Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

11. Лѫгадинска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Лѫгадина (Лангаза) 1500   525             150 250   2425
  2 Ракли 230                       230
  3 Сирачево 200                       200
  4 Каваларци 200   200                   400
  5 Ситана (Станево)         100               100
  6 Тумба         140               140
  7 Ая Василъ         270               270
  8 Левенъ         125               125
  9 Доваджи     20   150               170
 10 Адраманъ         400               400
 11 Лянгавичъ     220                   220
 12 Вереносъ         170               170
 13 Загливеръ     260   900               1160
 14 Адамъ Кьой         900               900
 15 Гирево     350                   350
 16 Юреци     280                   280
 17 Дере Махала     250                   250
 18 Ери Буджакъ     800                   800
 19 Лезикъ     136   160               296
 20 Кокала     170                   170
 21 Пазаргя (Пазараки)     280   200               480
 22 Астромона         220               220
 23 Моди         550               550
 24 Ставросъ         100               100
 25 Враста         850               850
 26 Аспровалта     85                   85
 27 Бамбакешь         100               100
 28 Буюкъ Бешикъ     100   140               240
 29 Кючукъ Бешикъ     200                   200
 30 Гьолъ Башъ     70                   70
 31 Челе Махала     200               75   275
 32 Клисели         450               450
 33 Куровали     180                   180
 34 Сарай     250                   250
 35 Ниби Махала     200                   200
 36 Булакли     160                   160
 37 Кара Марли     500                   500
 38 Чернакъ     90                   90

 

170

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Дере Махала     240                   240
 40 Г'юлчукъ     150                   150
 41 Чешме Махала     75                   75
 42 Джами Махала     70                   70
 43 Коджалари Махала     90                   90
 44 Айкани     800                   800
 45 Ени Махала     80                   80
 46 Гювердже     200                   200
 47 Уда     180                   180
 48 Кавакъ Махала     130                   130
 49 Масларъ     180   350               530
 50 Стибанъ         900               900
 51 Ланджа     90                   90
 52 Сулево     110                   110
 53 Маврово     150                   150
 54 Сухо 2600   1000                   3600
 55 Грамичъ     700                   700
 56 Хламуръ     1600                   1600
 57 Башъ Кьой     110                   110
 58 Салдакли     200                   200
 59 Сиври     140                   140
 60 Ени Махала     100                   100
 61 Джами Махала } Айва-лъкъ

дере

    240                   240
 62 Кайракъ Махала }     60                   60
 63 Амиръ Махала }     80                   80
 64 Уромли Махала }     110                   110
 65 Караджали Махала }     140                   140
 66 Айдавали Махала }     120                   120
 67 Лахна     860                   860
 68 Хаджи Байрамли     800                   800
 69 Негованъ (Легованъ) 1960   280                   2240
 70 Хорутъ         160               160
 71 Берово         1100               1100
 72 Зарово 1500                       1500
 73 Висока 1350   200                   1550
 74 Кучкаръ     140                   140
 75 Арамазъ Махала }

Улочли

    130                   130
 76 Джами Махала }     110                   110
 77 Кара Босна Махала }     100                   100
 78 Кютукчи Махала }     40                   40
 79 Гарга Махала }     120                   120

 

171

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 80 Хаджи Махала     80                   80
 81 Баловецъ 360                       360
 82 Сари Еръ     500                   500
 83 Гювезна (Гвоздово)     360   500               860
 84 Джами Махала }

От-ман-ли

    150                   150
 85 Каранъ Махала }     160                   160
 86 Калайджи Махала }     80                   80
 87 Чиликлимеръ Махала }     65                   65
 88 Гювезне } Баши Махала     45                   45
 89 Богородица (Ени Кьой) 200                       200
 90 Клепе     1000                   1000
 91 Караджа Кьой     900                   900
 92 Стафолия     750                   750
 93 Байрамъ Дере     130                   130
 94 Джами Махала     140                   140
 95 Ени Махала     120                   120
 96 Джумая Махала     150                   150
 97 Шириметли 50                       50
 98 Ени Чифликъ         60               60
 99 Гнойна         75           700   75
 __ Незаписани                          
 
 

Всичко

10150   20081   9070         150 1025   40476

  

За Лѫгадинската Каза ние имаме на рѫцѣ двѣ правителствени статистики. Едната, вземена отъ нофузъ-меймурина въ Лѫгадина, показва 24 000 турци, 16 000 християни и 1 000 цигани, а другата вземена отъ салнамето за 1312 год. дава други числа, имено мухамедани (турци и цигани) 29 057 и християни (гръци и българи) 15 665. Очевиденъ е и тукъ стремежътъ на турскитѣ власти да покачватъ числото на мухамеданитѣ въ официалнитѣ календарни статистики. Както въ Верковичовата статистика, така и въ Пловдивската тая каза не е отбѣлѣзана, понеже е създадена по-късно.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]