Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

10. Кукушка Каза (Авретъ Хисаръ)

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кукушъ (Кълкъшъ) 7000   750                   7750
  2 Сари Гьолъ     325                   325
  3 Хасанъ Абасъ     350                   350
  4 Саламаново (Сулиманли) 150                       150
  5 Хаджиларъ 470   50                   520
  6 Кавакли     50                   50

 

165

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Шереметли 40                   100   140
  8 Караджа Кадъръ 200                       200
  9 Постоларъ 240                   50   290
 10 Айдарли 80                       80
 11 Крецово (Киречъ) 500                       500
 12 Драгомирци 480                       480
 13 Казаново 200                       200
 14 Бейлери 125                       125
 15 Женско [1] (Авретъ Хисаръ) 200   45                   245
 16 Коджа Омерли 260                       260
 17 Хамбаръ Кьой 300   66                   366
 18 Михалово 150                       150
 19 Маловци 50                       50
 20 Врагитурци 110                       110
 21 Гърбашелъ 150                       150
 22 Хаджи Юнусъ     250                   250
 23 Армутчи 350                   20   370
 24 Янешево 320                       320
 25 Кара Бунаръ     270                   270
 26 Дурасанли     170               40   210
 27 Ишикли     140                   140
 28 Калиново 320   45               120   485
 29 Иракли (Ерикли) 290   100                   390
 30 Поторесъ     200                   200
 31 Юксузли     550                   550
 32 Серсемли     220                   220
 33 Коркутъ     820               60   880
 34 Папратъ     710                   710
 35 Нѣманци (Чомлекъ) 160                   80   240
 36 Върланъ     600                   600
 37 Сари Кьой     70               30   100
 38 Гьолъ Оваси 180                       180
 39 Али Хаджаларъ 320                       320
 40 Сари Пазаръ 40                   60   100
 41 Даутли 90                       90
 42 Крондирци (Келендиръ) 200                       200
 43 Новоселяни 125                       125
 44 Стрезово 135                   20   155

 

 

1. Село Женско, наречено от турцитѣ  Авретъ Хисаръ – Женска Крѣпостъ, е било въ по-старо време административенъ центъръ на околията, затова досега тя носи въ официалнитѣ книги название Авретъ-Хисаръ.

 

166

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 45 Сеслово 200                   50   250
 46 Шекерли 65                       65
 47 Гавалянци 164                       164
 48 Хърсово 360                       360
 49 Черналъ Махлери [1]     1800                   1800
 50 Арбуръ     360                   360
 51 Мирово 60   290                   350
 52 Бѣла Църква (Алчакъ Клисе) 24                   12   36
 53 Вардаровци 230                       230
 54 Аматово     115                   115
 
   Кара Дагъ
 55 Раяново 180   380               350   910
 56 Башънли     400                   400
 57 Пейково     815                   815
 58 Кюлахли     293                   293
 59 Радила     300                   300
 60 Дерели     60                   60
 61 Озанджали     75                   75
 62 Хасанли     95                   95
 63 Баирли     126                   126
 64 Хаджи Елезли     132                   132
 65 Гебеджели     92                   92
 66 Хондолу     50                   50
 67 Порчеле     52                   52
 68 Маразли     50                   50
 69 Елезли     50                   50
 70 Кара Ахматли     80                   80
 71 Ардамли     95                   95
 72 Махмутли Изиръ     55                   55
 73 Ваисли     35                   35
 74 Касъмли     100                   100
 75 Мурджели     95                   95
 76 Кьосе Мурджели     45                   45
 77 Отланли     84                   84
 78 Дурмушли     60                   60
 79 Сарайли     80                   80
 80 Рамна 100   106                   206
 81 Шемница (Енфидже) 160   300               80   540
 82 Рошлово (Дувандже) 270   85                   355
 83 Олашли     90                   90

 

 

1. Състои се от нѣколко махали, разположени на блиско една до друга.

 

167

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 84 Якупли     40                   40
 85 Исманли     150                   150
 86 Кьолеменли     125                   125
 87 Сакли Огулари     15                   15
 88 Сиракли     50                   50
 89 Еджекли     45                   45
 90 Сари Дуанли     90                   90
 91 Кара Махмутли     120                   120
 92 Ани Махле     95                   95
 93 Чорапли     65                   65
 94 Беязедили     85                   85
 95 Алъчли     75                   75
 96 Ересемли     195                   195
 97 Пангразли     115                   115
 98 Анадоли     400                   400
 99 Бааля Махмутли     88                   88
100 Чинъ каяли     70                   70
101 Тодорово 260                       260
102 Сърчали     66                   66
103 Кърджали     30                   30
104 Чоколово     250                   250
105 Чаушли     30                   30
106 Мутаванли     225                   225
107 Камберли     225                   225
108 Чифлиджикъ     100                   100
109 Лелово 400   250                   650
110 Чифликъ Бахчели     125                   125
111 Башъ Бахчели     235                   235
112 Хамзали     180                   180
113 Кара Амарли     55                   55
114 Хаджи Еселеръ     130                   130
115 Ейбелеръ     40                   40
116 Кючанли     17                   17
117 Бали Огулари     265                   265
118 Апанджали     100                   100
119 Узунъ Махале     164                   164
120 Кочо Огулари     180                   180
121 Оручъ Обасѫ     46                   46
122 Гюллели     550                   550
123 Токошлу     145                   145
124 Марсали     250                   250

 

168

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

125 Кьоръ Чалъкларъ     50                   50
126 Кусъ Ходжа Махлеси     156                   156
127 Мозгали     470                   470
128 Джами Бахчели     75                   75
129 Чурукларъ     40                   40
130 Кусъ Башли     234                   234
131 Ходжа Башли     285                   285
132 Кара Мето Огулари     45                   45
133 Ааси Огулари     16                   16
134 Мотилово 850                       850
135 Долни Тодоракъ 1080                       1080
136 Горни Тодоракъ 370                       370
137 Морарци 1200                       1200
138 Алексово (Нехире Мутне) 420                       420
139 Грамадна 600                       600
140 Планиница (Липлакъ) 500   250                   750
141 Кушево (Миландже) 240   200               60   500
142 Междурѣкъ 500                       500
 __ Незаписани                     650   650
 
 

Всичко

21468   19928               1782   43178

 

 

Споредъ салнамето отъ 1312 год. въ тая каза има мухамедани (турци и цигани) 23 848 и немухамедани (българи) 17 778. Тия числа прѣди 10 години сѫ били може би много близо до истината. Сега отношението на населението се е измѣнило много въ полза на българския елементъ.

 

Въ Верковичовата статистика разпрѣдѣлението е друго. Тамъ Кукушката Каза обгърща голѣма часть отъ сегашната Гевгелийска съ градеца Гевгелии, който до строението на желѣзната линия Солунъ—Скопие е билъ малко селце. Мѣстностьта Кара Дагь, е била особена каза. Сега тя е нахия отъ Кукушката Каза. Сѫщо тъй друго е разпрѣдѣлението и при Пловдивската статистика, за това сравнения не могатъ да се правятъ. По отдѣлно гледано на селата и тукъ срѣщаме при Верковича голѣми числа, а въ Пловдивската статистика много малки.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]