Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената
 

___Г_   —   ___Д_   —   ___Е_   —   ___Ж_   —   ___З_   —   ___И_

 

Г.

Габеръ (Криво-Паланско) 224, (Щипско) — Буюкъ 230, — Кючукъ 230.

Габревци 234.

Габрене 187.

Габрешъ (Кумановско) 216, — (Костурско) 265.

Габровикъ 157.

Габрово (Гевгелийско) 152, — (Струмишко) 159, — (Горно -Джумалийско) 191, — (Пехчевско, Пиянецъ) 228.

Габрово Турско 228.

Габровци 147.

Гавалянци 166.

Гаврилъ 229.

 

308

 

Гагаузи, народъ 11.

Газилери 204.

Гайдарохоръ 180.

Гайранци 232.

Гайтаниново 194.

Галата 213.

Галатища, гл. Галачища.

Галачища 74, 173.

Галерино 172.

Галичани 246.

Галичникъ 268.

Галища (Касандра), гл. Галачища.

Галища (Тиквешъ) 156, — (Костурско, Несрамъ), 87, 266.

Гарани 255.

Гарванъ 235.

Гарга Махала 170.

Гаре 263.

Гарняни, гл. Горняни.

Гвоздово, гл. Гювезна.

Гебеджели 166.

Гевгели 61, 105, 116, 151.

Геги, арнаути 89, 99.

Геджеликъ 197.

Гелимерска Нахия 141.

Георги Кастриотъ, албански князь 88.

Геракарци (Енидже-Вард.) 147, — (Прѣш.) 219.

Германъ (Демиръ-Хисарско) 184. — (Прѣшовско) 219,— (Битолско, Прѣспа) 88, 242.

Герменъ 178.

Гермо 210

Гечерли 161.

Гивезна, гл. Гювезна.

Гида 76, 141.

Гидахоръ, гл. Гида.

Гидикли 142.

Гинеецъ 31, 261.

Гиновци 224.

Гинушъ 273.

Гирево 169.

Гиреджикъ 198.

Главовица 229.

Глажна 217.

Глибовци 185.

Глишикъ 153.

Глобица 222.

Глобочица 253.

Глоги 211.

Глоговица 159.

Глѫмбоча 242.

Глѫбочани, гл. Глѫбоча.

Глумово 208.

Глумъ 196.

Глухово 206.

Гнеотино 237.

Гнилежъ 237.

Гнойна 171.

Гобеларакъ 275.

Гоблица 280.

Говорлево 206.

Годево 260.

Годешово 195.

Годиве 253.

Годивле 244.

Годлево 192.

Годяково 247.

Гозниче 182.

Гоѝновци 232.

Голѣма Рѣка, мѣстность 263, — (Малесия), гл. Грика Маде.

Голѣма Рѣка, село 149.

Голѣма Махала 177.

Голѣми Долъ 219.

Голеища, 90, 262.

Голешово 184.

Голишани 149.

Голо Бърдо, мѣстность 90, 261.

Голо Бърдо, село 227.

Голозинци 167.

Голото Село 146.

Голочевци 219.

Голубински, историкъ 128.

Гомалево 208.

Гомати 173.

Гопешъ 104, 241.

Гопчевичъ Спиридонъ, писатель 130, 131.

Гора, мѣстность (Охридско) 29, 86, 88 — (Призрѣнско) 30, 46.

Горанци 93, 211.

Горбасово Горно 44, 163, — Долно 44, 163.

Горгопикъ, гл. Горгопъ.

Горгопъ 152.

Горгуля 62, 179.

Горенъ, гл. Дутлия.

Горени, гл. Гориянъ.

Горенци (Зъхна) 182, — (Лерин.) 250, — (Охридско) 252, — (Дебъръ, Жупа) Горно 261, — Долно 261, (Костур, Пополе) 79, 265.

Гореме 188.

Горица, мѣстность 90.

Горица, село (Битолско, Преспа) 242, — Долна, 242, — (Охридско) 252, — (Дебъръ, Малесия) 260.

Гориянъ 200.

Горна Рѣка, гл. Голѣма Рѣка.

Горне 213.

Горничево 249.

Горничетъ 62, 152.

Горновецъ 218.

Горняни 122, 206.

Горобинци 232.

Горунаки 280.

Горуново 199.

Горяни 212.

Госно 267.

Гостиварска Нахия 213.

Гостиваръ 60, 84, 93, 107, 213.

Гостиражни 244.

Гостолюби 148.

Гостомъ, гл. Гостунъ (Кожанско.).

 

309

 

Гостунъ (Неврокопско) 195, — (Кожанско) 280.

Гошинци 217.

Грабовици, гл. Градовици.

Градево 191.

Градецъ (Тиквешъ) 156, — (Тетовско) 212 — (Криво-Паланско) 224, — (Кочанско) 226.

Градешница (Мелнишко) 68, 189, — (Битолско) 286, — (Прилѣпско, Морихово) 247.

Градища 155.

Градища (Енидже-Вардарско) 146, — (Кумановско) 215, — (Битолско, Демиръ Хисаръ) 239, — (Неврокопско), гл. Хисарлъкъ,

Градманци 207.

Градоборъ 140.

Градовица 287.

Градовци 208.

Градошоръ 160.

Градско 158.

Градче 227.

Градъ 228.

Градъ Елевци 259.

Граждане 91, 260.

Гражделъ, гл. Гуржделъ.

Граждино 242.

Грамада (Горно-Джумайско) 191, — (Прѣшовско) 219.

Грамадна 168.

Граматиково Горно 270, — Долно 270.

Граненци 181.

Грамичъ 170.

Грамосъ 266.

Гратъ Елевци 259.

Граченъ 182.

Гребена 66, 78, 82, 102, 103, 275.

Гревена, гл. Гребена.

Греканье 264.

Грѣшница (Кичевско, Горно Кичево) 266 — (Кичевско, Порѣче) 257.

Греуса 277.

Григориатъ, манастиръ 175.

Григоровичъ Викторъ, славистъ 126.

Гризебахъ, пѫтешественикъ по Македония 124.

Гризилевци 222.

Грика Воглъ, мѣстностъ 260, — Маде 260.

Гримна, гл. Герменъ.

Гриселъ 76, 143.

Грозанли 178.

Гропино, гл. Групиново

Гроотъ, мѣстность 157.

Грубевци 147.

Грумази 237.

Грумшинъ 212.

Грунища 247.

Групиново 146.

Гръдовци 226.

Грънчари 44, 88, 241.

Грънчаръ 169.

Гръче 266.

Гугово 149.

Гудели 180.

Гузумелци 157.

Гулянци (Криво-Паланско) 224, — (Леринско, Рудникъ) 250.

Гумалъкъ 208.

Гумати 173.

Гуменджа 147.

Гуржделъ 196.

Гусалъ, гл. Гриселъ.

Гущерякъ 194.

Гѫбавци 252.

Гьовшекли 163.

Гьокчели 162, — Изиръ 164.

Гьолели 162.

Гьолъ Башъ 169.

Гьолъ Оваси 165.

Гьоновица, гл. Гьонойца.

Гьонойца 214.

Гърбавецъ 154.

Гърбашелъ 165.

Гьордже, гл. Коритенъ.

Гърдино 287.

Гърко Поле 254.

Гърково Поле, гл. Гърко Поле.

Гърлени 266.

Гърлено 228.

Гърменъ 195, 290.

Гърниково 154.

Гърнчища 159.

Гърчецъ 208.

Гърчища 151.

Гювезна 75, 171.

Гювезна Баши Махала 171.

Гювердже 170.

Гюгянци Долно 222, — Горньо 222.

Гюдженли 185.

Гюзелдже 178.

Гюллели 167.

Гюлчукъ 170.

Гюпчево 146.

Гюргево 187.

Гюргювище 212.

Гюреджикъ, гл. Гиреджикъ.

Гявато (Гевгелийско) 151, — (Битолско) 239.

 


 

Д.

Дабали 188.

Дабиля 160.

Дабнища (Тиквешъ) 154, — (Прилѣпско) 144.

Дабяни 246.

Давидово 152.

Дагъ Чифликъ 193.

Далбеювци 287.

Дамбово, гл. Дѫбово.

Дамянъ (Енидже-Вардарско) 147, — (Щипско) 230.

Дари Ова 203.

 

310

 

Дарнаци, прѣкоръ на население, 73.

Даутли (Гевгелийско) 151, — (Кукушко) 165.

Даутли Махала 172.

Даутово 62, 141.

Даутче, гл. Даутово.

Даутъ Балъ 140.

Дбово 264.

Дворища 158.

Дворци 257.

Дебизмакли 197.

Дебочица 191.

Дебрене 189.

Дебренъ 195.

Дебрецъ 269.

Дебреше 213.

Дебреще 245.

Дебрища 154.

Дебърца, мѣстность 32. — Нахия 253.

Дебъръ, градъ 29, 32, 33, 85, 99, 124, 130, 259

Дъбъръ, мѣстность 32, 45, 89, 90, 259.

Деведжелий 151.

Деве Каранъ 201.

Девичъ 257.

Девла 272.

Деволъ, нѣкогашенъ градъ 18, 87.

Деволия, мѣстность 28, 66.

Дедебалци 237.

Деде Дагъ 204.

Деде Кьой 232.

Деделеръ 270.

Дедели 162.

Деде Чифликъ 178.

Дѣдино 234.

Дѣйковецъ 208.

Дѣйловци 216.

Делвино (Горно-Джумайско) 191, — (Гребенско) 276.

Дели Хасанъ Махала 177.

Дели Юсинци 232.

Делогожда 253.

Демидово 187.

Демирли 202.

Демиръ Капу, гл. Баня.

Демиръ Ханъ 178.

Демиръ Хисаръ, градъ 56, 63, 78 106, 184.

Демиръ Хисаръ, мѣстность 31, — Нахия. 239.

Демиръ Чифликъ 178.

Дервенища, гл. Дурвунища.

Дербентъ 277.

Дервентъ (Демиръ-Хисарско) 185, — (Тетовско), гл. Ново Село.

Дервешенъ 177.

Дервешли 163.

Дерели 166.

Дере Махала 169, 178.

Дере Мислимъ 190.

 Дере Ова, гл. Дари Ова.

Дерменликъ, гл. Оборъ.

Дерменъ Чифликъ 280.

Деоляни 259.

Десово 96, 247.

Дѣяни 219.

Джайранъ 173.

Джами Бахчели 168.

Джами Махала (Лѫгадинско) 170, — (Лѫгадниско, Аивалѫкъ Дере) 170, — (Лѫг., Улочлий) 170, — (Лѫг., Отманлий) 171, — (Лѫг.) 171, — (Сѣрско) 176, — (Радовишко) 234.

Джари 203.

Джаферли 185.

Джедидъ 150.

Джеладинъ Бей, Охридски началникъ 84.

Джелепъ 179.

Джемали, Стамболски муфтия 40.

Джепища 90. 261.

Джепчища 210.

Джигурево 106, 189

Джинджо Поле, гл. Низко Поле.

Джинджосъ 179.

Джирновица 198.

Джумали (Сѣрско) 178, — (Щипско) 230, — (Щипско, Овче Поле) 233.

Джума Махала (Сѣрско) 177, — (Сѣрско) 178.

Джума Оваси 163.

Джумая (Кайлярско) 270.

Джумая Горна 21, 54, 63, 73, 106, 191.

Джумая Махала 171.

Джумая Сѣрска 63, 106, 177.

Джурхли, гл. Чурхли.

Дивлье 207.

Дивяци Горно 240, — Долно 240.

Диковецъ, гл. Дѣйковецъ.

Дилитъ Бегь, арнаутски главатарь 85.

Дилсъза, прѣкоръ на жители 49.

Дилямзино 191.

Дименица 277.

Димирджилеръ 270.

Димитричъ 110, 179.

Димонци (Дойранско) 164, — (Кратовско) 221.

Динли 271.

Динчекли 179.

Диово 95, 289.

Дионисиятъ, манастиръ 175.

Дирачко, гл. Драчкупъ.

Дисанъ Горни 156, — Долни 155.

Дислапъ 272.

Дихово гл. Диово.

Длабуки Долъ 256.

Длъбочица (Кумановоко) 216, — (Криво-Паланско) 224.

Добрава 191.

Добра Лѫка 188.

Добрани 276.

Добратово 275.

Добрево 222.

Добрѣйци 160.

Добрѣноецъ 206.

Добрѣшани 215.

Добрешенци 161.

 

311

 

Добреще, гл. Добрище.

Добри Долъ (Скопско) 209, — (Тетовско) 213.

Добринища 192.

Добрино 208.

Добришани 231.

Добровени 249.

Добровница 224.

Доброли Махала 172.

Добролища 266.

Добромиръ 237.

Добросадъ, гл. Допресима.

Добросинъ 219.

Добротино 154.

Доброще 48, 65, 93, 211.

Доброяни, гл. Добровени 249.

Добрушево 237.

Добряжилъ 196.

Добърце 212.

Доваджи 169.

Довища 73, 177.

Довезенци 216.

Доврани, гл. Добрани.

Доганджи, гл. Геракарци.

Доганджиево 140.

Догларъ 179.

Додулари 141.

Дойранли 204.

Дойранъ 18, 19, 21, 60, 70, 113, 162

Докатичево 191.

Доксамбосъ 182.

Доксанъ 178.

Доксатъ (Зъхна) 182, — (Драм.) 71, 106, 197.

Докчиларъ 280.

Долгаецъ 245.

Долене (Петричко) 187, — (Мелнишко) 189.

Долени 268.

Доленци (Битолско) 95, 239, — (Битолско, Демиръ Хисаръ) 240.

Доленци Бѣлостенъ Гор. 34, 257, — Долно 257.

Доленци Яголско 255.

Долна Джумая, гл. Сѣрска Джумая.

Долна Ова 179.

Долна Рѣка, гл. Мала Рѣка.

Долнени 245.

Долосъ 274.

Долуиси 183.

Доляни (Берско) 145, — (Щипско) 231.

Долянъ (Неврокопско) 195, — (Мелнишко), гл. Долени.

Домовища 272.

Домошли 204.

Дооджели 164.

Допресима 198.

Дораджанларъ Махала 172.

Дорбали 164.

Дормушлу 202.

Дортали 279.

Дортъ Армутларъ, гл. Св. Георги.

Дорутово 270.

Доспатъ 125, 289.

Дохиаръ, манастиръ 175.

Драглища Горна 192, — Долна 192.

Драгня 154.

Драгобраща 226.

Драговъ Долъ 258.

Драгодалища 270.

Драгоево 231.

Драгожани 238.

Драгожелъ 154.

Драгоманци (Воденско, Мегленъ) 64, 150. — (Кумановско) 216.

Драгомирово 160.

Драгомирци 165.

Драгорино 238.

Драготинъ 184.

Драгошево, гл. Драгушъ.

Драгошъ (Сѣрско) 180, — (Битолско) 230.

Драгушъ 187.

Дражейца 234.

Дражово 187.

Дразиловци, име на население 35.

Драма 20, 25, 54, 59, 71, 106, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 126, 197.

Драмища 272.

Драмча 229.

Драничъ, гл. Дрѣничъ.

Драслаица 253.

Драчевица (Тиквешъ) Горна 155, — Долна 155, — (Скопско) 209.

Драчево (Скопско) 208, — (Зъхна). гл. Драченъ.

Драченъ 182.

Драчища 198.

Драчкупъ 144.

Драчъ 222.

Древено (Гевгелийско) 152, — (Кратовско) 222.

Дрезна 72, 201.

Дремиглавъ 75, 299.

Дрѣничево 266.

Дрѣничъ 45, 200.

Дрѣновени 265.

Дрѣнова (Сѫра-Шабанско) 204.

Дрѣново (Тиквешъ) 153, — (Велешко) 157, — (Сѣрско) 116, 177, — (Петричко) 187, — (Горно-Джумайско) 191. — (Неврокопско) Горно 195. — Долно 195, — (Драмско) 198, — (Правешко) 45, 201, — (Битолско, Прѣспа) 242, — (Прилѣпско) 96, 246

Дрѣновци (Петричко) 187, — (Прѣлепско) 247.

Дрѣнокъ 31, 261.

Дрѣнье 224.

Дрѣнъ (Тиквешъ) 155, — (Прилѣпско, Морихово) 247.

Дрѣнъкъ (Кумановско) 216, — (Кратовско) 222, — (Криво-Паланско) 225.

Дримъ Колъ, мѣстность 261.

Дрихалево 144.

Дроботища 242.

Другово 94, 256

Другоо, гл. Другово.

Друшка 149.

 

312

 

Дряново Долно и Горно, гл. Дрѣново Долно и Горно (Неврокопско).

Дряново, гл. Дрѣново (Драмско).

Дряново (Костурско, Хрупишка нахия) 267, — (Костурско, Борботска нахия) 268.

Дуанджи Махала 172.

Дублино 165.

Дуброво 154.

Дувандже, гл. Рошлево.

Дуварджилеръ 271.

Дуганъ 157.

Дуйки, прѣкоръ на българи, 31.

Дуйнье 247.

Дукатино 284.

Дулица 229.

Думановци 217.

Думбия 219.

Дуньца 155.

Дупени 241, — Долно 242.

Дупякъ 267.

Дупяни 257.

Дупячани Горно 246, — Долно 246.

Дурасанли 165.

Дурачка Рѣка 224.

Дурвунища 276.

Дургутлеръ 279.

Дурмушли 166.

Дурутли (Дойранско) 168, — (Радовишко) 234.

Дурфули 282.

Дуско 274.

Дутлия 176.

Духъ 91, 213.

Душанъ, Царь 9, 100, 120.

Душегубица 266.

Дюрлу Оваси 163.

Дѫбденъ 196.

Дѫбово 152.

Дѫбница 196.

Дѫбовяни 254.

Дълбоки Долъ 95, 219.

Дългашъ 261.

Дълги Долъ 227.

Дълбочица 93, 211.

Дъмбени 28, 265.

Дървеникъ 95, 288.

Дървенъ 250.

Дървошъ 161.

Държани, гд. Държаново.

Държаново 189.

Държилово 46, 209, — гл. Жижово (Неврокоп.)

Дърмени 49, 241.

Дърмено, м. Дърмени.

Дърмица 140.

 


 

Е.

Ебенли 231.

Евренозли 279.

Евреносли 279.

Евренось, турски военачалннкъ 53.

Евлово 46, 299.

Егнели 179.

Егри Вакъвъ 236.

Егри Горно 88, 286, — Долно 286.

Егри Дере 68, 106, 182.

Егуновце 211.

Еджекли 167.

Ежово 180.

Едеклерци 231.

Единаковци 289.

Еди Пере 198.

Еднокукево 160.

Едоарци 210.

Едренеджикъ 71, 197.

Едрениково 160

Ездедимъ, гл. Аздядимъ.

Езерени 241.

Езерецъ 268.

Ейбелеръ 167.

Ейлидже 199.

Екши Су 260.

Елевишъ 270.

Елевци Гор. 65, 91, 260, — Долно 66, 91, 261.

Елевци, гл. Градъ Елевци.

Елевтерохаръ, гл. Лефтохоръ.

Елезли 166.

Еленово 191.

Елеово 86, 250.

Елешница (Демиръ-Хисарско) 184, — (Петричко) 186, — (Разлогъ) 192.

Елехово, гл. Елеово.

Елканли 204.

Елиджикъ 201.

Елисъ 194.

Еловецъ 157.

Елово 250.

Еловци Горно 218, — Долно 218.

Еловяне 46, 212.

Елошникъ 210.

Елхово 140.

Елшани 252.

Елшанъ, гл. Елшенъ.

Елшенъ 176, 181.

Емборе 269.

Емирджели Махала 172.

Емирица 228.

Емиръ Дерлеръ 179.

Емиръ Ханли 279.

Емренли 201.

Енешъ Оба 232.

Енидже Вардаръ 20, 54, 64, 105, 117, 146, 290.

Ени Кьой (Солунско) 26, 142, — (Лѫгадинско), гл. Богородица, — (Сѣрско) 46, 176, — (Зъхна) 188, — (Драмско) 198, — (Правишко) 201, — (Сари-Шабанско) 204, — (Кайларско) 271, — (Кожанско) 279.

 

313

 

Ени Махала (Воденско) 150, — (Струмишко) 161, — (Кукушко, Кара Дагъ) 167, — (Лѫгадинско) 170, — (Лѫгадинско, община Айвалъкъ Дере) 170, — (Лѫгадинско) 171, — (Сѣрско) 176, — (Сѣрско) 177 — (Сѣрско) 179.

Ени Чифликъ (Лѫгадинско) 171, — (Сѣрско) 176, —(Мелнишко) 190, — (Драмско) 199.

Енфидже, гл. Шемница.

Ераки 144.

Ерджели (Дойранско) 168, — (Щипско, Овче Поле) 232.

Еребаръ 260.

Ереновци 246.

Ереселий 151.

Ересемли 167.

Ери Буджакъ 169.

Ери Дере, гл. Егри-Дере.

Ерисо 118, 173.

Ерменово 117, 249.

Ерменско 117, 250.

Ерни Кьой 63, 177.

Есирли 201.

Ески Али Бей 179.

Ески Кавала 45, 202.

Ески Кьой (Драмско) 198, — (Сари-Шаб.) 204.

Ески Сари Шабанъ 205.

Ести, прѣворъ на българи въ Дебъръ 31.

Естеовци, прѣкоръ на българи въ Костурско 34.

Есфигменъ, манастиръ 175.

Ехла 241.

Ехлоецъ 31, 256.

 


 

Ж.

Жабяни (Битолско) 88, 236, — (Прилѣпско) 245.

Жаровяни 212.

Жванъ 240.

Жебинье 253.

Жеглигово, нѣкогашенъ градъ 54.

Жегняни 216.

Жегнянци 226.

Жедилово 224.

Желегоже 266.

Желѣзнецъ, нахия, гл. Демиръ Хисаръ.

Желѣзнецъ, село 240.

Желѣзница (Горно-Джумалиско) 191, — (Кратовско) 221.

Желѣзничка Рѣка, мѣстностъ, гл. Демиръ Хисаръ.

Желѣзно Рѣчани 214.

Желино 86, 212.

Желинъ 266.

Желово 277.

Жельово 266

Желювино 216.

Женско, село 165, нѣкогашенъ градъ 18.

Жервени 49, 266.

Жервенъ, м. Жервени.

Жерви 149.

Жервохоръ (Берско) 144, — (Сѣрско) 180.

Жерновница 46, 47, 263.

Жзърчанъ 260.

Жибевацъ 219.

Живалево 221.

Живанъ 273.

Живина, гл. Живойна.

Живинье 215.

Живо 247.

Живойна 249.

Житинени 261.

Жидимирци 208.

Жижово 196.

Жилче 211.

Жирноница, гл. Жерновница.

Житолупъ 168.

Житоше Горно 96, 245, — Долно 245.

Жубрино 95, 256.

Жуенци 219.

Жужелица, гл. Жуенци.

Жужелци 268.

Жужелъ 268.

Жужнье 264.

Жупа, мѣстность 81, 90, 91, 260.

Жупаница, гл. Жупанища.

Жупанища 265.

Жупанска Нахия 278.

Жупанъ 273.

Жура, гл. Чора.

Журже, село 239, — манастиръ 288.

 


 

З.

Забанта, гл. Забантось

Забантосъ 276.

Забзунъ 262.

Заборье 262.

Забърдени 249.

Забърденъ 266.

Забърдо 281.

Завои 252.

Загливеръ 169.

Загорани 246.

Загоричани 265.

Загориче 288.

Загоричъ 198.

Загорци 235.

 

314

 

Заградъ (Прилѣпско) 246, —(Кичевско, Порѣче) 258.

Загушъ 198.

Загръчани 264.

Загърджа 142.

Заичанъ 188.

Залово 276.

Замбатъ 142.

Замированъ 260.

Занога 187.

Зинополъ 188.

Занско 273.

Заполжени 246.

Запърчани 246.

Зарадалъ 187.

Зарапинци 232.

Зарово 170.

Зарянко, Руски ученъ 130.

Зашле 240.

Захъ, Сърбски офицеръ 126.

Заясъ 94, 255.

Збъждье 253.

Звегоръ 44, 228.

Звечанъ 258.

Здравикъ 182.

Здунье 65, 213.

Зевзили 190.

Зелени Градъ 222.

Злениково 208.

Зелениче 250.

Зелено 277.

Зеляхово 68, 181.

Земнячъ 277.

Зибевче, гл. Жибевацъ

Зиваска 286.

Зиковища 208.

Зичища 28.

Зигостъ 277.

Зигошъ 203.

Зиковища 268.

Зили 78, 177.

Зимначъ, гл. Земнячъ.

Знаверъ 207.

Златари 241.

Златково (Мелнишко) 189, — (Битолско) 240.

Злево 234.

Злести 253.

Злетово 222.

Злешово 160.

Злокукяни (Скопско) 208,—(Кумановско) 217, — (Битолско) 88, 236.

Змирнево 238, — Старо 95, 288.

Зогай 260.

Зографъ, манастиръ 26, 175.

Золумъ 183.

Зорбатово 141.

Зорочка 242.

Зрѣлца 267.

Зубовци 213.

Зулица 239.

Зуркли, гл. Чурхли.

Зѫбово 160.

Зѫбовци 215.

Зълвайско 264.

Зърварска, гл. Заваска.

Зързе 245.

Зъркле 258.

Зърновско 242.

Зърново 194.

Зърновца 226.

Зъхна, 25, 68, 72, 106, 110, 181, 182.

 


 

И.

Иберлия 155.

Ибраимово 207.

Иване 211.

Ивавковци (Велешко) 157, — (Кратовско) 221.

Иванли 233.

Иваново 187.

Иванчища 256.

Иванъ 245.

Иваньевци 238.

Иверъ, манастиръ 118, 174.

Игралища 188.

Игуменецъ 187.

Ижища 257.

Идризово 207.

Иерисо, гл. Ерисо.

Избища (Неврокопско) 195, — (Битолско, Прѣспа) 240.

Изворъ (Енидже-Вардарско) 148, — (Гевгелийско) 152, — (Велешко) 158, — (Касандра) 75, 173, — (Кумановско, Козячия) 217.

Изглибе 266.

Издеглавье 253.

Икизлеръ, гл. Кушиново.

Икметли 178.

Иларионъ, Митрополитъ Мегленски 51.

Илиево 229.

Илино Голѣмо 240, — Мало 240.

Илиповци, гл. Махмудовци.

Илински Скитъ 118.

Илпово 195.

Иловица 161.

Инабасъ 270.

Инанли 185.

Ингилизъ 140

Инджиково 207.

Инджилеръ 204.

Инево 234.

Инели, гл. Инелево.

Инелево 270.

Инско 88, 251.

 

315

 

Инче 257.

Иоакимъ, Горо-Мокренски Епископъ 89.

Йокари Джумая, гл. Джумая Горна.

Йоксекъ Махале 151.

Йоренъ Дере 202.

Иоасафъ, Епископъ Крупнишки 44. 11

Иракли 165.

Ирби, английска пѫтешественица 127.

Иречекъ 58.

Ири Буджакъ 152.

Исаръ Бейли 61, 157.

Исе Ялиларъ 197.

Исирликъ, гл. Хисарлъкъ.

Иси Оранъ, гл. Яси Авренъ.

Искюпъ, гл. Скопие.

Ислямли 279.

Исмаили (Кукушко, Кара Дагъ) 167, — (Сѣрско) 179.

Истевникъ 44, 229.

Истибаня 61, 225.

Ифля 286.

Ишакларъ 279.

Ишикли 165.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]