Василъ Левски (Дяконътъ). Черти изъ живота му

 

 

Захари Стояновъ, ПЛОВДИВЪ, 1883

 

Критично издание под редакцията на Стефанъ Каракостовъ, Доставя книжарница "Новъ Свѣтъ", СОФИЯ, 1943

Съ историографски уводъ върху замисъла и изпълнението на биографията, бележки и обяснения, споредъ архивни и печатни материали

 

 

„Не се рѫководихъ отъ никакви автори и правила:

святата истина ми бѣ знамето...”

Захари Стояновъ

 

Съдържание

Корица..

ПРЕДГОВОРЪ. Историографски уводъ върху замисъла и изпълнението на биографията на Левски отъ Захари Стояновъ:

( Първата книга на Захари Стоянова  —  Захари Стояновъ познаваше ли Василъ Левски  —  Левски въ споменитѣ на Захари Стоянова  —  Какъ се роди идеята да напише биография на апостола  —  Захари Стояновь събира материалъ за биографията  —  Какъ работи З. Стояновъ  —  Биографията на Левски и мѣстото ѝ въ творчеството на З. Стоянова  —  Какъ съвременницитѣ оценяватъ книгата  —  Какво мѣсто заема тази книга въ творчеството на З. Стояновъ  —  Прослава на Левски и закрила на семейството на апостола  —  Две думи за редакцията на това издание )

 

БИОГРАФИЯ НA ВAСИЛЪ ЛЕВСКИ  [*]

          Предговоръ отъ Захари Стояновъ

     1. Родно мѣсто, семейна срѣда, калугерство

     2. Бунтовна пробуда

     3. Въ Първата легия

     4. Въ България

     5. Първо арестуване

     6. Левски хвърля расото

     7. Народенъ учитель

     8. Четникъ въ Балкана

     9. Въ втората легия

   10. Подъ знамето на БЦРК и народното въстание

   11. Трѣбватъ пари

   12. Aнгелъ Кънчевъ

   13. Предателство

   14. Въ Какринското ханче

   15. Конвоятъ

   16. Следствието

   17. Среща съ Димитъръ Общи

   18. Бесилката

 

Бележки и пояснения къмъ настоящето издание  [Бележките са вкарани в текста, В.К.]

Критиката за Стефанъ Каракостовъ  (Д. Б. Митовъ, П. Росенъ, Любенъ Петровъ, Димитъръ Бабевъ, П. Господиновъ, Радой Ралинъ)


[Back to Main Page]


[ *. Забележка: Настоящето издание на биографията нa Левски отъ Захари Стояновъ ние раздѣлихме за по-голѣма прегледность въ глави, които обхващатъ важнитѣ моменти отъ неговия животъ и дейность. Ст. К.]