Град Скопие.  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес.
В. Кънчов
 
Езикова справка
 

Аза, ааза — член в управителен, в общински съвет (по избор или по назначение)

Арамия — харамия, хайдутин, бунтовник

Ареопаг — събрание на авторитетни лица за решаване на важен въпрос; висш политически съд в древна Атина

Арнаут — арнаутин; албанец; насилник

Афион — опиум (сок от мак, който приспива, кога се пуши или дъвче)

Ахтар, ахтарин — който търгувал с колониални и други стоки като кафе, шекер, бои, стъкла, масла, чинии и пр.

Баджа — комин

Бег — бей, господар

Безистен — голяма каменна сграда с дюкяни в нея

Беледие — градско общинско управление

Беневрек — тесни шопски гащи (панталони)

Ектения — моления (молитви), които във време на богослужение (в правосл. църква) се изговарят от свещеника вътре в олтара или от дякона пред царските двери и на всяка от които певците отгласят «Господи, помилуй!», «Подай, господи!, или «Тебе, господи!».

Елек — средна дреха до пояса

Епархия — област на един владика

Зачувам, зачювам — опазвам, завардям

Ибришим — свилени конци за шиене; свилен, копринен

Идадие — средно учебно заведение

Ипекчия — който произвежда или продава коприна

Ираде — царска заповед, указ

Истилям — дознание, справка

Кадия — съдия, който съди по шериата (по свещения мюсюлмански закон)

Кадилък — съдийство по шериати; кадилка, бъдни вечер

Каза — административна единица в турската империя (околия)

Каймакамин — управител на каза; наместник на мякаква служба

Капище — църковище, езически, идолопоклонски храм

Катанец — катинар, кофар

Кафтанджия — търговец на платена стока (сукмани, антерии и др.)

Кожурци — пашкули (на копринената буба)

Килиотин — преподавател в килийно училище; даскал

Клон — дебелото черво у човека
 

1. И тук е в сила бележката ни към езиковата справка в том I на настоящото издание. — Ред. на издателството.


611

Конак — кметство, околийско или полицейско управление; място за нощуване и почивка

Корсет — широк платнен пояс с напречни металически пластинки, който служи за стягане на корема

Кундурджия — който шие и продава кундури (кожени обувки)

Кюркчия — кожухар

Кятап, кятиб — кетип, кетипин, писар

Лира — музикален инструмент с три струни

Мангал — железен или пръстен съд за туряне на жар в него (за греене)

Махзар — изложение, молба, петиция

Меджидия, меджидие — сребърна турска монета = 20 гроша

Мезлиш, меджлис — съвет, събрание

Мектебе — низше мюсюлманско училище

Мечет — джамия на сектанти мохамедани

Милет, миллет — народ

Музафирен — мюзевирски, клеветнически

Мутафчия, мутавчия — който преде, тъче козиняви черги, чулове; козинар

Мухтар, мухтарин — селски кмет, квартален кметски наместник

Мухурледисвам, михюрледисвам — удрям печат, подпечатвам

Мюдурство, мюдюрство — управление (на малък град); мюдюр — управител

Мютевелия — настоятел, управител на имот (вакъф); частно лице, на името на което се издават документи за обществени имоти

Мютесариф — окръжен управител

Налбантин, налбант — който кове, подковава коне и волове; налбатство — налбанство

Намерки — на слуки, както дойде, на посоки

Намръждено — намръщено, намусено

Нофузни, нафузни (книги) — статистическа ведомост за броя на мъжкото население в Турция

Нофус-меймурин — който води нафузната книга

Ока — мярка за тежест = 400 драма, или 1,282 кг.

Падарщина, пъдарщина — възнаграждение за пъдар, събирано в пари или в натура от стопаните, чиито имоти пази

Палог — покров (в църква), параклис

Папуджия — който шие папуии, чизмар

Плоча — петало, подкова

Протосингел, протосингер — духовник, помощник на владика

Псалт — певец в църква

Пушкар — въоръжен с пушка

Реселенци — приходящи

Руджие, ружя — градинско или диво цвете с много едри цветове с къси опашки


612

Салнаме — книга, таблица с дните, с празниците за цялата година и с разни бележки за тях

Санджак — административна единица в Турция, окръг

Сарач — който шие седла, прави гемове и други потреби за муницията на коне; седлар

Сахтиян — обработена козя кожа

Силигос, силогос — силогизъм  (?)

Симитчия, семидчия — който меси, пече или продава семид (малки бели хлебчета)

Скъпя — продавам скъпо, стискам се

Слишателно — смайващо, учудващо; объркващо

Спахчилък, спахилък — данъците, които спахията взема от подарените му земи, села; службата, която войникът спахия е служил на господарите си, на султана

Сплътявам, сплъстявам — сплотявам, сплъчквам, степвам

Стематография — описание на родословия и гербове

Такрир — доклад, рапорт, писмено изложение; изповед, признание, потвърждение

Таинджия — служител, който получава дневно или месечно храна като заплата

Теке — мохамедански манастир; място, къща, дето живеят дервиши

Терзия — шивач

Товар — стока или каквото и да било натоварено на добитък, на кола, на ладия или на друго нещо да се кара нейде, мярка за тежест = 100 оки (у Кънчов)

Трем — пруст, чардак; част от двор, постлана с калдъръм и покрита със стряха, артика (на църква)

Тушнина — тукашнина

Тушници — хора оттук, от тукашните места, които не са пришълци

Тюфещия, туфекчия — който прави и потяга пушки; който умее добре да борави с пушка; стрелец, нишанджия

Уврат — мярка за земя = 971 м2

Уров — растение фий

Френк — французин, а понякога и всеки европеец; френк-терзин — модерен шивач

Чаръкчия — цървулджния, опинчар

Чоха — гладък вълнен плат, сукно; чохени потури — дънести гащи от такъв плат

Чредник — свещеник, комуто е ред да служи

Шадраван — водоскок, фонтан

Шарлаган, шарлан — орехово или сусамово масло; изобщо растително масло, но не от маслини

яко — здраво, силно; твърде, много; като


[Previous] [Next]
[Back to Index]