Град Скопие.  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес
В. Кънчов
 
Азбучен показалец на имената  [1]
 
__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __К_   —   __Л_


А.
Аали 499
Ааси Огулари 468
Абдамал 479
Абдула Махала 480
Абланица 495
Аванли Махала 472
Авдела 401, 403, 576
Авела, гл. Авдела
Авли Кьой 501
Аврет Хисар, гл. Женско
Агалуш 580
Агино село 507
Аги Яни 444, — Голямо 444 — Малко 444
Агиос Момонта, гл. Аймама
Агларци Горно537, — Долно 537
Агова Махала 476
Аго Махале 451
Агустое, гл. Негуш
Адали 442
Адам Кьой 469
Адата 476
Аджамзалци 531
Аджи Огулар 463
Аджово 508
Адил Ова 579
Адраман 469
Адлинии 509
Аздядиш 577
Азизие 477
Азиз Бей 499
Азиз Бейлик 499
Азмак 577
Азот, местност 188, 190, 191, 196, 457
Айватово 371, 440, 604
Айватовци 506
Айвалък Дере 470
Айдавали Махала 470
Айданохори, гл. Гайдарохор
Айдарли 465
Айкани 470
Аил, гл. Ахил
Аймама 472
Айнесел, Биюк, гл. Нишел Голямо
Айнесел Кючук, гл. Нишел Мало
 

1. Към показалеца в първото издание на «Македония. Етнография и статистика» Кънчов е оставил следната бележка:
«За опростяване на работата и улеснение на справките буквата  туряме заедно с е, също тъй и буквата  туряме заедно с ъ. Имената, при които няма никаква бележка, са на села и градове. Имена на реки и планини, както и на населени места, за които мимоходом се споменава, не са отбелязани.»

Показалецът към т. II на настоящото издание е изготвен въз основа на Кънчовия показалец, разбира се, с нужните допълнения, с нормализация на правописа и отстраняване на някои печатни грешки и неточности; това извърши сътрудникът на Института по история при БАН Руси Стойков. — Ред. на издателството.

(Текстът на Кънчовата «Македония. Етнография и статистика», стр. 285—600 от т. II не е включен тука, В. Карл.)


614

Айтос 550
Аканджели 463
Аккечели 536
Апостово 507
Аксаклъ 241
Акчелар 578
Акшили, гл. Акчелар
Ак Бунар (Кожанско) 579, — (Солунско) 140
Ак Бунар Махала 472
Ак Кьой 570
Ак Сакали 441, 579
Аксакалъ, гл. Ак Сакали
Алабор Голямо 443, — Мало 443
Алакинци 515
Алеклисе, гл. Постол Аларе 447
Алашевци 517
Алгуня 517
Алдании(Прилепско) 393, 545, — (Скопско) 392, 509
Алезли Махала 484
Алексово 468
Али Бей Кьой 477
Али Коч Махала 53
Алинци (Кумановско) 516, — (Прилепско) 544
Алинци Долно 546, — Пусто 547
Али Факли, гл. Скачковци
Алопеш 550
Али Паша, село 477
Алистрати 553
Алистратик 405, 481
Али Ходжалар 465
Алил Оба 584
Алма 477
Алмадар 478
Алчак Клисе, гл. Бяла Църква (Кукушко)
Алъчли 467
Аляруп 587
Аматово 356, 466
Амбар Кьой, гл. Хамбар Кьой
Аме 560
Амерли Махала 484
Амеру, гл. Миля
Амза Бегово 532
Амир Махала 470
Анадоли 467
Анаселица, гл. Населица
Анасташа 482
Ангелци 460
Ангелуш, гл. Агалуш
Анджиста, гл. Ханджиста
Апанами 442
Апанджали 467
Апидия 479
Апоскеп 565
Аразли 463
Аракли 534
Арамаз Махала 470
Арапли (Солунско) 417, 441, — (Драмско) 497
Арап 577
Арачиново 506
Арбанашко 516
Арбино 570
Арбур 466
Аргюлица 531
Ардамли 466
Арджан 451
Арзач 492
Арильово 402, 540
Аркудохор 372, 443
Арман Кьой 440
Арменово, гл. Ерменово
Армутчи (Кукуш.) 465, — (Ен. Вард.), гл. Крушари
Арнаут Махала 477
Арпаджик 478
Арсен 449
Архангел 555
Асамати (Верско) 444, — (Битолско, Преспа) 385, 541
Асана, гл. Сине Асанли (Солунско) 442, — (Дойранско) 463


615

Асан Бегово. гл. Хасан Бегово
Асаново село 549
Асарлък 491
Аспровалта 469
Асярокамбо 575
Астромона 469
Асъс Лили, гл. Шупли Камен
Атито 473
Атища 557
Атлар 501
Атли 463
Атмаджали Махала 472
Аугустос, гл. Негуш
Ахил 542
Ахранли 462
Ашиклар 356, 504
Ашъклари 447
Ашъклар 579
Ая Васил, езеро 316, 370; село 469
Ая Никола 472
Ая Параскева 473
 

Б.
Баба Али 405
Бабадаа 146
Баба Кьой 447
Бабек 493
Бабина Поляна 518
Бабино 540
Бабуна 189, 191, 201, 459
Бачбор 566
Бабяни 446
Баделен 487
Бадер 23, 96, 507
Бадемли Чифлик 503
Бадиле, гл. Баделен
Баздерник 540
Банково 487
Байловци 516
Байна, гл. Баня (Воденско)
Байракли 357, 570
Байракли Джумая, гл. Серска Джумая
Байрактар 479
Байpaмли 504
Байрамовци 561
Байрам дере 471
Байрам Оваси 463
Баирли 466
Баир Кьой, гл. Бучино
Балабан 499
Баланци 388, — Горно 561, Долно 561
Балван Горни 530, — Долни 530
Балдевци 460, — Старо 460
Балденци 537
Балджа 370, 371, 440. 581
Балдюво 495
Балинци 463
Балин Дол 514
Бали Огулари 467
Баловец 471
Балталия 531
Балчика Чифлик 503
Балъджа 446
Бамбакеш 464
Баница (Велешко) 192, 458, — (Струмишко) 460, — (Серско) 476, — Горна (Тетовско) 514, — Долна 514. — (Леринско) 549
Баничан 493
Банища (Зъхна) 482, — (Дебърско) 559
Банско (Струмишко) 459, — (Разлог) 329, 589, 492
Банчели 571
Баня (Воденско) 449, — (Тиквеш) 455, — (Разлог) 493. — (Кочанско) 526, — (Населица) 572
Баняни 424, 506
Баово 450
Бара 506


616

Баракли (Гевгелийско) 452, — (Дойранско) 462, — (Демир-Хисарско) 416, 485. — (Сари-Шабанско) 503, — (Кумановско), гл. Проевци
Баракли Махала 472
Бараклия, гл. Баракли (Демирхисарско)
Бараково (Горно-Джунайско) 491, — (Битолски Демир-Хисар) 539
Баракчилер 571
Барбарас 547
Барбарево (Струмищко) 461,— (Кратовско) 522
Барбарци 518
Барбеш 444
Бардовци 22, 50, 51, 508
Барево 455
Бареник 518
Барешани 536
Баровица 404, 447
Варово 506
Барутино 590
Бархово, гл. Берисчен
Барщен 496
Басели 479
Батинци 509
Батък 490
Бахова 499
Бахтияр Махала 477
Бахчели (Солунско) 442, — (Дойранско) 462, — (Кожанско) 579
Бахчелери, гл. Бахчели (Кожанско)
Бахче Оваси 463
Бахши 579
Бачево 405, 492
Бачиново 491
Бачиша 340, 392, 555
Бач 550
Башино село 193, 196, 211,455
Баш Бахчели 467
Баш Кьой 470
Башсъс Метох 442
Башънли 466
Башево 524
Баялци 451
Бегнища 454
Бегово, местност 190
Бединье 517
Бежаново, запустяло село 388
Безево 576
Безиково 521
Бейлери 465
Бейлик Махала 476
Бекерли 532
Беклемиш 504
Бекташ, турска секта 356
Бекчели 505
Бекярли 451
Бела Църква (Кукушко) 466, — (Битолско) 537, — (Преспа) 537, — Горна 385, 541, — Долна 385, 541, — (Населица) 572
Белебезчево 489
Белешевица 192, 457
Бели 526
Белица (Мелнишко) 357, 489, — (Разлог) 405, 492, (Прилепско) — Горна 403, 546, — Долна 403, 546, — (Охридско) — Горна 554, — Долна 554, — (Кичевско) 392, 556
Беличица 389, 563
Беловище 511
Беловодица 546
Бело поле (Гор. Джум.) 491, — (Прилеп.) 546
Белотина 460
Белотинци 405, 494
Белушино 393, 547
Беляковци 516
Белче 539
Белчища 553


617

Бельово 484
Бел Каман 550
Бенче 558
Бер, 216, 219, 317, 347, 352, 360, 365, 372, 373, 377, 403, 412, 443
Беранци 535
Берекетли 503
Бериково 393, 556
Бериславци, гл. Борислав
Берисчен 495
Берово (Неврокопско, Чеч), гл. Борово
Берово (Лъгадинско) 470, — (Пехчевско) 87, 178, 336, 528, 589
Беровци 546
Берчиша 499
Бесвиня 542
Бесвища 455
Беслен, гл. Бяслен
Бетели 531
Бехшишли 442
Бешяк Буюк 469, — Кючук 469
Бешища 547
Беш Таукли 478
Беюк Махали 484
Беязедили 467
Бзовик 547
Бибанье 564
Бигла 526
Биглища 115, 308, 384
Бигово 500
Биджо Махале 450
Биждово 553
Биждос, гл. Биждово
Бизово 450
Бизов Чифлик 455 Биланца 387
Билим Бегово 506
Биляник 537
Биляновци 515
Билян 518
Биралии 317, 570
Бислим 515
Бистренци 455
Бистрица (Велешко) 189, 192, 458. — (Гор. Джумайско) 405, 491, — (Битолско) 536
Битоо 558
Битоше 563
Битоля 7, 28, 35, 60, 64, 66, 93, 99, 101, 115, 150, 153, 230, 249, 264, 301, 302, 307, 308, 310, 316, 321, 322, 324, 328, 341, 347, 348, 358—360, 365, 375, 381—383, 385—388, 393, 397, 400, 402, 407, 409, 412, 415, 416, 420, 427, 429, 431, 432, 536, 586, 589
Битолски Демир Хисар, гл. Демир Хисар
Битуше 563
Бичово 500
Бич 576
Бишово 574
Блазомища 573
Блазом 572
Блатен 495
Блатец 406, 526
Блато Горно 559, — Долно 559
Блатчен 494
Блатца (Блаце) Меч 507
Блаца Бугарска 565
Блацз Гръцко 317, 402, 569
Блаца (Тетовско) 392, 394, 512, — (Дебърско) 560
Близанци 523
Близненско 558
Бобища 318, 567
Боблен 337, 501
Боболец 498
Боболин 495
Бобущ 572
Богатско, гл. Богацко
Богацко, 567
Богданци 451


618

Богдево 564
Боговица 553
Богомила 189, 192, 196, 202, 458
Богоне 512
Богородица, село (Гевгелийско) 451, — (Лъгадинско) 471, — (Петричко) 488
Богородица, манастир 475
Богословец 532
Бодилци 488
Божан, гл. Бучан
Бождово 405, 489, 566
Божи Град 388, 566
Божкевци 518
Божум 554
Бозец 447
Бозово 576
Бозовци 513
Бойница 356, 452
Бойне 568
Бойну Къзъл 504
Боища 540
Болетин 563
Болог, гл. Полог
Болтино 576
Бомо 559
Боново 560
Бонче 546
Борботско 375, 568
Боргатско, гл. Борботско
Борен (Неврокопско, Чеч), гл. Буглен
Борен (Драмско) 405, 497
Борешница 549
Бориево 460
Бори Мечка 536
Борино 393
Борислав 404, 453, 546
Борисово 460
Боровац 518
Боровец 338, 554
Борович 487
Боровица, гл. Борович
Борово (Неврокопско, Чеч) 335, 496, — (Криво-Паланско) 525, — (Дебър) 322, 561
Боров Дол 535
Бороец, гл. Боровец
Бороловец 518
Боротино 545
Борюво, гл. Борово (Неврокопско)
Босилово 460
Босилци 193
Босолан Михала 472
Бостанджили 501
Ботушье 558
Боуле 453
Боуно 541
Бочево 560
Бохемия, местност 342
Бошево Долно 455, — Горно 455
Бошинос 499
Бошовци 570
Бощани 444
Боюва 504
Боянн 509
Бояновци 518
Боянчища 456
Бразда 506
Брайковци 464
Браилово 394, 546
Брайнат, гл. Братинища
Брайчино 541
Бракян 558
Брандарджик 478
Братинища 444
Братин Дол (Преш.) 518, — (Прил.) 539
Братмир 572
Братомир 587
Братоселце 518
Брежани 553
Брезица 507
Брезница (Петричко) 335, 488, — (Неврокопско) 335, 494, — (Скопско) 508, — (Прешовско) Горна 518, — Долна 518, — (Кичевско, Порече) 558, — (Костурско) 565


619

Брезно 510
Брезовница 518
Брезово 540
Брез 558
Бресть, също Брест (Дойранско) 464, — (Щипско) 531, — (Струмишко) 461, — (Скопско) 394, 396, 506
Брешка 516
Брешчени 568
Брещани 359, 561
Брещица 561
Бродец (Скопско) 506, — (Река) 564
Броди Горно 476, — (Долно) 494
Брод (Битолско) 537, — (Кичевско) 340, 557
Брусник (Тиквеш) 455, — (Битолско) 539
Брушани 454
Брушница 394, 508
Брущица, гл. Брушница
Бугариово 440
Бугарин, гл. Пожари
Буглен 496
Буджак 497
Будимирци 457
Будинарци 528
Будохор, гл. Подокор
Будур Чифлик 455
Будяково 546
Буйковци 507
Буке, гл. Бук
Буковец 526
Буковик (Скопско) 508
Буковик (Битолско, Преспа) 542
Буков Забел 65
Буково (Неврокопско) 495, — (Битолско) 536, — (Битолско, Преспа) 541
Буково, станция 315
Буйкончани 330, 555
Буковляне 516
Букоровче 518
Букри 536
Бук 499
Буламачли 463
Булакли 469
Булачани 506
Булчиза 560
Булънтили 463
Бунарджик 507
Бунарче 454
Бунар Баши 497
Бунеш 522
Бура 576
Бурилчево 526
Бурназли 442
Бурсук 447
Бурша 573
Бусилца 189, 459
Бутел, 20, 506
Бутим 494
Бутково 416, 477
Буф. гл. Бух
Бухин 572
Бухля, гл. Боуле
Бухорино 573
Бух 549
Бучан 496
Бучим 530
Бучино 350, 357, 491
Бучинци 506
Бучин 545
Бучища 522
Буширени, гл. Бущреш
Бущреш 518
Буюк Кесерли 364
Бъмбоки 565
Бървеница 512
Бърджани 556
Бърнарци 506
Бърник 544


620

Бърняри 518
Бърчово 553
Бъс 524
Бюреклер 499
Бял Камен 385, 402
Бяслен 494
 

В.
Вавдос 472
Ваипис 572
Ваисли 466
Вайшанци 455
Вакъв (Куман.) 515, — (Крат.) 521, — (Битолско) 536
Вакъв Кьой, гл. Попължени
Вакъв Цалим 489
Вакув Чифлик 482
Ваксинци 396, 517
Валандово 146, 462
Валахъдес, прякор на население 379
Валгат 447
Валгаци, гл. Валгат
Валовища, гл. Демир-Хисар
Валода 445
Валта 473
Ванско 576
Ванча Мало 580, — Голямо 580
Ваница, гл. Ванча
Ванчико, гл. Ванско
Вапа Горна 561, — Долна 561
Вапила 552
Варвара (Касандра) 473, — (Скопско) 509, — (Тетовско) 510
Варварица 461
Вардариоти, турци 363
Вардария, местност 372, 440
Вардоровци 466
Вардар, някогашен град 306
Вардар Чифлик 531
Вардино (Гевг.) 452, — (Бит.) 539
Варише 580
Варовише 524
Варош 309, 547
Варсаково 530
Ватилък 440
Ватоша 244, 273, 453
Ватопед, манастир 474
Василак Чифлик 503
Василево 267, 460
Василика 369, 442
Василикия, гл. Василика
Вашареица 538
Везме, гл. Възем
Везник 369, 477
Велвендо 373, 588
Велгощи 552
Велджиде 579
Велес Село 537
Велесто 552
Велестово, гл. Велесто
Велес 46, 48, 49, 79, 90, 99, 114, 118, 123, 136, 138, 139, 146, 147, 150, 153, 154, 168, 172, 182, 183, 194, 196—202, 208, 209, 212, 213, 216—232, 236—246, 248—254, 257—258, 261, 263—282, 302, 308—310, 312, 321—323, 331, 347, 352—355, 359, 382, 403, 407, 410, 421, 430, 431, 456, 595, 602
Велеща 388, 554
Велиджиляр 502
Великата 560
Велиста 580
Велища, гл. Велиста
Вельо Бърдо 563
Велюса 460
Велюшец 488
Велме 553
Велмевци 540
Велушина 536
Венсели 462
Венци 374, 379, 580, 581
Венче, гл. Венци
Вепърчани 547


621

Вердженица 496
Beренос 469
Верея, гл. Бер
Верланджа, гл. Верланица
Верланица 356, 414, 440
Вернар 476
Веселчани 547
Весово 444
Ветерско 193, 456
Ветреница 524
Ветрен (Демир-Хисарско) 485, — (Малешевско, Пиянец) 529
Ветрово 485
Ветърско, гл. Ветерско
Вехти Пазар 446
Вехчани 554
Вешали 513
Вешие 455
Вешова, гл. Весово
Вещица 444
Вятърна, гл. Ветрен (Демир-Хисар)
Видовища 526
Видище 576
Видово 566
Видолища, гл. Витачища
Видолуш 574
Видрани 556
Видуши 563
Визбегово 508
Вила, гл. Вилян
Вилян 573
Винени 385, 542
Виничани 191, 355, 458
Виниче 506
Виница 66, 526
Винцн 515
Виняни 573
Виржиния 476
Вирче 528
Вирово 540
Вир 557
Висанско 568
Висока 470
Височан 498
Витанци 193, 458
Витан 568
Витачища 367, 482
Вити Бор, гл. Ново село (Радовищко)
Витолища 547
Витово 495
Витоша 525
Вища, гл. Бич
Вицани, гл. Вичища (Костурско)
Вичани, гл. Вичища (Костурско)
Вичища (Дебърско, Голо Бърдо) 388, 562, — (Костурско Хрупишка нахия) 567
Вич, гл. Бич
Вишанци 189
Вишени 565
Вишен 476
Вишни 554
Вишня 487
Вишово 552
Вишица 517
Владая 464
Владиково 496
Владилово 192, 458
Владиловци, гл. Владилово
Владимирово 528, 589
Владово 449
Влае 508
Влай 554
Власи Горно 446, — Долно 446
Влахи 399, 489
Влахо Ливада 404
Влахлар 537
Влахо-Меглен, местност, гл. Караджова
Влахчени 192, 355, 457
Влипис 581
Власики 561
Вляше 560


622

Воганци 518
Вогяни 537
Воденско 576
Воден 147, 307, 310, 317, 325, 347, 358, 363, 365, 403, 428, 448, 589
Водно Горно 505, — Долно 505
Водоврати 191, 355, 458
Водорина 573
Водоча 460
Возарци 454
Войводина 570
Войник (Куман.) 516, — (Дебър) 559
Войница 189, 191, 459
Воиславци 534
Волгаро 429
Волак 498
Волино 552
Волкодери 541
Волкоо Село 545
Воловец 462
Волчища 482
Вотрица 573
Вощарени 549
Вощица 496
Вудиниско, гл. Воденско
Врабчища, гл. Врапчища
Вравонища 576
Врагитурци 465
Враготурци 516
Вражалци 509
Вракуповица 488
Вранещица 557
Вранища (Охридско) 554, — (Населица, Сачишка нахия), гл. Вронджища
Вранков Чифлик 484
Врановци Горно 191, 339, 457, — Долно 191, 457
Вранци 489
Вранче 546
Враньовци 338, 513
Враня, село 484
Враня, град 85, 132, 147, 151, 159, 166, 167, 169, 170, 173, 394
Вранявци 537
Вратеница 482
Вратници 527
Вратни 574
Вратница 511
Вратиславци 529
Врапчища 359, 513
Враста 469
Врастия, гл. Карайотица
Врачевци 516
Врачен, гл. Вреащино
Врашен, гл. Вреащино
Вращица Горна 535, — Долна 535
Вреащино 383, 576
Врежот 446
Вронджища 574
Вронди, гл. Броди Горно
Вруюк 513
Вуксан 357, 488
Вучи Дол 508
Въгени 449
Въдрища 446
Възем 405, 494
Вълковие 333, 512
Вълновия 564
Вълково 494
Вълкосел 495
Вълкоянево 449
Вълче 558
Вълчица 372, 444
Вълцища 448
Въмбел 566
Върбени (Воден.) 414, 449, — (Лерин.) Долно 549, — Молско, гл. Екши Су
Върбен (Прешовско) 518, — (Река) 389, 564
Върбица (Кратовско) 523, — (Кочанско) 526
Върбник 566


623

Върбница 561
Върбово 581
Върбоец 393, 545
Върбско 547
Върбяни 545
Върдово 587
Вържи Гърнци 525
Върлан 465
Въртеница 609
Въртени 400
Въртешка 530
Въртокоп 449
Въртолом 386, 550
Върщен 496
Вятърна 485
 

Г.
Габер (Криво-Паланско) 524, — (Шопско) — Буюк 530, — Кючук 530
Габревци 534
Габрене 487
Габреш (Кумановско) 516, — (Костур.) 565
Габровик 192, 457
Габровник, гл. Габровик
Габрово (Гевгелийско) 452, — (Струмишко) 459, — (Горно-Джумайско) 491, — (Пехчевско, Пиянец) 336, 528
Габрово Турско 528
Габровци 447
Гавалянци 466
Гаврил 529
Газилери 504
Гайдарохор 483
Гайранци 532
Гайтаниново 494
Галати 513
Галатища, гл. Галачища
Галачища 369, 473
Галерино 472
Галик, гл. Галичник
Галичани 546
Галичник 146, 272, 563
Галища (Касандра), гл. Галачища
Галища (Тиквеш) 456, — (Костурско, Несрам) 384, 566
Гарани 555
Гарван 535
Гарага Махала 470
Гаре 563
Гарняни, гл. Горняни
Гвоздево, гл. Гювезна
Гебеджели 466
Гевгели 200, 355, 404, 416, 451
Геги, арнаути 387
Геджелик 497
Гелимерска нахия 441, 597
Геракарци (Енидже-Вард.) 447, — (Преш.) 519
Герман (Демир-Хисарско) 484, — (Прешовско) 519, — Битолско (Преспа) 385, 542
Гермен 473
Гермо 510
Геречли 461
Гивезна, гл. Гювезна
Гида 372, 441
Гайдахор, гл. Гида
Гидикли 442
Гинеец 422, 561
Гиновци 524
Гинуш 573
Гирево 469
Гиреджик 498
Главовица 529
Глажна 517
Глибовци 585
Глишик 453
Глобица 522
Глобочица 553
Глоги 511
Глоговица 459
Глозинци гл. Голозинци
Глъмбоча 542
Глъмбочани, гл. Глъмбоча
Глумово 508


624

Глум 496
Глухово 15, 506
Гнеотино 537
Гнилеж 537
Гнойна 471
Гобеларак 575
Гоблица 580
Говорлево 506
Годево 560
Годешово 495
Годиве 553
Годивле 544
Годлево 492
Годяково 547
Гозниче 482
Гоиновци 532
Голема Река, местност 389, 563, — (Малесия), гл. Грика Маде
Голема Река, село 449
Голема Махала 477
Големи Дол 519
Голеища 388, 562
Голешово 484
Голишани 449
Голо Бърдо, местност 325, 388, 561
Голо Бърдо, село 527
Голозинци 190, 193, 457
Голото Село 446
Голочевци 519
Гомалево 508
Гомати 473
Гопеш 402, 403
Гора, местност (Охридско) 319, 383, 386, 587, 603, — (Призренско) 320, 339
Горанци 391
Горбасово Горно 337, 463, — Долно 337, 463
Горгопик, гл. Горгоп
Горгоп 452
Горгуля 356, 479
Горен, гл. Дутлия
Горени, гл. Гориян
Горенци (Зъхна) 482, — (Лерин.) 550, — (Охридско) 552, — (Дебър, Жупа) Горно 561, — Долно 561, — (Костур., Пополе) 375, 565
Гореме 488
Горица, село (Битолско, Преспа) 542, — Долна 542, — (Охридско) 552, — (Дебър, Малесия) 388, 560
Гориян 500
Горна Река, гл. Голема Река
Горене 513
Горни Дебър, местност 322, 387, 388, 439
Горни села, местност, гл. Сиреница
Горничево 549
Горничат 356, 452
Горновец 518
Горно Кичево, местност 341,393
Горняни 424, 506
Горобинци 532
Горунаки 580
Горуново 499
Горяни 512
Гоено 567
Гостиварска нахия 391, 513
Гостивар 27, 28. 84, 86, 87, 123, 146, 330, 338, 359, 360, 381, 390, 406, 513
Гостиражни 544
Гостолюби 448
Гостом, гл. Гостун (Кожанско)
Гостун (Неврокопско) 495, — (Кожанско) 580
Гошинци 517
Грабовици, гл. Градовици
Градево 491
Градец (Тиквеш) 455, — (Тетовско) 512, — (Криво-Паланско) 524, — (Кочанско) 526
Градешница (Мелнишко) 357, 489, — (Битолско) 536, — (Прилепско, Морихово) 547


625

Градища 455
Градище (Енижде-Вардарско) 446, — (Кумановско) 515, — (Битолско, Демир-Хисар)
539, — (Неврокопско), гл. Хисарлък
Градманци 507
Градобор 437, 440
Градовица 587
Градовци 508
Градошор 460
Градско 191, 458
Градче 527
Град 528
Град Елевци 559
Граждане 388, 560
Граждел, гл. Гурждел
Граждино 542
Грамада (Горно-Джумайско) 491, — (Прешовско) 519
Грамадна 468
Граматиково Горно 570, — Долно 570
Граменци 481
Грамич 470
Грамос 304, 318, 566, 597
Грат Елевци 559
Грачен 482
Гребена 318, 359, 374, 379, 401, 575, 593
Гревена, гл. Гребена
Греканье 564
Грешница (Кичевско, Горно Кичево) 556, — (Кичевско, Порече) 557
Греуса 577
Гризилевци 522
Грика Вогл, местност 560, — Маде 560
Гримна, гл. Гермен
Грисел 372, 443
Грозанли 478
Гропино, гл. Групиново
Гроот, местност 188, 190, 192, 196, 457
Грубевци 447
Грумази 537
Грумшин 512
Грунища 547
Групиново 446
Гръдовци 526
Грънчари 335, 385, 541
Грънчар 489
Грънчища, гл. Гърчища
Гръче 566
Гугово 449
Гудели 480
Гузумелци 193, 457
Гулинци (Криво-Паланско) 524, — (Леринско, Рудник) 550
Гумалък 508
Гумати 447, 473
Гуменджа 447
Гурждел 496
Гусал, гл. Грисел
Гущеряк 494
Гъбавци 552
Гьовшекли 463
Гьокчели 462, — Изир 464
Гьолели 462
Гьол Баш 469
Гьол Оваси 465
Гьоновица, гл. Гьонойца
Гьонойца 514
Гърбавец 454
Гърбашел 465
Гърдо бор, гл. Градобор
Гьордже, гл. Коритен
Гърдино 537
Гърко Поле 554
Гърково Поле, гл. Гърко Поле
Гърлени 566
Гърлено 528
Гърниково 454
Гърнчища 191, 459
Гърмен 591
Гърнчари, гл. Грънчари


626

Гърчец 508
Гърчища 451
Гювезна 370, 371, 471
Гювезна Баши Махала 471
Гювердже 470
Гюгянци Долно 520, — Горно 522
Гюдженли 485
Гюзелдже 478
Гюллели 467
Гюлчук 470
Гюпчево 446
Гюргево 487
Гюргювище 512
Гюреджик, гл. Гиреджик
Гявато (Гевгелийско) 451, — ('Битолско) 539
 

Д.
Дабали 488
Дабиля 460
Дабнища (Тиквеш) 454, — (Прилепско) 444
Дабяни 546
Давилово 267, 452
Даг Чифлик 493
Далбеювци 537
Дамово, гл. Дъбово
Дамян (Енидже Вардарско) 447, — (Щипско) 530
Дари Ова 503
Дарнаци, прякор на население 368
Даутли (Гевгелийско) 451, — (Кукушко) 465
Даутли Махала 472
Даутово 356, 441
Даутче, гл. Даутово
Даут Бал 440
Дбово 564
Дворища 191, 458
Дворци 557
Дебар, гл. Дебър
Дебизмакли 497
Дебочица 491
Дебрена 489
Дебрен 495
Дебрец 569
Дебреше 513
Дебреше 341, 359, 545
Дебрища 454
Дебърца, местност 322, — Нахия 553
Дебър, град 27, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 120, 130, 141, 146, 153, 319, 322, 323, 337, 338, 358, 359, 387, 388
Дебър, местност 121, 321, 323—325, 333, 340, 341, 359, 382, 387, 390, 392, 397, 426, 428, 430, 432, 559, 589
Деведжелий 451
Деве баир 25, 65
Деве Каран 501
Девич 557
Девла 572
Девол, някогашен град 306, 384
Деволия, местност 318, 384
Дедебалци 537
Деде Даг 504
Деде Кьой 532
Деделер 570
Дедели 462
Деде Чифлик 478
Дедино 534
Дейковец 508
Дейловци 516
Делвино (Горно-Джумайско) 491, — (Гребенско) 576
Дели Хасан Махала 477
Дели Юсинци 532
Делогоджа 553
Демидово 487
Демирли 502
Демир Капу, — гл. Баня (Тиквеш)
Демир Хан 478
Демир-Хисар, град 310, 329, 350, 357, 369, 405, 416, 428, 431, 484


627

Демир-Хисар, местност 589; — и нахия 322, 324, 392, 394, 416, 539, 589, 595, 602, — Демир Чифлик 478
Дервенища, гл. Дервунища
Дербент 577
Дервент (Демир-Хисарско) 485, — (Тетовско), гл. Ново Село
Дервешен 477
Дервишли 463
Дерели 466
Дере Махала 469, 478
Дере Мислим 490
Дере Ова, гл. Дари Ова
Дерменлик, гл. Обор
Дермен Чифлик 530
Деоляни 559
Десово 394, 547
Деяни 519
Джайран 473
Джами Бахчели 468
Джами Махала (Лъгадинско) 470, — (Лъгадинско, Айвалък Дере) 470, (Лъг., Улочлий)
470, — (Лъг. Отманлий) 471, — (Лъг.) 471, — (Серско) 476. — (Радовишко) 534
Джари 403
Джаферли 485
Джедид 450
Джелеп 479
Джепища 388, 561
Джепчища 510
Джигурево 405, 489
Джинджо Поле, гл. Нижо Поле
Джиндос 479
Джирновица 498
Джумали (Серско) 472, — (Щипско) 530, — (Щипско, Овче поле) 533
Джума Махала (Серско) 477, — (Серско) 478
Джума Оваси 463
Джума Пазар 115
Джумая (Кайлярско) 358, 570
Джумая Горна 66, 310, 336, 347, 357, 399, 405, 491
Джумая Махала 471
Джумая Серска 357, 369, 405, 477
Джурхли, гл. Чурхли
Дивлье 507
Дивяци Горно 540, — Долно 540
Диковец, гл. Дейковец
Дилямзино 491
Дименица 577
Димирджилер 570
Димитрич 356, 410, 479
Димонци (Дойранско) 464, — (Кратовско) 521
Динли 571
Динчекли 479
Диово 393, 539
Дионисият, манастир 475
Дирачко, гл. Драчкуп
Дисан Горни 455, Долни 455
Дислап 572
Дихово, гл. Диово
Длабуки Дол 556
Длъбочица (Кумановско) 516, — (Криво-Паланско) 524
Добрава 491
Добра Лъка 488
Добрани 576
Добратово 575
Добрево 522
Добрейци 460
Добреноец 506
Добрешани 515
Добрешенци 461
Добреще, гл. Добрище
Добри Дол (Скопско) 509, — (Тетовско) 513
Добриница 492
Добрино 508
Добришани 531
Добровени 549


628

Добровница 524
Доброли Махала 472
Добролища 566
Добромир 537
Добросад, гл. Добресима
Добросин 519
Добротино 454
Доброще 390, 511
Доброяни, гл. Добровени 549
Добрушево 537
Добряжил 496
Добърце 512
Доваджи 469
Довища 368, 477
Довезенци 516
Доврани, гл. Добрани
Доганджи, гл. Геракарци
Доганджиево 440
Доглар 479
Додулари 441
Дойранли 504
Дойран 139, 146, 147, 243, 272, 307, 308, 310, 325, 354, 362, 365, 462
Докатичево 491
Доксамбос 482
Доксан 478
Доксат (Зъхна) 482, — (Драм.) 367, 405, 497
Докчилар 580
Долгзец 545
Долене (Петричко) 487, — (Мелнишко) 489
Долени 568
Доленци (Битолско) 393, 539, (Битолско, Демир Хисар) 540
Доленци Белостен Гор. 557, — Долно 325, 557
Доленци, Яголско 555
Долна Джумая, гл. Серска Джумая
Долна Ова 479
Долна Пагаруша 338
Долна Река, гл. Мала Река
Долни Дебър, местност 387, 390, 391
Долнени 545
Долно Кичево, местност 312, 325, 340
Долос 574
Долуиси 483
Доляни ( Верско) 445, — (Щипско) 531
Долян (Неврокопско) 495, — (Мелнишко), гл. Долени
Домовища 572
Домощли 504
Дооджели 464
Допресима 498
Дораджанлар махала 472
Дорбали 464
Дормушлу 502
Дортали 579
Дорт Армутлар, гл. Св. Георги
Дорутово 570
Доспал 335, 427, 590
Дохиар, манастир 475
Драглища Горна 492, — Долна 492
Драгия 454
Драгобраща 526
Драгов Дол 558
Драгодалища 570
Драгоево 531
Драгожани 538
Драгожел 454
Драгоманци (Воденско, Меглен) 358, 450, (Кумановско) 516
Драгомирово 460
Драгомирци 465
Драгорино 538
Драготин 484
Драгошево, гл. Драгуш
Драгош (Серско) 480, — ( Битолско) 534
Драгуш 487
Дражейца 534


629

Дражово 487
Дразилово 326
Драма 309, 315, 337, 347, 352, 353, 367, 405, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 497, 602, 608
Драмища 572
Драмча 529
Дранич, гл. Дренич
Драслаица 553
Драчевица (Тиквеш) Горна 455, — Долна 455, — (Скопско) 509
Драчево (Скопско) 508, — (Зъхна), гл. Драчен
Драчен 482
Драчища 498
Драчкуп 444
Драч 90, 103, 105, 127, 295, 298, 522
Древено (Гевгелийско) 452, — (Кратовско) 522
Дрезна 367, 501
Дремиглав 370, 440, 581
Дреничево 566
Дренич 337, 500
Дреновени 565
Дренова (Сари-Шабанско) 504
Дреново (Тиквеш) 190, 192 342, 453), — (Велешко) 457, — (Серско) 477, — (Петричко) 487, — (Горно-Джумайско) 491, — (Неврокопско) Горно 495, — Долно 495, — (Драмско) 498, — (Правишко), 337, 416, 501, — (Битолско, Преспа) 542, — (Прилепско) 393, 546
Дреновци (Петричко) 481, — (Прилепско) 547
Дренок 322, 561
Дренье 524
Дрен (Тиквеш) 455, (Прилепско, Морихово) 547
Дренък (Кумановско) 516, — (Кратовско) 522, (Криво Паланско) 525
Дрим Кол, местност 325, 561
Дрихалево 444
Дроботища 542
Другово 392, 556
Другоо, гл. Другово
Друшка 449
Дряново Долно и Горно, гл. Дреново Долно н Горно (Неврокопско)
Дряново, гл. Дреново (Драмско), (Тиквеш)
Дряново (Костурско, Хрупишка нахия) Костурско, Борботска нахия) 318, 567, 568
Дуанджи Махала 472
Дублино 455
Дуброво 454
Дувандже, гл. Рошлево
Дуварджилер 571
Дуган 457
Дукатино 534
Дулица 529
Думановци 517
Думбия 519
Дуньца 455
Дупени 541
Дупени, Долно 542
Дупнишка Джумая, гл. Джумая Горна
Дупяк 567
Дупяни 557
Дупячани Горно 546, — Долно 546
Дурасанли 465
Дурачка Река 524
Дурвунища 576
Дургутлер 579
Дурмушли 466
Дурутли (Дойранско) 463, — (Радовишко) 534
Дурфули 532


630

Дуско 574
Дутлия 476
Дух 389, 513
Душегубица 556
Дюрлу Оваси 463
Дъблен 496
Дъбово 452
Дъбница 495
Дъбовяни 554
Дълбоки Дол 393, 519
Дълга ш 561
Дълги Дол 527
Дълбочица 390, 511
Дъмбени 318, 565
Дървеник 393, 538
Дървен 550
Дървощ 461
Държани, гл. Държаново
Държаново 489
Държилово 509, — гл. Жижово (Неврокопско)
Дърмени 341, 541
Дърмено, гл. Дърмени
Дърмица 440
Дюрлу Оваси 463
 

Е.
Ебенли 531
Евронозли 579
Евроносли 579
Евлово 338, 599
Егнели 479
Ерги Буджак 115, 116
Егри Вакъф 536
Егри, Горно 385, 536, — Долно 536
Егри Дере 363, 405, 482
Егуновце 511
Еджекли 467
Ежово 480
Едеклерци 531
Единаковци 539
Еди Пере 498
Еднокукево 460
Едоарци 510
Едренеджик 367, 497
Едрениково 460
Ежово поле 318
Ездедим, гл. Аздядим
Езеренк 541
Езерец 568
Ейбелер 467
Ейлидже 499
Екши Су 550
Елевиш 570
Елевци Гор. 358, 388, 560, — Долно 359, 388, 561
Елевци, гл. Град Елевци
Елевтеропол, гл. Левтера
Елевтерохар, гл. Левтохор
Елезли 466
Еленово 491
Елеово 384, 550
Елешница (Демир Хисарско) 484, — (Петричко) 486, — (Разлог) 492
Елехово, гл. Елеово
Елканли 504
Елиджик 501
Елис 494
Еловец 190, 193, 457
Елово 384, 550
Еловци Горно 513, — Долно 513
Еловяне 338, 512
Елошник 510
Елшани 552
Елшан, гл. Елшен
Елшен 476, 481
Емборе 569
Емирджели Махала 472
Емирица 523
Емир Дерлер 479
Емир Ханли 579
Емренли 504
Енеш Оба 532
Енидже, гл. Енидже-Вардар


631

Енидже-Вардар 147, 300, 309, 325, 346—348, 358, 404, 417, 428, 446, 591
Ени Кьой (Солунско) 316, 427, 442, — (Лъгадинско), гл. Богородица, — (Серско) 337, 476, — (Зъхна) 483, — (Драмско) 488, — (Правишко) 501, — (Сари-Шабанско) 504, — (Кайлярско) 571, — (Кожанско) 579
Ени Махала (Воденско) 450, — (Струмишко) 461, — (Кукушко, Кара Даг) 467, — (Лъгадинско) 470, — (Лъгадинско, община Айвалък Дере) 470, — (Лъгадинско) 471, — (Серско) 476, — (Серско) 477, — (Серско) 479
Ени Чифлик (Лъгадинско) 471, — (Серско) 476, — (Мелнишко) 490, — (Драмско) 499
Енфидже, гл. Шемница
Ераки 444
Ерджели (Дойранско) 463, — (Щипско, Овче Поле) 532
Еребар 560
Ереновци 546
Ереселей 451
Ересемли 467
Ери Буджак 469
Ери Дере, гл. Ерги Дере
Ерисо 418, 473
Ерменово 418, 549
Ерменско 418, 550
Ерни Кьой 357, 416, 477
Есирли 501
Ески Али Бей 479
Ески Кавала 337, 502
Ески Кьой (Драмско) 498, — (Сари-Шаб.) 504
Ески Сари Шабан 505
Есфигмен, манастир 475
Ехла 541
Ехлово 440
Ехлоец 321, 556
 

Ж.
Жабяни (Битолско) 385, 536, — (Прилепско) 545
Жаровяни 512
Жван 540
Жебинье 553
Жеглигово, някогашен град 347
Жегняни 516
Жегнянци 526
Жедилово 524
Желегоже 566
Железнец, нахия, гл. Демир Хисар
Железница (Горно-Джумайско) 540, — (Кратовско) 491, 521
Железничка Река, местност, гл. Демир Хисар.
Железно Речани 514
Желино 383, 512
Желин 566
Желово 577
Жельово 565
Желювино 516
Женско, село 465, някогашен град 146, 306, 464
Жервени 342, 566
Жервен, гл. Жервени
Жерви 449
Жервохор (Верско) 444, — (Серско) 480
Жерновница 338—340, 563
Жзърчан 560
Жибевац 519
Живалево 521
Живан 573
Живина, гл. Живойна
Живинье 515
Живо 547
Живойна 549
Житинени 561
Жидимирци 508
Жижово 338, 496


632

Жилче 511
Жирноница, гл, Жерновица
Житолуп 458, 468
Житоше Горно 393, 545, — Долно 545
Жубрино 393, 556
Жуенци 519
Жужелица, гл. Жуенци
Жужелци 568
Жужел 568
Жужнье 564
Жупа, местност 321, 325, 338, 387, 388, 560
Жупаница, гл. Жупанища
Жупанища 565
Жупанска нахия 573
Жупан 573
Жура, гл. Чора
Журже, село 539, — манастир 589
 

З.
Забанта, гл. Забантос
Забантос 576
Забзун 562
Заборье 562
Забърдени 549
Забърден 566
Забърдо 581
Завои 552
Загливер 469
Загорани 545
Загоричани 565
Загориче 538
Загорич 498
Загорци 535
Заград (Прилепско) 546, — (Кичевско, Порече) 558
Загуш 498
Загърчанн 554
Загърджа 442
Заичан 488
Залово 576
Замбат 442
Замирован 560
Занога 487
Занопол 488
Занско 573
Заполжени 546
Запърчани 546
Зарадал 487
Зарапинци 532
Зарово 470
Зашле 540
Заяс 392, 555
Збъждье 553
Звегор 336, 528
Звечан 558
Здравик 482
Здунье 359, 513
Зевзили 490
Зелени Град 522
Зелениково 508
Зелениче 550
Зелено 577
Зеляхово 362, 363, 481
Земняч 577
Зибевче, гл. Жибевац
Зиваска 587 Зиковища 568
Зигост 577
Зигош 503
Зиковища 468
Зили 368, 477
Зимнач, гл. Земняч
Зичища 318
Знавер 507
Златари 541
Златково (Мелнншко) 489, — (Битолско) 540
Злево 534
Злести 553
Злетово 522
Злешово 460
Злокукяни (Скопско) 92, 508, — (Кумановско) 517, — (Битолско) 385, 536
Змирнево 538, — Старо 393, 538
Зогай 560


633

Зограф, манастир 272, 316, 475
Золум 483
Зорбатово 441
Зорочка 542
Зрелца 567
Зубовци 513
Зулица 539
Зуркли, гл. Чурхли
Зъбово 460
Зъбовци 515
Зълвайско 564
Зърварска, гл. Зиваска
Зързе 545
Зъркле 558
Зърновско 542
Зърново 494
Зърновца 526
Зъхна, местност, каза 315, 362, 363, 367, 405, 410, 438, 481, 482, 582, 592—596
Зъхна, село 363, 410
 

И.
Иберлия 455
Ибраимово 507
Иване 511
Иванковци (Велешко) 193, 457, — (Кратовско) 521
Иванли 533
Иваново 487
Иванчища 556
Иван 545
Иваньевци 538
Ивер, манастир 418, 474
Игралища 488
Игуменец 487
Ижища 557
Идризово 507
Иерисо, гл. Ерисо
Избища (Неврокопско) 495, — (Битолско, Преспа) 540
Извор (Ен. Вардарско) 448, — (Гевгелийско) 452, — (Велешко) 191, 257, 258, 458, —
633 (Касандра) 370, 473, — (Кумановско, Козячия) 517
Изглибе 566
Издеглавье 553
Икизлер, гл. Кушиново
Икметли 478
Илиево 529
Илино Големо 540, — Мало 540
Илиповци, гл. Махмудовци
Илпово 495
Иловица 461
Инабас 570
Инацли 485
Ингилиз 440
Инджиково 507
Инджилер 504
Инево 534
Инели, гл. Инелево
Инелево 570
Инско 385, 386, 551
Инче 557
Йокари Джумая, гл. Джумая Горна
Йоксек Махале 451
Йорен Дере 502
Иракли 465
Ири Буджак 452
Исар Бейли 355, 457
Исе Ялилар 497
Исирлик, гл. Хисарлък
Иси Оран, гл. Яси Аврен
Искофия, гл. Скопие
Искюп, гл. Скопие
Ислямли 579
Исмаили (Кукушко, Кара Даг) 467, — (Серско) 479
Истевник 336, 529
Истибан, гл. Истибаня
Истибаня 355, 525
Ифля 587
Ишаклар 579
Ишикли 465


634

К.
Кавадарци, гл. Кафадарци
Каваджик 504
Кавак Махала 470
Кавакли (Кукушко) 464, — (Серско) 476, — (Драмско) 497, — (Кратовско) 521
Каваклиево Горно 440, — Долно 440
Кавала 316, 347, 352, 353, 366, 405, 410, 420, 427, 502, 608
Кавадарци 469
Каврак 523
Кавсокаливи, манастир 474
Кадийно Село (Енидже Вардарско) 446, — (Скопско) 507, — (Прилепско) 546
Кади Кьой, гл. Ватилък н Трифулчево
Кади Ова 505
Кадрафаково 532
Кадрие 479
Кадърли 461
Кажани 393, 539
Казаново 465
Каздер 504
Кайлар, гл. Кайляр
Кайляр 317, 358, 569
Кайрак Махала 470
Какараска 476
Какюра 519
Калайджи Махала 471
Халамария, местност 370
Каламач 577
Каламбак 497
Каландра 473
Каланьево 455
Калапод 577
Калапот (Зъхна) 482, — (Кожанско) 580
Калаузли 530
Калаузли Махала 472
Калбуджилар 571
Калбучар 498
Калевища 567
Календра 476
Каленик Горно 549, — Долно 549
Кален 547
Кале Чифлик 501
Калиан 580
Калиманци (Мелнишко) 490, — (Пехчевско) 336, 529
Калиница 446
Калиново 465
Калин Камен 406, 527
Калиница, гл. Каламач
Калистрат 573
Калища 386, 387, 554
Калище, гл. Калища
Калково 462
Калнища 522
Калово (Драмско) 499, — (Прешовско) 519
Калоки 577
Калопетровци 530
Калугерица 534
Калугерец 558
Калчово (Серско) 478, — (Неврокопско, Чеч) 496
Калъчково 462
Каляни 441
Камберли 467
Камарето 485
Камаретово, гл. Камарето
Каменик 449
Каменица (Петричко) 488, — (Пехчевско, Осоговия) 529
Камено 486
Камен Дол 454
Каменяни 512
Камила Долна 476
Камила Турска 480
Камица 513
Канатларци 359, 564
Канали 337, 359, 502
Каналия, гл. Канали
Канино 385, 536
Канярево 516


635

Капатово 490
Капещица 566
Калиново 192, 458
Капиняни 448
Канли 477
Каплан 24
Капсохор (Верско) 443, — (Касандра) 473
Капуджилар 441
Капу Махала 473
Кара Агач 570
Кара Аласли 462
Кара Амарли 467
Кара Амзин 446
Кара Ахметли 466
Караба 442
Карабичани 517
Кара Босна Махала 470
Кара Буджак 498
Кара Бунар (Кукушко) 465, — (Кайлярско), гл. Бощовци
Кара Бунище 192, 355, 457
Кара Бурун Буюк 442, — Кючук 442
Караглово, гл. Кара Оглу
Карагьоз 499
Кара Даг, местност 354, 466
Кара Дере 447
Караджа 499
Караджа Али 532
Караджа Кадър 465
Караджа Кьой 471
Караджа Коюн 504
Караджали (Драмско) 499, — (Дойранско) 463
Караджали Махала 470
Караджалиите 534
Караджалино, гл. Караджа Али
Караджа Ова 504
Караджик 488
Караджилар (Сари-Шаб.) 504, (Кожан.) 578
Караджова, местност 452
Караджово, село, Горно 476, — Долно 480
Карадник 519
Карайотица 447
Кара Кавак 498
Кара Кадъли 504
Каракал, манастир 474
Кара Кьой 494
Карал Оба 534
Кара Мандра 406, 493
Карамани 539
Караманли 503
Кара Марли 469
Кара Махмутли 467
Кара Мето Огулари 462
Карамзино гл. Кара Амзин
Каран Махала 471
Кара Оглари 462
Кара Оглу 440
Кара Оджали 531
Кара Орманите 530
Кара Пазарли 463
Карасари Гор. 193, 456, — Дол. 193, 457, — Сред. 193, 457
Кара Синан 452
Кара Синанли 531
Караслари, гл. Карасари
Кара Су, гл. Бизов Чифлик
Кара Суле 356, 451
Кара Сули 478
Кара Таш 484
Кара Таш Махала 484
Кара Тепе Махала 472
Кара Усеин 440
Кара Фери, гл. Бер
Кара Хан 536
Кара Чали (Верско) 444, — (Струмишко) 461
Кара Чували 442
Кара Юсуфлар Махала 472
Караян 571
Каратманово 532
Карба 441
Карбинци 530


636

Кариян 501
Каркара Махала 472
Карладово 448
Карли Кьой 477
Карловци 516
Карлюбаси 463
Карник 580
Картаракя, гл. Критарак
Карши Яка, местност 505
Касандра, местност 370, 438, 472, 582, 592, 593, 597
Касандрино 473 Касапли 442
Касник 577
Кастания 445
Кастория, гл. Костур
Кастри 480
Кастрино 460
Кастро 579
Кастрон 383
Касък 478
Касъмли 466
Катакал 477
Катланово 507
Катраница 427, 570
Катунци 485
Катуница 505
Кафадарци 273, 342, 343, 404, 453
Кафтанджица 539
Кахриманли 579
Кацак 482
Кацари, Манастир Светогорски 475
Качаник 14, 20, 21, 65, 115, 117, 118, 120, 395, 596
Кашина 484
Кашица 494
Кач Улар 504
Кая Бунар, гл. Къя Бунар
Каясли 497
Кая Чали 441
Келендир, гл. Крондирци
Кенали 536
Кепекчели 530
Кенес 505
Керасия 580
Керемидница 507
Кесария 580
Кесаджи Чифлик 485
Кесендре 454
Кестаня 444
Кетеново 521
Кехая 478
Кечелари 457
Кечилер 579
Кешишлък (Сер.) 476 — (Хис.) 485
Кимово 536
Кинам 573
Киреч Кьой 371, 440, 601
Капурио 576
Киркалово 447
Кисела Вода 506
Киселица (Кр. Палан.) 524, — (Пехчевско) 529
Кичево, град 28, 105, 322—324, 333, 340, 344, 381, 393, 555; местност 66, 99, 120, 146, 172, 391, 392, 403, 426, 432, 555, 557, 602
Киченица 389, 563
Кишава 385, 536
Клабучиша (Бит.) 385, 536, — (Дебър.) 559
Кладник 556
Кленоец 556
Кленье 388, 561
Клепа, местност 188, 190, 191, 195, 202, 458
Клепало 488
Клепач 547
Клепе 471
Клепеше, гл. Клепиш
Клепиш 572
Клепушна 481
Клечовци 351, 515


637

Клещино Горно 385, 549, — Долно 385, 549
Клиди 372, 441
Климещани 552
Клино 456
Клиновац 519
Клисе, гл. Сенокос
Клисели (Лъгадинско) 469, — (Щипско), гл. Свети Никола, — (Кайляр.) 571
Клисура, град 402, 567, 597; село (Тиквеш) 455, — (Гор. Джум.) 491, — (Кайляр.) 317, 571
Клодороби 549
Ключ 355, 487
Кнеже 532
Кнежево 523
Кнежино 556
Кнежински манастир 392
Коачица, гл. Ковачица
Коач 558
Коба Оваси 571
Кобалевци 538
Кобалища 498
Коблар, гл. Гобеларак
Кованец 452
Ковачево 484
Ковачица 559
Ковачища 560
Ковачовица 495
Ковач, гл. Коач
Ковче 558
Коджа Ахметли 570
Коджа Омерли 465
Коджаджик 359, 388, 561
Коджалар 478
Коджалари Махала 470
Коджали 534
Коджоджик, гл. Коджаджик
Кожани 360, 373, 374, 381, 401, 578, 581
Кожле 507
Кожушани, гл. Козишоми
Козидол Горно 519, — Долно 519
Козица (Драмско) 498, — (Кичевско) 559
Козичино 557
Козишоми 447
Козлу Кьой (Драмско) 499, — (Кайлярско) 570
Козмат 577
Козяк, местност 516; село (Битолско) 341, 385, 541, — (Шопско) Гор. 530, — Дол. 530
Козячия, местност, гл. Козяк
Коз Бунар 534
Койково 523
Койняре Горно 517, — Долно 517
Койнари Горно 507, Голямо 351, 546, — Средно 507, — Долно 507, 546, — Мало 351, 546
Койнско (Гевгел., Влахо-Меглен) 404, 452, — (Битолско, Преспа) 328, 542, — (Охрид.) 552
Койнце 516
Кокала (Лъгадинско) 469, — (Кавалско) 502
Кокино 516
Кокошине 516
Кокре 547
Кокюра 519
Колари 556
Коларица 570
Коларово 486
Колджалар 504
Колибите (Енидже–Вардарско) 446, — (Гевгелийско) 452, — (Петричко) 488
Колицко 515
Кологузли 534
Колокитаки 580
Колопанци 441
Колудей 449
Колура 443
Колюш 496
Колярба 496


638

Коман 317, 570
Кондово 508
Кондороби 565
Кониково 447
Конищан 500
Конамлади 566
Конопища 456
Конопница 525
Конско (Анаселичко) 574, — (Гребенско) 576
Конуй 570
Конче, село 534; — манастир 588
Кончул 519
Коню 521
Коняре Горно 549,—Долно 549
Конярево 394, 516
Коняри, село 317, 441
Коняри Голямо и Мало, гл.
Койнари Голямо и Мало
Копаница 511
Копачари, народно име 401
Копачар, местност 373, 376, 378, 379, 383, 409
Копачин Дол 512
Копачка Горна 556, — Долна 556
Копач 479
Копач Махала 478
Коприва (Серско) 480, — (Кожанско), гл. Коприо
Копривлен 494
Коприо 580
Копришница 455
Коран Махале 441
Кореница 544
Корешница 455
Кореща, местност 318, 325, 326, 342, 565
Коритен 440, 444
Корита (Кавалско) 337, 502, — (Тетовско) 512
Корито 391, 514
Коркут 465
Корник, гл. Корница
Кормища 482
Корница 335, 378, 495
Корнишор (Ен. Вард.) 446, — (Воден.) 449
Корово 448
Корощища 552
Корчево, гл. Струмски чифлик
Корталар 498
Корча 311, 383, 384, 430
Корчища Горно 559, — Долно 559
Косач 560
Косевица 529
Косел Горни 552, — Долни 552
Косинец 318, 566
Косконди, гл. Коскон
Коскон 575
Косматица 516
Косово 558
Косоврасти Горно 321, 563, — Долно 563
Костанджик, гл. Костанско
Костанско 574
Костараджа 567
Костемар 443
Костенария, местност 318, 568
Костен 496
Костници 544
Костин Дол (Кочан.) 527, — (Пехчевско) 529
Костомар 452
Костомонит, манастир 475
Костур, град 115, 307, 318, 342, 347, 348, 359, 375, 376, 377, 383, 384, 401, 402, 412, 427, 565
Костур, село 524
Костурени 450
Костурчани, гл. Костурени
Котелни 567
Котлино 511
Котори Горно 385, 549, — Долно 385, 549
Котугери 448
Кочали 463


639

Кочане 571
Кочани 39, 44, 46, 84, 86, 120, 159, 178, 310, 329—331, 336, 347, 355, 406, 426, 525, 588, 589
Кочан (Серско) 478, — (Неврокопско, Чеч) 496, — (Правишко) 337, 501
Кочанци 193
Кочен, гл. Кочан (Правишко и Неврокопско)
Кочища (Битолско) 538, — (Битолско, Демир Хисар) 393, 540, — (Дебърско) 561
Кочкар, гл. Кочан (Правишко и Неврокопско)
Коч Огулари 467
Коч Олари, гл. Кач Улар
Кошани 454
Кошари 524
Кошарица 406, 523
Кошарка 455
Кошево (Щипско) 532, — (Щипско) 533
Кошино 546
Кощеряк, гл. Костараджа
Крабул 495
Кравари 536
Крагуево 538
Краймировац 519
Крайница 189, 191, 459
Кралева Кукя 519
Кранджилица 487
Крижилница, гл. Кранджилица
Крани 385, 541
Краново 499
Кран Махала 478
Краня 576
Крала 546
Крапеш 318
Крапица 498
Кратово, град 48, 84, 86, 87, 114, 120, 123, 129, 146, 159, 178, 307, 310, 329, 347, 348, 355, 406, 426, 427, 421, 588
Кратово Горно 523
Крекорница 564
Крамани, гл. Кримин
Краменица, гл. Кенали
Кремен 494
Кремен Горни 550, — Долни 550
Креньевци 530
Крепешино 549
Кресна 489
Крестилци 488
Крецово 465
Крива 447
Крива Круша 193, 458
Крива Паланка 25, 26, 39, 46, 48, 84, 86, 87, 120, 129, 159, 167, 169, 198, 329, 348, 355, 406, 426, 524, 588
Крива Ябука 523
Кривени 541
Криви Дол 532
Криви Качен 524
Криволак 266, 454
Кривогощани 544
Криворечна Паланка, гл. Крива Паланка
Кривци (Дебърско) 559, — (Гребенско) 575
Крилатица 521
Кримин 572
Критадес 577
Критарак 576
Крондирци 465
Кронцелово 450
Крупища 507
Крупище 532
Крупник 335, 336, 492
Крушари 446, — Долно 446
Крушево, гл. Крушово
Крушейца (Крушевица) 545
Крушевица 454


640

Крушица (Петричко) — Гор. 487, — Дол. 487, — (Кичевско) 340, 557, — (Скоп.) 507
Крушово, град 129, 321, 393, 400, 402, 403, 407, 540, 602; село (Серско, Нигришка нахия) Горно 480, — Долно 480, — (Демир-Хисарско) 350, 405, 484, — (Неврокопско) 495
Крушопеци 508
Крушоради 549
Крушояни 545
Крушье (Битолско) 541, — (Кичевско) 557
Крушюво, гл. Крушово (Неврокопско)
Кръг Тач 478
Кръкян 524
Кръмча 570
Кръпени 567
Кръстево 536
Кръстев Дол 524
Ксенов манастир 475
Ксеразмени, гл. Шеразмено
Ксероливадон 445
Ксиропотам, манастир 475
Кудретино 538
Кузичино 557
Кузуджа 503
Куклица 521
Куклиш 459
Кукова 444
Куково 532
Кукуречани 538
Кукуричани 454
Кукуш 146, 147, 244, 310, 325, 464
Кула (Серско) 476, 481, — (Дем. Хисар) 485
Куладжик 504
Кулакия. гл. Куликия
Кулак 478
Кулали 501
Кулария, гл. Кулярба
Куле 580
Кулешино 459
Куликия 372, 441
Куличани Горно 509, — Долно 338, 339, 509
Куманичево 455, 565
Куманич 494
Куманово 20, 25, 39, 45, 46, 65, 84, 86, 87, 120, 123, 141, 146, 147, 161, 163, 164, 167, 170, 173, 175, 176, 180, 329, 347, 351, 355, 394, 406, 417, 424, 426, 515, 605,
Кумаре 479
Кумарино, гл. Кумариново
Кумариново 193, 457
Кумли 357, 485
Кумлия, гл. Кумли
Кумщица 443
Кум Кьой, гл. Кумщица
Кундино 522
Куново (Тетовско) 514, — (Кратовско) 523
Купа 404, 452
Купаново Горно 444, — Долно 444
Куратица 552
Курбиново 541
Курлжево 570
Курията 454
Куридже 503
Кури Хумаюн 504
Куровали 469
Куртли 337, 502
Куртлу, гл. Куртли
Курт Хамзали 463
Куртово, местност 406
Куру Дере (Сари Шабан) 504, — (Велешко) 193, 355, 456
Курфоли 531
Куско, гл. Конско (Гребенско)
Кусороб (Косруп) 501
Кустон, гл. Костен
Kуc Башли 468


641

Кус Ходжа Махлеси 468
Кутлешово 545
Кутли Бег 515
Кутлино 391
Кутлиш 444
Кутлумуш, манастир 475
Кутрилово 499
Куфалово Горно 441, — Долно 441, — Средно 441
Кучевища 19, 85, 129—132, 155, 506
Кучелак 530
Кучичино 526
Кучкарево 515
Кучкар (Лъгадинско) 470, — (Правишко) 501
Кучковени 549
Кучково 506
Кучос 480
Куш Бали 440
Кушево 468
Кушиница, манастир 588
Кушиново 356, 447
Кушлари 571
Кушкули 534
Кущица 519
Къдрено 449
Къзъл Дуали 462
Казърба 478
Кълкъш, гл. Кукуш
Кънали, гл. Канали
Кънятлярци, гл. Канатлярци
Кънглич 441
Къпиново, гл. Калиново
Кърбуница 557
Кървеник 511
Кърджалар, гл. Кърджалиево
Кърджали (Кукушко) 467, — (Серско) 478
Кърджалиево 441
Кърджево 491
Кърклино 539
Къркорница 512
Кърладово 450
Кърланово 489
Кърлар 497
Кърлуково 363, 481
Кърмъзи Кьой 571
Кърналово 487
Кърнино 191, 458
Кърньово 455
Кърпелово 488
Кърстец 545
Кърчища 567, — Гор. и Дол., гл. Корчища
Кърчова. гл. Кърчово
Кърчово, село 484; град, гл. Кичево
Кършла 526
Кършевица 519
Кър Шейтан 479
Късалар, гл. Къшлар
Късли 478
Къс Богу 504
Къс Пикеси 476
Кътън 499
Къшани 516
Къшлар 446
Къшла 515
Къя Бунар 366, 504
Къясжик 473
Кьойли 507
Къяли (Дойранско) 463, (Солунско) 440
Кьолеменли (Дойранско) 462, — (Кукушко) 467
Кьопри Баши 505
Кьопрюлю, гл. Велес
Кьор Чалъклар 468
Кьосе Мурджели 466
Кьоселери 193, 570
Кьоселер Баля 504, —Изир 504
Кьосели 534
Кьошк Чифлик 567
Къяджик 473
Къяли (Солунско) 440, — (Дойранско) 463
Кюлакли 478


642

Кюлахли 466
Кюприя 357, 485
Кюпрулю, гл. Велес
Кюп Кьой 367, 482
Кюрекли 478
Кюркчилер 499
Кюрсе Махала 472
Кюсе Елиас 502
Кюселери 532
Кюсели 479
Кютукчи Махала 470
Кючанли 467
Кючек 483
Кючюкли Махала 472
Кучук Ахметли 570
Кючук Кол 190, 193, 456
Кючук Форнус 441
Кючук Чифлик 499
Кючук Кьой 498
Кафа 513
 

Л.
Лабаница (Костур., Кореща) Гор. 318, 566, — Дол. 318, 566, — (Насел.) 573. — (Гребен.) 576
Лабанища, гл. Лабаница, Костурско, Кореща
Лабаново 372, 379, 567
Лабунишча, гл. Лабунища
Лабунища 338, 554
Лавда 576
Лавра, манастир 474
Лагино 549
Лагор 568
Лагот 546
Ладовци 460
Ладарево 490
Лажани 547
Ладжиста, гл. Лачища
Лажени 341, 549
Лажец (Леринско) 550, — (Битолско) 385, 536
Лазаровци 555
Лазарополе 563
Лайна 371, 440
Лакавица. гл. Лакайца
Лакавица Долна 496
Лакайца 514
Лакос 476
Лактинье
Лак, гл. Новоселяни (Щипско)
Лапсища, гл. Лепчища
Лампор 441
Ланджа 470
Лангаза 371, 412, 469
Лаика 115
Ланос 580
Лапарница 519
Лапра 441
Лапчища, гл. Лепчища
Ласкарево 489
Ласкарце 511
Латарово 485
Латорища 572
Латово 557
Лафци 538
Лахии, гл. Лахци
Лахна 470
Лахчани 556
Лахче 510
Лахци 341, 541
Лачиша 499
Лая 573
Лебиново 577
Лебис 577
Лебовица 490
Лева Река, гл. Лео Река
Левен 469
Левотин, гл. Льотин
Лево Село 519
Левтера 367, 501
Левуново 490
Легован, гл. Негован
Лезик 469
Лезово 532
Лейлилер 498
Лелово 467
Лелянци 519


643

Лембет 440
Ленища 544
Лео Река 541
Лепопелци 526
Лепчища 359, 374, 375, 379, 572
Лера 393, 539
Лерин 115, 358, 360, 375, 383, 385, 397, 402, 415, 549
Леригово 369, 473
Лесиче Горно 508, — Долно 508
Левски (Кочанско) 526, — (Мелнишко) 489
Лесковец (Битолско, Преспа.) 546, — (Леринско) 402, 550, — (Охридско) 552
Лесковица 531
Лесково (Гевгелийско, Влахо-Моглен) 453, — (Битолско, Демир Хисар) 540
Лесново 523
Летевци 507
Летен 388, 561
Леуново 389, 513
Левтохор 577
Лехово 484
Лешани 553
Лешки 527
Лешко 336, 491
Лешница (Демир Хисарско), гл. Елешница
Лешница (Мелнишко) 489, — (Тетовско) Горна 512, — Долна 512 — (Тетовско, Гостиварска нахия) 513, — (Прешовско) Горна 519, — Долна 519, — (Пехчевско, Малешево) 529, — (Кичевско) 330, 555 — (Старовско) 587
Лешок 510
Лещен (Неврокопско) 495, — (Драмско) 500
Либаво 447
Либаново 317
Либахово, гл. Либаво
Либеново, гл. Лабаново
Либешово 568
Либница 488
Либохово 573
Либяхово 494
Ливада 553
Ливадица (Ен. Вардарско) 404, 448, — (Мелн. ) 490
Ливадища 494
Ливадия (Гевгелийско, Влахо-Меглен) 453, — (Касандра) 473
Ливоища 552
Лидагос 444
Лиляново 489
Линотопи 400, 566
Лин 319, 387, 554
Липа 455
Липариново 446
Липец 526
Липиница 576
Липинци 570
Липлак, гл. Планиница
Липково 517
Липовик Горни 534, — Долни — 534
Лилов Дол 530
Липоор 449
Липош 485
Лисе, гл. Елис
Лисец (Тетовско) 513, — (Кочанско, Осоговия) 527
Лисичани 340, 557
Лисиче (Велешко) 190, 192, 457
Лисия 491
Лисолай 538
Листнати 553
Литовой 447
Лихнадес 572
Личиша 565
Лишен 499
Лишян, гл. Лишен
Лобанища, гл. Лабаница (Костурско)
Лобаново, гл. Лабаново


644

Ловча 494
Ловчища 496
Логоварди 324, 537
Логодаш 491
Ложище 477
Лозаново 446
Лозена, гл. Лозна
Лозна 335, 378, 494
Лознани 538
Лозник, гл. Лозна
Лозница, гл. Лозна
Локарци 519
Локвени 545
Локвица (Зъхна) 367, 482, — (Кичевско) 325, 557
Локово 553
Локом 573
Локочерей Горни 552, — Долни 552
Локум, гл. Локом
Ломница 512
Лонгос, полуостров 369
Лопате 517
Лопатиса 537
Лопен 527
Лопово 405, 489
Лотарица 572
Лочишно 580
Лошница 567
Лояне 517
Лубес 573
Лубище, гл. Лубще
Лубще 558
Лубница 535
Луври 574
Лугонци 404, 452
Лугунци 193, 456
Лудово 567
Лукарци 519
Луковит, гл. Луково (Касандра)
Лукавица 529
Луковикя, гл. Локвица (Зъхненско)
Луковица (Верско) 444, — (Тетовско) 512
Луковиц 450
Луково (Касандра) 473, — (Кратовско) 523, — (Дебър) 321, 333, 561
Лунци, гл. Лугонци
Лунч 572
Лутовица 519
Лутрос 372, 443
Лучени 519
Лучища 568
Лъгадина, гл. Лангаза
Лъгиново, гл. Лайна
Лъджа Дере 479
Лъжени 553
Лъжичари 446
Лъжница 495
Лъка (Кост.), гл. Лънга, — (Кайлярско) 569
Лъки (Неврокопско) 329, 350, 494, — (Кочанско) 526
Лънга 568
Лънг 542
Лъкавица Горна 494
Льотин 498
Лърце 512
Любан 496
Любевци 522
Любанища 552
Любанци 423, 506
Любенци 524
Любетино 551
Люблеш 560
Любовка 489
Любойно 385, 541
Люботен (Скоп.) 396, 506, — (Щипско) 533
Любче 496
Люмница 404, 452
Ляйтиза 542
Ляльово 378, 494
Лянгвич 469
Ляник 517


645

Ляпчища, гл. Лепчища Ляски 494
Лясковец, гл. Лесковец (Леринско)
Ляшница 486
Ляшен, гл. Лещел


[Previous] [Next]
[Back to Index]