Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

 

Поправки

 (Поправките са въведени в съответните таблици и други места в текста, В.К.)

 

Отъ Солунската Каза сѫ изпуснати 2 гръцки села, които се намиратъ на границата между тая каза и Лѫгадинската. Тѣ сѫ: Балджа съ около 1 700 жители и Дремиглавъ съ около 1 300 жители.

 

Сборътъ на населението въ Разлогъ е 33 350 жители, а не 33 550, както е поставено въ статистическата таблица (стр. 193).

 

Въ статистическата таблица на Драмската Каза, на края погрѣшно сѫ поставени 1 900 цигани на селото Хамидие. Тия цигани спадатъ въ слѣдния редъ къмъ незаписанитѣ. Въ тая таблица сборътъ на всичкото население отъ Драмската Каза погрѣшно е поставено 56 877, вместо 55 877 (стр. 200).

 

Въ статистическата таблица на Сари-Шабанската Каза сборътъ на турското население погрѣшно е поставенъ 13 586 вместо 14 586 (стр. 205).

 

Въ Скопската Каза не е записано село Евлово съ 450 жители българи мухамедани.

 

На стр. 64 въ 3 редъ отдолѣ погрешно е поставенъ гр. Ресенъ вмѣсто Струга.

 

На стр. 101 въ 1 редъ отгорѣ погрѣшно е поставено Св. Иванъ Осоговски, вмѣсто Св. Иоакимъ Осоговски.

 

Въ статистиката на Щипската Каза (стр. 231) погрѣшно е записано село Мушанци съ българо-християнско, вмѣсто българо-мухамеданско население; това сѫщото село погрѣшно е записано Кушанци на стр. 44.

 

На стр. 44 погрешно сѫ записани въ Кумановско двѣ помашки села: Помакъ Кьой и Ени Кьой; тамъ има само едно помашко село, което се казва Помакъ Кьой или Ени Кьой.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]