Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

6. Тиквешъ

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кафадарци 1940 3000             32   120   5092
  2 Ватоша 1142 618                 48   1808
  3 Неготино 1925 320             90   60   2395
  4 Глишикъ 200 84                     284
  5 Марена 270 300                 6   576
  6 Манастирецъ 116 72                     188
  7 Дрѣново 240 800                     1040
  8 Боуле (Бухля) 405 460                 15   880

 

154

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  9 Страмашево 418 16                     434
 10 Сирково 60 1400                 11   1471
 11 Росоманъ 100 940                     1040
 12 Крушевица 30 524                     554
 13 Моклища 140                       140
 14 Бунарче 332                       332
 15 Кошани 150                       150
 16 Дабнища 203                       203
 17 Бегнища 860                       860
 18 Дебрища 270                       270
 19 Чемерско 418                       418
 20 Радня 370                       370
 21 Гърниково 460                       460
 22 Драгожелъ 180                       180
 23 Даришъ 500                       500
 24 Раецъ 193                       193
 25 Кесендре 155                       155
 26 Мраморъ 233                       233
 27 Рибарци 165                       165
 28 Търстеникъ 140                       140
 29 Шивецъ 230                       230
 30 Возарци 195                       195
 31 Брушани 190                       190
 32 Ресово 650                       650
 33 Праведникъ 400                       400
 34 Добротино 160                       160
 35 Шешково 350                       350
 36 Гърбавецъ 270                       270
 37 Драгия 260                       260
 38 Голѣмъ Радобилъ 700                       700
 39 Мало Радобилъ 168                       168
 40 Каменъ Долъ 170                       170
 41 Сопотъ 130 225                 5   360
 42 Паликура 130                       130
 43 Курията (Худаверди) 213                       213
 44 Турска Курия   180                     180
 45 Кукуричани 80                       80
 46 Криволакъ 75 650                     725
 47 Дуброво 200                       200
 48 Тремникъ 93 554                 10   657
 49 Пърждево 500 1200                 65   1765

 

155

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 50 Баня (Демиръ Капу) 180                       180
 51 Клисура (Турлукъ) 360                       360
 52 Градецъ 550                       550
 53 Копришница 150                       150
 54 Будуръ Чифликъ 90                       90
 55 Янковъ Чифликъ 95                       95
 56 Дрѣнъ 90                       90
 57 Бесвища 20 1050                 30   1100
 58 Долно Драчевица 70                       70
 59 Горно Драчевица 382                       382
 60 Барево 220 248                 6   474
 61 Вешие 255 460                     715
 62 Горни Дисанъ 448                   43   491
 63 Долни Дисанъ 350 1200                 6   1556
 64 Тамяникъ 100 1150                     1250
 65 Пепелища 80 850                 54   984
 66 Лица 120                       120
 67 Вайшанци 110 310                     420
 68 Бистренци 80 570                 22   672
 69 Дублино 90 250                     340
 70 Корешница 18 530                 15   563
 71 Мързенъ Ораовецъ 620                       620
 72 Бизовъ Чифликъ (Кара Су) 86                       86
 
   Юрушки Села
 73 Брусникъ     160               5   165
 74 Пещерница     110                   110
 75 Дуньца (Софиларъ)     74                   74
 76 Горни Прометъ     170                   170
 77 Долни Прометъ     95                   95
 78 Каланьево 100   202                   302
 79 Человецъ     283                   283
 80 Иберлия     280                   280
 81 Кошарка     702                   702
 
   Рожденска Нахия (Морихово)
 82 Рожденъ 984                       984
 83 Градища 155                       155
 84 Бошево Горно }                          
    625                       625
 85 Бошево Долно }                          
 86 Кърньово 131                       131
 87 Куманичево 350                       350

 

156

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 88 Боянчища 390                       390
 89 Клино 650                       650
 90 Мрежичко 425           6           631
 91 Конопища 710           18       14   742
 92 Галища 700                       700
 93 Полошко 12                       12
 
 

Всичко

26575 17961 2076       24   122   535   47293

 

 

Салнамето отъ 1312 год. опрѣдѣля населението на Тиквешъ така: мухамедани 19 500 и немухамедани 21 380. Въ нашата статистика мухамеданитѣ (турци, помаци и главната часть отъ циганитѣ) излизатъ около 20 400, а християнитѣ (българи съ малкитѣ други примѣси) около 26 700. Отъ другитѣ статистики само числата на Пловдивската заслужаватъ внимание, понеже тамъ за тая каза сѫ дадени точно всичкитѣ села. Споредъ нея българското население е 28 930 души, а мухамеданското 19 175. Нашитѣ числа държатъ срѣдно мѣсто.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]