).

126. Византийски император (582-602).

127. Византийски император (602-610).

128. Ираклий I, византийски император (610-641) и синовете му Константин III и Ираклеон (641).

129. Хосров II Первиз, персийски цар (590-628).

130. Констант II, византийски император (641-668).

131. Константин IV Погонат, византийски император (668-685).

132. Обсадата на Константинопол от арабите се е състояла през 674-678 г.

133. Шести вселенски събор — 680-681 г.

134. Юстиниан И, византийски император (685-695).

135. Византийски император (695-698).

136. Тиверий II Апсимар, византийски император (698-705).

137. Юстиниан II (705-711).

138. Филипик Вардан, византийски император (711-713).

139. Анастасий II Артемий (713-715).

140. Теодосий III, византийски император (715-717).

141. Лъв III Исавър, византийски император (717-741).

142. Константин V Копроним, византийски император (741-775).

143. В текста погрешно — 55 дена.

144. Лъв IV Хазарин, византийски император (775-780).

145. Константин VI, византийски император (780-797).

146. Седми вселенски събор (Втори Никейски) — 786/787 г.

147. Ирина, византийска императрица (797-802).

148. Никифор I Геник, византийски император (802-811).

149. Византийски император (811).

150. Михаил I Рангаве, византийски император (811-813).

151. Лъв V Арменец, византийски император (813-620).

152. Михаил II, византийски император (820-829).

153. Византийски император (829-842).

154. Михаил III, византийски император (842-867).

155. Василий I Македонянин, византийски император (867-886).

156. Лъв VI Мъдри, византийски император (886-912).

157. Византийски император (912-913).