Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

28. Кумановска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Куманово 7700   5800         600 50 30 350   14530
  2 Черкезко Село       120                 120
  3 Помакъ Кьой   250                     250
  4 Биляновци 88                       88
  5 Шупли каменъ (Асъсъ Лили) 344                       344
  6 Добрѣшани 190                       190
  7 Яченци 246                       246
  8 Бислимъ 40                       40
  9 Къшла 59                       59
 10 Проевци (Баракли) 96                       96
 11 Винци 588                       588
 12 Вакъвъ 60                       60
 13 Пчиня 330                       330
 14 Пезово 406                       406
 
   Овче Поле
 15 Сопотъ 320                       320
 16 Живинье 275                       275
 17 Малино 364                       364
 18 Орашецъ 602                       602
 19 Зѫбовци 266                       266
 20 Новоселяни 220                       220
 21 Скачковци (Али Факли) 270                       270
 22 Колицко 145                       145
 23 Алакинци 155                       155
 24 Кутли Бегъ 88                       88
 25 Клечовци (Чаушь Кьой) 245   350                   595
 26 Мургашъ 362                       362
 27 Павлешенци 584                       584
 28 Кучкарево 84                       84
 29 Градище 454                       454
 30 Тръстеникъ 262                       262
 31 Станьевци 266                       266

 

216

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 32 Къшани 420                       420
 33 Косматица   250                     250
 34 Габрешъ 135                       135
 35 Довезенци 560                       560
 
   Козякъ (Козячия, Козяшки Села)
 36 Стърновецъ 200                       200
 37 Драгоманци 295                       295
 38 Койнце 180                       180
 39 Пелинци 470                       470
 40 Жегнян 315                       315
 41 Пузалка 136                       136
 42 Степанци 380                       380
 43 Байловци 910                       910
 44 Кокино 404                       404
 45 Враготурци 214                       214
 46 Кокошине 560                       560
 47 Малотино 440                       440
 48 Рамно 475                       475
 49 Арбанашко 280                       280
 50 Дѣйловци 455                       455
 51 Осиче 128                       128
 52 Длъбочица 336                       336
 53 Желювино 252                       252
 54 Алинци 385                       385
 55 Цвиланци (Свиланци) 300                       300
 56 Канярево 322                       322
 57 Макрешъ 235                       235
 58 Облавци 250                       250
 59 Войникъ 136                       136
 60 Дрѣнъкъ 525                       525
 61 Буковляне 205                       205
 62 Цвѣтишинци 140                       140
 63 Брѣшка 108                       108
 64 Стрезовци 285                       285
 65 Орахъ 760                       760
 66 Карловци 126                       126
 67 Врачевци 175                       175
 68 Одобрача 150                       150
 69 Бѣляковци 532                       532
 

________

                         

 

217

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 70 Ругинци 462             350         812
 71 Табановци (Табановче) 500                       500
 72 Койнаре Горно 224                       224
 73 Койнаре Долно 56                       56
 74 Четирци 420                       420
 75 Челопекъ 525                       525
 76 Никуляни 560                       560
 77 Карабичани 154                       154
 78 Мутилово               135         135
 79 Нагоричино Старо 1150                       1150
 80 Нагоричино Младо 1410                       1410
 81 Слатино       180                 180
 82 Бединье 135                       135
 83 Опае               50     100   150
 84 Линикъ 60                       60
 85 Сребратъ 70                       70
 86 Оризари 24             180         204
 87 Отля 40             250     200   490
 88 Липково 240             250         490
 89 Режановци 260                       260
 90 Думановци 245                       245
 91 Матейче 50             536     32   618
 92 Лопате               400     72   472
 93 Ваксинци               450     50   500
 94 Изворъ               160         160
 95 Злокукяни               125     60   185
 96 Хърнковци               50     50   100
 97 Вищица               200         200
 98 Гошинци               280         280
 99 Слупчане               330     90   420
100 Алашевци               160         160
101 Ропарци               220         220
102 Стража               100         100
103 Лояне               440         440
104 Глажна               160         160
105 Сушево 20             190     30   240
106 Сопотъ               150         150
107 Алгуня 256                       256
108 Турковци 42                       42
109 Никущакъ               400         400
 
 

Всичко

34191 500 6150 300       6166 50 30 1034   48421

 

218

 

Споредъ салнамето отъ 1311 год. въ тая каза има мухамедани 12 312 (мѫже 6 227, жени 6 085), българи 28 929 (мѫже 15 106, жени 13 823), гръци (власи и българи патриаршисти) 150 (75 мѫже, 75 жени).

 

Числата, които даваме ние, не се отклоняватъ много отъ официалнитѣ числа, като се приравнатъ женитѣ съ мѫжетѣ и като се има прѣдъ видъ, че циганитѣ съ малко изключение сѫ мухамедани.

 

Въ Верковичовата статистика сѫ отбѣлѣжени 29 320 българи и 2 979 мѫже мухамедани. Въ тая статистика погрѣшно е записано арнаутското и турско население като помашко. Освѣнъ това числото на мухамеданскитѣ жители е много умалено както въ града така и въ селата. Въ Пловдивската статистика числото на българитѣ е 14 062, а на мухамеданитѣ 1 990. И въ двѣтѣ статистики има нѣкои села, които сега влизатъ въ други кази и наопаки.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]