Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

Василъ Миковъ

 

Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

 

Василъ Миковъ

 

Наука и знание 1

 

Печатница Хр. Г. Дановъ - О. О. Д-во — София, № 212/1943 год.

София 1943

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговоръ . . . . . . . 5

 

Съкращения . . . . . . . 10

 

Уводъ.

Общи бележки . . . . . . . 13

Народни тълкувания на имената . . . . . . . 32

Промѣна въ селищнитѣ и мѣстнитѣ названия . . . . . . . 34

Изчезнали и забравени имена . . . . . . . 42

Преведени имена . . . . . . . 52

Видоизмѣнени и осмислени имена . . . . . . . 54

Запазени названия . . . . . . . 61

Пренесени имена . . . . . . . 62

Тракийски имена . . . . . . . 67

Илирийски имена . . . . . . . 69

Имена отъ гръцки произходъ . . . . . . . 71

Название отъ латински и вулгаро-латински произходъ . . . . . . . 74

Славянски наименувания . . . . . . . 78

Названия отъ чуждъ произходъ съ славянски наставки . . . . . . . 80

Имена съ наставката щица . . . . . . . 81

Прабългарски и печенежко-кумански имена . . . . . . . 85

Турски имена . . . . . . . 92

Названия съ турски изговоръ . . . . . . . 94

Албански названия . . . . . . . 96

Имена свързани съ народность . . . . . . . 97

Названия свързани съ имена отъ обществения животъ . . . . . . . 108

Имена свързани съ войни, бунтове, войници, грабежи и пр. . . . . . . . 113

Названия свързани съ привилегии, известни правдини, задължения, данъци и пр. . . . . . . . 117

Имена, свързани съ лица . . . . . . . 121

Имена въ връзка съ понятията жена, мома, мѫжъ и пр. . . . . . . . 135

Названия свързани съ занятия . . . . . . . 137

Названия свързани съ градъ, крепость, кула, село, постройка, старъ пѫть, граница и пр. . . . . . . . 149

Названия въ връзка съ храмове, църкви, манастири, джамии, светии и пр. . . . . . . . 163

Самодиви, змейове, зли духове, езически вѣрвания и пр. . . . . . . . 172

Названия въ връзка съ вода, рѣка, потокъ, изворъ, езеро, блато, мочуръ, безводие и пр. . . . . . . . 175

Имена свързани съ бани, топло и студено . . . . . . . 185

 

 

316

 

Названия, свързани съ изложение на мѣстото на слънце, сѣнка, вѣтъръ и пр. . . . . . . . 188

Названия свързани съ земеповръхностнитѣ форми — планина, височина, гребенъ, връхъ, седловина, стръмнина, долина, котловина, поле, равнина и пр. . . . . . . . 190

Тѣснина, клисура, проходъ, проломъ и пр. . . . . . . . 205

Имена въ връзка съ пещери, пропасти, ями, вдлъбнатини и други подобни . . . . . . . 212

Съставъ на почвата . . . . . . . 214

Названия въ връзка съ растения . . . . . . . 218

Имена въ връзка съ животинския миръ . . . . . . . 229

 

Имена въ връзка съ външенъ видъ . . . . . . . 241

Названия въ връзка съ голѣмина, малко, високо, ниско, широко, тѣсно, долно, срѣдно, горно, старо, ново и пр. . . . . . . . 245

Имена свързани съ цвѣтъ — черно, бѣло, зелено, червено, синьо, свѣтло, мѫтно, бистро и пр. . . . . . . . 251

Названия въ връзка съ количество . . . . . . . 258

Названия свързани съ миризма и вкусъ . . . . . . . 260

Глаголни сѫществителни . . . . . . . 261

Названия свързани съ разни предмети . . . . . . . 266

Неопредѣлени названия . . . . . . . 268

 

Литература . . . . . . . 271

 

Показалецъ на имената . . . . . . . 275

Печатни грѣшки . . . . . . . 314

Съдържание . . . . . . . 315

 

[Back to Index]