Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

47. Кожанска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кожани     3000   2800       300       6100
  2 Чечилеръ     388                   388
  3 Рахманли     100                   100
  4 Караджиларъ     568                   568
  5 Чакирларъ     133                   133
  6 Акчеларъ (Акшала)     78                   78

 

279

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Ишакларъ     137                   137
  8 Сари Мисаларъ     197                   197
  9 Чобанли     216                   216
 10 Юкюзъ Ова     206                   206
 11 Емиръ Ханли     465                   465
 12 Юскюплеръ     207                   207
 13 Акъ Бунаръ (Низворо)     687                   687
 14 Акъ Сакали     1240                   1240
 15 Ашъкларъ     319                   319
 16 Евренозли     119                   119
 17 Ислямли     199                   199
 18 Бахши     45                   45
 19 Бахчели (Бахчелери)     212                   212
 20 Путарасъ (Питараста)     278                   278
 21 Текелеръ Буюкъ     215                   215
 22 Текелеръ Кючукъ     162                   162
 23 Ени Кьой     303                   303
 24 Юнусли     419                   419
 25 Ягишлеръ     24                   24
 26 Хасанли     42                   42
 27 Хасаларъ (Хашларъ)     219                   219
 28 Руханле     560                   560
 29 Омерли     330                   330
 30 Хаджилеръ     87                   87
 31 Дортали     398                   398
 32 Реджалеръ     16                   16
 33 Синекли     73                   73
 34 Салтакли     520                   520
 35 Софулеръ     354                   354
 36 Адилъ Ова     260                   260
 37 Евреносли     119                   119
 38 Кахриманли     35                   35
 39 Кечилеръ     356                   356
 40 Невестли     100                   100
 41 Дургутлеръ     125                   125
 42 Мирасъ     10                   10
 43 Велджиде     180                   180
 44 Кастро     45                   45
 45 Модризъ     175                   175
 46 Мазица     310                   310
 47 Неджи     100                   100

 

280

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 48 Докчиларъ         60               60
 49 Кесария         151               151
 50 Стени         75               75
 51 Калианъ         900               900
 52 Радовища         137               137
 53 Ванча (Ваница) Голѣмо     100   131               231
 54 Ванча (Ваница) Мало         109               109
 55 Милотинъ         85               85
 56 Велиста (Велища)         200               200
 57 Оксархъ     100   142               242
 58 Керасия         85               85
 59 Магула         51               51
 60 Мелницко         85               85
 61 Гоблица         372               372
 62 Калапотъ         442               442
 63 Куле         77               77
 64 Спарта         108               108
 65 Карникъ         100               100
 66 Ланосъ         115               115
   Нахия Вѣнци
 67 Вѣнци (Вѣнче) [1]         207 150             357
 68 Колокитаки         61               61
 69 Палео Кастронъ         217 215             432
 70 Агалушъ (Ангелушъ)         91 90             181
 71 Сфилта (Сфилци)         252               252
 72 Палеохоръ         195               195
 73 Палео Турконъ         31 30             61
 74 Холенища         196               196
 75 Сдовища (Сантовища)         5               5
 76 Саракинъ         356               356
 77 Тороникъ         158               158
 78 Торище           527             527
 79 Горунаки         94               94
 80 Гостунъ (Гостомъ)         97               97
 81 Коприо (Коприва)         302               302
 82 Лочишно           32             32
 83 Варише         155               155

 

 

1. Имало е и малко власи погръчени.

 

281

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 84 Върбово         131               131
 85 Влиписъ           54             54
 86 Забърдо           17             17
 87 Пѣско (Пѣсково)           255             255
 __ Незаписани                     200   200
 
 

Всичко

    14531   8773 1140     300   200   24944

 

За Кожанската Каза ние взехме статистиката на Ростковски съ нѣкои поправки въ криво записанитѣ имена. Освѣнъ това въ Ростковски погрѣшно е записано цѣлото население на града Кожани като гръцко, когато тамъ има турско мнозинство. Cѫщо тъй въ града сѫ запазени отъ 50 до 60 влашки непогръчени кѫщи. Друга важна поправка въ нашата статистика е направена относително мухамеданското население въ нахията Вѣнци. Всичкото това население споредъ най-достовѣрни свѣдѣния говори гръцки и слѣдователно не е турско, както е записано отъ Ростковски.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]