Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

33. Пехчевска (Малешевска) Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Малешево [1]
   1 Пехчово (Пешчово) 700 3300                 70   4070
  2 Берово 2300 600                 40   2940
  3 Будинарци 800                       800
  4 Владимирово 1650                       1650
  5 Мачево 340                       340
  6 Митрошинци 1150                       1150
  7 Негрѣво 315                       315
  8 Ратово 560                   130   690
  9 Робово 770                       770
 10 Русиново 1500                   10   1510
 11 Смоймирово 560                       560
 12 Спиково 136                       136
 13 Умлено 500                       500
 14 Чифлико 357                       357
 
   Пиянецъ [2]
 15 Царево Село 520 575 425               90   1610
 16 Гърлено 444                       444
 17 Габрово (Турско Габрово)   400                 15   415
 18 Вирче 130 200                     330
 19 Стамиръ 30 100                     130
 20 Разловци 784                       784
 21 Градъ 30 560                     590
 22 Звегоръ   335                 20   355
 23 Трабатовище 292 260                 50   602

 

 

1. Къмъ мѣстностьта Малешево спада още селото Смилянци, което административно се числи въ Радовишката Каза.

2. Къмъ мѣстностьта Пиянецъ спада още селото Клисура, което се числи въ Горно-Джумалийската Каза.

 

229

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 24 Истевникъ 615 250                     865
 25 Панчарево 700                       700
 26 Цървеникъ   1600                 60   1660
 27 Лѣшница 294                       294
 
   Осоговия
 28 Лукавица 140                       140
 29 Тодоровци 120                       120
 30 Цера 910                       910
 31 Селникъ 120                       120
 32 Драмча 430                       430
 33 Главовица 154                       154
 34 Мещница 420                       420
 35 Косевица 175                       175
 36 Каменица 350                       350
 37 Дулица 450                       450
 38 Киселица 122                       122
 39 Гаврилъ 30                       30
 40 Вратиславци 128                       128
 41 Вѣтренъ 96                       96
 42 Костинъ Долъ 154                       154
 43 Илиево 180                       180
 44 Очипаля 120                       120
 45 Калиманци [1] 175 425                     600
 
 

Всичко

19751 8605 425               485   29266

 

 

Споредъ салнамето оть 1311 год. въ тая каза има мухамедани (помаци, турци, цигани) 8 860 души (мѫже 4 634, жени 4 226) и българи 15 192 (мѫже 8 100, жени 7 092). Ако приравнимъ числото на женитѣ къмъ онова на мѫжетѣ, то добититѣ суми се доближаватъ до горѣуказанитѣ оть насъ доста много.

 

Понеже Пехчевската Каза е новосъставена, то тя липсва въ другитѣ статистики. Една голѣма часть отъ селата на тая каза сѫ причислени отъ Верковичъ къмъ Кюстендилската База, дѣто тѣ сѫ спадали прѣди освободителната война. По-късно тия села сѫ били зачислени въ състава на Кочанската Каза, а въ най-ново врѣме отъ тѣхъ се образува отдѣлна каза съ центъръ селото Пехчово, което се обърна на градецъ.

 

 

1. Калиманци прилича на Осоговскитѣ села, но не се брои въ Осоговията.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]