Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

16. Демиръ-Хисарска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Демиръ Хисаръ (Валовища) 1200   3300 450 350       120   420   5840
  2 Савекъ 1600                       1600
  3 Германъ 590                       590
  4 Елешница (Лешница) 340                       340
  5 Църквища 350   240           50   30   670
  6 Крушово 2450   30           30       2510
  7 Кърчово 1150                       1150
 
   Кара Ташъ
  8 Чавдаръ Махале     130                   130
  9 Кара Ташъ Махале     150                   150
 10 Амерли Махале     100                   100
 11 Алезли Махале     80                   80
 12 Ченге Махале     60                   60
 13 Беюкъ Махале     180                   180
 

_______

                         
 14 Голешево 1250                       1250
 15 Петрово 950   280           120       1350
 16 Лехово 1250                       1250
 17 Сенгелово 1200   200           120   130   1650
 18 Пиперица 190                       190
 19 Яново 270                       270
 20 Райковци 420                       420
 21 Вранковъ Чифликъ 100                       100
 22 Ходжовъ Чифликъ 150                       150
 23 Трънка 150                       150
 24 Манджука (Манджиковъ Чифликъ) 50                       50
 25 Драготинъ 110                       110
 26 Враня 480                       480
 27 Черешница 440                       440
 28 Ковачево 480                       480
 29 Храсна 440                       440
 30 Бѣльово 820                       820
 31 Пиринъ 1250               45       1295
 32 Гор. Спанчево 250               30       280
 33 Кашина 180                       180
 34 Долно Спанчево 200   200                   400
 35 Нови Чифликъ 50                       50

 

185

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 36 Марикостеново (Марикостино) 500                       500
 37 Марио Поле 90                       90
 38 Кула 110                       110
 39 Катунци     60               120   180
 40 Рупелъ 280                       280
 41 Пулево 280                       280
 42 Радево 400                       400
 43 Вятърна (Вѣтренъ) 250   1300 100             120   1770
 44 Кешишлъкъ 300                       300
 45 Хаджи Бейликъ 650                       650
 46 Рамна                 550       550
 47 Дервентъ 160                       160
 48 Мешели     350                   350
 49 Мандраджикъ     90                   90
 50 Джаферли 100                   50   100
 51 Липошъ 350                       350
 52 Тодоричъ 180   220                   400
 53 Кеседжи Чифликъ 180                       180
 54 Горни Порой 2200   480           1100       3780
 55 Долни Порой 750   1600                   2350
 56 Мѫтница 750   900                   1650
 57 Шугово 850   500                   1350
 58 Глибовци 240                       240
 59 Св. Петка 580   650                   1230
 60 Палмешъ   1150                     1150
 61 Топалникъ Долни     370                   370
 62 Топалникъ Дере     420                   420
 63 Срѣдни Топалникъ     450                   450
 64 Латарово 360                       360
 65 Чифлиджикъ 180                       180
 66 Спатово 1350                       1350
 67 Баракли 300   300 100             30   730
 68 Кюприя 350   120               30   500
 69 Кумли 750   150               45   945
 70 Камарето (Камаретово) 200                       200
 71 Чифликъ Махале     110                   110
 72 Инанли     260                   260
 73 Гюдженли     250                   250
 74 Кючюкъ Юренъ     175                   175
 75 Биюкъ Юренъ     50                   50

 

186

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 76 Махмудли     450                   450
 77 Муси Чали     200                   200
 78 Мутавли     185                   185
 79 Харкъ Махале     100                   100
 __ Незаписани                     600   600
 
 

Всичко

30890 1150 14690 650 350       2165   1575   51470

 

 

Нашитѣ изчисления за тая каза, правени прѣзъ 1890 г., [1] даватъ общо число на населението почти толкова, колкото е тукъ, но числото на турското население тамъ е много намалено, а на българитѣ увеличено. Споредъ салнамето отъ 1303 год. въ Демиръ-Хисарската Каза има българи (българи и власи) 26 000, турци (турци, помаци и черкези) 13 810 и цигани 1 545, отъ които голѣмото мнозинство сѫ мухамедани. А салнамето отъ 1313 год. показва мухамедани (турци, помаци, черкези и цигани) 15 569 и немухамедани (българи и власи) 26 086. И тукъ се вижда ясно, че числата на новото салнаме сѫ вземени отъ много стари смѣтки и че чиновницитѣ по статистиката не се грижатъ да слѣдятъ растътъ на населението.

 

Числата на Верковича стоятъ по-височко отъ тия, които ние даваме, а Пловдивскитѣ сѫ по-малки. При това градецътъ Сѣрска Джумая се брои въ по-старитѣ статистики къмъ Демиръ-Хисарската Каза, когато сега той се числи къмъ Сѣрската Каза.

 

 

1. *** Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Моста и Брѣгалница, Сб. М. Х, 530.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]