Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

35. Радовищка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Радовищъ 2030   4000               200   6230
  2 Раклишъ 270                       270
  3 Ораовица 84   450                   534
  4 Подерешъ 400   300                   700
  5 Яргюрица (Фаргиница) 156   200                   356

 

234

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  6 Воúславци 340                       340
  7 Новъ Чифликъ                     90   90
  8 Калугерица 100   190                   290
  9 Покрайчево 90                       90
 10 Инево 740                       740
 11 Злево     400                   400
 12 Радичево 126   125                   251
 13 Дукатино 230                       230
 14 Селдурци 70                       70
 15 Кологузли     1065                   1065
 16 Караджалиитѣ     100                   100
 17 Чешме Махале     75                   75
 18 Дражейца (Дражанци)     100                   100
 19 Шурово     60                   60
 20 Парнарли     280                   280
 21 Коджали     250                   250
 22 Али Кочъ Махала     300                   300
 23 Супурче     220                   220
 24 Каралъ Оба     75                   75
 25 Алилъ Оба     50                   50
 26 Асели     50                   50
 27 Удеверли     125                   125
 28 Тополница     400                   400
 29 Джами Махале     75                   75
 30 Сари Гьолъ     75                   75
 31 Дурутли     50                   50
 32 Кьосели     100                   100
 33 Козъ Бунаръ 190                       190
 34 Шипковица (Шипка) 85                       85
 35 Ново Село (Вити Боръ) 80                       80
 36 Шейнъ Ташъ 80                       80
 37 Смилянци 250                       250
 38 Папина     100                   100
 39 Кушкули     75                   75
 40 Аракли     50                   50
 41 Дѣдино (Дѣдинье) 700                       700
 42 Габревци 330                       330
 43 Ракитецъ 66   150                   216
 44 Липовикъ Долни 180   200                   380
 45 Липовикъ Горни 420                       420
 46 Конче 330   900                   1230

 

235

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 47 Гарванъ 270                       270
 48 Папавница (Поповница) 90                       90
 49 Негриновци 48                       48
 50 Лубница 300   265                   565
 51 Загорци 210                       210
 52 Вращица Долна 125                       125
 53 Вращица Горна 132                       132
 54 Пагулево 75                       75
 55 Радишъ Горно 50                       50
 56 Радишъ Долно     200                   200
 57 Трѣскавецъ 96                       96
 58 Скороша 300                       300
 59 Боровъ Долъ     6                   6
 __ Незаписани                     100   100
 
 

Всичко

9043   11061               390   20494

 

 

Споредъ турската статистика отъ 1311 год. въ Радовишката Каза има мухамедани (турци и цигани) 10 561 д. (мѫже 5 789, жени 4 782), българи православни 7 589 (3 914 мѫже, 3 675 жени) и българи протестанти 103 (мѫже 54, жени 49).

 

Както за Щипската сѫщо и за Радовишката Каза въ статистикитѣ на Верковича и Пловдивската сѫ изпуснати много конярски села отъ Плачковица Планина. Тия села съставляватъ една мѫчнодостжпна за външни хора мѣстность, извѣстна подъ името Юруклукъ. Види се, че по-рано тѣ не сѫ били записвани и въ турскитѣ книги, отъ дѣто сѫ черпени свѣдѣнията за Пловдивската статистика. Освѣнь това у Верковича погрѣшно сѫ записани на много мѣста турцитѣ като помаци.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]