Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
B. Бѣлѣжки за общитѣ числа на населението

 

 

За да имаме нагледна картина за количеството на жителитѣ въ Македония, прѣдставяме слѣдната таблица.

(Хр. - Християни, Мух. - Мухамедани)

Име на казата

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 Солунски Вилаетъ
Солунска 27164

__

31978

__

33761 [1]

__

__ __

__

55000 3553 8500 159956
Берска 6267

__

7800

__

14976 __ __ __ 7890 500 1700

__

38633
Енидже-Вардарска 24789 12170 9485 40 25 __ __ __ 274 90 1827 60 48760
Воденска 25839 7940 8098 __ __ __ __ __ 430 __ 873

__

43180
Гевгелийска 20643   14900 187

__

__ __ __ 9430 __ 655 3500 49315
Тиквешъ 26575 17961 2076 __ __ __ 24

__

122 __ 535

__

47293

  

 

1. Поставя се 3000 души гръцко население повече на изпуснатитѣ въ статистиката села Балджа и Дремиглавъ.

 

282

 

Име на казата

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Велешка 35734

1900

15110 __ __ __ __ 1150 500

__

710 __ 55104
Струмишка 23602

__

14930 __ __ __ __ __ __ 700 1650 __ 40882
Дойранска 9618

1270

17492 __ __ __ __ __ __ 160 1048 __ 29588
Кукушка 21468 __ 19928 __ __ __ __ __ __

__

1782 __ 43178
Лѫгадинска 10150 __ 20081 __ 9070 __ __ __ __ 150 1025 __ 40476
Касандра __ __ 4083 __ 30359 __ __ __ __ __ __ __ 34442
Света гора 1100 __ __ __ 4500 __ __ __ 250 __ __ 4060 9910
Зъхна 16290 __ 6260

__

14005 __ 37 __ 710 __ 1205 3900 42407
Демиръ-Хисарска 30890 1150 14690 650 350 __ __ __ 2165 __ 1575 __ 51470
Петричка 27773 865 11310 __ __ __ __ __ 40 __ 1100 __ 41088
Мелнишка 16998 700 5551 __ 2650 __ __ __ 1150 __ 1222 __ 28271
Горно-Джумайска 21282 3900 4575 __ 60 __ __ __ 1130 180 351 __ 31478
Разлогъ 23100 8870 80 __ __ __ __ __ 650

__

650 __ 33350
Неврокопска 35310 26962 12500 __

__

620 __ __ 988 110 1155 __ 77645
Драмска 9092 10502 26450 50 4600

__

__ __ 127 150 3613 150 55877
Правишка __ 500 9050 __ 6900 300 __ __ __

__

1616

__

18366
Кавалска __ 2710 12370 __ 3700 __ __ __ __ 400 1085 200 20465
Сари Шабанска 180

__

14586 __ 200 __ __ __ 150

__

605

__

15721
Всичко въ Солунский Вилаетъ 454180 97620 311103 1987 153821 920 61 1150 28949 59940 34098 20710 1164539
 

Име на казата

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Скопски Вилаетъ
Скопска 34862 2455 17024 30 50

__

150 9032 450 800 2469 800 68122
Тетовска 31897 1554 15680

__

__ __ 874 27793 50

__

1661 __ 79509
Кумановска 34191 500 6150 300 __ __ __ 6166 50 30 1034 __ 48321
Прѣшовска 27678 __ __ __ __ __ __ 9446 __ __ __ __ 37124
Кратовска 19385 __ 3805 __ __ __ __ __ 340 __ 320 __ 23850
Паланска 24162 __ 2500 __ __ __ __ __ 220 __ 690 __ 27572
Кочанска 20736 __ 11820 20 __ __ __ 45 2020 __ 1402 __ 36043
Малешево 19751 8605 425 __ __ __ __ __ __ __ 485 __ 29266
Щипска 22492 __ 25675 __ __ __ __ __ __ 800 640 __ 49670
Радовишка 9043 __ 11061 __ __ __ __ __ __

__

390 __ 20494
Всичко въ Скопский Вилаетъ 244197 13114 94140 350 50

__

1024 52482 3130 1630 9091 800 420008
 

Име на казата

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Битолски Вилаетъ
Битолска 88811 2446 14370 200 __ __ 650 12346 22995 5500 3245 500 151063
Прилѣпска 57213 1740 8150

__

__ __

__

3525 745

__

1773 __ 73146
Леринска 37781

__

11410 300 __ __ 2344 2000 3424 20 2746 __ 60025
Охридска 41208 3026 6000

__

__ __ 300 6991 1960

__

820 __ 60305

 

 

 

283

  

Име на казата

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Кичевска 25476 7660

__

__ __ __ __ 6190 __ __ 264 __ 39590
Дебърска 15438 10292 3380 __ __ __ __ 23695 __ __ 700 __ 53505
Рѣка 12015 6565 __ __ __ __ 3221 3738 __ __

__

__ 25539
Костурска 46783 4340 3925 __ 9415 175 910 3434 4280 750 1010 __ 75022
Кайлярска 7916 __ 27155 __ 1800

__

__ __ 1730 __

__

__ 38601
Анаселичка 1215 __

__

__ 23203 7267 __ __ 534 __ 340 __ 32559
Гребенска __ __ 500 __ 13717 4871 __ 150 9220 __ 270 __ 28728
Кожанска __ __ 14531 __ 8773 1140 __

__

300 __ 200 __ 24944
Всичко въ Битолский Вилаетъ 333856 36069 89421 500 56908 13453 7425 62069 45188 6270 11368 500 663027
 
Всичко въ Македония 1032233 146803 494664 2837 210779 14373 8510 115701 77267 67840 54557 22010 2247574

 

Интересно е да направимъ още веднъжъ сравнение между резултатитѣ, получени отъ нашитѣ изчисления и ония на турскитѣ официални статистики по вилаети.

 

Турското салнаме за Солунския Вилаетъ отъ 1307 год. (1890) ни дава изчисления за населението на вилаета, правени прѣзъ 1885 год., когато сѫ правени общи прѣсмѣтвания за населението на турската държава [1]. Споредъ тия изчисления въ Солунския Вилаетъ безъ Катеринската Каза е имало:

 

Мухамедани .....  

   494 656

Гръци .....

243 991   

 
     } 466 207
Християни Българи .....

222 316   

 
Евреи .....        37 174
 

Всичко    

   998 037

 

По подробни числа намирами въ вилаетското салнаме отъ 1313 год. (1895). Споредъ него въ вилаета, безъ Катеринската Каза, е имало:

 

 

1. Солунский вилаетъ, Книжици за прочетъ, Солунъ, 1890. кн. IV, стр. 214.

 

284

 

Мухамедани         451 765
  Гръци 267 002  
  Българи 231 264  
  Католици     2 267  
Християни  {      
  Протестанти        316  
  Цигани     6 529  
  Чужденци     1 321  
          508 699
Евреи           41 664
    Всичко  1,002,128 [1]

 

Въ графата мухамедани (мюсулмани) сѫ записани всички турци, помаци, черкези и цигани мухамедани. Като гръци (урумъ) сѫ записани всички православни християни, подвѣдомствени на патриаршията. Като българи сѫ записани само православнитѣ българи, подъ вѣдомството на българската екзархия. Подъ името католици се разбиратъ българитѣ унияти въ Кукушко, а протестантитѣ показватъ българитѣ евангелисти въ Разлогъ.

 

За 10 години (1885—1895) турската статистика показва общо увеличение на населението въ Солунския Вилаетъ едва съ 20 754 души. Слѣдователно прирастътъ на населението е 2 на 1000. Въ Салнамето оть 1313 год. срѣщаме и данни за ражданията и умиранията. Показватъ се годишно 47 раждания на 1000 жители и 36.5 умирания. Излиза общъ прирастъ 10.5 на 1000. Явно се вижда колко злѣ сѫ водени турскитѣ нофузни книжя.

 

Интересно е, че турската статистика за посоченитѣ 10 години показва намаляванье на мухамеданитѣ съ около 40 000 души и увеличаванье на християнитѣ съ около 56 700 души.

 

Споредъ нашитѣ изчисления въ Солунския Вилаетъ има:

Мухамедани около  ........ 435 000

Християни             ........  668 000

Нѣма съмнение, че турскитѣ официални числа не сѫ прави. Както забѣлѣзахме и на друго мѣсто турскитѣ власти нарочно сѫ увеличавали числото на мухамеданитѣ за смѣтка на умаленитѣ числа на християнитѣ. Колкото се касае до общата сума, трѣбва да приемемъ, че турскитѣ цифри отъ нофузнитѣ книжя сѫ прѣдадени безъ измѣнение. Нашата статистика изкарва 162 411 жители повече отъ турската.

 

 

1. Въ Катеринската Каза, която спада къмъ Тесалия, сь отбѣлѣзани 2 556 души мухамедани и 14 304 души гръци християни, така щото заедно съ нея числото на жителятѣ въ вилаета достига 1,018,988.

 

285

 

Като имаме прѣдъ видъ опущенията на турскитѣ книги и това, дѣто нашитѣ числа сѫ поне 5 години по-нови отъ ония, които ни донася турския календаръ отъ 1895 год., ще намѣримъ, че тая разница не е особено рѣзка.


 

За 10-тѣ кази отъ Скопския Вилаетъ, които влизатъ въ Македония, турската официална статистика отъ 1894 год. ни дава слѣднитѣ числа:

 

Мухамедани         188 282
Българи   189 624  
Гръци   16 996  
Протестанти   103  
Латини   35  
Цигани   746  
    Християни всичко    207 504
Евреи            1 211
   

Всичко

   390 997

 

И тукъ въ числото на мухамеданитѣ освѣнъ турското население влизатъ още помацитѣ, арнаутитѣ и циганитѣ мухамедани. Понеже въ Скопския Вилаетъ нѣма гръцко население, то всички записани гръци сѫ или власи, или българи патриаршисти. Протестантитѣ сѫ българи отъ гр. Радовищъ, а латинитѣ сѫ арнаути католици.

 

Споредъ нашитѣ изчисления въ 10-тѣ македонски кази на Скопския Вилаетъ има:

Мухамедани около ........ 166 000

Християни            ......... 252 000

Евреи                     .........    1 630

Тукъ разницитѣ не сѫ сѫществени. Ние даваме около 43 000 християни повече и около 24 000 мухамедани по-малко. А общитѣ числа сѫ още по-близки. Въ нашата статистика общото число на населението е едвамъ съ 23 000 по-голѣмо отъ онова на турската статистика. Изглежда, че Скопскитѣ вилаетски власти сѫ обнародвали въ официалнитѣ календари сѫщинскитѣ данни, които сѫ получили отъ нофузнитѣ книги безъ да ги измѣняватъ, както въ Солунъ, а особено въ Битоля. Прѣувеличението на мухамеданитѣ произлиза главно отъ Тетовската и Прѣшовска Кази, дѣто споменахме, че мухамеданитѣ арнаути сѫ смѣтани намѣрки, понеже въ тия мѣста още не могать да се приложатъ нофузнитѣ книги.

 


 

 

286

 

Населението на казитѣ отъ Битолския Вилаетъ неможемъ да сравняваме съ турскитѣ официални данни, защото обнародванитѣ числа въ салнаметата сѫ много невѣрни.

 

Понеже статистиката на Ростковски не ще има много сѫществена отлика отъ турскитѣ нофузни книги, то ние ще направимъ едно сравнение съ нея. Ще съединимъ ведно всичкитѣ мухамедани и всички християни, понеже, както видохме, на много мѣста въ тая статика не е прокарана сигурна разница между турци, арнаути и потурняци отъ една страна и между гръци, арнаути и власи отъ друга страна.

 

Споредъ Ростковски въ 11-тѣ Битолски кази, които влизатъ въ Македония има:

Мухамедани ........... 177 433

Християни    ........... 387 486

Споредъ нашата статистика въ споменатитѣ кази има:

Мухамедани ........... 208 500

Християни    ........... 447 500 

За да бѫдемъ съвсѣмъ точни при общото изчисление на населението въ Македония трѣбва да прибавиме жителитѣ на ония части отъ Старовската и Селфидженската Каза, които влизатъ въ прѣдѣлитѣ на Македония, освѣнъ това трѣбва да прибавимъ още монаситѣ на македонскитѣ манастири.

 

Старовската Каза се намира на югъ отъ Охридското Езеро, една часть отъ нея захваща котловината на езерото и тя влиза въ Македония, а друга часть прѣскача околнитѣ планини и влиза въ прѣдѣлитѣ на Албания. По население цѣлата каза е арнаутска. Въ Македонската часть влизатъ слѣдоющитѣ населени мѣста:

 

Градъ Поградецъ, населенъ съ мухамедани и християни.

Село Одунища, населено съ мухамедани.

        Мамулища, населено съ мухамедани.

        Пискупати, населено съ мухамедани,

        Старово, населено съ мухамедани.

        Върдово, населено съ мухамедани.

        Ифля, смѣсено.

        Зиваска или Зърварска, населено съ мухамедани.

        Странска или Стронечка, населено съ мухамедани.

 

287

 

Село Лешница, населено съ мухамедани.

        Градовица или Грабовица, населено съ мухамедани.

        Чернево или Червеникъ, смѣсено.

        Плаче, населено съ християни.

        Братомиръ, населено съ мухамедани.

        Тушенища, населено съ християни.

        Алярупъ или Хлароиптъ, смѣсено.

 

По едно приблизително прѣсмѣтанье, направено възъ основа на числата отъ статистиката на Ростковски и даннитѣ, находящи се при едно описание на областитѣ Гора и Мокра, които влизатъ отъ части въ тая каза [1], въ горѣпоменатитѣ села има около 3 500 души арнаути мухамедани и около 1 000 души арнаути християни.

 

Отъ Селфиджанската Каза спада въ коритото на Бистрица една тѣсна ивица въ която има около 3 500 души гръцко население и около 300 души турци, които живѣятъ въ паланката Велвендо.

 

Манастири въ Македония има много, обаче голѣмата часть отъ тѣхъ нѣматъ монашеско население, а се управляватъ отъ свещеници изъ ближнитѣ села, дѣто сѫ и причислени като жители. Даже такъвъ голѣмъ и важенъ манастиръ, какъвъто е Св. Наумъ Охридски, нѣма монаси.

 

Въ манастиритѣ, които иматъ монаси, има и по нѣколко слуги, които живѣятъ постоянно въ тѣхъ и могатъ да се броятъ като тѣхни жители. Ние ще посочимъ тукъ приблизителнитѣ числа за еднитѣ и другитѣ.

 

Манастиръ Кушиница, намира се въ планина Кушиница, въ Зъхненската Каза; има около 10 монаси, всички гръци, подвѣдомствени на Патриаршията.

 

Св. Иванъ Сѣрски, намира се въ планина Шарли надъ гр. Сѣръ; има около 25 души монаси, отъ които повечко отъ половината сѫ българи, останалитѣ сѫ гръци. Сега всички се гръчѣятъ.

 

Въ Гор.-Джумайската Каза има ман. Св. Архангелъ, безъ монаси.

 

Въ Радовищката Каза има 2-ма монаси въ Конечкия Манастиръ.

 

Въ Тиквешъ има два доста голѣми манастири Положки и Св. Никола въ тѣснината Демиръ Капия. И двата сѫ безъ монаси.

 

Въ Велешката околность има три манастира тоже доста имотни: Св. Димитри въ самата Велешка тѣснина, Чичовския манастиръ Св. Архангелъ и Св. Иванъ до устието на р. Пчиня. И въ тритѣ нѣма монаси.

 

 

1. *** Битоля, Прѣспа и Охридско, Сбм. IV. 97-93.

 

288

 

Въ Скопската Епархия има цѣлъ редъ голѣми манастири. Св. Пантелей при Кочани има 3 монаси, Св. Гаврилъ Лѣсновски, на пѫтя между Кочани и Кратово има 9 монаси, Св. Иоакимъ Осоговски при Крива Паланка има 1 монахъ, Карпинския манастиръ Св. Богородица въ Кумановско има 1 свещеникъ, Пчинскиятъ Св. Прохоръ има двама свещеници. Въ Скопската Църногория има нѣколко манастира, които служатъ като селски церкви и сѫ безъ монаси. По-важенъ е отъ тѣхъ сега Св. Архангелъ Кучевишки. Въ Скопската Каза край Маркова Рѣка се намира Марковия Манастиръ Св. Димитри, съ 8 монаси и свещеници. Въ Нерезкия Манастиръ срѣщу Скопие въ Водно Планина нѣма монаси; сѫщо тъй нѣма и въ Св. Богородица до устието на Пчиня.

 

Въ Тетовската Каза се намира Манастиръ Лешокъ, или Св. Атанасий, който е много имотенъ и има 6 монаси.

 

Въ Прилѣпската околность има 5 доста важни и имотни манастири: Трѣскавецъ, Св. Богородица, Варошки Св. Архангелъ, Слѣпченски Св. Богородица, Чебрански Манастиръ, Мелнишки, Манастирецъ и Прилѣпецъ. Отъ тѣхъ само въ Манастирецъ има 1 монахъ.

 

Въ Битолския Демиръ Хисаръ има 3 манастири: Св. Иванъ Слѣпчански съ 3 монаси и Журженски и Синайски безъ монаси.

 

Въ Кичевска каза има Манастиръ Прѣчиста съ 6 монаси, и Поречки Успение съ 2 или 3 свещеника.

 

Въ Охридската Каза има само 1 по-голѣмъ Манастиръ Св. Наумъ и той е безъ монаси. Св. Спасъ, Св. Петка сѫ малки манастири тоже безъ монаси.

 

Въ Дебъръ има важенъ богатъ Манастиръ Св. Иванъ Бигоръ въ които се събиратъ 10 до 15 монаси.

 

Въ околностьта на Рѣсенъ е извѣстния Сливнишки Манастиръ безъ монаси.

 

Въ околностьта на Битоля има нѣколко малки манастири, които служатъ и като селски църкви и нѣматъ монаси.

 

Въ Костурско е по-извѣстенъ манастирътъ Св. Врачь съ 10 до 12 монаси. Въ Св. Недѣля и Св. Никола нѣма монаси.

 

Въ околностьта Воденъ има доста състоятеленъ манастиръ Св. Троица безъ монаси.

 

Всичкото монашество и цѣлата прислуга на споменатитѣ манастири е отъ българска народность. Може да има само нѣкои

 

289

 

гръкъ въ Св. Врачь или нѣкой влахъ или арнаутинъ по останалитѣ манастири отъ Битолския Вилаетъ.

 

Освѣнъ тия мѫжки манастири въ Македония има и женски монашески братства; тѣ живѣятъ всрѣдъ населени мѣста за по-голѣма безопасность. Най-важно е женското монашеско братство въ с. Берово, което се състои отъ около 30 монахини. Има по-малки братства въ с. Владимирово, въ градъ Кочани, въ Ново Село (Щипско) и въ Банско съ по 5—6 монахини, всички българки.

 

Вкупомъ взето всичкото манастирско население въ Македония, заедно съ мирскитѣ лица, ще има около 300 българи и около 50 гръци.

 

Въ Македония влизатъ още помашкитѣ села Доспатъ и Барутино съ около 2 000 жители, принадлежащи на Тъмръшката Каза.

 

Като прибавимъ къмъ 46-тѣ македонски кази горнитѣ суми, ще имаме общия сборъ на жителитѣ въ пълната Македонска географическа граница, както е изложена въ слѣдната таблица:

 

  Християни Мухамедани Юдеи Всичко
Българи 1,032,533 148,803   1,181,336
Турци 4,240 494,964   499,204
Гръци 214,329 14,373   228,702
Арнаути 9,510 119,201   128,711
Власи 77,267 3,500   80,767
Евреи     67,840 67,840
Цигани [1] 19,500 35,057   54,557
Руси 4,000     4,000
Черкези   2,837   2,837
Сърби 400 300   700
Арменци 300     300
Негри   200   200
Грузини 60     60
Разни западно-европейци и левантинци 8,810   200   9,010
Всичко 1,370,949 819,235 68,040 2,258,224

 

Християнското население съ малки изключения е отъ православно вѣроизповѣдание.

 

Отъ другитѣ вѣроизповѣдания първо мѣсто държи католичеството. Голѣма часть отъ западноевропейцитѣ и всичкитѣ леван-

 

 

1. Разпрѣдѣлението по вѣра, което правимъ на циганитѣ, не се основава на точни данни, а на приблизителни прѣсмѣтания.

 

290

 

тинци сѫ католици. Отъ туземното население католици сѫ само 150-тѣ души арнаути въ гр. Скопие.

 

Независимо отъ това, на нѣколко мѣста въ Македония има унияти. Униятството по едно врѣме имаше доста виденъ успѣхъ въ южна Македония между българското население, което го приемаше само и само да се отърве отъ патриаршеското вѣдомство. Слѣдъ като Българската Екзархия доби по-голѣма сила отъ 1890 го д. насамъ и униятството загуби значението си. Споредъ едно прѣсмѣтанье, правено прѣзъ 1897 год., българи унияти е имало въ Солунското село Юнчии 25 кѫщи, въ самия градъ Солунъ 5 кѫщи, прѣселени отъ околностьта, въ Кукушката Каза 356 кѫщи, въ Гевгелийската Каза около 70 кѫщи, въ Дойранската Каза 101 кѫщи, и въ градеца Енидже Вардаръ 13 кѫщи. Всичко 570 кѫщи съ около 3 600 жители. Сега въ Кукушко униятитѣ сѫ намалѣли. [1]

 

Протестанти сѫ по-малката часть отъ западноевропейците. Отъ мѣстното население има българи протестанти въ Разлогъ 120 кѫщи, въ Струмишката Каза 55, въ Радовишката Каза 41, въ Кукушката Каза 13, въ Неврокопското село Гърменъ 10, въ Тиквешъ 4 и още 20—30, пръснати по разни мѣста изъ страната. Всичко около 270 кѫщи българи съ около 1 850 жители. Освѣнъ това въ Солунъ има десетина гръцки протестански кѫщи и 4 такива въ Сѣръ.

 

Арменцитѣ сѫ отъ григорианско вѣроизповѣдание.

 

 

1. Църковенъ Вѣстникъ, София, 1900. Бр. 5 и 12.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]