Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

45. Анаселишка Каза (Нáселица)

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Лепчища (Лапсища Населичъ)         800 1600         200   2600
  2 Пелка         580               580
  3 Пепелища                 414       414
  4 Домовища         50               50
  5 Шербадесъ         220               220
  6 Бобущъ (Бобуща)           300             300
  7 Хорево         120               120
  8 Занско         200               200
  9 Моласи [1] 150                       150
 10 Трапатушъ (Тръпотище)         237               237
 11 Девла         100               100
 12 Бѣла Църква 210                       210
 13 Нестимъ 260                       260
 14 Братмиръ 60                       60
 15 Бухинъ 130                       130
 16 Лихнадесъ         150               150
 17 Дислапъ           100             100
 18 Клепишъ (Клепеше)         250               250
 19 Трапезица [2]         60 160             220
 20 Баня         55               55
 21 Хотуръ         300               300
 22 Блазомъ (Плазоми)         240 350             590
 23 Латорища         55 55             110
 24 Ваúписъ         160 160             320
 25 Масганъ [3]         40 125             165
 26 Драмища         270               270
 27 Лунчъ         180               180
 28 Тричико         150               150
 29 Радовища         366               366
 30 Криминъ (Кремени)         487               487
 31 Фотунъ (Фонтянъ)         100               100
 32 Цотилъ (Сотилъ)         50 250     120   20   440
 33 Рокастронъ         65               65

 

 

1. Населението на с. Моласи е двоезично, всички мѫже говорятъ гръцки, но домашния езикъ е още българскиятъ.

2. Между християнското население на Трапезица има и малко българи, които сѫ на огърчване.

3. Между мухамеданиѣ на с. Масганъ има малко арнаути, между християнитѣ има сѫщо тъй 2–3 български кѫщи, но говоримия езикъ на всички е гръцкиятъ.

 

273

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 34 Бухорино         260               260
 35 Цакиохоръ         100 260             360
 36 Локомъ (Локумъ)         235               235
 37 Марчища         350               350
 38 Калистратъ         100               100
 39 Кинамъ         250               250
 40 Панаре (Панаретъ)         70               70
 41 Шюрданъ (Сюрданъ)         75               75
 42 Фуркачъ         90               90
 43 Вилянъ (Вила)           50             50
 44 Лая           300             300
 45 Пилюръ (Пилори)           350             350
 46 Водорина           255             255
 47 Черепянъ (Черепнища)           140             140
 48 Блазомища           300             300
 49 Виняни           100             100
 50 Гинушъ           250             250
 51 Мислегощи         200 220             420
 52 Поища (Пошита)           300             300
 53 Чърчища           370             370
 54 Ресуля         100               100
 55 Сирханъ           210             210
 56 Соколъ           30             30
 57 Лабаница         155               155
 58 Лубесъ         71               71
 59 Ренда           250             250
 60 Цкалохоръ         400               400
 61 Живанъ         285               285
 62 Трашрица           100             100
 63 Занско (Сконско?)         441               441
 64 Вотрица           160             160
 65 Царища         50 72             122
   Жупанска Нахия
 66 Жупанъ         1750               1750
 67 Мирали         280               280
 68 Бурша         400               400
 69 Чиракъ         105               105
 70 Либохово         300               300
 71 Своляни         200               200
 72 Мирсанъ (Мирасанъ)         280               280
 73 Магеръ         235               235

 

274

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 74 Луври         200               200
 75 Костанско (Констнаджикъ)         850               850
 76 Бишово         150 100             250
 77 Дуско         190               190
 78 Долосъ         561               561
   Сачишка Нахия
 79 Сачища (Шатиста)         4800               4800
 80 Черушница         260               260
 81 Вронджища (Вранища)         150 250             400
 82 Конско         1200               1200
 83 Янково         100 100             200
 84 Селце [1] (Селско)         2300               2300
 85 Вратинъ         375               375
 86 Видолушъ [2] 405                       405
 __ Незаписани                     120   120
 
 

Всичко

1215       23203 7267     534   340   32559

 

 

За Анаселишката Каза ние нѣмахме добри данни, за това взехме за основа статистиката на Ростковски и направихме въ нея важни поправки главно на имената на селата, които много често сѫ записани криво, послѣ направихме нѣкои други измѣнения. За това се ползувахме най-вече отъ доста подробното описание на тая каза въ труда на Верковича, [3] сетнѣ отъ показанията на нѣкои жители отъ Хрупища и Костурско, които познаватъ тия мѣста. [4] При поправкитѣ на имената ни послужи и азбучниятъ показатель на селата отъ Битолския Виляетъ, обнародванъ въ вилаетското салнаме отъ 1895 год.

 

Споредъ Ростковски въ Анаселишката Каза има 1 644 турци, 2 352 славяни, 28 257 гръци християни, 5 539 гръци мухамедани и 1 444 власи. Отъ разпитвания, които ние направихме, оказва се,

 

 

1. Селце или Селско е малъкъ градецъ съ чаршия и добъръ пазарь.

2. Мѣжкото население на с. Видолушъ добрѣ говори гръцки, затова нѣкои броятъ селото като гръцко.

3. Топограф.-Этнограф. очеркъ Македонiи, 177—178.

4. Изпърво имахме показанията на двама българи воденичари отъ Костенарията, а сетнѣ на двата власи отъ Хрупища, търговци на коне, които купуватъ въ София и продаватъ на голѣмия пазарь въ с. Цотилъ, Анаселишка Каза.

 

275

 

че разговорния езикъ за всичкото мухамеданско население въ Населица е гръцкиятъ. Допустимо е, че е имало малки турски колонии, но тѣ сѫ се загубили между потурченитѣ гръци. Както Верковичъ, така сѫщо и Вайгандъ смѣтатъ мухамеданското население въ тия мѣста като гръцко по езикъ. [1] Въ Ростковски гръцкото християнско население е покачено въ нѣкои мѣста било на смѣтка на мухамеданското, било само по себе. Особено много сѫ поставени гръцкитѣ жители въ паланкитѣ и въ нѣкои отъ голѣмитѣ села. Нѣкои села, които ние сме поставили въ Костурско, въ Ростковски сѫ поставени въ Населичко и наопаки. Това произлиза отъ честата промѣна, която става на границата между Хрупишката Нахия и Населица.

 

Споредъ Верковичовата статистика въ Населица има 19 799 българи, 4 706 гръци, 2 581 власи и 4 084 мухамедани гръци. Погрѣшно сѫ причислени всичкитѣ гръцки села отъ Жупанската и Сачишката Нахия и нѣкои отъ самата околия на Лепчища като български, при всичко, че при описанието на тая каза се споменува, какво разговорния езикъ на населението ѝ е гръцкиятъ. Власитѣ произлизатъ отъ това, дѣто влашкото село Блаца и гръцкото Жужелъ сѫ причислени къмъ тая каза и населението на послѣднето е прѣсмѣтано като влашко.

 

 

1. Топогр.-Этнограф. Очеркъ Македонiи, 178. Die Aromunen, I. 128.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]