Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

32. Кочанска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кочани 2800   2600         40 150   360   5950
  2 Оризари      }                          
  3 Усранъ Долъ } 900   610         5     150   1665
  4 Витоша       }                          
  5 Истибаня 150   750               70   970

 

226

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  6 Якимово 260   50                   310
  7 Драгобраща 700                       700
  8 Бигла 600                   40   640
  9 Пекляни 275   225                   500
 10 Лѫки 600                       600
 11 Блатецъ 960   3000               80   4040
 12 Липецъ 340   360               24   724
 13 Градецъ     700                   700
 14 Кършла 100                       100
 15 Виница 840   300               180   1320
 16 Лѣски 250                   30   280
 17 Зърновци 700   1000               180   1880
 18 Видовица     500               20   520
 19 Мородвисъ (Морозда) 90   200               30   320
 20 Теранци 20   375                   395
 21 Припѣчани 315                       315
 22 Буковецъ     50 20 [1]                 70
 23 Кучичино (Кучи Баба) 350                       350
 24 Бурилчово 65                   35   100
 25 Пашаджикъ Полски (Чифликъ) 220                       220
 26 Чешиновци 310                       310
 27 Облешево 175   175                   350
 28 Подлакъ Долни 70   100               12   182
 29 Подлакъ Горни 230                       230
 30 Моянци 75                   50   125
 31 Гръдовци 480   125               30   635
 32 Прибачево 180                       180
 33 Траканье 680                       680
 34 Баня     200                   200
 35 Спанчево 760                   25   785
 36 Сокуларци 670                   10   680
 37 Върбица 100                       100
 38 Жегнянци 150                   6   156
 39 Лепопелци 140                       140
 40

Свиланово [2]

20                       20
 41 Пантелей 220                       220
 42 Нивичани 460                       460
 43 Бѣли 400                       400

 

 

1. Черкезитѣ въ това село сѫ на изгубванье.

2. Свиланово е чифликъ на Манастира Св. Панталей. Въ него не живѣятъ сега вече постоянно семейства, а има временни работници.

 

227

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Осоговия
 44 Лѣшки 140                       140
 45 Цървена Нива 70                       70
 46 Пашаджиково 100                       100
 47 Ораховица 58                       58
 48 Чурилякъ 100                       100
 49 Ястремникъ 210                       210
 50 Градче 175                       175
 51 Голо Бърдо 50                       50
 52 Полаки 500                       500
 53 Вранинци 175                       175
 54 Рѣчани 130                       130
 55 Костинъ Долъ 300                       300
 56 Ново Село 140                       140
 57 Небояно 190                       190
 58 Дълги Долъ 70                       70
 59 Мишино 35                       35
 60 Чоперникъ 16                       16
 61 Прѣсѣка 1200                   30   1230
 62 Безиково 480                       480
 63 Саса 700                   30   730
 64 Цървена Ябука 32                       32
 65 Търсино 150   500               10   660
 66 Припуръ 60                       60
 67 Лисецъ [1]                 250       250
 68 Чаталъ                 250       250
 69 Пониква                 320       320
 70 Лопенъ [2]                 450       450
 71 Калини Каменъ                 600       600
 
 

Всичко

20736   11820 20       45 2020   1402   36043

 

 

Споредъ салнамето отъ 1894 год. въ Кочанската Каза има мухамедани (турци и цигани) 11 120 (5 718 мѫже, 5 402 жени), българи 16 590 (8 570 мѫже, 8 020 жени), гръци (патриаршисти българи) 100 (50 мѫже, 50 жени) и цигани християни 230 (мѫже 113, жени 117). Влашкитѣ пастири не сѫ внесени въ статистиката.

 

 

1. Лисецъ, както и останалитѣ 4 села, е лѣтно колибарско влашко село; намира се въ Плачковица Планина, не далеко отъ Чаталъ.

2. Лопецъ се намира въ Осоговъ наблизо до Пониква и Калини Каменъ. Нѣкои отъ тия власи пасатъ стадата си на зеилцще, което спада въ Паланската Каза.

 

228

Както Верковичовата така и Пловдивската статистика сѫ правени по много стари данни. Въ тѣхъ има отбѣлѣзани нѣкои села, като напр. Дурачково, Папалодовци, Турие, които сега несѫществуватъ. Освѣнъ това Верковичъ е криво отбѣлѣзалъ турското население въ тая каза като помашко. Споредъ него българитѣ въ казата достигатъ 16 621 души; а мухамеданитѣ само мѫже 3 790 и цигани мухамедани само мѫже 416 души.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]