Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

15. Зъхна

  

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Зеляхово 120   850   80   25         1750 2825
  2 Клепушна 1100                       1100
  3 Скрижово 1680                       1680
  4 Алистратикъ 3600   500   15       400       4515
  5 Кърлуково 1500   660           30       2190
  6 Граменци 200                       200

 

182

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Росилово     350                 500 850
  8 Калапотъ 2500                       2500
  9 Егри Дере 1080   100       12   60     120 1372
 10 Вратеница 210                       210
 11 Горенци 950                       950
 12 Граченъ 420                       420
 13 Пършово     150                   150
 14 Мандилево 690   125           70       885
 15 Търстеница 320                       320
 16 Драченъ (Драчево) 300                       300
 17 Анасташá (Анастасия) 260                       260
 18 Долня Нуска 380   100                 120 600
 19 Тумба 200                   220   420
 20 Таносъ                     65   65
 21 Ханджиста 180   250   300               730
 22 Вакувъ Чифликъ 150   50                   200
 23 Оравище (Хоравище)         130       100       230
 24 Цорна (Цолна)         1200               1200
 25 Ряхово     300                 550 850
 26 Зъхна     150                 260 410
 27 Порна     180                 450 630
 28 Витачища 100   175   1100               1375
 29 Кормища     250   600       50       900
 30 Кюпъ Кьой 100   250   1000               1350
 31 Толосъ                     50 150 200
 32 Доксатъ 250                       250
 33 Чеково     190                   190
 34 Шилиносъ (Свелиносъ)         720               720
 35 Черепленъ     200   160               360
 36 Правища     275   1330               1605
 37 Радолиово     300   2500               2800
 38 Здравикъ         200           130   330
 39 Петелиносъ                     250   250
 40 Банища                     160   160
 41 Волчища     90   300               390
 42 Шемолтосъ         1200               1200
 43 Кацакъ         280               280
 44 Доксамбосъ         60           120   180
 45 Раменци         190               190
 46 Локвица (Луковикя)         1400               1400
 47 Гозниче         130               130

 

183

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 48 Ени Кьой         230               230
 49 Чепелдже     100               60   160
 50 Золумъ     200                   200
 51 Старо Сяръ     145                   145
 52 Мърбайка         200               200
 53 Чиносъ     320                   320
 54 Долуиси         280               280
 55 Кючекъ         400               400
 __ Незаписани                     150   150
 
 

Всичко

16290   6260   14005   37   710   1205 3900 42407

 

 

Споредъ салнамето отъ 1303 год. въ Зъхна е имало 4 799 д. турци, 9 500 българи, 16 684 гръци, 954 цигани и 25 евреи. Споредъ салнамето отъ 1313 год. въ тая каза живѣятъ мухамедани 7 259 д. и немухамедани 25 443 д. Числото на гръцитѣ въ пръвата статистика е увеличено съ турцитѣ християни, съ власитѣ и съ части отъ българитѣ, записани като урумъ милетъ. Въ втората статистика числото на мухамеданитѣ е близко до нашитѣ числа, понеже голѣмото множество отъ циганитѣ, които ние посочваме, сѫ мухамедани, но числото на християнитѣ е умалено нарочно. Не е възможно за 10 години християнитѣ въ казата да се не увеличатъ значително.

 

За тая каза имаме още 4 статистики. Една наша отъ 1891 г., [1] друга на Z., печатана въ Периодическо Списание (кн. XXXVIIXXXVIII), третя на Верковичъ и четвърта Пловдивската. Числата на по-старата наша статистика сѫ близки до сегашната. Споредъ Z. българи има 13 260, гръци (заедно съ турцитѣ християни) 15 450, турци 5 260. Споредъ Верковичъ българи има 10 560, гръци 13 123, турци само мѫже 4 079 и турци християни 3 483. Пловдивската статистика посочва много низки числа за всички народности.

 

 

1. *** Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница, Сб. М. Х, 513.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]