Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика

 

5. Гевгелийска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр. Мух.
  1 Гевгелий 3000   650 175         120   230   4175
  2 Гърчища 500                       500
  3 Гявато 320                       320
  4 Богородица 430   460                   890
  5 Стояково 1350   80               90   1520
  6 Богданци 2540   900               120   3560
  7 Палюрци 150                       15-
 
   Търновата
  8 Побрѣгово     215                   215
  9 Чинарли Дере     300                   300
 10 Търново     100                   100
 11 Деведжелий     300                   300
 12 Аго Махале     230                   230
 13 Даутлий     225                   225
 14 Селемлий     250                   250
 15 Сереслий     90                   90
 16 Ереселий     180                   180
 17 Хаджи Юсуфъ Махале     90                   90
 18 Йоксекъ Махале     150                   150
 19 Бекярлий     200                   200
    ____________                          
 20 Мачуково 1300                       1300
 21 Смолъ 160                       160
 22 Баялци 325                       325
 23 Спанчево 78                       78
 24 Арджанъ 100                       100
 25 Орѣховица 230   490                   720
 26 Кара Суле (Ругуновецъ) 340   200 12             55   607

 

152

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр. Мух.
 27 Вардино 60                       60
 28 Колибитѣ 100                       100
 29 Дѫбово (Дамбово) 276                       276
 30 Боймица 1220   625                   1845
 31 Горгопъ (Горгопикъ) 760                       760
 32 Изворъ 190                       190
 33 Древено 125                       125
 34 Шльопинци 410                       410
 35 Сехово 800                       800
 36 Мóйнъ 404                       404
 37 Мързенци 270   400                   670
 38 Негорци 650   500                   1150
 39 Пърдейци 150   600                   750
 40 Горничетъ     1100                   1100
 41 Смоквица 560                       560
 42 Милетково 140                       140
 43 Мировци (Мировче) 660                       660
 44 Давидово 170                       170
 45 Петрево 250                       250
 46 Габрово 75                       75
 
   Мая Дагъ
 47 Мая Дагъ     3200                   3200
 48 Кара Синанъ     2000                   2000
 49 Сарачли Махале     175                   175
 50 Костомаръ     200                   200
 51 Ири Буджакъ     240                   240
 52 Солюшъ     150                   150
 53 Одори Бари     350                   350
 54 Баракли     250                   250
 
   Караджова (Влахо-Мегленъ)
 55 Серменина                 480       480
 56 Койнско                 560       560
 57 Кованецъ 200                       200
 58 Хума                 490       490
 59 Люмница                 2600       2600
 60 Купа                 600       600
 61 Лугонци (Лунци)                 700       700
 62 Ошинъ                 1500       1500
 63 Тушимъ 1200                       1200
 64 Нѫте (Нонте)                   3500 160   3660

 

153

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 65 Лѣсково 650                       650
 66 Бориславъ (Бориславци)                 380       380
 67 Ливадия                 2100       2100
 68 Църна Рѣка 400                       400
 
 

Всичко

20643   14900 187         9430 3500 655   49315

 

 

Гевгелийската Каза е ново устроена, за това тя не личи въ по-старитѣ статистики. Съставена е отъ села на Кукушката, Дойранската и прѣжня Мегленска Каза, която сега не сѫществува. Други части отъ Мегленската Каза сѫ дадени на Воденската и Енидже-Вардарската Каза.

 

Споредъ салнамето отъ 1312 год. въ Гевгелийската Каза има 17 109 мухамедани (турци, власи потурняци отъ Нѫте, цигани и черкези). Споредъ нашата статистика числото на мухамеданитѣ е около 19 000 души. Турската статистика дава за сѫщата година числото на християнигѣ (българи, власи и нѣщо цигани) 25 267 д., а споредъ нашата статистика тѣ сѫ около 30 400 души. Като се има прѣдъ видъ прирастътъ на населението числата не сѫ далечъ едно отъ друго.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]