Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

30. Кратовска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кратово 1900   2500               100   4500
  2 Желѣзница 300                       300
  3 Живалево 165                       165
  4 Талишманци 280                       280
  5 Крилатица 364                       364
  6 Опила 980                       980
  7 Кавакли [1] 280                       280
  8 Одрено 344                       344
  9 Иванковци [2] 70                       70
 10 Търновацъ 550                       550
 11 Страцинъ 950                       950
 12 Пендъкъ 190                       190
 13 Димонци 147                       147
 14 Куклица 480                       480
 15 Кетеново 175                       175
 16 Вакъвъ (Нановци) 148                       148
 17 Шопско Рудари 750                       750
 18 Коню 190                       190

 

 

1. Кавакли се брои като махала отъ Опила.

2. Иванковци се брои като махала отъ Одрено.

 

222

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 19 Татомиръ 170                       170
 20 Барбарово 780                       780
 21 Строѝманци 190                       190
 22 Гюгянци Горно 110                       110
 23 Гюгянци Долно 280                       280
 24 Орелъ 98   125                   223
 25 Стрисовци (Строисовци)     500                   500
 26 Стубълъ Горни 182                       182
 27 Стубълъ Долни 140                       140
 28 Плешанци 275                       275
 29 Проби Щипъ 233                       233
 30 Кундино 154                       154
 31 Гризилевци 90                       90
 32 Приковци 100                       100
 33 Туралево 210                       210
 34 Филиповци 280                       280
 35 Сакулица 350                       350
 36 Тополовикъ 250                       250
 37 Шлегово 530                       530
 38 Любевци 182                       182
 39 Маричино 200                       200
 40 Добрево 290                       290
 41 Древено 270                       270
 42 Калнища 268                       268
 43 Неокъзи 70                       70
 44 Бучища 100                       100
 45 Стърмошъ 240                       240
 46 Петършино 135                       135
 47 Дрѣнъкъ 105   100                   205
 48 Глобица 65                       65
 49 Трипотанци 160                       160
 50 Драчъ 15                       15
 51 Ратавици 146                       146
 52 Бунешъ 252                       252
 53 Райчани 91                       91
 54 Радковица 50                       50
 55 Щалковица 260                       260
 56 Зелени Градъ 160                       160
 57 Семери 50                       50
 58 Ямища 175                       175
 59 Злетово 670   230               20   920

 

223

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 60 Турско Рудари     350                   350
 61 Лѣсново 800                       800
 62 Койково 160                       160
 63 Близанци 90                       90
 64 Луково 120                       120
 65 Емирица 100                       100
 66 Кнежево 196                       196
 67 Кавракъ 135                       135
 68 Нежилово 260                       260
 69 Мушково 350                       350
 70 Куново 90                       90
 71 Кратово Горно 280                       280
 72 Върбица 80                       80
 73 Крива Ябука 25                       25
 74 Млаки 60                       60
 75 Кошарица [1] }                          
 

}

                340       340
 76 Семери (Самари) }                          
 __ Незаписани                     200   200
 
 

Всичко

19385   3805           340   320   23850

 

 

Въ турската статистика за тая каза сѫ означени мухамедани (турци и циганитѣ въ града и въ с. Злетово) 3 396 (мѫже 1 737, жени 1 659), българи 16 891 (мѫже 8 732, жени 8 159), гръци (българи патриаршисти) 37 и цигани 209.

 

Както въ Верковичовата така и въ Пловдивската статистика селата на тая каза сѫ по-малко. Нѣкои отъ тѣхъ по-прѣди сѫ припадали къмъ други съсѣдни кази. По тая причина сравнение съ тѣхъ неможе да се прави.

 

1. И двѣтѣ влашки лѣтни селища се намирать надъ Лѣсновския Манастиръ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]