Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

42. Рѣканска Каза (Рѣка)

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Мала Рѣка (Долна Рѣка)
   1 Жерновница   1300                     1300
  2 Видуши   320                     320
  3 Болетинъ   330                     330
  4 Требища (Требишча [1]) 192 640                     832
  5 Битуше 560                       560
  6 Вельо Бърдо 156 380                     536
  7 Раостоше 260 610                     870
  8 Хаджиевци   115                     115
  9 Присойница   400                     400
 10 Скудринье   940                     940
 11 Косоврасти Горно 180                       180
 12 Косоврасти Долно   600                     600
 13 Мелничани Долно 250                       250
 14 Мелничани Горно 275                       275
 15 Могорче 16 770                     786
 16 Осой 600                       600
 17 Гаре 1000                       1000
 18 Лазарополе 2640                       2640
 19 Тресанче 1320                       1320
 20 Селце Рѣка 420                       420
 21 Раосоки 450                       450
 22 Сушица 156                       156
 23 Галичникъ 3300                       3300
 24 Янче 240 160                     400
 
   Голѣма Рѣка (Горна Рѣка)
 25 Киченица             120           120
 26 Бѣличица             450           450

 

 

1. Щ се изговаря отъ долнорѣканци като шч, а отъ полянитѣ като шт.

 

264

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 27 Вълковия             150 150         300
 28 Сенце             195 120         315
 29 Върбенъ             300 360         660
 30 Търница               240         240
 31 Богдево             180 108         288
 32 Ничпуръ             250 220         470
 33 Бродецъ             360 150         510
 34 Нивища             170 180         350
 35 Бибанье             32 90         122
 36 Жужнье             150 160         310
 37 Греканье             25 14         39
 38 Рибница             120 200         320
 39 Рѣчъ             150 140         290
 40 Стрезимиръ             180 56         236
 41 Щировици               400         400
 42 Танушане               350         350
 43 Д'бово             24 90         114
 44 Нистрово             150 230         380
 45 Зълвайско             35           35
 46 Крекорница             180 180         360
 47 Стройче               300         300
 
 

Всичко

12015 6565         3221 3738         25539

 

 

Това, що казахме за Горно-Дебърската Каза, относително турската статистика и оная на Ростковски, важи и за Рѣканската Каза. Турската статистика дава на тая каза 10 681 души мѫжко население. Удвоено това число, получаваме 21 362 жители мухамедани и християни. Споредъ Ростковски въ казата има 12 022 славяни, 1 724 славяни мухамедани, 3 512 арнаути мухамедани и 2 342 арнаути християни. У Ростковски никои села отъ Рѣка сѫ прѣнесени въ Дебъръ и наопаки, а пакъ с. Жерновница, дѣто е седалището на мюдура, съвсѣмъ липсува. Селата Маврово, Никифоръ (Никифорово) и Леуново, турнати въ Дебъръ и Рѣка, припадатъ къмъ Тетовската Каза.

 

За двѣтѣ съединени кази Верковичъ дава българи 14 677, помаци мѫже 8 046 и арнаути мѫже 15 534.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]