Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

8. Струмишка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Струмица 6200   3100             700 160   10160
  2 Куклишъ 700                       700
  3 Свидовица (Сидовица)     1350                   1350
  4 Банско 170   600                   770
  5 Габрово 460   250                   710
  6 Кулешино 660                       660

  

160

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Борисово     800                   800
  8 Макриево 900   980                   1880
  9 Макрино 640                       640
 10 Зѫбово 390                       390
 11 Съчево 280                       280
 12 Муртино 560                       560
 13 Моносинтово 1300                       1300
 14 Бориево 275                       275
 15 Сѣкирникъ     730                   730
 16 Турново 280   250                   530
 17 Радово     440                   440
 18 Босилово 430   35                   465
 19 Робово 240                       240
 20 Еднокуево     650                   650
 21 Дабиля 620                       620
 22 Просениково 220   120                   340
 23 Драгомирово 195                       195
 24 Петрелица 105                       105
 25 Балдевци 240   25                   265
 26 Старо Балдевци 50   105                   155
 27 Сарай 120   25               30   175
 28 Пиперево 290   125                   415
 29 Василево 275                       275
 30 Добрейци 250                       250
 31 Баница 120   140               60   320
 32 Водоча 150                       150
 33 Ангелци 220   125                   345
 34 Градошоръ 300   100                   400
 35 Ладовци 245                       245
 36 Едрениково 60                       60
 37 Седларци 100                       100
 38 Велюса 690   225                   915
 39 Трибичено 84                       84
 40 Чимъ Чифликъ 100                       100
 41 Три Води 85                       85
 42 Кастрино 790                       790
 43 Раборци 80                       80
 44 Попчево 217                       217
 45 Злешово     185                   185
 46 Чепели     460                   460
 47 Бѣлотино 78                       78

 

161

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 48 Ричъ 225                       225
 49 Варварица 140                       140
 50 Ново Село 1400                       1400
 51 Барбарево 480                       480
 52 Сушица 1140   160                   1300
 53 Бресъ 65                       65
 54 Щука     105                   105
 55 Иловица 218   750                   968
 56 Дървошъ 240                       240
 57 Хамзали 80   910                   990
 58 Гечерли     450                   450
 59 Чанакли     400                   400
 60 Ени Махале     510                   510
 61 Добрешенци 60   260                   320
 62 Сушево 60   190                   250
 63 Кара Чали     50                   50
 64 Кадърли     140                   140
 65 Юксекъ Махале     185                   185
 66 Раенци 160                       160
 67 Нивичено 165                       165
 __ Незаписани                     1400   1400
 
 

Всичко

23602   14930             700 1650   40882

 

 

Голѣмо множество цигани, находещи се въ тая каза, сѫ изпуснати. Ние поставяме числото имъ споредъ свѣдѣния, вземени отъ турското статистично управление въ Струмица.

 

Споредъ салнамето отъ 1312 год. въ тая каза има мухамедани (турци и цигани) 16 020 и немухамедани (българи и евреи) 17 750. Когато споредъ единъ точенъ прѣписъ, направенъ 3 години по-късно отъ нофузнитѣ книги на струмишкия конакъ, числото на жителитѣ въ тая каза е: мухамедани и евреи 15 414, християни 20 330. [1] Това показва нагледно, че турскитѣ власти, които приготовляватъ вилаетскитѣ календари, измѣняватъ произволно цифритѣ, за да увеличатъ мухамеданското население. Нашитѣ числа сѫ доста близки до послѣднитѣ турски официални. Мухамедани (турци и ци-

 

 

1. Архимандрита Герасимъ, Струмишко. Библиотека, кн. XVIII—XX, стр. 83—89.

 

162

гани) и евреи по нашата статистика достигатъ близо 17 000 души, а българитѣ съ малка часть цигани сѫ около 23 800. Верковичъ и за тая каза дава много високи числа, а Пловдивската статистика — много низки. Споредъ първия числото на българитѣ е 36 734, а на мухамеданитѣ, само мѫже 12 226, като прѣсмѣтнемъ и толкова жени ставатъ 24 452. По-голѣмата часть отъ мухамеданитѣ сѫ записани отъ Верковича криво като помаци. [1] Споредъ Пловдивската статистика българи има 19 220, а мухамедани 8 699.

 

1. Верковичъ, Топ.-этн. очеркъ Македонiи, 292—293.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]