Произходъ и значение на имената на нашитѣ градове, села, рѣки, планини и мѣста

Василъ Миковъ

 

ПОКАЗАЛЕЦЪ НА ИМЕНАТА

 

Всички имена на градове, села, рѣки, планини и мѣста, които сѫ ни известни отъ историческитѣ извори и епиграфскитѣ паметници като: Исмаръ, Аполония, Стоби, Мосина, Родопи, Емона и пр. нѣматъ ударение. Повечето отъ названията отъ турски произходъ сѫ безъ ударение. Това е понятно, тъй като ударението въ турския езикъ пада на последната сричка. Освенъ това, всички наименувания, които започватъ съ гласна буква, върху която пада ударението, сѫ дадени сѫщо така безъ ударение.

 

Въ текста нѣкѫде е пропустнато или пъкъ е погрѣшно поставено ударение на нѣкои имена. Въ показалеца тѣзи пропуски и грѣшки сѫ изправени. Въ показалеца сѫ поправени и всички правописни и други допустнати въ текста грѣшки въ названията.

 

__А_  —  __Б_  —  __В_  —  __Г_  —  __Д_  —  __Е_  —  __Ж_  —  __З_  —  __И_  —  __К_  —  __Л_  —  __М_  —  __Н_  —  __О_  —  __П_  —  __Р_  —  __С_  —  __Т_  —  __У_  —  __Ф_  —  __Х_  —  __Ц_  —  __Ч_  —  __Ш_  —  __Щ_  —  __Ю_  —  __Я_  —  __Ѫ_

 

А.

Абдера 44, 56.

Абланица 223.

Абланово 49, 223.

Аблено 223.

Абрашларе 258.

Абтатъ 59.

Августа 45.

Августа Траиана 45, 58, 123.

Аверковица 133.

Авлиенъ 48.

Авлиене 161.

Авратъ-аланъ 135.

Авратъ-хисаръ 135.

Агатово 73, 251.

Агатонике 71.

Агора 122.

Агълъ 160.

Адъ Путея 18, 45.

Аджемлеръ 108.

Азапъ-кьой 40, 94, 116.

Азмакъ-дере 181.

Азмака 181.

Аи-гедикъ 199, 232.

Аи-орманъ 232.

Аи-юкъ 232.

Айадава 47.

Айваджикъ 224.

 

 

276

 

Айгъръ-дере 235.

Айкънлийски-проходъ 209.

Айтосъ 238.

Акъ-бунаръ 179, 254.

Акъ-дере 252.

Акъ-коюнъ 41, 236.

Акъ-паланка 254.

Акъ-су 177, 254.

Акане 44.

Акве Калиде 18.

Акче-клисе 252, 254.

Акънджиево 41, 115.

Акънджиларе 25, 41, 115.

Аладжа-клисе 258.

Аладжа-манастиръ 258.

Аладжа-чешме 178.

Ала-клисе 51.

Аламаница 103.

Аламанка 23, 103.

Аланъ-кайракъ 217.

Алботинъ 91, 92, 154.

Албутинъ 154.

Алдомировци 131.

Александрово 39.

Александрополисъ 122.

Алексиополисъ 71, 125.

Алексица 61, 126.

Алино 234.

Алма-дере 223.

Алмалии 224.

Алматица 81.

Алтимиръ 91, 131.

Алтънъ-дагъ 143, 218.

Алтънъ-дере 218.

Алтънъ-тепе 143.

Алтънъ-чаиръ 250.

Амфиполисъ 16, 56, 150.

Анъ-тепе 246.

Анатемитѣ 171.

Анна-дере 180, 202, 246.

Антигонея 44.

Анхиало 16, 62, 72.

Аполония 16, 56.

Арабаджѝево 149.

Арапово 41.

Араплии 107.

Арбанасъ (Г. и Д.) 102.

Арбанаси 102.

Арбанашко 102.

Арбанашко кале 102.

Арзила 46.

Арина 47.

Аркадиополисъ 36, 71.

Аркутица 81, 232.

Аркутино 232.

Арменитѣ 105.

Армония 203.

Армутлии 223.

Армянска-поляна 105.

Арнаутъ 102.

Арнаутецъ 102.

Арнаутито 102.

Арнаутска-поляна 102.

Арсланъ 231.

Арсланъ-кьой 231.

Арта 77.

Артя 28, 77.

Арчаръ 59, 60, 75.

Асамусъ 15, 60.

Асаница 129.

Аспаруховия окопъ 121.

Аспарухови кули 121.

 

 

277

 

Асеница 129.

Асенова махла 129.

Асеновия боазъ 129.

Атъ-аланъ 235.

Атъ-бунаръ 235.

Атъ-чайръ 235.

Атала 91, 134.

Атипара 46.

Атмаджиларъ 121.

Атонъ 165.

Аязларъ 94.

Аязмото 169.

 

Б.

Баба 53, 246.

Баба-планина 246.

Бабаковецъ 25, 228.

Бабекъ 225.

Бабинъ-градъ 136.

Бабинъ-зѫбъ 136.

Бабина-поляна 136.

Бабки 203.

Бабуна 171.

Бабщица 84.

Багарещица 85.

Бадино 269.

Баевщица 85.

Базопара 46.

Байлово 142.

Бакаджицитѣ 263.

Бакъръ-баиръ 143.

Бакърлъкъ 143.

Баланово 81.

Балбунаръ 179, 260.

Балванъ 242.

Балдаранъ 91.

Балдево 149.

Балзена 49.

Балика 139.

Балкански п-въ 193.

Балтаджи 121.

Балчикъ 35, 59, 92, 132.

Балъкъ-дере 237.

Баница 187.

Банишоръ 243.

Банки 187.

Банкитѣ 187.

Банково 51.

Банова-могила 111, 197.

Банско 186, 187.

Банщица 85.

Баня 51, 186, 187.

Баня-баши 187.

Баняне 20, 187.

Барата 180.

Барбатинъ 137.

Баргала 15.

Барово 70.

Басара 24, 69, 229, 233.

Басаримъ 69, 229, 233.

Бастерна 48.

Батакъ 22, 182.

Баталовъ-долъ 134.

Баталя 182.

Батановци 81, 91, 135.

Батевецъ 81, 91.

Батенъ 91.

Батилъ 91.

Батилица 92.

Батинъ 91, 154.

Батишница 92.

Баткунъ 87, 182.

Батово 91.

Батовска-рѣка 89.

Батошево 92.

Батънъ 91.

 

 

278

 

Батулия 91.

Бахалинъ 269.

Бахча 145.

Бдекерене 46.

Бебрешъ 234.

Беброво 234.

Беглика 119.

Бежаново 89, 101.

Безденица 26, 213.

Бездъни-пчелинъ 213, 240.

Бейлеръ-чифликъ 146.

Беласица 60, 81.

Белаурица 131.

Белащица 15, 73, 82.

Белятово 48, 79.

Бендипара 46, 164.

Бепара 47.

Беренде 22, 89.

Берзития 78, 98.

Берилъ 91.

Берипара 47.

Берница 23, 39, 183.

Берое 58.

Бесарабово 233.

Бессапара 44.

Бешеновъ 89.

Бешикъ-гьолъ 267.

Биволъ (Г.) 225.

Биволаре 235.

Биволарското 183, 235.

Бигла 117.

Бигла-планина 117.

Бигоръ 216.

Бизоне 44.

Бинъ-кьой 259.

Бистраница 255.

Бистрецъ 255.

Бистрилица 255.

Бистрица 19, 26, 79, 80, 255.

Битоля 36, 168.

Блага-вода 261.

Благунъ 222.

Блатецъ 181.

Блато 181.

Блача 95.

Близме 48.

Блъсничево 255.

Боаза 209.

Боазъ-дере 82.

Бобошъ 264.

Бòбошево 69, 264.

Бовъ 235.

Бога-глава 231, 244.

Бòгдановъ-градъ 133.

Богьовица 244.

Богьовци 135.

Богомила 171.

Богородица 167.

Богословъ 171.

Богослова-поляна 171.

Богословецъ 171.

Бодиловци 135.

Боерица 111.

Божиградъ 79.

Божия-мостъ 162.

Божурище 226.

Божурлукъ 226.

Божурова-поляна 226.

Бозъ-дагъ 193.

Бозлу-гьолъ 188.

Бокиловци 135.

Болованица 242.

 

 

279

 

Болярски-рѫтъ 25, 111.

Болярци (Γ. и Д.) 111.

Бонония 15.

Борилица 91, 128, 134.

Борилова-гора 128.

Бориловецъ 91, 128.

Борисово 126.

Борованъ 91, 134.

Боровица 222.

Боровци 222.

Борозанъ 149.

Бору-гьолъ 181.

Борущица 85.

Босилковецъ 26, 134.

Босилково 40, 65, 80, 134.

Боспара 74.

Ботевградъ 41.

Ботевградски-проходъ 209.

Бохотъ 269.

Бошнакъ-тарлѫ 104.

Бошнячица 104.

Бошуля 112.

Боюкъ-дере 82, 180, 202, 246.

Боюкъ-Кайнарджа 246.

Бояна 33, 111.

Боянино-гумно 133.

Браилъ 91.

Браиола 47.

Бранилъ 91.

Браница 79.

Браничево 78, 79.

Братия 137.

Братьовецъ 137.

Брдуня 60.

Брегалница 16, 80, 81.

Брегурла 61.

Бреница 20, 28, 52, 80, 183.

Брентопара 46.

Бродъ 211.

Брусенъ 242.

Брѣгаре 194.

Брѣговица 194.

Брѣгово 194.

Брѣ̀жане 117.

Брѣзе 222.

Брѣзникъ 222.

Брѣзовецъ 222.

Брѣстъ 221.

Брѣстница 221.

Брѣстовица 221.

Бръшляница 226.

Бръшляновецъ 226.

Бугарака 45.

Бугариево 100.

Будимиръ 134.

Будимирци 135.

Будинградъ 153.

Бузлуджа 188.

Буковецъ 221.

Буковъ-лѫкъ 221.

Буковикъ 20.

Буково 219.

Букоръ 250.

Букорово 250.

Букоровци 250.

Букривица 250.

Буланлъкъ 254.

Булгаръ-кьой 100.

Булгара 19, 100.

Булгари 19.

 

 

280

 

Бунарджика 179.

Буная 18, 195, 196.

Буни-връхъ 73, 196.

Бунилъ 91.

Бунило 267.

Буново 81.

Буньовъ-сѣчь 196.

Бураново 69, 81.

Бургàсъ 61, 155.

Бургуджии 155.

Бурдапа 46.

Бурелъ 52, 77.

Буртодиза 16.

Буру-кале 154.

Буруня 198.

Бусманци 81, 89.

Бутанъ 197.

Бутиръ 270.

Бутово 197.

Бутунецъ 147.

Бутура 267.

Бутурецъ 77.

Буче (Г. и Д.) 221.

Бучимъ 270.

Бучино 189.

Бучино-дервентъ 189.

Бучумъ 91.

Бỳя 88, 251.

Бъдинъ 15, 59.

Бъзòвецъ 226.

Бъзунека 226.

Българене 100.

България 97.

Българино 49.

Български-лесъ 220.

Бъндерица 81, 201.

Бърдарски-геранъ 179.

Бърдене 194.

Бързина 251.

Бързици 39.

Бъркачъ 199, 265.

Бъркачево 33, 199, 265.

Бъркачица 265.

Бърложница 212.

Бътина 91.

Бѣглешъ 265.

Бѣгуновци 265.

Бѣла 217, 254.

Бѣла-вода 177, 254.

Бѣла Места 255.

Бѣла-паланка 255.

Бѣла-рѣка 180.

Бѣла Слатина 184.

Бѣла-Църква 254.

Бѣла-черква 254.

Бѣлградъ 19, 79, 252.

Бѣлене 217, 254.

Бѣлещица 84.

Бѣли-брѣгъ 194, 252.

Бѣли Витъ 255.

Бѣли Искъръ 255.

Бѣли Ломъ 255.

Бѣлимелъ 216.

Бѣлина 254.

Бѣли Осъмъ 255.

Бѣлово 254.

Бѣловощица 84.

Бѣломиръ 26, 133.

Бѣляковецъ 170.

Бѣляновецъ 52, 254.

 

В.

Вакарелъ 77, 147.

Вакъвъ 120.

Вала 162.

Вологъ 191, 200.

 

 

281

 

Валовища 36.

Валявица 147.

Вапа (Г. и Д.) 214.

Вапиревица 234.

Варвара 167.

Вардаръ 37, 70.

Вардимъ 88.

Вардина-могила 117.

Вариана 45.

Варна 35.

Варнея или Арная 28, 270.

Варовитецъ 216.

Варошъ 156.

Василица (Г. и Д.) 110, 206.

Вèженъ 28, 245.

Везиръ-тепе 111.

Велбѫждъ или Вельбѫждъ 49, 79.

Велепунке 270.

Велесъ 161.

Велесека 270.

Велика Влахия 76.

Венчанъ 79.

Вепърчане 234.

Вердикалъ 269.

Верила 184.

Веселиново 40.

Веслецъ 194.

Веслъцъ 194.

Ветърски пѫть 177.

Вигла 117.

Вигнище 140.

Вигнището 140.

Вигня 140.

Вигнята 140.

Видболъ 33.

Виденица 39, 263.

Видинъ 32, 59, 70, 83.

Видни 140.

Виднитѣ 140.

Византионъ 112.

Визурилъ 91.

Винарово 41.

Виница 146, 228.

Виная 40.

Вирове 181.

Виса 28, 158.

Висецъ 158.

Високъ 27, 195, 246.

Височка 19.

Витъ 15, 58, 60.

Витомерила 133.

Витомиръ 26.

Витоша 37, 44, 80, 193.

Витошица 193.

Вишанъ 247.

Вишовградъ 155, 247.

Владикова чешма 170.

Власатица 76.

Власи 76.

Влаховица 106.

Влаховичъ 76, 96, 106.

Влашица 76.

Влашки-долъ 76.

Влашко-селище 106.

Влашко-село 106.

Вòденъ 53, 79, 176.

Водица 27, 177.

Водно 51, 177.

Водни-долъ 177.

Воеводинъ-долъ 112.

Войнежа 133.

 

 

282

 

Войникъ 25, 115, 120.

Войникъ-махле 115.

Войнишка-могила 115.

Войня́гово 133.

Войчова-падина 134.

Волуекъ 267.

Вокуякъ 267.

Вонеща-вода 260.

Вонещи-кладенецъ 260.

Вонещица 85, 260.

Воони-долъ 270.

Вранъ-камъкъ 216.

Вранащица 239.

Вранщица 84.

Вратица 79.

Вратникъ 209.

Вратцата 209.

Враца 209.

Врачешъ 209.

Врачовецъ 49.

Врело и Врелото 209.

Вресово 80, 227.

Врещица 84.

Врисъ и Вриса 178.

Врися 73.

Връбница 223.

Връмъ 223.

Връмбичъ 223.

Връшка-чука 195, 197.

Вукашинецъ 134.

Върба 223.

Върбени 223.

Върбица 79, 223.

Върбовка 225.

Върбовникъ 225.

Вълкова Слатина 184.

Вълчедръмъ 233.

Вълчекъ 202.

Вълчиградъ 153, 233.

Вълчи-трънъ 224, 233.

Върколдаци 173.

Върлещица 84.

Въртешница 80, 262.

Въртопъ 213.

Вѣтрене 189.

Вѣтрила 189.

Вѣтровица 189.

Вѣтърски-долъ 189.

Вѫбелъ и Вжбела 179, 214.

Вѫгарецъ 252.

Вѫмбелъ 214.

Вѫпа и Вѫпата 214.

Вѫпи 214.

Вѫпитѣ 214.

 

Г.

Габаре 222.

Габарево 222.

Габеръ 222.

Габрово 20, 222.

Гагаля 267.

Гаганица 265.

Гагатъ 265.

Гала 253.

Галата 66, 252.

Галатинъ 252.

Галиче 252.

Галичникъ 253.

Галово 253.

Гарванъ-долъ 239.

Гарванъ-канара 239.

Гаргалъкъ 239.

Гарище 266.

Гарлупово 269.

Гатанецъ 81, 92.

 

 

283

 

Гатилъ 26, 91.

Гебедже 162.

Гебе-клисе 162.

Гевгели 145.

Гедиклии 199.

Гелинджикъ 227.

Гелупара 46.

Геракàрци 121.

Герания 230.

Гераня 179.

Гердиме 41.

Гереня 183.

Герила 201.

Герилово 201.

Геринула 46.

Герлово 201.

Германъ 33, 185, 186.

Германа 186.

Гйнгеръ 173.

Главанъ 66, 132.

Глава Панега 188.

Главница 19, 49, 53, 79.

Глама 195.

Гламея 195.

Гледка 40.

Глоговица 224.

Глогощица 84.

Гложе 224.

Гложене 8, 80, 224, 264.

Глотно 269.

Глухи-камъни 263.

Глушникъ 227.

Говедаре 146, 235.

Грведарникъ 147, 285.

Говедарци 235.

Говежда 235.

Года 269.

Годечъ 234.

Гола-глава 243.

Голакъ 243.

Голенци 203.

Голешъ 241, 243.

Голо-бърдо 194, 243.

Голое 48.

Голѣма Брѣстница 246.

Голѣма Вишия 247.

Голѣма-гора 220.

Голѣма Кутловица 246.

Голѣманово-кале 133.

Голѣми-дѣлъ 195.

Голѣмо Конаре 246.

Голѣмо-село 157, 246.

Гора 191.

Горановци 34.

Горенци 247.

Горичане 19.

Горка 191.

Горникъ 221.

Гòрняни 247.

Горна Кремена 247.

Горни Дѫбникъ 247.

Горни Коритенъ 247.

Горно Цѣровене 247.

Горско Косово 192.

Горско Сливово 192, 224.

Горталово 39.

Гортиния 44.

Гостилица 66.

Гостиля 66.

Градъ 152.

Града 152.

Градево 153.

Градецъ 79, 153.

Градешница 153.

 

 

284

 

Градини 145.

Градница 79, 153.

Градо 152.

Градоманъ 22, 91.

Градоманци 91.

Градски-долъ 153.

Граждани 20.

Грамада 196.

Граматиково 40, 65.

Грамена 48.

Граово 50, 68, 81.

Граница 20, 221.

Грапля 269.

Грашки-долъ 153.

Гращица (Г. и Д.) 153.

Гребенъ-планина 193.

Гребенéцъ 193.

Гребенико-планина 20.

Греда 194.

Грезница 52, 80, 183.

Грета 194.

Григора 167.

Грахотакъ 266.

Грънчарь 149.

Гръцкá-лѫка 153.

Гръцкà-поляна 153.

Гръ́цка-сѣчь 100, 114, 149.

Гръцкѝ-долъ 153.

Гургулетѣ 240.

Гургулецъ 240.

Гургулятъ 77, 240.

Гурмазово 89, 134.

Гълѫбъ-планина 240.

Гълѫбецъ 240.

Гърбино 237.

Гъркова-могила 100.

Гърковица 100.

Гърляно 211.

Гьозъ-тепе 39, 93, 164, 263.

Гьозъ-юкъ 269.

Гьозекенъ 61, 95.

Гьокъ-тепе 252, 257.

Гьола 181.

Гьолджукъ 181.

Гьолечица 81.

Гьолщица 84.

Гьопса 61, 95.

Гюешево 144.

Гюдюкъ-тепе 263.

Гюзелдже-аланъ 204, 250.

Гюмюрджина 61, 95.

Гюмюшъ-дере 144.

Гюмюшъ-чалъ 144.

Гюндюзъ-чешме 189.

Гюнели 189.

Гюпско 106.

Гюраджия 116.

Гюргенджикъ 222.

Гявато или Гявото 121, 210.

Гявето 210.

Гяуръ-бунаръ 101.

Гяуръ-гине 94, 101.

Гяуръ-иолу 101.

 

Д.

Дабижовъ-долъ 134.

Дамлѫ-лере 194, 202.

Дардания 97.

Две могили 259.

Дворище 140.

Дебелецъ 225.

Дебелцово 225.

 

 

285

 

Дебрене 19.

Дебрица 79, 201.

Дебъръ 79, 210.

Дебърщица 80, 84, 201.

Деве-багъръ 237.

Деве-баиръ 237.

Деве-барганъ 237.

Деве-дере 237.

Девене 136.

Девенци 136.

Девня 136.

Девина 48.

Деветь пѫтища 258.

Деветтѣ могили 259.

Декастера 46.

Дели-бинлери 94.

Дели-орманъ 94, 220.

Демиръ-баба-теке 169.

Демирджилеръ 144.

Демирджилере 144.

Демирджилии 144.

Демиръ-капия 53, 206, 209, 210.

Демиръ-капу 144, 210.

Демиръ-тепе 144.

Демиръ-хисаръ 53, 93, 155.

Дервентъ 121.

Дервентъ (Г) 208.

Дервишка-могила 170, 196.

Дервишка-планина 170.

Дервищица 83.

Дере-кьой 158.

Дери-волъ 236, 266.

Дери-магаре 236, 266.

Дериопъ 44.

Дерманци 34, 91, 135.

Дерменъ-дере 147.

Дерменджикъ 147.

Дерменджиолу 147.

Десино 269.

Десподецъ 110.

Джамията 169.

Джанаваръ-тепе 231.

Дженевизъ-йолъ 105.

Джерманъ 61, 185.

Джумая (Г.) 149.

Джулюнъ-гьолъ 226.

Джулюница 226.

Джупаница 111.

Джурилово 198.

Джуровъ 198.

Дива Слатина 33, 184.

Дивиртмечъ 270.

Дивля 223.

Дидимотихонъ 258.

Дидинякъ 269.

Дикъ-чаиръ 199.

Диканитѣ 267.

Диканя (Г. и Д.) 267.

Дикили-ташъ 267.

Димòтика 150.

Диндурина-брада 134.

Динката 267.

Диоклецианополисъ 47.

Дионизополисъ 45.

Диосполисъ 47.

Дипсисъ-гьолъ 213.

Дискодуротера 46.

Днепъръ 175.

Днестъръ 175.

Добралѫкъ 251.

Добревци 135.

 

 

286

 

Добрилово-бранище 134

Доброшка-махала 104.

Добруджа 67, 95.

Добруша 105, 132.

Доганъ-хисаръ 154.

Доганищица 83.

Догàново Канаре121.

Дойренци 60.

Доленъ 247.

Долене 20.

Долени 247.

Долистово 69.

Долна Кремена 247.

Долна Студена 178.

Долна Сжтѣска 247.

Долни Дѫбникъ 247.

Долни Коритенъ 247.

Долно Цѣровене 247.

Домузъ-баиръ 234.

Домузъ-дере 234.

Домузъ-орманъ 26.

Донъ 175.

Дорионесъ 45.

Дорково 236.

Доспатъ 110, 130.

Дравинъ 134.

Драга 182.

Драговетъ 182.

Драговецъ 181, 182.

Драговития 47, 98.

Драговица 20, 182.

Драговищица 84.

Драгоина Слатина 184.

Драгоица 182.

Драгоманъ 134.

Драгоманци 91, 135.

Драгоръ 182.

Драгулѝнъ-долъ 134.

Дражманъ 134.

Дразъ-махла 248.

Драчево 225.

Драшанъ 134.

Дрезна 95.

Дристрия, Дристра 15.

Дружимиръ 133.

Друма 161.

Друмоаръ 18, 24, 72, 251.

Дръстене 25, 147.

Дръстъръ 15.

Дрѣновъ-долъ 79, 222.

Дрѣновецъ 222.

Дрѣново 20, 222.

Дубица 221.

Дуганъ-хисаръ 239.

Дуганджа 239.

Дуганица 239.

Дуганово 239.

Дудене 224.

Дукова-могила 111, 197.

Дуковецъ 111.

Думанлии 195.

Дунавъ 175.

Дупинджа 95.

Дуплякъ 203, 212.

Дупна-могила 203.

Дупни-връхъ 203.

Дупница 26, 64, 79, 202.

Дупяни 19.

Дуросторумъ 15.

Дългачъ 121.

Дълбокъ-долъ 66, 200.

Дълбоки 66.

Дълбоки-валогъ 191, 200.

 

 

287

 

Дълбочани 20.

Дълбочица 201.

Държанъ 134.

Дъртитѣ лозя 250.

Дъскотъ 269.

Дъскотна или Дискотна 269.

Дъсченъ-кладенецъ 178.

Дѣдино 137.

Дѣдовецъ 137, 171.

Дюзлюкъ 191.

Дюлгерли 149.

Дѫбене 220, 221.

Дѫбилино 79.

Дѫбникъ (Г. и Д.) 202.

Дѫбница 202.

Дѫбницитѣ 202.

Дѫбованъ 41.

Дѫбово 221.

Дѫбрава 221.

Дяволска-воденица 174.

Дяволско-езеро 182.

Дѫмбовица 21.

 

Е.

Евмолпида 34, 43.

Евреецъ 105.

Еврейска кула 105.

Еврейска махала 105.

Егрека 147.

Егри-паланка 243.

Егюптенъ 106.

Еди-гьолъ 257.

Едирне 61, 95.

Езернецъ 181.

Езерото 181.

Езерча 95, 181.

Екрене 95, 230.

Елъ-тепе 93, 274, 190.

Еледжикъ 192.

Елена 65.

Еленинъ-връхъ 233.

Еленищки гробища 100.

Еленска-рѣка 233.

Еленска-черква 233.

Еленска-чешма 98.

Еленски-гробища 98, 100.

Еленски-манастиръ 233.

Еленско-гробе 100.

Елехча 95, 222.

Елешница 222.

Ели-дере 180, 190.

Елисе 167.

Елисейна 64, 167.

Еловъ-долъ 222.

Еловица 222.

Елхово 222.

Елшица 26, 222.

Емборе 148.

Емине 60.

Емине-балканъ 245.

Емине-бурунъ 198, 246.

Емирлеръ 111.

Емона 60.

Емонска-гора 246.

Ени Заара 61.

Ени-махле 250.

Ени-пазаръ 148.

Ени-ханъ-тепе 93.

Еничарски-кладенецъ 116.

Еничарското 116.

Еносъ 56.

Еремия 171.

Еркесия 94, 162.

 

 

288

 

Еркечъ 236.

Ерменлуй 105.

Ерулъ 77.

Ески-Джумая 37, 149, 249.

Ески Заара 35, 58.

Ески Пасли 250.

Ески-пазаръ 148, 250.

Ески Стамбулъ 249.

Ески-Шехиръ 249.

Етровица 144, 177.

Етрополски-връхъ 56.

Етърски-пѫть 177.

Ешекли 236.

Ешекъ-бунаръ 236.

 

Ж.

Жаба-крепость 238.

Жабляно 238.

Жабокрътъ 238.

Жагитѣ 143.

Ждрѣло 26, 208.

Жедна 184.

Желѣзна 25, 144.

Желѣзна (Г. и М.) 144.

Желѣзна-врата 210.

Желѣзникъ 35.

Желѣзница 144.

Женско 53, 135, 150.

Жеравица 80, 239.

Жеравино 239.

Жеравна 147.

Жерноница 147.

Жидовъ-кладенецъ 98.

Жидяновецъ 184.

Жижкинъ-долъ 142.

Жижниче 142

Жижничка-усойна 142.

Жироветѣ 221.

Житомискъ 49.

Жребичко 235.

Жупа 111.

Жупаница 111.

Жъданъ 184.

Жълтата скала 257.

Жърньовница 147.

 

З.

Забелъ 119.

Забърде 194.

Забърдене 194.

Забърдо 194.

Заградъ 155.

Загора 51, 78, 192.

Загоре 192.

Загорово 40.

Загоряне 20.

Задъненикъ 202.

Задънката 202.

Заешка-падина 233.

Заешка-пѫтека 233.

Залдапа 47.

Занога 204.

Заногитѣ 204.

Заножене 204.

Запара 47.

Заселе 159.

Звъниградъ 152.

Звъника 226.

Звѣрино 64, 118, 231.

Згуриградъ 141.

Згурия 141.

Згурово 141.

Зелена-глава 256.

Зелени 52.

Зелениградъ 152, 226, 252, 256.

Зеленикъ 19.

 

 

289

 

Зелениковецъ 226, 256.

Зелениково 256.

Зелениковщица 83, 84.

Земидрена 46.

Земляне 217.

Зеробаста 46.

Зерклене 46.

Зимница 119.

Зимничъ 95.

Зичера 46.

Зл атареви-рупи 143.

Златица 143, 218.

Златията 250.

Златна-ливада 204.

Златовръхъ 41, 189, 257.

Зли-долъ 199.

Злокученъ или Злокучене 237.

Змейови дупки 173, 238.

Змейово 173, 238.

Змийница 238.

Золашъ 218.

Золитѣ 218.

Зольовецъ 218.

Зуберъ 244.

 

И.

Ибъръ 60, 65.

Иванкова-пѫтека 128.

Ивановъ-преслапъ 134.

Иваново 134.

Иверке 214.

Иверце 101.

Игуменецъ 170.

Изворъ 20, 177.

Изворъ (Г. и Μ.) 177.

Издай-глава 263.

Излако 179.

Изтокъ 23, 178.

Икинликъ 145.

Иланъ-тепе 238.

Иланлъкъ 258.

Илдъзъ-табия 244.

Илиенци 167.

Илинъ-връхъ 167.

Илощица 85.

Илта 217.

Имрихоръ 112.

Иоаница 47.

Иоанополисъ 36.

Иоглавъ 33.

Иозъ-аланъ 221.

Иокáри-махле 247.

Иренополисъ 35, 125.

Ири-дере 94, 243.

Иримъ 199.

Ири-хисаръ 243.

Искъръ 15, 41, 60, 68.

Искърски-проломъ 208.

Исмаръ 43.

Испренъ-каменъ 266.

Истанбулъ 35.

Истерна 95, 162.

Исчипара 47.

Ичера 24, 60.

Ишоръ 269.

 

К.

Кабара 123.

Кавакъ-дере 223.

Кавакли 223.

Кавáла 150.

Каварна 35.

Кавръка 94.

Кадиево 113.

Кадинъ-мостъ 162.

Кадѫ-боазъ 208.

Кадѫ-кьой 113.

 

 

290

 

Казалъкъ 40.

Казанъ 202.

Казанлъкъ 94.

Казанлъшка долина 200.

Казълъ-агачъ 94, 222.

Каймакъ-чаланъ 94, 198.

Каинъ-долъ 221.

Каинъ-чалъ 198, 221.

Кайнакъ-дере 178.

Кайнарджа 178.

Кайракъ 217.

Калаващица 8, 81, 83, 85.

Калакастрово 18, 81, 154.

Калатисъ 16, 56.

Калафатъ 77.

Калдърма или Калдърмътъ 161.

Калеица 81, 153.

Каленъ 66.

Калето 153.

Калиманъ 129.

Калиманско-поле 129.

Калища 183.

Калище 183.

Калкуря 28, 77, 269.

Калникъ 183.

Каловитица 81.

Калоенецъ 128.

Калоферъ 227.

Калоянка 128.

Калояновъ-връхъ 128.

Калояновъ-пѫть 128.

Калоянова-махла 52, 128.

Калояново 128.

Калугеръ 170.

Калугерецъ 170.

Калугерица 170.

Калугеровъ-долъ 170.

Калугерово 52, 170.

Калугерча 95.

Калъчлии 226.

Камарова-поляна 162.

Камарци (Г. и Д.) 162.

Камбитъ 269.

Каменградъ 153.

Каменъ-дѣлъ 216.

Каменецъ 215.

Каменица 19, 50, 52, 80, 214.

Каменна 48, 214.

Каменна-могила 215.

Камено-поле 216, 217.

Камили 237.

Камиструмъ 45.

Канара-дере197, 216.

Кангалъ 94.

Канлѫ-дере 115.

Капешъ 70.

Капралъ 19.

Капралецъ 236.

Капралско-дере 236.

Капролинецъ 77, 81, 236.

Капрулъ 236.

Капу-дервентъ 208, 210.

Кара-аланъ 221.

Кара-баиръ 193, 253.

Кара-балканъ 193.

Кара-бунаръ 94.

Карагуй 39, 88, 239, 252.

Кара-дагь 253.

Кара-денизъ 53.

Караджа-дагъ 53, 93, 193, 234.

Кара-кая 253.

 

 

291

 

Кара-Мусалъ 40.

Каранлѫ-маара 254.

Кара-окушъ 93.

Кара-орманъ 220, 253.

Карапанча 95.

Карапетра 293.

Карапча 95.

Кара-су 37, 53, 93, 177.

Карасура 45.

Кара-топракъ 217, 252.

Кара-тепе 253.

Карачево 51, 144.

Карачелебиица 81.

Караигь 21, 87.

Карвуна 35.

Карлуково 40, 240.

Карлово 37, 132, 204.

Карловица 133.

Картала 238.

Карши-махле 247.

Каршияка 248.

Касабата 156.

Касандрия 122.

Каспичанъ 22, 89, 132.

Кастариитѣ 60, 75, 152.

Кастелъ 152.

Катрище 259.

Катунецъ 160.

Катуница 160.

Катунище 160.

Катунци 160.

Кауръ-аланъ 101, 204.

Кауръ-чанъ 101, 169, 268.

Каурско-гробе 101.

Кацамуница 81.

Кацарелъ 77.

Кашана 270.

Каяли 215, 216.

Каяли-дере 216.

Кейресъ 44.

Келъ-тепе 244.

Келеносъ 46.

Келифарево 112.

Кемикъ-дере 114.

Кемикли-дере 82.

Кемиковъ-долъ 114.

Кепичево 52.

Керванъ-сарай 159.

Керемитликъ 40.

Керкенитесъ 44.

Кертелде 88, 260.

Кесаръ 110.

Кесаръ (Г. и М.) 110.

Кесарево 110.

Кéстричъ 95, 152.

Кечи-олу 236.

Кешанъ 61.

Кешишъ-дере 170.

Кешишликъ 170.

Киевщица 83, 85.

Кимерлията 162.

Кисела вода 260.

Киселица 223.

Китка 244.

Кичево 48.

Кичера 244.

Кладорубъ 267.

Кладоруби 267.

Клаудиополисъ 123.

Кленовикъ 222.

Кленовѝтъ 222.

Климашъ 267.

Клиседжикъ 166.

Клисе-ери 166.

 

 

292

 

Клисе-кьой 166.

Клисе-тарлж 166.

Клисура 208.

Клисурата 208.

Клокотъ 262.

Клокотина 262.

Клокотишъ 262.

Клокотница 262.

Клуцохоръ 73, 113.

Кнежа 113.

Кнежки-долъ 113.

Князово-торище 113.

Кованлъкъ 241.

Ковачевци 141.

Ковачица 141.

Ковачовица 25, 141.

Ковилъ 40, 51, 59.

Коджа-балканъ 27, 53, 93, 193, 246.

Козаревецъ 236.

Козарско 236.

Козгунъ 239.

Козекъ-градъ 236.

Козещица 84.

Козлуджа 95.

Козякъ 48.

Козя-стена 236.

Коилово 227.

Койнаре 147..

Койно 72.

Кокалосъ 114.

Кокарджа (Г. и М.) 234.

Кокиница 13, 81, 256.

Кокино 73, 256.

Коласия 61, 65.

Колдоперъ 69.

Колуша 61, 65.

Комъ 26, 196, 242.

Команишка-лѫка 102.

Комарево 42, 116.

Коменъ 102.

Коменско, 90, 101.

Коменско-гробе 102.

Комощица 82.

Комщица 84.

Кондофре 134.

Конска-поляна 235.

Конски-долъ 147.

Конско-езеро 235.

Константинъ 125.

Константина 36.

Конщица 235.

Копаранъ 149.

Копиловци 149.

Копренъ 160.

Коприва 227.

Копривецъ 227.

Коприщица 82, 160.

Корбулъ 239.

Кордуна 28.

Коритенъ (Г. и Д.) 200.

Коритенъ-градъ 152, 200.

Коритна 200.

Коркина 69.

Коркинска-махла 69.

Корманъ 134.

Корменъ 91.

Кормянско 91, 134.

Корнетъ 222.

Корнидица 222.

Корница 77, 222.

Кортенъ 95, 200.

Косаня 26, 91, 133.

Косматица 244.

 

 

293

 

Косовъ-долъ 240.

Косово 205.

Косово (Горско) 205.

Косовча 95.

Косталево 19, 152.

Костандово 167.

Констанция 49.

Костантия 49.

Костелъ 152.

Костена-рѣка 114.

Костимялъ 216.

Костинбродъ 33, 211.

Костичовци 135.

Костуръ 234.

Костурино 234.

Котелъ 202.

Котецъ 143.

Котля 202.

Котляне 202.

Кочàкъ 33.

Кочариново 33.

Кочешево 52.

Кочово 48.

Кошава 190.

Кошута 26, 234.

Кошутица 234.

Кощанево 26, 223.

Коюнъ-тепе 236.

Краводеръ 235.

Крагуевацъ 39.

Крагуево 39.

Кракра 127.

Кралъ-мезаръ 110, 169.

Кралевъ-връхъ 110.

Кралевъ-дворъ 110.

Кралевъ-долъ 110.

Кральовъ-долъ 110.

Крамолинъ 115.

Кранея 230.

Красалопара 46.

Кратово 36.

Краца 269.

Крашèво 87.

Кремена (Г. и Д.) 66.

Кременната-могила 217.

Кременица 217.

Кремиковци 217.

Кресненско дефиле 208.

Крета 194.

Крèцулъ 77, 244.

Креща 194.

Крива-бара 180.

Крива-рѣка 180.

Крива-паланка 156.

Кривградъ 122, 243.

Кривина 227.

Кривня 95, 227.

Криводолъ 243.

Криволакъ 243.

Кричимъ 28, 142.

Крошуна 33, 239.

Круни 35, 58.

Крупникъ 80, 228.

Крушево 223.

Крушовене 223.

Крушовица 223.

Крушово 223.

Кръвавето 115.

Кръкъ-гечитъ 259, 260.

Кръкъ-гечитъ-су 260.

Кръкъ-юклеръ 259.

Кръклийското 167.

Кръклъкъ 167.

Кръкня 259.

 

 

294

 

Ксанти 62.

Ктения 48.

Кубратово 39.

Куванъ-кая 241.

Куза 189.

Кузгунъ-дере 82.

Кузуръ 269.

Кукова-могила 33.

Кукулевецъ 77.

Кукулевица 239.

Кукулевия-долъ 239.

Кула 33, 155.

Кулакли 41, 225.

Кулаково 41.

Кулата 155.

Кулели-Бургасъ 155.

Куманецъ 101.

Куманинъ-долъ 102.

Куманица 30, 90, 101.

Куманичъ 90, 101.

Куманичево 101.

Куманова-чука 90, 101.

Кумъ-гедикъ 218.

Кумлукъ 214, 218.

Кунино 28, 33, 235.

Купена 195, 242.

Курбанъ-ики 170.

Курилъ 198.

Курило 198.

Курново 69, 269.

Курпиза 46.

Куру-баагларъ 146, 228.

Курубашица 81.

Куру-дере 184.

Куруджиево 81, 113.

Куру-чая 94, 180.

Куру-чешме 178.

Куртъ-аланъ 204.

Куртъ-бунаръ 41, 53, 93, 179.

Куртъ-кале 154, 233.

Куртъ-кая 233.

Куртлуджа 233.

Кутланица 202.

Кутлино 202.

Кутловица 26, 39, 52, 78, 80, 202.

Кутмичевица 78.

Кутугерци 33, 171.

Кушъ-кая 240.

Кушларъ 240.

Кушница 36.

Кушъ-тепе 240.

Кую-су 178.

Къзъ-бунаръ 136.

Къзъ-кале 136.

Къзъ-хисаръ или Късъхисаръ 53, 93, 136, 154.

Кървава-рѣка 115.

Кървава-стена 257.

Кървавето 257.

Кърки-жаба 238.

Кърналово 78.

Кърчево 142.

Кърчища 142.

Кьопекъ-кьой 237.

Кьопекли 237.

Кьосе-базиргянъ 149, 244.

Кюлевча 66, 95.

Кюпрю-кьой 158, 162.

Кюпрюлю 93, 161.

Кюстенджа 61, 65.

Кюстендилъ 36, 95, 132.

 

 

295

 

Крънъ 64, 265.

Крънулъ 77.

Крънча 64, 96.

Кръстецъ 19, 79, 241.

Кръчѝшница 142.

Кюфаларецъ 112.

Кючюкъ-дере 246.

Кючюкъ-Кайнарджа 246.

Кѫмпалонгъ 76, 248.

Кѫпиново 226.

 

Л.

Лага 204.

Лагаторъ 265.

Лазъ 221.

Ламеръ 270.

Ланговецъ 77.

Лапардица 81.

Лардея 48.

Латинъ-градъ 98.

Латинска-черква 98.

Латински-гробища 98, 99.

Латински-караулъ 99.

Латински-кръстеве 99.

Латински-черкви 99.

Латинско-кале 98.

Ласкарица 132.

Лачманъ 91.

Лашоръ 77.

Лева 213.

Левище 213.

Левия-долъ 213.

Леденикъ 188.

Леденика 189.

Леденицата 188.

Лепидера 267.

Лепица 80.

Лесичево 233.

Лесичи-дупки 233.

Лесура 69.

Лефка 223.

Лефке 254.

Лехово 104.

Лешовецъ 51.

Лешница 20.

Леща-ханъ 159.

Либиста 46.

Ливурдишъ 227.

Лигинъ 43.

Лизимахия 122.

Ликъ 149.

Ликовуни 73, 233.

Лимовица 49.

Линзипара 24, 69.

Липенъ 225.

Лисецъ 19, 33, 195, 244.

Литри 242.

Ловечъ 231.

Ловча 95.

Логора 28, 270.

Лозенъ 146, 229.

Лозето 146, 228.

Лозна 95.

Лозница 51.

Лозята 146.

Лойникъ 160.

Локорско 69.

Ломъ 59, 60, 180.

Ломъ-паланка 156.

Ломецъ 180.

Ломея 180.

Лонгоза 204, 220.

Лоптрига 269.

Лопушна 33, 227.

Лопушница 227.

 

 

296

 

Лукачъ 39, 65.

Луковица 79.

Луковитъ 243.

Луково 20, 243.

Луповъ-долъ 26, 78, 233.

Луповъ-лѫкъ 233.

Лупово 233.

Лупянъ 225.

Лъджене 187.

Лъджа 187.

Лъджа-хисаръ 187.

Лъджитѣ 187.

Лѣва-рѣка 180.

Лѣковития-кладенецъ 168.

Лѣсковъ-долъ 224.

Лѣсковецъ 224.

Лѣтница 119.

Лѣшко 224.

Люляково 40.

Люта 199.

Лютаджикъ 96, 199.

Люти-долъ 199.

Лютица 79, 199.

Лясковикъ 19.

Ляхово 104.

Лѫгъ 220.

Лѫжене 8, 187, 204, 221.

Лѫжо 204.

Лѫжовица 204.

Лѫкатница 234.

Лѫкатникъ 243.

 

М.

Маара 213.

Маара-гедикъ 191, 193, 213.

Мавроги 70, 73, 253.

Магарево 236.

Магерова-колиба 176.

Магура 196.

Маданъ 25, 141.

Маданище 81, 141.

Мадано 141.

Маданска (рѣка) 141.

Мадара 95, 248.

Маджаръ-тепе 103.

Маджаре 23, 103.

Маджарско-кладенче 103.

Македония 59, 62, 97.

Маково 227.

Макра 248.

Макрешъ 227.

Макриево 248.

Малъ-юкъ 197.

Мала Влахия 76.

Мала Кутловица 246.

Малешъ 190.

Малешево 81, 190.

Малибухалщица 85.

Малка Брѣстница 246.

Малки Самоковъ 64.

Малко-Чочовени 246.

Малорадъ 80.

Манастиръ 168.

Манастирица (Г. и Д.) 168.

Манастирище 168.

Мангалия 59, 89.

Манджаринъ 104.

Манзулъ 236.

Марашъ 146.

Марашки Тръстеникъ 146.

Маренъ 175.

Марица 36, 181.

 

 

297

 

Маркели 48.

Марковъ-камъкъ 131.

Маркова-могила 131, 196.

Маркова-стѫпка 131.

Маркови-кули 131.

Марковицъ 131.

Мàрковица 131.

Марково 134.

Марковча 95.

Маркови-кукли 131.

Марна-тепе 175.

Марно-поле 175.

Марóния 56, 62.

Мартиница 133.

Мартинова-чука 133.

Марцианополисъ 18, 45, 123.

Марцилъ 23, 48, 61.

Марянъ 175.

Матара 79, 248.

Матарчица 249.

Махалата 158.

Медведъ 232.

Медвенъ 24, 240.

Меденикъ 143.

Медетъ 232.

Медковецъ 143.

Медно-гумно 143.

Медуница 232.

Мезарлъкъ 169.

Мездрея 162.

Мезекъ 61.

Мекишъ 225.

Мела 216.

Мелдия 45.

Мелна (Г. и Д.) 216.

Мелна (рѣка) 216.

Мелникъ 79, 214, 216.

Мелникица 216.

Мелникичъ 216.

Мелнишка (рѣка) 216.

Мело 216.

Мелово 19.

Меловетѣ 216.

Мелта 45.

Меляне 33.

Мензиля 161.

Мензилски-пѫть 161.

Мермера 217.

Мерулъ 77, 224.

Месемврия 56, 62.

Месинъ-калеси 75, 154.

Места 37, 60, 68.

Меча-поляна 232.

Мечи-лѫкъ 232.

Мечита 169.

Мечка 232.

Мечкарица 232.

Мечкатица 232.

Мешатлъкъ 169.

Мещица 228.

Миджуръ 131.

Мидирисъ 41.

Мизйя 59, 63, 67, 97.

Микре 72.

Милковица 42.

Миндя 269.

Мирковци 51.

Мисловщица 82.

МитириЗово 41, 154.

Михалци 135.

Младо Нагоричино 250.

Могила 196.

 

 

298

 

Могилата 163.

Мода-касаба 156.

Мокра 19.

Мокра-гора 192.

Мокренъ 192.

Мокрена 182.

Мокрешъ 227.

Мокрищата 182.

Моминъ-градъ 136.

Моминъ-кладенецъ 136.

Момина-баня 136.

Момина-долина 136.

Момина-клисура 136, 208.

Момина-могила 136.

Момина-скала 216.

Момина-стена 136.

Момчилъ-баиръ 132.

Момчилова-маара 132.

Момчилово-градище 132.

Момчилово-кале 132.

Монастиръ 168.

Моноспитово 259.

Морава 60.

Мориово 78, 173, 256.

Моровица 173, 256.

Морунецъ 49.

Моруница 237.

Мосина 46.

Мочинъ-шаваръ 181.

Мраморъ 217.

Мраморенъ 217.

Мугерица 163.

Мулешки-чучуръ 179.

Мундепа 47.

Мундрага 48.

Мургашъ 19, 253.

Мургевица 253.

Мургенецъ 253.

Мурджовецъ 253.

Мурсалица 253.

Мусей 196.

Мусина 69.

Мусли-чалъ 198.

Мъгленъ 78.

Мърваци 142.

Мързянъ 269.

Мъртвината 189.

Мъртвица 189.

Мърчево 253.

Мѫгура 41, 163.

Мѫтенъ-заливъ 252.

Мѫтна-рѣка 251.

Мѫтница 26, 80, 254.

 

Н.

Нагояса 28, 77, 134.

Надарево 41.

Надърлъкъ 41.

Налбантларе 144.

Неаполисъ 17, 56, 71.

Небетъ-тепе 117, 263.

Невля 95.

Негованъ 91.

Недобърско 61.

Неегърщица 77, 84, 255.

Неозиконъ 72.

Непритва 269.

Нерези 145.

Нерезине 145.

Несеро 91, 269.

Несла 28, 269.

Несретна-клисура 208.

Нигрилъ 77.

Нидже 254.

 

 

299

 

Никополъ 63.

Никюпъ 60, 75, 95.

Никулщица 83.

Нирецъ 212.

Ница 254.

Ницеа 44.

Нова Загора 48, 250.

Нова-махла 158.

Новградъ 250.

Нове 45.

Нови-ханъ 159, 250.

Ново-бърдо 250.

Ново-село 52, 157, 250.

Нѣмски-гробища 103.

 

О.

Обнова 40.

Оборище 160.

Образцовъ-чифликъ 146.

Обреща 194.

Обручище 171.

Овата 203.

Овча-могила 236.

Овче-поле 203.

Огоста 60.

Огрàшъ 164.

Оградището 163.

Огреякъ 257.

Одивой 269.

Оескусъ 45.

Озирово (Г. и Д.) 263.

Озремъ 269.

Окната 213.

Окчиларъ 115.

Оливерица 132.

Омана 227.

Омуртаговия-мостъ 121.

Описена 47.

Орбелосъ 15, 81.

Оризаре 116.

Оризари 228.

Орлица 238.

Орловецъ 238.

Орлово-гнѣздо 238.

Орлощица 84.

Орля 238.

Орлякъ 238.

Ормана 220.

Орниче 145.

Орта-кумъ 248.

Орта-кьой 248.

Орта-махле 248.

Орханъ-кьой 41, 94.

Орхане 41.

Орѣовъ 224.

Орѣховъ 79.

Орѣховица 224.

Орѣхово 224.

Орѣшакъ 226.

Орѣшецъ 225.

Оселна 236.

Осенецъ 222.

Осеновъ-лакъ 222.

Осиковица 223.

Осиково 64, 223.

Осички-долъ 223.

Осленъ Криводолъ 236.

Османъ-пазаръ 148.

Осмаръ 149.

Осоговска планина 193.

Острецъ 26, 195, 241.

Остреница 241.

Острица 241.

Остъръ-камъкъ 241.

Осъмъ 15, 60.

Отманлии 141.

 

 

300

 

Охридъ 55, 58, 59, 70.

Охридско-езеро 181.

 

П.

Павликени 51, 171.

Павликенски-гробища 171.

Падалище 159, 266.

Падалището 159.

Падалото 42, 43, 159.

Падалщица 83, 84.

Падешъ 263.

Падещица 84.

Паламарица 81, 205.

Паланка 156.

Паланката 156.

Паланкитѣ 156.

Палатъ 34.

Палатово 159.

Палеокастро 154.

Памуклукъ 25, 228.

Панагюрище 73, 148.

Панаиръ-гедикъ 148, 199.

Панака 69.

Пангей 36, 164.

Панега 60, 69, 164.

Пандъкли 66, 224.

Пантеле 167.

Папазъ-кьой 169.

Папазъ-чаиръ 170.

Папазли 169.

Паралово 193.

Парамỳнъ 18, 24, 117.

Парилкитѣ 187.

Парория 48.

Парчовица 133.

Пастухъ 147.

Пастуша 235.

Патарица 171.

Пателеница 167.

Патлейна 167.

Патрахилъ 27, 73, 188, 216, 257.

Патрещица 85.

Патулия 91.

Пауталия 45.

Паша-бунаръ 111, 179.

Паша-кьой 25, 111.

Пашаница 81, 111.

Пашини пояти 111.

Пашмакли 25, 94, 120.

Пашовица 81.

Пела 122.

Пелагония 70.

Пелатиково 81, 115.

Пелешечка могила 201.

Пелишатъ и Пелешатъ 200.

Пеония 59, 67, 97.

Перемболе 45.

Периволъ 72, 77, 145.

Периловецъ 92, 134.

Перинъ 174.

Перинъ-градъ 174.

Перинтъ 44.

Перистеръ 240.

Перникъ 174.

Перперакъ 143.

Персеида 122.

Перунъ 174.

Перунъ-градъ 174.

Перущица 18, 70, 73, 83, 84, 240.

Петь кладенци 259.

Петково 134.

 

 

301

 

Петра 70, 73, 215.

Петревене 18, 73, 81, 215.

Петрефетинъ 136, 216.

Петричъ 215.

Петришоръ 77, 216.

Петрова-долина 127.

Петрохански-проходъ 209.

Петрусъ 216.

Петруша 215.

Петърница 215.

Петърчъ , 215.

Пехцето 140.

Пехчево 140.

Печенакъ 89, 101.

Пещьта 26, 212.

Пещане 19.

Пещèне (Г. и М.) 213.

Пèщера 142, 212.

Пещерна 212.

Пеячево 48.

Пилафъ-тепе 242.

Пиргиционъ 48.

Пѝргосъ 61, 64, 155.

Пирдопъ 225.

Пиретензиумъ 46.

Пирея 227.

Пиринъ-планина 174, 193.

Пировецъ 23.

Пиряса 269.

Писаната-цръква 257.

Пиянецъ 59, 68, 97.

Плавило 140.

Плавица 143.

Пладнище 146.

Плакалница 25, 140.

Плана 192.

Планина 192.

Планиница 192.

Планщица 83, 84.

Плевенъ 226.

Плешива 244.

Плешивецъ 244.

Плешивица 244.

Плешивото-устие 241.

Пловдивъ 15, 33, 59, 68.

Плотинополисъ 45.

Плъвдинъ и Плъвдивъ 52, 58, 151.

Пляшово 52, 244.

Побитъ-камъкъ 266, 267.

Повря 269.

Погледецъ 263.

Подграда 156.

Подградецъ 156.

Подградо 156.

Подмочани 182.

Поибрене 64.

Поимия 51.

Полатенъ 160.

Полатово 160.

Поликрайще 203.

Пологъ 245.

Полощица 83.

Полско Косово 192.

Полтимбрия 122.

Полугаръ 160.

Поморница 260.

Помочна-поляна 182.

Помпеанополисъ 45.

Понерополисъ 34.

Поноръ 212.

 

 

302

 

Попови-печъ 212.

Попово 169.

Поповяне 169.

Поровецъ (Г. и М.) 234.

Поромино 72, 117.

Поте 69, 186.

Потемнишко 23, 40, 253.

Потидея 122.

Потукъ 64.

Правецъ 265.

Правъца 265.

Прапора 267.

Превала 198, 211.

Предѣлъ 198.

Прекачъ 211.

Прекопа 162.

Прекопаникъ 162.

Прелогъ 198, 211.

Преславъ 36, 66, 79, 133.

ГІреславецъ 133.

Преслопъ 198.

Пресѣка 210.

Прибой 160.

Прилепъ 79, 266.

Присой 189.

Приста 45.

Присѣка 267.

Прича 269.

Пробойница 262.

Провадия 236.

Проватонъ 71.

Прогледъ 263.

Прогледецъ 263.

Прогоня 147.

Продуняса 77.

Продъница 213.

Пролазница 211.

Пролома 208.

Просеникъ 228.

Просоченъ 210.

Просѣкъ 79, 206, 210.

Просѣка 210.

Просѣченикъ 210.

Протопопинци 169.

Прохода 209.

Пръскалото 266.

Пседерци 237.

Пулпудева 15, 34, 52, 58.

Пчелина 240.

Пчелинци 240.

Пърженакъ 189.

Пърнаръ-дагъ 36.

Пѣснопой 266.

Пѣсченикъ 218.

Пѫдарево 113.

Пѫдарско 113.

 

Р.

Равенъ 49.

Равеньта 227.

Равна 203.

Равна-тикла 267.

Равни-чалѣ 197.

Равнище 203.

Равно 79, 203.

Радей 269.

Радиненецъ 40.

Радне-махле 158.

Радомиръ 127.

Радомира 133.

Радомирецъ 133.

Радомирци 135.

Радуилъ 33.

Разбой 116.

Разбойна 116.

Разкола 243.

 

 

303

 

Разлогъ 205.

Райково 134.

Ракѝта 79, 223.

Ракитовецъ 223.

Ракитово 223.

Раковъ-долъ 218.

Раковица 218.

Ральово 132.

Рамна 60.

Ранискелосъ 46.

Расникъ 227.

Расоватецъ 243.

Рàтица 115.

Рахово 20.

Ращане 224.

Ресенъ 80.

Ресилово 69.

Ржана 26, 189.

Рибарица 181, 237.

Рибенъ 181.

Рибина 181.

Рибно-езеро 79, 81.

Рибново 181, 237.

Рила 37.

Рипкавица 266.

Ришъ 269.

Рогозенъ 226.

Рогозово 41.

Родопи 62.

Родосто 37.

Ролигера 47.

Романъ 226.

Романова-могила 133.

Росенъ 172, 225.

Росенъ-баиръ 225.

Росенова-поляна 225.

Росеня 172, 225.

Росица 51.

Росоманъ 225.

Рошава Драгана 244.

Рошава-могила 244.

Рудари 139.

Рударка 139.

Рударско 139.

Рударщица 85, 139.

Рудево 139.

Рудината 199, 217.

Рудищата 139.

Рудище 139.

Рудището 139.

Рудникъ 139.

Рудьовица 139.

Руенъ 189, 257.

Ружинци 135.

Руй 225.

Рупината 139.

Рупски-долъ 139.

Рупча 96, 139.

Рупчосъ 52, 139.

Русалийска-могила 172.

Русалийса-поляна 172.

Русалски-гробища 172.

Русалски-лѫкъ 172.

Русаля 172.

Русе 63.

Русокàстро 150, 154.

Руховецъ 65.

Рѣзньоветѣ 193.

Рѣка 180.

Рѣчка 180.

Рѣчка (Г. и Д. Бѣла) 180.

Рѣчковецъ 180.

Рѫчене 180.

 

С.

Садина 243.

 

 

304

 

Садовецъ 145.

Садовикъ 145.

Садово 145.

Сакаръ-балканъ 244.

Сакаръ-планина 37, 94, 244.

Сакарка 244.

Саламанитѣ 268.

Саламаново 268.

Салашъ 160.

Салихъ 220.

Самодивска-могила 172.

Самодивска-поляна 172.

Самодивско изворче172.

Самоковъ 25, 64, 79, 140, 141.

Самоковище 141.

Самоковището 141.

Самотраки 62.

Самуилецъ 127.

Самуилица 127.

Самуилова-могила 127.

Самураново 234.

Самуровъ-трапъ 234.

Саса 103, 142.

Сасани 103.

Сасе 142.

Сараево 159.

Сарай 159.

Сарандопорисъ 259.

Саранбей 40.

Сараньово 40.

Сарпъ-дере 199.

Сарѫ-гьолъ 181.

Сарѫ-меше 221.

Сарѫ-яръ 252, 257.

Св. Власъ 166.

Света-вода 168.

Св. Врачъ 166.

Световрачене 166.

Св. Георги 168.

Света-гора 190.

Св. Илиенски възвишения 168.

Св. Илия 168.

Св. Константинъ 168.

Св. Марена 175.

Св. Недѣля 168.

Св. Никола 168.

Св. Петка 168.

Свищовъ 64.

Своге 261.

Своде 261.

Себастополисъ 47.

Севлѝево 222.

Седемтѣ-езера 259.

Седемтѣ-могили 259.

Сеидъ 112.

Сейменъ 116.

Селиврия 36, 62.

Селище 157.

Селце 157.

Селча 95, 157.

Селяни 19.

Семчинъ 269.

Семчиново 269.

Сергентай 43.

Сергьовецъ 268.

Сердика 15, 59, 97.

Сердаръ-чифликъ 112.

Сеферъ-бунаръ 116.

Сеферъ-кьой 116.

Сеферъ-чешме 116, 179.

Сибярце 270.

 

 

305

 

Сивриджа 241.

Сиври-тепе 241.

Сиври-чалъ 241.

Сиврия 241.

Сидера 144, 210.

Сидерокàстронъ 144, 155.

Силистра 53, 59, 61, 75, 95, 150.

Сингуръ 259.

Сингуря 259.

Синджирлии 194.

Сини-виръ 257.

Синитѣ-камъни 257.

Синьо-бърдо 193.

Сирманъ 134.

Сирнота 45.

Ситово 228.

Сихня 269.

Скакавица 269.

Скакля 266.

Скаловитецъ 216.

Скаптопара 46.

Скаптосиле 43.

Скаскопара 46.

Скафида 268.

Скиртиана 44.

Скодреносъ 46.

Сколдиня 24, 226.

Скопарникъ 23, 60.

Скопие 53, 59, 60, 70, 75.

Скорилъ 198.

Скочивиръ 263.

Скравена 26, 262.

Скребатна 227.

Скребатно 80, 219, 227.

Скръвеникъ 213, 262.

Скръвеница 262.

Скриеница 262.

Скрино 269.

Скриптенецъ 24, 244.

Славеино 40.

Славиеви гори 130.

Сладница 52, 260.

Сладницата 261.

Слана-бара 184.

Сланище 218.

Сланището 184.

Сланница 184.

Слано 49.

Сланутъкъ 228.

Слатина 80.

Слепче 49.

Сливата 224.

Сливенъ 261.

Сливница 251.

Сливово-градище 224.

Словникъ 51.

Слокощица 82, 83.

Смилева-долина 131.

Смилева-скала 130.

Смилево 131.

Смилецъ 131.

Смиловене 131.

Смильовецъ 131.

Смильовица 134.

Смилянъ 98.

Смоквица 224.

Смоково 20.

Смолница 217, 252.

Смолско 252.

Смоляновци 252.

Смърдàнъ 113.

Смръдливица 260.

 

 

306

 

Смръдливо-езеро 260.

Смърдливщица 260.

Смѣдовица 253.

Смѣдово 253.

Собаста 47.

Соволщица 83.

Соволяно 69.

Созóполъ 35, 62, 72, 261.

Соколаре 25, 121.

Соколовецъ 239.

Соленъ-кладенецъ 260.

Солената-вода 260.

Солище 184, 218.

Солу-маара 117.

Солу-дервентъ 117, 208.

Солунъ 59.

Сопо 178.

Сопотъ 23, 178.

Состра 45.

Соткя 261.

Соуджакъ 177, 178, 188.

Соукъ-пунаръ 188.

София 37, 167.

Софлу 37.

Сохаче 28, 243.

Сохая 243.

Спанчево 73, 243.

Спанчица 243.

Сперла 28, 69.

Срацимиръ или Срацимирица 130.

Сребърница 144.

Сребърно коло 144.

Сръбинъ-чешма 104.

Сръбски-гробища 104.

Сръбски Самоковъ 104, 141.

Сръбско-село 104.

Срѣдецъ 55, 58, 59, 75.

Срѣдна-гора 192, 248.

Срѣдорѣкъ 248.

Станимака 72, 207.

Станци 260.

Стара Загора 35.

Стара-планина 53, 193, 246.

Стара-рѣка 180, 249.

Стариградъ 249.

Старидолъ 249.

Старово 249.

Старо Нагоричино 249.

Старо-ново Орѣхово 249.

Старопадалишка-махала 159, 249.

Старо-село 66, 157.

Старчовецъ 249.

Стене 44, 206.

Стеница 48.

Стенско 207.

Стенче 207.

Стибера 44.

Стифаръ 241.

Стобъ 63.

Стоби 48.

Стогова-планина 242.

Столникъ 25, 49, 112.

Сторгозия 45.

Стохълмие 259.

Стража 117.

Стражата 117.

Стражева 163.

Стражовица 117.

Стражица 117.

 

 

307

 

Страната 199.

Странето 199.

Стралджа 95.

Странджа-планина 22, 95, 163, 193.

Стратешъ 117.

Стратопара 46.

Стрезимировци 135.

Стрелча 95.

Стрема 60.

Стримонъ 15.

Строево 81.

Струга 80, 206, 210.

Струинъ-долъ 200.

Струма 15, 58, 60, 68, 261.

Струмска-долина 200.

Струмица 36, 81.

Струпенъ 199, 265.

Струпецъ 199, 265.

Стръмни-дѣлъ 195.

Стубе лъ 179.

Стубело 179.

Стублата 179.

Студена 95, 178, 188.

Студена (Г.) 178.

Студенецъ 27, 178, 188.

Студено-буче 189.

Студенски-долъ 178.

Стъкленъ 79.

Стълбица 267.

Стъргелъ 210.

Стѣнскъ 207.

Сугаревецъ 250.

Сулица 117.

Султанъ 110.

Султанъ-ери 110.

Султаница 81.

Султанъ-сарай 159.

Султанъ-тепе 110.

Сулу-дервентъ, вж. Солу-дервентъ.

Сулу-маара, вж. Солу-маара.

Сунгурларе 239.

Сунгуръ-махле 239.

Сурдулица 77, 202, 263.

Сусузъ 184.

Сусулъ 247.

Суха-гора 212.

Суха-рѣка 184.

Сухи-дѣлъ 184.

Сухи-печъ 212.

Сухи-чалъ 184.

Суходолъ 184.

Сухо-езеро 184.

Сучурумъ 263.

Сушица 37, 79, 184.

Сърандилица 259.

Сърбè 23, 104.

Сърбенещица 85.

Сърбено бърдо 104.

Сърнена-гора 234.

Сърневецъ 234.

Сърница 234.

Съртоветѣ 195.

Съсека 161.

Сѣкирна (Г. и Д.) 145.

Сѣръ 59, 68.

Сюткя 261.

Сѫтѣска 207.

 

Т.

Таваличево 60, 81.

Тамбарасце 21, 87, 209.

Тарпаронъ 47.

Тасъ-тепе 242.

 

 

308

 

Тасибеста 46.

Тасосъ 62.

Татаръ-кьой 158.

Татаръ-махле 107.

Татаръ-Пазарджикъ 94, 148.

Татарджикъ 107.

Татарево 23, 107.

Татенъ 269.

Таушанъ 233.

Таушанъ-тепе 39, 233.

Тахино-езеро 52.

Ташъ-боазъ 215, 216.

Ташъ-тепе 216.

Ташлъкъ 216.

Ташчи 216.

Твърдица 66, 155.

Теаръ 43.

Теке 169.

Теке-Козлуджа 169.

Текиръ-дагъ 37, 53, 93, 165.

Текиръ-дере 169.

Текиря 169.

Тележане 52, 198.

Телишъ 198.

Телица 80.

Темна-гора 253.

Темната-дупка 253.

Темни-долъ 173.

Теодоруполъ 36, 125.

Термица 81.

Тесалоника 122.

Тетевене 8, 264.

Тетово-бърдо 265.

Тетрелъ 225.

Тибиска 47.

Тивериополисъ 63.

Тиквешъ 70.

Тиле 44.

Тилкелиитѣ 233.

Тимакусъ 16.

Тимокъ 60.

Тихня 269.

Тодоричане 167.

Топъ-курия 242.

Топиросъ 45.

Топлика 187.

Топлица 79.

Топля 187.

Тополово 19, 223.

Топракъ-хасаръ 163.

Торлакъ-махле 158.

Тракия 59, 62, 97.

Транупара 16, 36.

Траузъ 270.

Траянъ (Г. и Д.) 124.

Траяно 124.

Траяновъ-валъ 125.

Траяновъ-градъ 124.

Траяновъ-друмъ 124.

Траяновъ-мостъ 125.

Траяновъ-пѫть 124, 125.

Траянови-врата 125, 209.

Траянополисъ 45, 123.

Трепетущица 84.

Тресавището 181.

Тресулъ 27, 181.

Три кладеници 178, 259.

Тримонциумъ 58, 258.

Трипетлака 223.

Триполисъ 258.

Три уши 259.

Трихълмие 34.

 

 

309

 

Троекръсти 259.

Троица 167.

Троянъ 124.

Троянъ-друмъ 161.

Троянъ-хисаръ 154.

Троянски-пѫть 124.

Тръпката 183.

Тръпкитѣ 183.

Тръстеникъ 226.

Трѣвна 95, 119.

Трѣска 266.

Трѣскавецъ 266.

Туденъ 24, 60, 68.

Тузла 184, 218.

Тузлукъ 37, 94, 218.

Тулеусъ 44.

Тулешово 51, 268.

Тулешова-странь 267.

Тỳлово 44.

Тумба 196.

Тунджа 60.

Турия 225.

Турла 19, 155.

Турлата 155.

Турна-тепе 230, 239.

Турна-чаиръ 230.

Турунджа 167.

Тутмеръ 91.

Тухтонъ 49.

Тученица 225.

Тъмрешъ 199.

Тъмръшъ 69, 200.

Търговище 148, 149.

Тържище 149.

Търша 160.

Търнава 224.

Търничени 124.

Търново 64, 79, 224.

Търнакъ 224.

Тюркменъ 23.

 

У.

Убогово 149.

Угаритѣ 145.

Углярци 142.

Угрешъ 50, 104.

Узларъ 102.

Узунъ-баиръ 248.

Узунъ-касаба 157, 248.

Узунъ-окушъ 248.

Узундже-аланъ 248.

Узунджово 203, 204, 248.

Уино Алба 254.

Уитимаръ 89, 269.

Улувица 240.

Умни-долъ 217.

Умнището 217.

Унгуритѣ 104.

Урвичъ 260.

Урзелъ 77.

Уровене 112.

Урселъ 232.

Урсовъ-лѫкъ 232.

Урсулъ 77.

Урсулица 19, 77, 232.

Урумъ-ени-кьой 100.

Урумъ-кьой 23, 100.

Урумъ-чифликъ 146.

Ускана 44.

Усойка 189.

Усойна 189.

Усоица 189.

Усте 211.

Устие 211.

Устина 167.

Устово 64, 211.

 

 

310

 

Ушатови-дупки 28, 214.

 

Ф.

Факия 228.

Фалковецъ 77, 239.

Фандъкли 224.

Фармакъ 169.

Фердинандъ 39.

Фетинци 136.

Филибе 61, 95.

Филипи 122.

Филипополисъ 15, 34, 57, 122.

Флорентинъ 60.

Фотовища 74.

Франгя 105.

Фращане 137.

Фрелинъ 270.

Френкъ-хисáръ 105.

Фригия 63, 97.

Фритени 77, 269.

Фролошъ 33, 72, 117.

Фунденъ 245.

 

Х.

Хайдушката пещера 177.

Хайдушка-поляна 117.

Хайдушка-чешма 117.

Хайнъ-боазъ (проходъ) 209.

Халка-бунаръ 245.

Хамбарлии 161.

Хановетѣ 159.

Харами-дере 116.

Харамлиецъ 116.

Харкома 268.

Харманлии 94, 145.

Хвойна 222.

Хасъ-кьой 120.

Хасаръ-тепе 163.

Хасекия 25, 120.

Хасково 81, 120.

Хасътъ 120.

Хедрускера 47.

Химитлии 260.

Хисàря 41, 153.

Хисарлъка 153.

Хисарджикъ 153.

Ходжово 52.

Хлѣбово 41.

Хлѣвене 28, 161.

Хмѣлщица 228.

Хотница 268.

Хремщица 85.

Хубавене 250.

Хумата 217.

Хустето 211.

Хуталиджа 51.

 

Ц.

Цалапица 73, 226.

Царвулщица 85.

Царь Костадинъ и царица Елена 125.

Царевъ-градъ 108.

Царевъ-кладенецъ 109.

Царева-ливада 109, 118, 207.

Царева-могила 110.

Царева-пѫтека 110.

Царевецъ 109.

Цареви-кули 110.

Царевитѣ кладенци 109.

Царево 40.

Царево-падало 110, 159.

Царево-селище 110.

Цàрево-село 108.

Царевото-дърво 110.

Царина 146.

Царицинъ-гробъ 110.

 

 

311

 

Царичина 25, 109.

Царичина-чешма 109.

Царска-клисура 206.

Царченецъ 109.

Церецелъ 66.

Цибрица 60.

Циганска-бара 106.

Циганска-махала 105.

Цигански-пѫть 106.

Циклево 202.

Црешньово 224.

Цръна-гора 192.

Црънча 26, 96, 170.

Църква 166.

Църквица 166.

Цъцъръкъ 183.

Цѣпена 89.

Цѣрова 19.

Цѣровене 221.

Цѣрово 221.

 

Ч.

Чадъръ-тепе 94, 197, 245.

Чаиръ 146, 221.

Чакмакъ-дере 217.

Чакмакъ-тепе 217.

Чакмаклѫ-юртлу 217.

Чала 197.

Чалтъкчии или Челтикчии 146, 228.

Чамъ-дере 222.

Чамъ-курия 222.

Чамъ-тепе 169.

Чамурли 183.

Чамурлу-кьой 183.

Чанъ-баиръ 268.

Чанъ-тепе 268.

Чардъкъ (Г. и М.) 160.

Чардъклии 160.

Чарикманъ 91.

Чаталъ-балканъ 242.

Чаталъ-тепе 197, 242, 259.

Чая 37, 177.

Чгура 141.

Чебренъ 270.

Чеканчево 155.

Ченге 61.

Ченгене-кале 106.

Чепанъ 89.

Чепино 207, 208.

Чербулъ 77, 233.

Червезница 48.

Червенъ 252, 256.

Червенъ-брѣгъ 52, 194, 256.

Червена-вода 256.

Червена-могила 256.

Червена-стена 27, 256.

Червената-черква 256.

Червено-меле 216, 256.

Червилище 257.

Черешово 224.

Черешникъ 19.

Черешница 224.

Черкезъ-кьой 107.

Черкезитѣ 107.

Черкезка-махала 107.

Черкезлии 107.

Черкезкото-селище 23.

Черковна 166.

Черенъ-окопъ 252.

Черна 255.

Черна-вода 253.

Черната-вода 177, 253.

 

 

312

 

Черната-скала 216, 253.

Чернаки 252.

Чернелка 255.

Черна Места 255.

Черни Витъ 255.

Черни-връхъ 253.

Черни-долъ 255.

Черни Искъръ 255.

Черни Ломъ 255.

Черни Осъмъ 255.

Черникъ 19.

Черничане 224.

Черноземъ 41.

Черно-море 53, 252, 255.

Чертиградъ 152, 173.

Черчелъ 268.

Честитѣ могили 260.

Четате 154.

Четиредесеть извора 259.

Четиредесеть могили 259.

Четирци 259.

Чешко-пазарище 104.

Чешко-поле 23, 104.

Чибаръ 270.

Чилъ-тепе 191.

Чил ингиръ-махле 141.

Чипровци или Чипоровци 145.

Чифликъ (Г.) 146.

Чифте-баня 187.

Чифутъ 105.

Чичево 70.

Чобанъ-азмакъ 181.

Чобанъ-дере 147.

Чорковна 166.

Чорлу 61.

Чортленъ 174.

Чортовецъ 173.

Чукарката 197.

Чукуръ 190.

Чукуръ-кьой 190.

Чумерна 253.

Чунголъ 89, 269.

Чурилъ 198.

Чурилица 198.

Чурулъ 77.

Чъртовецъ 173.

 

Ш.

Шавара 226.

Шайтанджикъ 174.

Шайтанъ-кюпрю 174.

Шамако 226.

Шанъ-баиръ 268.

Шаръ-кьой 158.

Шаръ-планина 60.

Шаранполъ 163.

Шарапъ-таши 146.

Шаратуръ 77, 218.

Шатрово 269.

Шахинларъ 121.

Шашево или Сасево 103.

Шевря 28.

Шегова 269.

Шехъ-Джумая 149.

Шипка 225.

Шипково 225.

Шипченски-проходъ 209.

Шишинци 135.

Шишкинъ-градъ 130.

Шишманецъ 129, 130.

Шишманица 129.

 

 

313

 

Шишмановъ-долъ 52, 130.

Шишмановитѣ-дупки 130;

Шишмановитѣ-кладенци 130.

Шишманово-кале 130.

Шишманово-поле 133.

Шлегово 25, 141.

Шлякно 141.

Шурдилъ 269.

Шуменъ 264.

Шумнатица 264.

Шумнене 264.

Шундола 270.

 

Щ.

Щавица 277.

Щетинитѣ 142.

Щипъ 59, 20.

Щръклево 240.

Щърково 240.

 

Ю.

Юмрукъ-чалъ 26, 94, 197, 242.

Юнда 147.

Юндола 147.

Юренджикъ 154.

Юренлии 154.

Юреня 154.

Юрукъ-аланъ 107.

Юруклеръ 23, 107.

Юрушки-чалъ 106.

Юрушко-кале 107.

Юскюпъ 61.

Юстиниана Прима 47, 258.

Ючъ-бунаръ 259.

 

Я.

Ябланица 223.

Ябълково 223.

Яворецъ 222.

Ягуля 269.

Язовина 233.

Яйлъджикъ 192.

Яйлъкъ 192.

Яковщица 85.

Якорущица 84.

Ямборано 18, 60, 72, 148.

Яменъ 18, 72, 182.

Ямна 182.

Ямникъ 182.

Ямурджа-баиръ 190.

Яна 33, 167.

Янещица 84.

Яница 79.

Янка 23.

Янтра 79.

Ярбата 77.

Ярдъмъ 94.

Ярджиловци 91.

Ясенъ 222.

Ясеново-кале 129.

Ястребъ-планина 239.

 

Ѫ.

Ѫсенъ 129.

 

[Previous]

[Back to Index]