Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

9. Дойранска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Дойранъ (Пулинъ, Поленинъ) 4000   2300             160 320   6780
  2 Воловецъ     320                   320
  3 Кара Оглари     190                   190
  4 Църничени     100               90   190
  5 Гьокчели     500                   500
  6 Чаушли     175                   175
  7 Дедели     600                   600
  8 Раброво 60   220                   280
  9 Къзълъ Дуали     920                   920
 10 Честово 230   65               14   309
 11 Валандово 820   285               90   1195
 12 Пирава 470   180               90   740
 13 Венсели     280                   280
 14 Ахранли     175                   175
 15 Кара Аласли     70                   70
 16 Калково 280   350                   630
 17 Калъчково     800                   800
 18 Плавушъ     1000               12   1012
 19 Бахчели     320               24   344
 20 Терзели     55                   55
 21 Баракли     360               20   380
 22 Кьолеменли     280                   280
 23 Гьолели     100                   100
 24 Удово     375               50   425
 25 Татарли     230                   230

 

163

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 26 Чалъкли     260                   260
 27 Собра Баля     135               50   185
 28 Собра Изиръ 70                       70
 29 Пристанъ     75                   75
 30 Къяли     260                   260
 31 Мемишли     210                   210
 32 Орманли     500                   500
 33 Дурлу Оваси     550                   550
 34 Булънтили     180                   180
 35 Бахче Оваси     420               6   426
 36 Фрашнали     500                   500
 37 Кочали     30                   30
 38 Дурутли     185                   185
 39 Байрамъ Оваси     420               6   426
 40 Органджели     420                   420
 41 Куртъ Хамзали     180                   180
 42 Джума Оваси     65                   65
 43 Сюндекли     465                   465
 44 Кара Пазарли     76               20   96
 45 Чаншали 30   60               6   96
 46 Пазарли     190 1                 190
 47 Асанли 65   100                   165
 48 Гьовшекли 12   110                   122
 49 Савджели     170                   170
 50 Аканджели 470   80               12   562
 51 Аджи Огилларъ     60                   60
 52 Атли     150               84   234
 53 Дервишли     110                   110
 54 Менатли     25                   25
 55 Долно Горбасово   720                     720
 56 Горно Горбасово   550                 10   560
 57 Буламачли 110                   30   140
 58 Карлюбаси 90   70               20   180
 59 Ерджели     60               30   90
 60 Чаали     180               45   225
 61 Аразли     350                   350
 62 Караджали     85                   85
 63 Робово 110   90               25   225
 64 Балинци 150                       150
 65 Фурка 420                       420
 66 Патаросъ 340                       340

 

164

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 67 Ратирци 75                       75
 68 Чугунци 250                       250
 69 Николичъ 160                       160
 70 Дорбали 166                       166
 71 Димонци 70                       70
 72 Владая 150                       150
 73 Брайковци 180                       180
 74 Дооджели     97                   97
 75 Мравинци 160                       160
 76 Попово 360   40                   400
 77 Сурльово 260   200                   460
 78 Брестъ 60   40                   100
 79 Гьокчело Изиръ     264                   264
 
 

Всичко

9618 1270 17492             160 1048   29588

 

 

Салнамето отъ 1312 год. дава за тая каза мухамедани 20 947 и немухамедани 9 241. Споредъ горната статистика мухамеданитѣ (турци, помаци, цигани) сѫ около 20 000 и немухамеданитѣ (българи и евреи) около 9 800. Въ тая каза на нѣкои мѣста турското население явно намалява. Особено се забѣлѣзва това около Дойранското Езеро, дѣто въ много турски села се падатъ на кѫща 4 души, а по нѣкадѣ и по-малко.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]