Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

34. Щипска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Щипъ (Шчипъ [1]) съ Ново-Село 10900   8700             800 500   20900
  2 Серчиево 90                       90
  3 Варсаково 120                       120
  4 Судикъ 192                       192
  5 Креньевци 54                       54
  6 Трогярци Долно 186                       186
  7 Трогярци Горно 138                       138
  8 Балванъ Долно 100                   35   135
  9 Балванъ Горно 300                       300
 10 Чардаклия 36                       36
 11 Дерменъ Чифликъ 16                       16
 12 Сера Кьости (Шейре Кьости) 20                       20
 13 Карбинци 144                   40   184
 14 Тараúнци 85                       85
 15 Църковци 20                       20
 16 Кара Орманитѣ 42                       42
 17 Козякъ Долни 36   70                   106
 18 Козякъ Горни 40                       40
 19 Ново Село 55                       55
 20 Липовъ Долъ 90                       90
 21 Дамянъ     600                   600
 22 Бучимъ     200                   200
 23 Шашаварлия     730                   730
 24 Въртешка 54                       54
 25 Туртелъ 25                       25
 26 Почивало 100   265                   365
 27 Калопетровци 90                       90
 28 Никоманъ 110                       110
 29 Раданя 40   400                   440
 30 Кепекчели     185                   185
 31 Джумали     140                   140
 32 Калаузли     90                   90
 33 Рулякъ     155                   155
 34 Цървулево     185                   185
 35 Кучелакъ     250                   250
 36 Буюкъ Габеръ     400                   400
 37 Кючукъ Габеръ     165                   165

 

 

1. Произнася се отъ мѣстното население щ като шч.

 

231

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 38 Аргюлица     225                   225
 39 Сейдили     50                   50
 40 Курфоли     40                   40
 41 Ходжали     60                   60
 42 Бетели     15                   15
 43 Ебепли     80                   80
 44 Парнарли     125                   125
 45 Муратли     90                   90
 46 Скандалци 40                       40
 47 Пиперево 276   220                   496
 48 Лѣсковица 544   215                   759
 49 Сухо Гърло     210                   210
 50 Патрикъ 80                       80
 51 Степанци     250                   250
 52 Пушче     190                   190
 53 Селце 42   330                   372
 54 Брестъ 230                       230
 55 Новоселяни (Лакъ, Лъкъ) 72                       72
 56 Балталия 30   40                   70
 57 Доляни 270                       270
 58 Драгоево     425                   425
 59 Добришани     300                   300
 60 Топликъ 42                       42
 61 Едеклерци 40                       40
 62 Софилари 45                       45
 63 Пенюшино     250                   250
 64 Тестемелци     90                   90
 65 Аджамзалци     325                   325
 66 Црешка     225                   225
 67 Ямурларци     200                   200
 68 Чешме Дере     80                   80
 69 Кара Синанли     35                   35
 70 Хаджи Юсуфли     125                   125
 71 Уланци 360                       360
 72 Мушанци 400 400 [*]                     400
 73 Хаджи Димирци 240                       240
 74 Вардаръ Чифликъ 90                       90
 75 Кара Оджали     190                   190
 76 Шехъ Оба     215                   215
 77 Хаджи Реджепли     305                   305
 78 Йокари Орта Махле     190                   190

 

 

*. ПОПРАВКИ, стр. 299: Въ статистиката на Щипската Каза (стр. 231) погрѣшно е записано село Мушанци съ българо-християнско, вмѣсто българо-мухамеданско население.

 

232

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 79 Ашаки Орта Махле     115                   115
 80 Деде Кьой     250                   250
 81 Читакли     150                   150
 
   Овче Поле
 82 Богословецъ 320                       320
 83 Сушево 70                       70
 84 Хаджи Бекли     260                   260
 85 Кюселери 20   210                   230
 86 Дурфули     900                   900
 87 Каратманово     475                   475
 88 Кошево     480                   480
 89 Бекерли     270                   270
 90 Убогово 130                       130
 91 Енешь Оба     250                   250
 92 Дели Юсинци 90                       90
 93 Кадрафаково 50                       50
 94 Ерджели 200   210                   410
 95 Муставино 130   145               65   340
 96 Криви Долъ 50                       50
 97 Амзабегово 20   340                   360
 98 Пеширово 20   250                   270
 99 Хаджи Аматли     175                   175
100 Църнилище Долно 78   95                   173
101 Църнилище Горно 84   200                   284
102 Сърамзалино 180                       180
103 Караджа Али (Караджалино)     150                   150
104 Татарли     560                   560
105 Горобинци 30   410                   440
106 Кнеже 360                       360
107 Свети Николе (Клисели) 1110   800                   1910
108 Патетино 40                       40
109 Макришъ 30                       30
110 Трооло (Трохоло) 80                       80
111 Пестришино 80                       80
112 Зарапинци 42                       42
113 Пуздреци 100                       100
114 Куково 90                       90
115 Лезово 180                       180
116 Гайранци 120                       120
117 Гоúновци 72                       72
118 Крупище 144                       144

 

233

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

119 Мечкуевци 360                       360
120 Нѣманици 1240                       1240
121 Ранчанци 180                       180
122 Прѣходъ 360                       360
123 Пишица     200                   200
124 Чашица 20                       20
125 Джумаали     150                   150
126 Улярци 144                       144
127 Люботенъ 120                       120
128 Тонатарци 120                       120
129 Шопури 54                       54
130 Иванли     200                   200
131 Кошево 150                       150
132 Милино     740                   740
 
 

Всичко

22492   25675             800 640   49607

 

 

Турската статистика отъ 1311 год. дава на тая каза мухамедани (турци и цигани) 23 970 (мѫже 12 662, жени 11 308), българи 17 864 (мѫже 9 478, жени 8 386) и евреи 541 (мѫже 267, жени 274).

 

Както Верковичовата, така и Пловдивската статистика непосочватъ голѣмо число отъ турскитѣ села на тая каза. Изоставени сѫ имено всичкитѣ конярски села, които се намирать на западъ отъ Щипъ въ политѣ на Палачковица Планина.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]