Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената
 

 ___Р_   —   ___С_   —   ___Т_

 

Р.

Рабетино 257.

Рабетинъ Колъ 257.

Рабешъ 198.

Раборци 160.

Раброво 162.

Равена, гл. Равня.

Равенъ 213.

Равна 180, — Епано 173, — Като 173.

Равни Габеръ 209.

Равня 198.

Раданя 230.

Радево (Деииръ-Хисарско) 185, — (Битолско, Демиръ Хисаръ) 240.

Радибошъ 199.

Радибушъ 224.

Радичево 234.

Радигоже 267.

Радила 166.

Радинъ 144.

Радиовци 212.

Радишани 206.

Радишъ Горно 235, — Долно 235.

Радковица 222.

Радня 164.

Радобилъ Голѣмо 154, — Мало 154.

Радоборъ 237.

Радовеща 262.

Радовища (Анаселишко) 272, — (Кожанско) 280.

Радовище 276.

Радовищъ 124, 232.

Радовница 220.

Радово 160.

Радожда, 29, 89, 254.

Радолиово 72, 182.

Радолища 254.

Радомирица 262.

 

330

 

Радомиръ 147.

Радунища 276.

Радунища 270.

Радуше 211.

Раенци 161.

Раецъ 154.

Раздолъ 188.

Разловци 228.

Разлогъ, мѣстность 22, 192, 290, 299.

Райко 144.

Райковче 188.

Райковци 184.

Раинци 220.

Райчани 222.

Райчица 259.

Райца (Битолско, Демиръ Хисаръ) 241, — (Охридско) 45, 90, 254.

Райче, гл. Раовичъ.

Ракита 270.

Ракитецъ 234.

Ракитница 240.

Ракицка 88, 242.

Ракищенъ 194.

Ракле 244.

Ракли 169.

Раклишъ 233.

Раково 236.

Раковецъ Горно 157, — Долно 157.

Раковци 220.

Ракотинци 206.

Рамановци, гл. Рахмановци.

Раманче, гл. Рахманли (Леринско).

Рамелъ 147.

Раменци 182.

Рамна (Енидже Вардарско) 146, — (Кукушко) 166,— (Демиръ Хисарско) 107, 185, — (Битолско) 95, 239.

Рамне (Охридско) 252, — (Кичевско, Порѣче) 258.

Рамно 216.

Рамно Буче 220.

Ранковци 224.

Ранци 270.

Ранчанци 233.

Раовичъ 211.

Раостоше 263.

Раосоки 263.

Раотинци 211.

Рапешъ 244.

Рапсиманикъ, гл. Расоманикъ.

Расино 252.

Расоманикъ 143.

Растешъ 258.

Растоица 240.

Ратай 211.

Ратавици 222.

Ратирци 164.

Ратово 44, 228.

Рахманли (Солунско) 140, — (Сѣрско) 179 — (Леринско) 249, — (Кожанско) 278.

Рахмановци 207.

Рахче 203.

Рачиново, гл. Арачиново.

Рачникъ 198.

Рашани 259.

Рашово 196.

Ращакъ 206.

Ращани (Велешко) 157, — (Битолско) 239, — (Кичевско) 256.

Раяново 166.

Ревани 266.

Ревеникъ 173.

Реджалеръ 279.

Режановци 217.

Рѣжанци 211.

Рѣка Мала и Голѣма 91, 92, 99, 263.

Реленъ 220.

Ренда 273.

Ресенъ 31, 49, 52, 66, 88, 104, 116, 240.

Ресово 154.

Ретина 144.

Ретинаки 144.

Рехимли 201.

Ресуля 273.

Рѣчани (Тетовско) 213, — (Кочанско) 227.

Рѣчани Заясъ 95, 256.

Рѣчани Рабетинско 267.

Рѣчица 252, — Голѣма 212, — Мала 213.

Рѣчково 188.

Рѣчь 264.

Решани 144.

Решетникъ 173.

Решидъ Паша, турски везиръ 86, 84, 89.

Рибарци (Тиквешъ) 154, —(Битолско) 237.

Рибница (Петришко) 187, — (Дебъръ) 264, — Горна 188.

Рибново 195.

Ризово 149.

Рилево 245.

Риттихъ, руски писатель 129.

Ричь 161.

Робово (Струмица) 160, — (Дойранско) 163, — (Малешовско) 228.

Рогачево 211.

Рогле 211.

Родецъ 213.

Родиво Горно 150 — Долно 150.

Рожденска Нахия 155.

Рожденъ 155.

Рожени 148.

Роженъ 190.

Рокастронъ 272.

Романово 147.

Рониславци 147.

Ропарци 217.

Ропотово 245.

Росенъ 249.

Росилово (Зъхна) 68, 182, — (Неврок.) 196.

Росоманъ 154.

Росна, гл. Росенъ.

 

331

 

Ростковски, руски вицеконсулъ въ Битоля 66, 138.

Роотино 239.

Ропарци 217.

Рошлово 166.

Ругинци 217.

Ругуновецъ, гл. Кара Суле.

Рудари (Крат.) 223, — (Битолско) 242.

Рудари Шопско 221.

Рудино 150.

Рудникь, село (Велешко) 61, 156, — (Леринско) 251; — Нахия 250.

Рукомия 206.

Руля 265.

Рулякъ 230.

Румиля 172.

Румилянъ, гл. Румиля.

Румялака, гл. Бадеръ.

Румъ Съртъ Махала. 172.

Рунеи Рая 173.

Рупелъ 186.

Русикъ, манастиръ 118, 175.

Русилово 149.

Русиново 228.

Русково, гл. Росилово (Неврокопско).

Русце 220.

Русяци 257.

Руфци 237.

Руфци Мало 246.

Руханле 279.

Ръженичино 207.

Ръсово 106, 191.

Рѫмби 88, 242.

Ряховица 198.

Ряхово (Зъхна) 182, — (Сѣр.) 176, — (Греб.) 276.

 


 

С.

Сабаниторъ 86.

Савекъ 184.

Савджели 163.

Садина 144.

Садово 194.

Саждево, гл. Саждово.

Саждово 96, 246.

Саита 180.

Сакли Огулари 167.

Сакулево 249.

Сакулица 222.

Саламаново 164.

Саларево 212.

Салдакли 170.

Салтакли 279.

Салъ Махала 176.

Самари, гл. Семери.

Самарина 276.

Самарь 149.

Самоковъ (Правишко) 201, — (Кичевско, Порѣче) 45, 258.

Самуилъ, български царь 7.

Сандъкъ Чифликъ 199.

Сантовища, гл. Садовища

Сарай (Струмишко) 160, — (Лъгадниско) 169, — (Скопско) 208; — манастиръ 118.

Сарайли 166.

Саракиново 150.

Саракинци 211.

Саракинъ 280.

Сарамурово 140.

Сараидиново 245.

Сараково гл. Саръджде.

Сарачли Махала 152.

Сарбегово 146.

Сари Гьолъ (Кукошко) 164, — (Радовищко) 234.

Сари Дуанли 167.

Сари Еръ 171.

Сари Кади, гл. Въдрища.

Сари Кьой 165.

Сари Мисаларъ 279.

Сари Мусакли 177.

Сари Пазаръ 165.

Сари Ханларъ 271.

Сари Шабанъ, мѣстность 26, 59, 71, 106, 203.

Сармусакли 78. 177.

Саръдже 62, 140.

Сарѫ Гьолъ, мѣстность 27, 35, 63, 126.

Саса 39, 227.

Сатовица 195.

Сатовче, гл. Сатовица.

Сачивелъ, гл. Фотелиго.

Сачища 78, 82, 103, 274.

Сборско 149.

Свекяни 158.

Свелиносъ, гл. Шилиносъ.

Света 239.

Света Ана, светогорски манастиръ 174.

Света Богородица, Карпински манастиръ 288

Света Богородица Ксилурга, манастиръ 118, 175.

Света Богородица, Прилѣпски манастиръ 288.

Света Богородица, Слѣпчански манастирь 288.

Света Богородица, Скопски манастиръ 288.

Света Богородица Прѣчиста, манастиръ 288.

Света Гора 71, 74, 174.

Света Марина, село 144.

Света Недѣля, манастиръ Костурски 288.

Света Недѣля, село 266.

Света Петка, манастирь Охридски 288

Света Петка, село (Д.-Хис.) 185, — (Ск.) 203, — (Прѣшов.) 220.

Света Троица, Воденски манастиръ 288.

Свети Андрей, манастиръ 116, 174.

Свети Атанаси Лешокъ, манастиръ 288.

Свети Арахангелъ, Варошки маиастиръ 288.

Свети Арахангелъ, Велешки манастиръ 287.

 

332

 

Свети Архангелъ, Кучевишки манастиръ 288.

Свети Врачи, село 257.

Свети Врачъ, Костурски манастиръ 288.

Свети Врачъ, село 189.

Свети Гаврилъ, Лѣновски манаетиръ 288.

Свети Георги, село 146.

Свети Градъ 65.

Свети Илия, манастиръ Светогорски 118.

Свети Илия, нѣкогашенъ манастиръ 48.

Свети Илия, село 149.

Овети Димитри, Велешки манастиръ 287.

Свети Димитри, Марковъ манастиръ 288.

Свети Иванъ Бигоръ, Дебърски манаст. 47, 288.

Свети Ив. Богословъ, Светогорски манаст. 174.

Свети Иванъ, Велешки манастиръ 287.

Свети Иванъ, Сѣрски манастиръ 237.

Свети Иванъ Слѣпче, манастиръ 288.

Свети Иоакимъ Осоговски, манастиръ 101, 288, 299.

Свети Наумъ, манастиръ 29, 267, 288.

Свети Никола, Тиквешки манастиръ 287.

Свети Никола, Костурски манастиръ 288.

Свети Николе, село 232.

Свети Павелъ, манастиръ 175.

Свети Панталей, Кочански манастиръ 288.

Свети Панталей, Светог. манаст., гл. Русикъ.

Свети Прохоръ, Пчински манастиръ 288.

Свети Спасъ, Охридски манастиръ 288.

Свети Тодори, село 116, 237.

Свети Тодоръ, село 251.

Светомитрени 245.

Свидовица 159.

Свиланово 226.

Свилари Горно 208, — Долно 208.

Свилиносъ, гл. Шилиносъ.

Свинища (Битолско) 238, — (Кичевско) 250.

Свинца 143.

Свинче, гл. Свинца,

Своляни 273.

Сволянъ, гл. Сувинъ.

Сдовища 280.

Сдунье 258.

Сгорополци 159.

Себища 81, 261.

Севрели 148.

Седелецъ 188.

Седесъ 26, 141.

Седларци 160, — Горно 212, — Долно 212.

Сѣецъ 220.

Сейдели 231.

Секирани 238.

Сѣкирникъ 160.

Сѣкирци 246.

Селдурци 234.

Селенджикъ, гл. Сивенджикъ.

Селели Махала 172.

Селемлий 151.

Селене 188.

Селеникъ, гл. Солунъ.

Селимъ I, султанъ 40, 41. 47.

Селище 191.

Селникъ 229.

Село Кичъ 260.

Селско (Костурско) 268, — (Населичко), гл. Селци.

Селце (Тетовско) 213, — (Щипско) 321, — (Прилѣпско) 245, — (Населия.) 274.

Селце Друго (Прилѣпско) 245.

Селце Жупа, гл. Селци Жупа.

Селце Рѣка 263.

Селци Жупа 31, 260.

Селя, гл. Шелъ Горно.

Селя Друго, гл. Шелъ Долно.

Селфидже, гл. Сервия.

Семаси 268.

Семери (Кратовско) 222, — (Кратовско, Влашко) 107, 223.

Сенгелово 106, 184.

Сенделчево 146.

Сенджили Махала 172.

Сѣнокосе 212.

Сѣнокосъ (Мелнишко) 189, — (Прилѣпско) 245.

Сенце 264.

Сѣръ 18, 20, 25, 54, 56, 58. 65, 66, 70, 72, 73, 80, 81, 102, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 125, 176, 290.

Сѣрска Джумая, гл. Джумая Долна.

Сепетчилеръ 204.

Сера Кьости 230.

Сервиа, градъ 77.

Сереслии 151.

Серино Мало и Голѣмо, гл. Серинъ Апано и Като.

Серинъ Апано 275, — Като 275.

Серменина 105, 162.

Серсемли 165.

Серчиево 39, 230.

Сеслово 166.

Сетина 249.

Сетоле 210.

Сетъмо 265.

Сехово 152.

Сечища 211.

Сибница 214.

Сивендрикъ 199.

Сиври 170.

Сидерево 198.

Сидовица, гл. Свидовица.

Силянъ 203.

Симеонъ, Архимадрить 51.

Симитлии 43, 192.

Симитлийски Чифликъ 192.

Симонъ Петъръ, манастиръ 175.

Синайски Манастирь 288.

Сананъ Паша, турски военоначалникъ 41, 47.

Сине 173.

Сингартия Горна 194, — Долна 194.

Синекли 279.

Синца, гл. Сленица.

Синичани 212.

Сиракли 167.

 

333

 

Сирачево 169.

Сиреници, мѣстностъ 27.

Сиричино 211.

Сирменини, гл. Серменина.

Сирково 154.

Сируля 252.

Сирханъ 273.

Сисани 101, 103, 269.

Ситана 75, 169.

Ситово 277.

Скандални 231.

Скаченци 158.

Скачковци 215.

Скендеръ Бегь, арнаутски князь 91.

Скиличъ 143.

Склаве, гл. Славе.

Сконско, гл. Занско.

Скопие 18, 19, 20, 21, 32, 54, 58, 66, 84, 85, 86, 92, 94, 104, 112, 113, 116, 119, 123, 124, 205, 290.

Скороша 235.

Скочи Виръ 237.

Скребатно (Неврокоп.) 195, — (Охрид.) 252.

Скрижово 181.

Скудринье 263.

Скъртъ 187.

Сладовци 220.

Славе 190,

Слатино (Енидже-Вардарско) 148, — (Тетовско) 210, — (Кумановско) 217, — (Охридско, Дебърца) 253, — (Кичевско) 257.

Слатина 267.

Слатински Чифликъ 253.

Сланица, мѣстность 77.

Сланско 246.

Слащенъ 195.

Сленица 277.

Слѣпче (Битолско, Демиръ Хисаръ) 239, — (Прилѣпско) 245.

Сливово 253.

Сливени 86, 265.

Сливица 237.

Сливнишки Манастиръ 288.

Сливница (Петричко) 43, 188, — (Битолско, Прѣспа) 241.

Сливье 245.

Слимнища 28, 79, 267.

Слоещица 240.

Слупчане 217.

Смѣсица 208.

Смикси, село 276.

Смилево (Мелнишко) 190, —(Битолско) 31, 238.

Смилево Старо 239.

Смилевци 158.

Смилянци 234.

Смоймирово 228.

Смоквица 152.

Смолани 246.

Смолари, гл. Смоларъ.

Смоларъ 187.

Смолени 2оЗ.

Смолникъ 260.

Смолъ 151.

Смърдешъ 265.

Снѣгово 95, 238.

Собра Баля 163, — Изиръ 163.

Совичь 249.

Согле 96, 157.

Соколарци 226.

Соколъ (Сѣрско) 177, — (Населица) 273.

Солунъ 20, 26, 32, 54, 57, 58, 65, 70, 76, 80, 81, 86, 99, 102, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 140, 290.

Солюшъ 152.

Сопища 206.

Сопотъ (Тиквешъ) 154, — (Велешко) 196 — (Кумановско) 215, — (Кумановско, Козякъ) 217, — (Дебърско, Малесия) 262.

Сопотникъ 173.

Сопотница 240.

Сотилъ, гл. Цотилъ.

Сотиръ 251.

Софапъ 107, 193.

Софилари 231.

Софиларъ (Тиквешъ), гл. Дуньца, — (Касандра), гл. Суфларъ.

Софулеръ 279.

Софърчанъ 260.

Спанчево (Гевгелийско) 151, — (Прѣшовско) 220, — (Кочанско) 226.

Спанчево Горно 106, 184, — Долно 184.

Спанци 250.

Спарта 280.

Спасъ 259.

Спилио 276.

Спата 275.

Спатово (Дем.-Хисарско) 185,—(Мелнишко) 190.

Спиково 228.

Спирлитово 146.

Сполта, гл. Спорлита.

Спорлита 144.

Спространье 240.

Сребратъ 217.

Сребрени 250.

Сребърново 260.

Срѣдково 213.

Срѣдорѣкъ 246.

Срѣдорѣчъ Горно 254, — Долно 254.

Срядна, гл. Чифликъ Срѣдна.

Ставроникита, манастирь 175.

Ставросъ (Берско) 143, — (Лѫгадинско) 169.

Стайковци 206.

Стайовци 220.

Стамиръ 228.

Станево, гл. Ситана.

Станфортъ Едуардъ, писатель 129.

Станча 224.

Станци 224.

Станьевци 215.

Стано 173.

 

334

 

Стара Баня 179.

Старавина 247.

Старацъ 220.

Стари Градъ 158.

Старичани 268.

Старово 286.

Староецъ 48, 95, 257.

Старо Село 211.

Старо Сяръ 68, 183.

Старошево 177.

Старъ Чифликъ 267.

Старчево 187.

Старчища 106, 194.

Статица 266.

Стафолия 171.

Стеблево 31, 261.

Стени 280.

Стеникъ 188.

Стеносъ, гл. Стано.

Стѣнско 268.

Стенье 241.

Стѣнче 212.

Степанци (Кумановско) 216, — (Щипско) 231, — (Прилѣпско) 247.

Стефанъ Неманъ, сьрбски краль 120.

Стибанъ 170.

Стизяхи, гл. Стихази.

Стипекъ 187.

Стипона 241.

Стиренъ 196.

Стихази 275.

Стоя 189.

Стояково 151.

Стража (Тетовско) 211, — (Кумановско) 93, 217.

Страища 148.

Стракоядица 208.

Страмашево 154.

Страненъ, гл. Страня.

Странска 286.

Стронечка, гл. Странска.

Страня 196.

Страцинъ 221.

Страченци 206.

Страяни 214.

Стрегомища Горна 47, 95, 256, — Долна 47, 95, 256.

Стрежево 238.

Стрезимиръ 264.

Стрезово 165.

Стрезовци (Куманов.) 216, — (Прѣш.) 220.

Стрима 96, 206.

Стрѣлци 95, 255.

Стримница 212.

Стрисовци 222.

Стровия 34, 244.

Стройманци 222.

Стройсовци, гл. Стрисовци.

Стройче 264.

Струга 29, 31, 66, 89, 127, 254.

Стругово 238.

Струмица, 18, 19, 21, 54, 58, 60, 70, 112, 113, 124, 159.

Струмски Чифликъ 191.

Струпино 150.

Стубълъ Горни 222, — Долни 222.

Студенчани 209.

Стушанъ 260.

Стърмошъ 222.

Стърновецъ 216.

Субашъ Кьой 73, 177.

Сувинъ 276.

Сугарево 189.

Судикъ 230.

Сукютли, гл. Кадино Село (Ен.-Вардарско).

Сулиманлии, гл. Салананово.

Сулево 170.

Сулейманъ, султанъ 12, 41, 50.

Султание 198.

Сулукли, гл. Дамянъ.

Супурче 234.

Сурльово 164.

Сурувичево 250.

Сусигари 204.

Суфларъ 172, — Махала 172.

Суха Баня 179.

Сухо 170.

Сухо Гърло (Щипско) 231, — Битолско) 239.

Суходолъ (Битолско) 95, 237, — (Битолско) 238, — (Кичевско) 257.

Сухорно 220.

Сушани 253.

Сушево (Струмишко) 161, — (Кумановско) 217, — (Щипско, Овче Поле) 232.

Сушица (Струмишко) 161, — (Горно-Джумайско) 192, — (Скопско) 207, — (Скопско) 209, — (Тетовско), 214, — (Кичевско) 257, — (Дебърско) 259, — (Рѣка) 263.

Сушица Горна (Мелнишко) 106, 189, — Долна 190.

Сургучи, име народно 69.

Суютчикъ 202.

Суя Бакиджа, гл. Ливадица.

Суяклари 157.

Сфилта 280.

Сфилци. гл. Сфилта.

Сѫботско 52, 150.

Съгърли 141.

Сълбъ 157.

Сълне Горно 206, — Долно 206.

Сълпово 270.

Сълпъ 94, 267.

Съпотско 49, 241.

Сърамзалино 232.

Сърбиново (Горно-Джумайско) 191, — (Тетовско) 214.

Сърбица 47, 95, 255.

Сърбци 238.

Сърбяни 48, 257.

Сърбянъ Доленци 256.

Сърдчанъ 196.

 

335

 

Сърли 201.

Сърпа 179.

Сърпетово 262.

Сърчали 167.

Съчево 160.

Сюрвекли Махала 142.

Сюндекли 163.

Сюрданъ, гл. Шюрданъ.

Сякавче 180

Сяръ, гл. Сѣръ.

 


 

Т.

Табановци 57, 217.

Табановче, гл. Табановци.

Таворъ, гл. Таоръ.

Тавромунъ, гл. Тарамонъ.

Тажио 258.

Таймища 213.

Талишманци 221.

Тамяникъ 155.

Таносъ 182.

Таоръ 207.

Танушанье 264.

Тараѝнци 230.

Тарамонъ 145.

Тарпезица 252.

Тарпейца, гл. Тарпезица.

Татарли (Дойрансво) 162, — (Щипско) 232.

Татомиръ 222.

Татеши 253.

Тахиносъ 180.

Тахталиджа 208.

Тахтали Кьой, гл. Орѣхово (Сѣрско).

Тахута, гл. Тифута.

Ташъ Морунища 253.

Теарци 93, 210.

Тейново 212.

Текелеръ Буюкъ 279, — Кючукъ 279.

Теке Кьой, гл. Текия.

Текели, гл. Текелиово.

Текелиово 140.

Текня 207.

Теклево 198.

Текри Вермишли 147.

Телкиево 191.

Теово (Воденско) 149, — (Велешко) 158.

Тепавци 237.

Тепленъ 194.

Теранци 107, 226.

Терзели 162.

Тесалоникъ, гл. Солунъ.

Тестемелци 231.

Тетово 18, 54, 65, 66, 84, 85, 123, 124, 129, 210.

Тетово 38, 56, 194.

Тиквени 266.

Тиквешъ, мѣстность 31, 50, 105, 290.

Тиклиово, гл. Теклево.

Тилекели Махала 172.

Тилкохоръ 198.

Тимаръ Цалимъ 189.

Тимурджи Авренъ 197.

Тимурдьи Оранъ, гл. Тимурджи Авренъ.

Тиолища 265.

Тисовица 208.

Тисово 196.

Тиста 276.

Тифута 198.

Тлъменци 225.

Тогармишево, гл. Текри Вермишли.

Тодаракъ Горни 168, — Долни 168.

Тодоричъ 185.

Тодоровица 229.

Тодорово 167.

Тодорци 148.

Токошлу 167.

Толенъ, гл. Толиянъ.

Толосъ 68, 182.

Толиянъ 45, 201.

Томино Село 258

Тонско Дѫбе 187.

Топалникъ Дере 185, — Долни 185, — Срѣдни 185.

Тополово 176.

Тонатарци 233.

Топликъ (Щипско) 231, — (Касандра) 173.

Топлица (Петричко) 188, — (Гостиварско) 213, — (Прилѣпско) 244.

Тополенъ, гл. Тополянъ.

Тополница (Петричко) 187, — (Радовищко) 234, — (Кичевско, Порѣче) 258.

Тополовикъ 222.

Тополчани 247.

Тополяни 260.

Тополянъ 73, 177.

Топчиево 140.

Торбачи 262.

Торбеши, прѣкоръ на население 41, 45, 90.

Торище 82, 280.

Торлаци, прѣкоръ на население 31.

Тороманъ Махале 150.

Тороникъ 280.

Тоски, арнаути 89, 99, 100.

Тосъ, гл. Тузъ.

Трабатовище 44, 228.

Траканье 107, 226.

Трашрица 273.

Трапатушъ 272.

Трапезица 272.

Трапъ 237.

Требатовище, гл. Трабатовище.

Требенища 252.

Требино, 48, 95, 257.

Требища (Рѣканско) 263, — (Дебърско) 45, 261.

Требовлье 258.

 

336

 

Требулецъ 149.

Трѣбушъ 212.

Трѣбча 260.

Тремнико (Кайлярско) 270, — (Тиквешъ) 154.

Тресино 150.

Трепища 27, 270.

Тресанче 263.

Трѣскавецъ, село 235, — манастиръ 288.

Треша 260.

Треякъ 220.

Трибичено 160.

Триводи 160.

Тривещъ 86, 276.

Тривищъ, гл. Тривещъ.

Трикала 141.

Трипотанци 222.

Трифулчево 146.

Трихлево 145.

Тричико 272.

Трогярци Горно 39, 230, — Долно 230.

Тройкърсти 247.

Тройна, гл. Турица.

Трооло 232.

Тросково 191.

Трошково 188.

Троянъ 188.

Троянъ Чифликъ 253.

Трояци 256.

Трубарево 207.

Тръбичево 256.

Трънка 184.

Трънъ 239.

Тръстеникъ (Крушовско) 240, — (Кумановско) 215.

Тръстеница 182.

Тудепце 211.

Тузчели 177.

Тузъ 276.

Туинъ 94, 255.

Туманецъ 241.

Тумба (Енидаю-Вардарско) 147, — (Лѫгадинско) 169, — (Касандра) 173, — (Сѣрско) 73, 177, — (Зъхна) 182.

Тунчевище 214.

Тунлеръ 205.

Туралево 222.

Турбешъ 179.

Турия, гл. Краня.

Турица 180.

Турковци 217.

Туркохоръ (Берско) 144, — (Драмско), гл. Тилкохоръ.

Турие 220.

Турлукъ, гл. Клисура Тиквешка.

Турново 160.

Турска Камила 62, 180.

Турска Курия 154.

Турски Чифликъ 189.

Турско 244.

Туртелъ 230.

Турханли 142.

Турчани голѣмо 214, — Мало 214.

Турье 253.

Таря 266.

Тухалъ 198.

Туховища 195.

Тухолъ 267, 268.

Тучепи 262.

Тушеница 287.

Тушилово 147.

Тушимъ 152.

Търговище 220.

Търница 264, — Горна 220, — Долна 220.

Търнова 220.

Търновата, мѣстность 151.

Търновацъ 221.

Търновецъ 220.

Търново (Гевгелийско) 151, — (Тетовско) 214, — (Криво-Паланско) 39, 224, — (Битолско) 95, 102, 104, 239, — (Битолско) 242, — (Дебъръ) 90, 262, — (Костурско) 265.

Търновци 95, 238.

Търлисъ 100, 194.

Търсино 227.

Търстеникъ (Ен.-Вардар.) 147, — (Тиквешъ) 154.

Търсье 250.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]