Град Скопие.  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес.
В. Кънчов
 
Списък на съчиненията на Васил Кънчов  [1]
 

Книжовните трудове на Кънчов са разпръснати по списания и вестници, на някои от които той е бил редовен сътрудник. Повечето от трудовете на Кънчов носят цялото му име. Само малко от тях, главно белетристичните, или пък ония, съдържанието на които можеше да му затвори вратите на Македония по онова време, той е подписвал с псевдоними: три звезди (***), Ив. Иванов, Вардарец, Скитник, Бродник и Страховски.

Трудовете в долния списък, при които няма име или псевдоним, са подписани с цялото име на автора.
 

- История, география и етнография
- Белетристика
- Публицистика
- Рецензии  (сп. Мисъл, вестн. Право, вестн. Млада България, вестн. Югозападна България, вестн. България, календарче Св. Кирил и Методий, сп. Книжици за прочит)
- Ръкописи, намерени след смъртта


I. ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ЕТНОГРАФИЯ

Кресненската клисура. Описание (Библиотека «Св. Климент», год. III, последната кн., 1889 г., София).

Киреч-кьой (Пазвантово) Описание на селото Киреч-кьой (Книжици за прочит, кн. 2. стр. 36, 1889 г., Солун).

Една разходка по Солунско (Книжици за прочит, кн. 2, стр 58; кн. 3, стр. 21, 1889 г., Солун).

Лъгадинското поле. Описание (Книжици за прочит, кн 4—7, стр 260, 1890 г., Солун).

Нещо за производството на Солунския, Скопския и Битолския вилаети (осми годишен отчет на Бълг. мъжка гимназия «Св. Кирил и Методи» в Солун за учебната 1888/89 г , стр. 32—46, Солун)

Река Струма. Цялото й течение (Книжици за прочит, кн. 8—10, стр. 141, 1891 г., Солун).

Битолско, Преспа и Охридско. Пътни бележки с
 

1. Из книгата на  Б о я н  С е к у л о в,  Васил Кънчов, Биография, Враца, печ. М. Богданов, 1927, стр 141—152. Доколко е пълен и точен списъкът, ще се разбере от по-нататъшни специални изследвания. На свой ред Секулов е отбелязал: «За основа на този списък ми послужи списъкът, съставен от г. Н. Наумов, печатан в «Мисъл», г. 1902, кн. 3.» — Ред. на издателството.


602

приложение от 7 табл. От *** (Сборн. за нар. умотв., кн. 4, стр. 1, 1891 г.. София).

Сегашното и недавното минало на гр. Велес Кратък очерк. От К. (Периодическо списание, г. VIII, кн. XXXIX, стр 343; кн. XL, стр. 549, 1892 г., София).

Материали по географията и етнографията. От В. К. Тетовско (Библиотека, год. I, кн. 1, стр. 66); Кичево и Пречиста (Библиотека, год. I, кн. 3, стр. 93); Река Места (Библиотека, год. 1. кн. 4, стр. 81, 1894 г.); Руднишката околия (Библиотека, год. 1, кн. 6. «тр. 41, 1895 г., Пловдив).

Великденска разходка по Поленинско. От *** (Сборн. за нар. умотв., кн. IX, стр. 647, 1893 г., София).

Отечествена география. Ръководство на учителите в основни училища. I издание. Пловдив. 1895 г.

Пътуване по долините на Струма. Места и Брегалница. От *** (Сборн. за нар. умотв., кн. Х, стр. 469; кн. XI. стр. 194, 1894 г.; кн. XII, стр. 212, 1895 г.; кн. XIII, стр. 232, 1896 г., София).

Жилищата на селското население във вилаетите (Библиотека, год. П, кн. 9, стр. 28, 1895 г., Пловдив).

Няколко исторически бележки за с. Сливени (Български преглед, год. II, кн. 6, стр. 65, 1895 г., София).

Град Охрид (Библиотека, год. 1, кн. 5.стр. 48, 1895 г., Пловдив).

Дебърци и Железнец (Библиотека, год. I, кн. 10, стр. 1, 1895 г., Пловдив).

Статистика за населението в Битолския вилает. От В. К. (Български Преглед, год. II, кн. II, стр. 98, 1895 г., София).

Нещо за икономическото положение на гр. Враца (Списание на Икономическото Д-во, год. II, кн. 5, стр. 183. София).

Търговската важност на железния път София — Кюстендил — Скопие (Списание на Икономическото д-во, год. I1, кн. 8, стр. 339, София).

Писма от Цариград (Списание на Икономическото д-во. год. III, кн. 6, стр. 239; кн 8—9, стр. 374, София).

Град Крушево (Библиотека, год. II, кн. II. стр. 1, 1896 г.. Пловдив).

Град Драма и околностите му (Библиотека, год. II, кн. 12, стр. 1, 1896 г., Пловдив).

Град Скопие (Библиотека, год. II, кн. 13, стр. 1, 1896 г., Пловдив).

Св. Гора. Пътни бележки (Библиотека, кн. 14. стр. 1; кн 15, стр. 1; кн. 16—17, стр. 1. 1896 г., Пловдив).


603

Йордан Хаджи Константинов, Джинот. Биографически бележки (Български преглед, год. III, кн. 4, стр. 85, 1896 г., София).

Отечествоведение. Учебник за III отделение. Издание на К. Г. Самарджиев, Солун — Виена, 1896 г.

Новонайдени Охридски старини (Сборн. за нар. умотв., кн. XIII, стр. 257, 1896 г., София).

Станимака и Бачковския монастир. Пътни бележки (Български преглед, год. IV, кн. 7, стр. 61, 1897 г., София).

География на Балканския полуостров. Ръководство за долните класове. Шумен, печатн. «Искра», 8°, 187 стр. и 10 гр.

Отечествена география с географията на другите страни на Балк. полуостров и Румъния. Учебник за долните класове. С две карти на Балк. полуостров и два чертежа. Издание I (в Шумен 1897 г.). II и III (в Пловдив).

Пътни съобщения в Македония. С две карти на пътните съобщения на Македония и етнографска карта на Македония. София, издание на «Военен журнал», 1898 г., 49 стр.

Град Скопие. Бележки за неговото настояще и минало. (Периодическо списание, кн. 55—56. 1898 г., София).

Отечествоведение. Учебник за IV отделение. Издава К. Г. Самарджиев. Пловдив, 1899 г.

Из Мала Азия. Пътуване към българските колонии (Български преглед, год. V, кн. 8, стр. 51, 1899 г., София).

Из България. Седем престоли — Черпиш. От Скитник. (вестн. България, год. II, бр. 58, 65, 67, 1899 г., София).

Из България. София — Елисейна — Згориград — Вратца — Мездра. Пътни бележки (Периодическо списание, год. ХI, кн. 57, стр. 62, София).

Македония. Етнография и статистика. С 11 карти. София. издание на Книжовното д-во, 1900 г., 341 стр.

Бележки за основаването на Казанлък и Карлово. Сказка (Летопис на Книжовното д-во в София, I, 1899/ 1900, притурка към Пер. спис., кн. I—XI, Държ. печ., 1901 г.).

Нови пътища в Турска Тракия (Годишник на Природоизп. д-во за трета друж. 1898/99 г., III год., № 4, София, Държ. печ., 1900 г.).

Гора. С една карта (Трудове на Природоизпитателното д-во, книга 1, София, Държ. печ., 1900 г.).

Курилският монастир Св. Иван Рилски (Периодическо списание. 1901 г., кн. IX, стр. 796, София).

Разкопки на стари гробища при Вратца (Български преглед, год. VI, кн. 8, стр 122, София).


604

Хасково и Узунджово (Трудове на бълг. Природоизпитателно д-во, кн. II, стр. 1, 1904 г., София). [1]
 

II. БЕЛЕТРИСТИКА

Вуйка ми и аз. Разказ. От К. (Книжици за прочит, кн. стр. 1, 1899 г., Солун). Има и отделна книжка.

Иманяри. Разказ (Книжици за прочит, кн. 2, стр. 1, 1889 г Солун; препечатан в «Мисъл», год. XII, кн. 2). [2]

Кумир. От В. К. (Книжици за прочит, кн. 4—7, стр. 154, 1890 г., Солун).

Безсловесният даскал. Разказ. От К. (Календар «Св. Кирил и Методий» за 1891 г., Солун).

Село Мокрени. Част I. Даскал Тоде. От В. К. (Книжици зa прочит, кн. 8—10, стр. I, 1891 г., Солун).

Поп Аврам от Айватово. Разказ (Мисъл, год. II. кн. 2, стр. 122, 1892 г., София).

Из нашето неотдавнашно минало. Очерк. От Страховски (Мисъл, год. III, кн. 4—5, стр. 349, и кн. 8, стр. 445, 1893 г., София).

Кир Костадин. Разказ (Библиотека, год. I, кн. 3, стр. 64 1894 г., Пловдив).

Хаджи Парцолан. Разказ (Книжиcи за прочит, год. II, кн. 4—5, стр. 1, 1894 г., Солун).

Видения. (Ден, год. III, 1895 г. Препечатано в Общо дело год. II. бр. 9, стр. 135, 1902 г., София).

Полет. От Бродник (подлистник във в. Право, год. I, бр. 12, 1895 г., София).

Котлето на дядо Вълчана. Шарка. Написал В. (подлистник във в. Млада България, год. I, бр. 26 и 27, 1895 г., София)

Отказванието на село Будилово. Драма в две действия. Солун, 1896 г., 32 стр.

Една сватба. Разказ (календарче «Св. Кирил и Методий» за 1896 г., Солун).

Едно видение. (Не е алегория). От Страховски (Мисъл, год. VII, кн. 3, стр. 245, 1897 г., София)

Една вдовица. Разказ (Мисъл, год. VII, кн. 6, стр. 483. 1897 г., София).

Селски разправии. Разказ (календарче «Св. Кирил и Методий» за 1899 г., Солун).
 

1. Дадено за печат седмица преди убийството.

2. Този разказ е обърнат с позволение на автора в комедия от някай си псевдоним Леворъки през 1899 г.


605

Народно тържество. Скица (Мисъл, г. IX, кн. I, стр. 43, 1899 г., София).

Желин монастир. Народна приказка. Зап. Скитник (календарче «Св. Кирил и Методий» за 1900 г., Солун).

Бъдни вечер. Селски разказ (календарче «Св. Кирил и Методий» за 1901 г., Пловдив).
 

П р е в о д и

Макаровият сън. (Коледна приказка). От В. Короленко. Превел от руски В. К. (Книжици за прочит, кн. 4—7, 1889 г., Солун).

Стария свинар. (Пролетна идилия) от В. Короленко. Превел от руски В. К. (Книжици за прочит, кн. 8—10, 1889 г., Солун).
 

III. ПУБЛИЦИСТИКА

Положението на българите в Македония. (Брошура). От Ив. Иванов. Издава д-во «Братски съюз», София, 1895 г., 44 стр.

Политиката на турското правителство спроти българите в Македония. (Брошура). От ***. Лайпциг, 1896, 78 стр.

Турция и българите. Реч, държана в Народното събрание от В. К., врачански народен представител, по отговора на тронното слово на 2 ноември 1899 г. Отделна брошура, издание на Олчевата книжарница, 16 стр., София, 1899 г.

Чуждите пропаганди в Македония (Български търговски вестник, год. VI, бр. 104, 109, 112 и 115, 1898 г.).

Сръбски шикани. (Български търговски вестник, год. VI, бр. 63 от 21 март 1898 г.).

Положението в Македония. Реч, казана в «Славянска Беседа» на 28 април 1898 г.

Народната борба в Куманово. Реч, държана на 24 ноември 1899 г. на вечеринката, дадена в София от женск. благотв. д-во «Екатерина Симитчиева» (Сборник на Екат. Симитчиева. Издание на Пловдивския женски клуб. Пловдив, 1900 г., стр. 1—25).

Един отговор. От В. (Български преглед, год. III, кн. 11, стр. 117, 1896 г., София).

Из българска Добруджа. Пътни бележки. София, 1901 г. Малка книжка от 38 стр.

Ив. П. Славейков (Летопис на Книж. д-во в София, II, 1900—1901. Притурка към Периодическо спис., кн. XI —XII).


606
 

IV. РЕЦЕНЗИИ

Топографическо-этнографический очерк Македонии. Съставил С. И. Веркович. С.-Петербург, 1889 (Периодическо списание, г. VII, кн. 31, стр. 147).

Отпадък на сръбската пропаганда в Скопската епархия. От Дримколов. Издава д-во «Св. Климент» (сп. Бълг. преглед, год. IV, кн. 7, 1897 г.).

Европейската дипломация и Македонският въпрос. От П. Милюков (вестн. България, год. II, бр. 85).

Болгария и Болгаре. От Н. Овясный. С.-Петербург, 1900 г., 365 стр. (вестн. България, год. IV, бр. 14).

Население Македонии (ответ на статию г. Драганову, напечатанную в Спб. Ведомостях № 200. — Сп. «Живая старина», вип. I, год. XI, стр. 97. С.-Петербург, 1901 г. [1]; Препечатана на български във в. България, год. IV, бр. 102 и 103).

Пътувания на D-г Karl Osterreich из Македония и стара Сърбия (Годишник на природоизпитателното д-во за трета друж. 1898/99 г, III год., № 4, 1900 г., София).

Makedonska otazka (Македонски въпрос). От D-г Lubol Niderle (v. Praze, 1901 г., вестн. България, год. IV, бр. 130 от 23 ок т. 1901 г.).

Abdul Hamid II. Seine Familie, seine Hofstaat. V. Bernhard Stern, Budapest, 1901 г. (Вести. България, год, IV, бр. 82).

Рецензия на статията в «Дело». — Скопске школе у Скоплянскоj епархjи, от Св. Симић (спис. Бълг. Преглед, год. IV, кн. I, стр. 108, София).

Старопланинският полуостров. По най-нов източник. От Донков и Д. Илков (Мисъл, год. Х, кн. 3, стр. 245)
 

С п и с.  «М и с ъ л»

Българските работи в Турция. От В. К. (год.XI, кн. 2, стр. 198, 1899 г., София).

Една избирателна борба (год. IX, кн. 6, стр. 617; кн. 7, стр. 705, 1899 г., София).

Из Южна България. Пътни бележки до Пловдив и Хасково (год. Х, кн. 6. стр. 363, 1900 г., София).

Из Южна България. Пътни бележки (год. Х, кн. 7, стр. 450, 1900 г.; кн. 9, стр. 612, год, XI, кн. 1, стр. 41, 1901 г.; кн. 2, стр. 109; кн. 10, стр. 635, София).
 

1. Същата тази статия е напечатана повторно в същото списание. вып. IV, наскоро след смъртта на Кънчов, като е придружена с бележка под линия за убийството.


607

В е с т н. «П р а в о»

Уводната статия [1] в брой 21, год. I, 1895; Д-р Густав Вайганд за турското управление (год. I, бр. 41, 1895); Из Сърбия (бр. 49); Македония през 1895 г. (год. II, бр. I, 1896); Македонският въпрос в най-ново време. От К. (год. II, бр. 10 (18), 1901); А. А. Башмаков. Поездка в Македонии. Рецензия от В. (год. II, бр. 9 (17), 1901), София.
 

В е с т н.  «М л а д а  Б ъ л г а р и я»

Македонското движение. Трибуна. От Ив. Иванов (год. I, бр. 24, 1895, София).
 

В е с т н.  «Ю г о з а п а д н а  Б ъ л г а р и я»

Сръбската пропаганда в Македония. Фейлетон. От Вардарец (год. I, 1893, бр. 13, 14, 15 и 17, София).
 

В е с т н и.  «Б ъ л г а р и я»

Из Македония. От нашия коресп. Вардарски, бр. 12; Борба на Месимерци и турската управия. От нашия коресп. Вардарски,, бр. 14; Новини из Македония. От нашия коресп. Вардарски, бр. 18.

(Год. IV, 1900—1901)
Руската академическа експедиция в Македония (статия), бр. 3; В Черна гора (ст.), бр. 4; Австрия и министерската промяна у нас (ст.), бр. 7; Албанските работи (ст.), бр. 10; Кръвопролития в Щип (ст.), бр.15; Македонски работи (ст.), бр. 18; Македонски работи (ст.), бр. 30; Националното самосъзнание на македонските българи (ст.), бр. 31; Македонскияг въпрос (ст.), бр. 32; Македонските работи в Княжеството (ст.), бр. 44; Македоно-Одринската организация и арестуванията (ув. ст.), бр. 48; Правителствата и Македоно-Одринската организация (ув. ст.), бр. 49; Македонският въпрос и Н. Дурново (ув. ст.), бр. 53; Убийствата в Македония и сръбската пропаганда (ув. ст.), бр. 55; Българската Екзархия (ст.), бр. 57; Ив. П. Славейков (некролог), бр. 58; Покровителството на земеделието (ст.), бр. 59; Македонският въпрос и българското правителство (ст.), бр. 61; Речта на графа Голуховски (ув. ст.), 65; Юбилейните тържества на Козлодуй, Милин Камък и Врачанския балкан (ст.), бр. 68, 69 и 70; Итало-албанските работи (ув. ст.), бр. 71; Положението в Македония — ув. ст.), бр. 74; Стара Сърбия (ув. ст.), бр. 79; Преследванията на
 

1. Печатаните във вестници статии, при които няма име, псевдоним или инициал, са анонимно печатани.


608

българите в Турция (ув. ст.). бр. 89; Депутатски отчет във Враца, бр. 92; Мнение, бр. 96; Населението в Македония (отговор Драганову), бр. 102 и 103; Положението на Балканския полуостров (ув. ст.), бр. 106; Из Българска Добруджа (пътни бележки), бр. 106, 111, 112, 113 и 114 (има и отделен отпечатък на малка 16°); Преследванията на българите в Турция (ув. ст.), бр. III; Българската Екзархия (ув. ст.), бр. 113; Реформи В Турция (ст.), бр. 126; Мис Илена Стон (ув. ст.), бр. 130; Турция (ув. ст.), бр. 133; Халил паша (ст.), бр. 135.

(Год. V, 1902)
Македонските работи (уводна статия), бр. 150 от 21. I. 1902 г.
 

К а л е н д а р ч е  «С в.  К и р и л  и  М е т о д и й»
(Под редакц. на В. Кънчов)

За 1899 година. — Годишен преглед (политико-обществен). — Новости от науката. — Български търговски къщи в Солун. — Статистически бележки за целия свят.

За 1900 година. — Предговор. — Годишен преглед. — Международни събори. — Славянски юбилей. — Научни новини.

За 1901 година. — Предговор. — Годишен преглед. — Парижкото всемирно изложение. — Славянски юбилей.
 

С п.  «К н и ж и ц и  з а  п р о ч и т»

Лозарство и винарство (кн. 1, стр. 59; кн. 2, стр. 72; кн. 3, стр. 60, 1889 г.; кн. 8—10, стр. 218, Солун).

Как да се избистри вода в кладенец. От В. К. (кн. 2, стр. 32, Солун).
 


РЪКОПИСИ, НАМЕРЕНИ СЛЕД СМЪРТТА

I. ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ЕТНОГРАФИЯ

а) Завършени:

Кавала — Драма — Сяр — Солун (пътуване).

Пътуване из България — Погановскнят монастир, Вършец и Искрец. Ив. П. Славейков

Възпоминания за учителската и обществена деятелност на Ив. П. Славейков във Враца.

Рецензия върху книгата «La Turquie et l'Hellenisme» от В. Берард,


609

б) Недовършени:

География на Македония, страници 354, на чисто преписани.

в) Бележки (ценни):

Св. Гора. — Разни бележки за Македония. — Племена, език. облекло, къщи, нрави и пр. — Азиатска Турция.

Сръбска пропаганда. — Враца. — Източният въпрос. — Казанлъшка долина. — Биографически бележки за отец Герасим от с. Тусия, Воденски окръг, Костурска епархия. — Цяла папка рапорти до екзарха по учил. дело в Македония.
 

II. БЕЛЕТРИСТИКА

а) Завършени:

Митинг. — Неозаглавен разказ из революционните времена (1886) България. — Глухоров размирен. — В Ючбунар. — Непобедимите съвременен очерк). — Грешка.

б) Недовършени:

Избори (голяма повест на 220 листа). — Отец Серапион. — Литературни писма (по гръко-българск. разпра). — Наследниците.
 

III. ПУБЛИЦИСТИКА.

а) Завършени:

Критското въстание и гръцко-турската война. От Анри Тюро. Рецензия.

б) Недовършени:

Съб. на земл. в Плевен. — Лихв. в Ст. Загора.

в) Бележки:

Положение на населението в Чирпанска околия преди Освобождението и сега.

РАЗНИ

Грамада разнообразни бележки, отнасящи се повече за Македония, нейната история и география. — Бележки в отделна папка за Враца. 39. Васил Кънчов, т. II


[Previous] [Next]
[Back to Index]