Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

Василъ Миковъ

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

алб. албански

ар. арабски

бълг. български

в. връхъ

вулг.-лат. вулгаро-латински

гр. градъ

гръц. гръцки

ил. илирийски

к. колиба

лат. латински

м. махла

перс. персийски

пл. планина

праб. прабългарски

р. рѣка

рум. румънски

рус. руски

с. село

ср.-хърв. сърбо-хърватски

стб. старобългарски

трак. тракийски

тур. турски

 

Айт. Айтоска ок.

Ард. Ардинска ок.

Асен. Асеновградска ок.

Балч. Балчишка ок.

Берк. Берковска ок.

Бит. Битолска ок.

Борис. Борисовградска ок.

Босил. Босилеградска ок.

Ботевгр. Ботевградска ок.

Брѣзн. Брѣзнишка ок.

Брод. Бродска ок.

Бѣл. Бѣленска ок.

Бѣлогр. Бѣлоградчишка ок.

Бург. Бургаска ок.

Б.-Сл. Бѣло-Слатинска ок.

Варн. Варненска ок.

Вел. Велешка ок.

Вид. Видинска ок.

Вран. Вранска ок.

Вр. Врачанска ок.

Габр. Габровска ок.

 

 

11

 

Гевг. Геврелийска ок.

Г.-Дж. Горно-Джумайска ок.

Г.-Ор. Горно-Орѣховска ок.

Гюм. Гюмурджинска ок.

Дед. Л. Деде-Дгачка ок.

Дев. Девинска ок.

Дем.-Х. Демиръ-Хисарска ок.

Добр. Добричка ок.

Др. Драмска ок.

Дупн. Дупнишка ок.

Ел. Еленска ок.

Елх. Елховска ок.

Злат. Златоградска ок.

Ивайл. Ивайлоградска ок.

Исп. Исперихска ок.

Ихт. Ихтиманска ок.

Кавад. Кавадарска ок.

Кав. Кавалска ок.

Каз. Казанлъшка ок.

Карл. Карловска ок.

Карн. Карнобатска ок.

Кот. Котленска ок.

Коч. Кочанска ок.

Крат. Кратовска ок.

Кривап. Кривапаланска ок.

Крум. Крумовградска ок.

Круш. Крушевска ок.

Кс. Ксантийска ок.

Кубр. Кубратска ок.

Кул. Кулска ок.

Кум. Кумановска ок.

Кърдж. Кърджалийска ок.

Кюст. Кюстендилска ок.

Ловч. Ловчанска ок.

Лом. Ломска ок.

Лук. Луковитска ок.

М.-Т. Малко-Търновска ок.

Момч. Момчилградска ок.

Невр. Неврокопска ок.

Ник. Никополска ок.

Н.-Заг. Ново-Загорска ок.

Новос. Новоселска ок.

Омур. Омурташка ок.

Ор. Орѣховска ок.

Охр. Охридска ок.

Паз. Пазарджишка ок.

Пан. Панагюрска ок.

 

 

12

 

Петр. Петричка ок.

Пещ. Пещерска ок.

Пир. Пирдопска ок.

Пирот. Пиротска ок.

Пл. Плѣвенска ок.

Плов. Пловдивска ок.

Пом. Поморийска ок.

Поп. Поповска ок.

Прав. Правишка ок.

Пресл. Преславска ок.

Прил. Прилепска ок.

Пров. Провадийска ок.

Радов. Радовишка ок.

Рад. Радомирска ок.

Разгр. Разградска ок.

Разл. Разлошка ок.

Ресен. Ресенска ок.

Рус. Русенска ок.

Сам. Самоковска ок.

Св. Вр. Свети Врачка ок.

Св. Н. Свети Николска ок.

Свил. Свиленградска ок.

Св. Свищовска ок.

Севл. Севлиевска ок.

Сил. Силистренска ок.

Ск. Скопска ок.

Слив. Сливенска ок.

Смол. Смолянска ок.

Срѣд. Срѣдецка ок.

Соф. Софийска ок.

Ст.-З. Старо-Загорска ок.

Стр. Струмишка ок.

Сурд. Сурдулишка ок.

Сѣр. Сѣрска ок.

Тет. Тетевенска ок.

Тр. Троянска ок.

Трън. Трънска ок.

Тутр. Тутраканска ок.

Търг. Търговишка ок.

Търн. Търновска ок.

Ферд. Фердинандска ок.

Харм. Харманлийска ок.

Хаск. Хасковска ок.

Цар.-с. Царевоселска ок.

Цар. Царибродска ок.

Чирп. Чирпанска ок.

Щип. Щипска ок.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]