Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

7. Велешка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Велесъ 12000   6600           500   600   19700
 
   Кючукъ Колъ
  2 Башино (Паша Кьой) 960                       960
  3 Юнусъ-Бегово 120   100                   220
  4 Лугунци 230                       230
  5 Вѣтерско (Вѣтрено) 115                       115
  6 Сопотъ 100                       100
  7 Ново Село 156                       156
  8 Отовища 105   95                   200
  9 Рудникъ 340   20                   360
 10 Куру Дере     312                   312
 11 Горно Карасари     100                   100

 

157

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 12 Срѣдно Карасари     90                   90
 13 Долно Карасари 110                       110
 14 Гузумелци 135                       135
 15 Чука 21                       21
 16 Чалъшево 60   190                   250
 17 Новочани 340                       340
 18 Кумариново 70   60                   130
 19 Махмудчиларъ     430                   430
 20 Дуганъ 50   20                   70
 21 Иванковци     1200                   1200
 
   Гроотъ
 22 Кара Бунище 128   25                   153
 23 Белещевица 100                       100
 24 Исаръ Бейли     280                   280
 25 Влахчени 40   60                   100
 26 Ърлевци (Хърлевци) 280                       280
 27 Горно Врановци   1900                     1900
 28 Долно Врановци 40   380                   420
 29 Мелница     1380                   1380
 30 Кечелари     630                   630
 31 Суяклари     200                   200
 32 Горна Ябълчища               350         350
 33 Долна Ябълчища               400         400
 34 Еловецъ 275                       275
 35 Чашка 262                       262
 36 Гор. Раковецъ 175                       175
 37 Дол. Раковецъ 75                       75
 38 Хотищено 130                       130
 39 Лисиче 560   35                   595
 40 Дрѣново 450                       450
 41 Голозинци 220                       220
 42 Ращани 260                       260
 
   Азотъ
 43 Папрадища 420                       420
 44 Согле               400         400
 45 Орѣше 460                       460
 46 Ораховъ Долъ 512                       512
 47 Габровикъ 225                       225
 48 Поменово 390                       390
 49 Сълбъ 460   6                   466

 

158

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 50 Плѣвенъ 40                       40
 51 Стари Градъ 320                       320
 52 Крива Круша 155                       155
 53 Ново Село (Хасъ Ени Кьой) 125                       125
 54 Изворъ 370   7               30   407
 55 Оморани 780   120                   900
 56 Мартулци 340                       340
 57 Владилово (Владиловци) 500                       500
 58 Ясеново 110                       110
 59 Смилевци 350                       350
 60 Скаченци 500                       500
 61 Свекяни 100                       100
 62 Баница 260                       260
 63 Ораховецъ 620                       620
 64 Църквино 350   60                   410
 65 Долно Оризари 85   40                   125
 66 Горно Оризари     760                   760
 67 Витанци 60                       60
 68 Теово 850                       850
 
   Хасий [1]
 69 Капиново 140                       140
 70 Нежилово 470                       470
 71 Черешново 250                       250
 72 Бистрица 1100                       1100
 73 Мокрени 450                       450
 74 Богомила 900                       900
 
   Клепа
 75 Горно Чичово 310                       310
 76 Долно Чичово 550   350                   900
 77 Градско 110                       110
 78 Виничани     650                   650
 79 Дворища 150                       150
 80 Водоврати 60   600                   660
 81 Подлесъ 820                       820
 82 Кърнино 240                       240
 83 Попадия 550                       550
 84 Никодимъ 900                       900
 85 Житолупъ 20                       20
 86 Припоръ 15                       15

 

 

1. Тия села спадатъ въ мѣстностьта Азотъ, наричате се още Хасийски села. Ползували сѫ се въ по-прѣдни врѣмена се особни нѣкои правдини.

 

159

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 87 Сгорополци 45   30                   75
 88 Гърнчища 400   280                   680
 89 Ногаевци 200                       200
 90 Бабуна 35                       35
 91 Глоговица 25                       25
 92 Войница (Хвойница) 950                       950
 93 Бусилца 155                       155
 94 Крайница 600                       600
 __ Незаписани                     80   80
 
 

Всичко

35734 1900 15110         1150 500   710   55104

 

Споредъ салнамето отъ 1315 год. въ Велешката Каза има 18 076 мухамедани (турци, торбеши, арнаути и цигани) и 31 328 немухамедани (българи, власи и часть цигани). Споредъ нашата статистика мухамеданитѣ сѫ около 18 600, а християнитѣ около 36 400. Верковичъ дава за мухамеданитѣ числото 19 500, което е близко до горнитѣ числа, но за българитѣ той дава много по-високо число — 42 095 души. Прѣувеличението излиза отъ това, че въ него българскитѣ села сѫ прѣдставени много голѣми. А пъкъ въ Пловдивската статистика числата сѫ много малки. Споредъ нея мухамедани въ казата има 4 636 души, а българи 19 734. Числото на населението, както въ града така и въ селата сѫ много умалени.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]