Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му

Захари Стояновъ

ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ (ДЯКОНЪТЪ)

ЧЕРТИ ИЗЪ ЖИВОТА МУ

отъ Захари Стояновъ

КРИТИЧНО ИЗДАНИЕ ПОДЪ РЕДАКЦИЯТА на Стефанъ Каракостовъ

 

Съ историографски уводъ върху замисъла и изпълнението на биографията, бележки и обяснения, споредъ архивни и печатни материали.

ПЛОВДИВЪ, 1883

СОФИЯ, 1943

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОРЪ

    Историографски уводъ върху замисъла и изпълнението на биографията на Левски отъ Захари Стояновъ . . . . . . . . . . . 5—29

 

БИОГРАФИЯ НA ВAСИЛЪ ЛЕВСКИ

    Предговоръ отъ Захари Стояновъ . . . . . . . . . . . 33—36

    Родно мѣсто, семейна срѣда, калугерство . . . . . . . . . . . 37—42

    Бунтовна пробуда . . . . . . . . . . . 43—47

    Въ Първата легия . . . . . . . . . . . 48—54

    Въ България . . . . . . . . . . . 55—59

    Първо арестуване . . . . . . . . . . . 60—64

    Левски хвърля расото . . . . . . . . . . . 65—66

    Народенъ учитель . . . . . . . . . . . 67—69

    Четникъ въ Балкана . . . . . . . . . . . 70—72

    Въ втората легия . . . . . . . . . . . 73—77

    Подъ знамето на БЦРК и народното въстание . . . . . . . . . . . 78—89

    Трѣбватъ пари . . . . . . . . . . . 90—98

    Aнгелъ Кънчевъ . . . . . . . . . . . 99—101

    Предателство . . . . . . . . . . . 102—108

    Въ Какринското ханче . . . . . . . . . . . 109—116

    Конвоятъ . . . . . . . . . . . 117—124

    Следствието . . . . . . . . . . . 125—127

    Среща съ Димитъръ Общи . . . . . . . . . . . 128—129

    Бесилката . . . . . . . . . . . 130—133

 

БЕЛЕЖКИ И ПОЯСНЕНИЯ къмъ настоящето издание . . . . . . . . . . . 135—168

 


 

ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ (ДЯКОНЪТЪ), ЧЕРТИ ИЗЪ ЖИВОТА МУ — ОТЪ ЗАХАРИ СТОЯНОВЪ — КРИТИЧНО ИЗДАНИЕ ПОДЪ РЕДАКЦИЯТА НА СТЕФАНЪ КАРАКОСТОВЪ СЪ ИСТОРИЧЕСКИ УВОДЪ ВЪРХУ ЗАМИСЪЛА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИОГРАФИЯТА, БЕЛЕЖКИ И ПОЯСНЕНИЯ КЪМЪ ТЕКСТА — ОТПЕЧАТА СЕ ВЪ ПЕЧАТНИЦАТА НА В. ИВАНОВЪ — ИЗДАНИЕ „НОВЪ СВѢТЪ” — СОФИЯ, ИЗЛИЗА ПО СЛУЧАЙ СЕДЕMДЕСЕТГОДИШНИНАТА ОТЪ ОБЕСВАНЕТО НА БЕЗСМЪРТНИЯ АПОСТОЛЪ ВАСИЛЪ ЛЕВСКИ.

 

Печатница В. Ивановъ — София — № 21/1942 — 3000

 

[Back]