.
Град Скопие. Бележки за неговото настояще и минало  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес.
.
Васил Кънчов  (Избрани произведения, т. II, Издателство Наука и изкуство, София 1970)
 
Съдържание
Град Скопие. Бележки за неговото настояще и минало
(I. изд. Периодическо списание, кн. LV —LVI, 1898; Библиотека, II, кн. XIII, 1896 )
 1. Описание на самия град
 2. Околност и главни пътища
 3. Население
 4. Поминък
 5. Скопие като вилаетски и военен център
  6. Религиозни общини и техните училища
  7. Скопска епархия
  8. Исторически преглед
  9. Възраждане на българите и черковната им борба
10. Сръбска пропаганда

Сегашното и недавното минало на град Велес
(I. изд. Периодическо списание, кн. XXXIX, XL, 1892)

А. Естествен преглед
    1. Град Велес
    2. Велешката каза
    3. Икономическо положение на населението

Б. Черковно-училищен преглед
    1. Велешките владици от 1800 до 1855 г.

    2. Велешките училища до черковната борба
    3. Борбата с гръцкия владика
    4. Българските владици във Велес
    5. Велешките училища до Руско-турската война
    6. Женското образование
    7. Общинско-училищните работи подир войната

Македония, етнография и статистика
(Текстът на Кънчовата «Македония. Етнография и статистика», стр. 285—600 от т. II не е включен тук)

          Списък на съчиненията на Васил Кънчов
          Езикова справка
          Азбучен показалец на имената:   _А__  —  _Л___М__  —  _Я__

[Back to Main Page]