Кърджалийско време

 

Вера Мутафчиева

 

Издателство на Българската академия на науките

София. Второ изд. 1993

 

 
Съдържание Като .djvu файл (9.1 Мб)

Корица..

УВОД

   Състояние на проблема в литературата

   Източници

   Някои черти от структурата на османското общество през XVIII в.

   Аянлъкът

   Еялетлиите — „местната войска”

   Предполагаемият състав на „местните войски”

   Географски рамки на изследването

   Движение или явление?

   Една необходима уговорка

 

Глава 1. ЗАРАЖДАНЕ НА АНАРХИЯТА

   Първи конфликти между аянлъка и централната власт

   Наченки на кърджалийството

   „Хасковските разбойници”

 

Глава 2. АНАРХИЯТА ДО АМНИСТИЯТА ОТ 1793 Г.

   Прояви на анархията до Руско-турската война от 1787 г.

   Дезертьорството като компонент на анархията

   Осман Пазвантоглу, ранни прояви

   Положението в Североизточна България през годините на войната

   Компоненти на анархията в Североизточна България с Добруджа

   Северна Тракия през годините на войната

   Централната власт и анархията в края на войната

   Размирието в Северна България през 1792 г.

   Съотношение между правителствените сили и анархията в Тракия през 1793 г.

   Видинско и Белградският пашалък през 1793 г.

   Регионална характеристика на анархията. Всеобщата амнистия от 1793 г.

 

Глава 3. ВСЕОБЩАТА АМНИСТИЯ (1794—1796)

   Мерки на Портата срещу кърджалийството през 1794 г.

   Румелия в навечерието на първата обсада на Видин (1795)

   Първата обсада на Видин (1795)

   Структура на анархията в Румелия при отменяне на всеобщата амнистия (1796)

   Отменяне на всеобщата амнистия

 

Глава 4. ГОЛЕМИЯТ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

   Противокърджалийската офанзива и кърджалийската контраофанзива от 1796—1797 г.

   Военни, вътрешнополитически и външнополитически ходове на Пазвантоглу през 1797 г.

   Идеологическа и военна подготовка за похода срещу Видин (ноември—декември 1797)

   Навечерието на обсадата на Видин (януари—април 1798)

   Обсадата на Видин (май—октомври 1798)

   Европейските сили и Пазвантоглу през 1798—1799 г.

   Пазвантоглу — Видински паша (1799)

 

Глава 5. РУМЕЛИЯ ПО ВРЕМЕ НА ГОЛЕМИЯ ПОХОД СРЕЩУ ВИДИН (1797—1799)

   Кърджалийството в Средна Северна България през 1798—1799 г.

   Тръстениклиоглу Исмаил и неговата роля в подялбата на властта на Северна България

   Кърджалийството в Тракия през 1797—1799 г.

 

Глава 6. ПЪЛНОТО ТЪРЖЕСТВО НА АНАРХИЯТА (1800—1802)

   Първият кърджалийски поход към Цариград (март — юни 1800)

   Северна България през 1800 г. Чингиз Гирай

   Третият поход срещу Видин (август 1800) и Вторият поход на кърджалиите срещу Източна Тракия (октомври 1800)

   Намесата на европейските сили срещу анархията в Румелия

   Северна България и Източна Сърбия през пролетта на 1801 г.

   „Размирие на командуващите” и новият поход на Кара Фейзи в Източна Тракия

   Активизиране на населението в борба против анархията. Съюз на аяните

   Външнополитически промени през есента на 1801 г.

   Преговорите на Пазвантоглу с Франция н завоят в неговата стратегия

   Преговори на Пазвантоглу с Русия и Австрия през 1801—1802 г.

   Разгар на пашовските размирици през 1802 г. Гюрджи Осман, Хакъ и Тепеделенли в Тракия

   Пазвантоглу и Влахия през 1802 г.

   1802 г. — връхна точка в анархията

 

Глава 7. ПРОМЯНА В СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ В РУМЕЛИЯ (1803—1806)

   Тракия през 1803 г. Походите на Кара Фейзи и самоукрепяването на селищата

   Опитът да бъде въведен през 1804 г. в Румелия „низам-и джедид” и провалът на този опит

   Тракийските аяни и Ибрахим паша Бушатли през 1804 г.

   Първи неуспехи на Пазвантоглу

   Сръбското въстание, Пазвантоглу и българите (1804—1806)

   Изменения в съотношението на силите в Тракия през 1804/1805 г. Аянският съюз, главатарите и населението

   Обрат във взаимоотношенията между Портата и Тръстениклиоглу

   Голямата коалиция в Румелия срещу низама. „Одринските събития”

 

Глава 8. ПОСЛЕДНОТО ДЕЙСТВИЕ НА АНАРХИЯТА (1807—1813)

   Външнополитическото положение на империята през 1806—1812 г.

   Вътрешнополитическо състояние на империята през 1806—1812 г.

   Мустафа Байрактар и походът на румелийските „местни войски” срещу Цариград

   „Съюзният договор”

   Краят на Мустафа Байрактар и на аянската федерация (1808)

   Последни прояви на кърджалийството

 

Вместо заключение

 

Съкращения

Vera Mutafčieva - Le temps de kirdjalis (Resume)

 

[Back to Main Page]