Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

37. Прилѣпска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Прилѣпъ 16900   6200           480   960   24520
  2 Царевикъ 460                   10   470
  3 Топлица 420                       420
  4 Ракле 580                       580
  5 Ленища (Ленишча) [1] 380                       380
  6 Шелеверци 66                       66
  7 Алинци 102                       102
  8 Стровия 434                       434
  9 Гостиражни 272                       272
 10 Костинци 300                       300
 11 Църнилища (Църнилишча) 60             580     80   720
 12 Марулъ 240                       240
 13 Майно 210                   12   222
 14 Прилѣпецъ 140                       140
 15 Рапешъ 388                       388
 16 Бърникъ 196                       196
 17 Дабница 220                       220
 18 Мажуйчища 320                       320
 19 Кривогащани 860                       860
 20 Кореница 105                       105
 21 Годивле 128                       128
 22 Турско 140                       140

 

 

1. Въ Прилѣпско на всѫдѣ щ се произнася като шч.

 

245

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 23 Локвени 70                       70
 24 Върбяни 364                       364
 25 Боротино 280                       280
 26 Ропотово (Ропотоо [1]) 196                   10   206
 27 Жабяни 50                       50
 28 Рилево 444                       444
 29 Зързе 400                       400
 30 Сливье 82                   14   96
 31 Маргари 230                       230
 32 Долгаецъ 680                   10   690
 33 Слѣпче 420                       420
 34 Бучинъ 470                       470
 35 Крушояни 260                       260
 36 Светомитрени 200                       200
 37 Норово               290         290
 38 Алданци               270         270
 39 Върбоецъ (Върбовци) 24             150     60   234
 40 Чепигово 73                       73
 41 Житоше Горно 66             560     75   701
 42 Житоше Долно 102                       102
 43 Мраморани Горно 74                       74
 44 Мраморани Долно 55                       55
 45 Сѣнокосъ 280                       280
 46 Долнени 650                       650
 47 Сарандиново 120                       120
 48 Новоселани 202                       202
 49 Кутлешово 40                       40
 50 Загорани 200                       200
 51 Плетваръ 472                       472
 52 Кърстецъ 300                       300
 53 Орле 102                       102
 54 Маково 280                   6   286
 55 Ивенъ 160                       160
 56 Крушейца (Крушевица) 420                   16   436
 57 Чумово 80                       80
 58 Волкоо Село 98                       98
 59 Селце 120                       120
 60 Пещалево   320                     320
 61 Дебреще   1100                     1100
 62 Селце Друго 360                       360

 

 

1. Въ всичкитѣ имена, които окончаватъ на во, буквата в не се изговаря.

 

246

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 63 Орѣоецъ 505                       505
 64 Койнари Голѣмо 550   40                   590
 65 Койнари Мало 340                       340
 66 Беровци 230                       230
 67 Галичани 300                       300
 68 Кадино Село 340                       340
 69 Дабяни 130                       130
 70 Руфци Мало 220                       220
 71 Бонче 350                       350
 72 Щавица 322                       322
 73 Небрѣгово 522                       522
 74 Бѣловодица 510                       510
 75 Смолани 215                       215
 76 Трояци 380                       380
 77 Дупячани Долно 190                       190
 78 Дупячани Горно 300                       300
 79 Будяково 52   260                   312
 80 Путуросъ 160                       160
 81 Крапа 600                       600
 82 Црешново 505                       505
 83 Бѣлица Долна 26                       26
 84 Бѣлица Горна 180                       180
 85 Вранче 520                   10   530
 86 Мусинци 80   450               10   540
 87 Алинци Долно 150                       150
 88 Лаготъ 80                       80
 89 Канатларци 55   840               20   915
 90 Ерековци 110   360               8   478
 91 Заполжени 354                       354
 92 Срѣдорѣкъ 210                       210
 93 Бѣло Поле 150                       150
 94 Запърчени 130                       130
 95 Заградъ 95                       95
 96 Браúлово 250             100         350
 97 Сѣкирци 480                   12   492
 98 Сланско 560                       560
 99 Дрѣново               220         220
100 Саждово               130     24   154
101 Якреново 30             100         130
102 Борино               200         200
103 Кошино 266                       266

 

247

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

104 Лажани 120 320                 200   640
105 Веселчани 350                       350
106 Тополчани 360                       360
107 Клепачъ 196                   8   204
108 Пещерица 90                       90
109 Дрѣновци 760                       760
110 Тройкърсти 150                       150
111 Варошъ 1380                   12   1392
112 Присадъ 350                       350
113 Църници 86                       86
114 Степанци 390                       390
115 Десово 40             625     75   740
116 Барбарасъ 62                       62
117 Пусто Алинци 114                       114
118 Мегленци (Мегленецъ) 190                       190
119 Църничани 240                   16   256
120 Бѣлушино               300         300
 
   Мориховска Нахия (Морихово)
121 Витолища 1200                   25   1225
122 Пещани 280                       280
123 Дрѣнъ 240                       240
124 Писокалъ 35                       35
125 Живо 350                   10   360
126 Градешница 1080               80   10   1170
127 Старавина 570                   20   590
128 Будимерци 500               110   8   618
129 Бзочикъ 420                       420
130 Грунища 240                       240
131 Полчища 680                   16   696
132 Бешища 960               75   12   1047
133 Каленъ 360                       360
134 Мелница 94                       94
135 Манастирецъ 208                       208
136 Върбско 230                       230
137 Дуйнье 1200                   24   1224
138 Кокре 466                       466
139 Вепърчани 520                       520
140 Годяково 280                       280
141 Пчанища 620                       620
 
 

Всичко

57213 1740 8150         3525 745   1173   73146

 

248

 

За Прилѣпската Каза имаме данни отъ 3 турски официални статистики: едната е точенъ прѣписъ отъ нофузнитѣ тефтери, направенъ прѣзъ 1884 год., другата е извлѣчена отъ вилаетското салнаме отъ 1305 (1888), а третата е прѣписана отъ нофузнитѣ книги прѣзъ 1890 год.

 

Споредъ първата статистика въ казата има българи 44 759 (мѫже 23 659, жени 21 100), мухамедани (помаци, турци, арнаути) 13 753 (мѫже 7 019, жени 6 334), власи 753 (мѫже 391, жени 362), цигани християни 239 (мѫже 127, жени 113) и цигани мухамедани 470 (мѫже 247, жени 223).

 

Споредъ статистиката въ салнамето отъ 1888 год. има българи 27 793, гърци (българи патриаршисти и власи) 1 248 и мухамедани 30 271.

 

Споредъ третата статистика българи има само мѫже 25 458, власи мѫже 264, турци мѫже 6 671 и цигани мѫже 817. Ако удвоимъ тия числа, ще получимъ българи 50 916, власи 528, турци, арнаути и помаци 13 342 и цигани 1 634.

 

Отъ горното много ясно се вижда фалшификацията на обнародваната статистика въ вилаетския календарь. Общитѣ числа на населението отъ 1888 год. сѫ почти сѫщитѣ съ ония отъ 1884 год. само че числото на българитѣ е намалено съ около 16 хиляди души и тъкмо съ толкова е увеличено числото на мухамеданитѣ.

 

Числата отъ 1890 год. се доближаватъ много до нашитѣ, като се смѣтне прирастътъ на българското население отъ тогава насамъ.

 

Числата на Ростковски за Прилѣпската Каза сѫ погрѣшни, понеже сѫ черпени отъ стари турски статистики. Числото на кѫщитѣ и тукъ е по-близо до истината, но населението на кѫщитѣ е много смалено, особено за равнината, дѣто въ всѣка кѫща живѣятъ отъ 7 до 10 души. Въ Ростковски сѫ поставени на кѫща отъ З до 5 души. Освѣнъ това голѣма часть отъ турското население е записана погрѣшно като арнаутско, по сѫщия начинъ е изгубено и помашкото население. Споредъ тая статистика има турци 2 670, славяни екзархисти 31 100, власи 320 и арнаути 6 759.

 

Въ Верковичовата статистика турцитѣ и арнаутитѣ на Прилѣпската Каза сѫ записани погрѣшно като помаци. Споредъ нея има българи 47 798, власи 1 227, помаци само мѫже 4 695, и цигани мухамедани мѫже 632 души. Пловдивската статистика дава само 4 414 мухамедани, 20 968 българи, 320 гърци (погрѣшно записани градскитѣ власи) и 87 власи (отъ село Тръстеникъ, което по-рано е било Прилѣпско).

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]