Град Скопие.  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес.
В. Кънчов
 
Съдържание

ГРАД СКОПИЕ ................ 7
БЕЛЕЖКИ ЗА НЕГОВОТО НАСТОЯЩЕ И МИНАЛО
I. Описание на самия град ....... 7
II. Околост и главни пътища ...... 19
III. Население ............... 29
IV. Поминък ................. 33
V. Скопие като вилаетски и военен център ................... 52
VI. Религиозни общини и техните училища .................. 67
VII. Скопска епархия............ 83
VIII. Исторически преглед .......... 88
IX. Възраждане на българите и черковната им борба .......... 124
X. Сръбска пропаганда ........... 172

СЕГАШНОТО И НЕДАВНОТО МИНАЛО НА ГРАД ВЕЛЕС ............... 182
I. ЕСТЕСТВЕН ПРЕГЛЕД ............. 182
1. Град Велес ................ 182
2. Велешката каза .............. 187
3. Икономическо положение на населението 196
II. ЧЕРКОВНО-УЧИЛИЩЕН ПРЕГЛЕД ........ 215
1. Велешките владици от 1800 до 1855 г. ........ 215
2. Велешките училища до черковната борба ......... 224
3. Борбата с гръцкия владика ........ 246
4. Българските владици във Велес ......... 263


676

5. Велешките училища до Руско-турската война ................. 271
6. Женското образование .......... 275
7. Общинско-училищните работи подир войната. ............ 277

МАКЕДОНИЯ, ЕТНОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА  ................. 285–600
   (изпусната)

[Next]
[Back to Index]