Македонска кървава свадба

Войдан Чернодрински

 

Упѫтвание

 

 

За улеснение на ония, които би се заели да поставать на сцената тая пиеса, считамъ за свой дългъ да дамъ нѣкои упѫтвания, по говора, по подготовката за сцената, за потрѣбнитѣ нѣща при изпълнението и пр.

 

1. Ударението на думитѣ обикновено пада върху първия слогъ на едносложнитѣ, двусложнитѣ и трисложнитѣ думи, върху втория слогъ — на четирисложнитѣ, върху третия на петосложнитѣ и пр. Или на многосложнитѣ думи ударението пада винаги на третия слогъ, като броимъ отзадъ напредъ. Когато нѣколко едносложни думи се паднатъ една следъ друга, тогава тѣ, по отношение на ударението, се смѣтатъ, като една дума и ударението пада само върху една отъ тѣхъ, съгласно правилото, напримѣръ: Щьо ти е... А да не е то . . . и пр.

 

2. Не — Когато е като отрицателна частица въ нѣкои случаи е слѣта съ думата, а когато е лично местоимение отъ дателень или винителенъ падежъ (вмѣсто ни) е отдѣлно написана.

 

3. Когато нуждата, по нѣмание достатъчно хора, наложи съкращавание, може да се допустне такова нѣщо, безъ много да пострада пиесата ето где: въ първото действие: Жетваритѣ страница 17 отъ вънъ (задъ кулиситѣ) да пѣятъ; вмѣсто двѣ едно дете може да се яви на нивата и да донесе обедъ. II сцена отъ I действие може нѣкога да се изпуща. Въ IV действие може да не се явяватъ мезличъ и владика, нъ консулскитѣ пратеници безъ друго трѣбва да останатъ, кумата може да не се яви, думитѣ и ще ги изрече кумътъ.

 

4. Едно и сѫщо лице може да изпълни следующитѣ роли: а) Богданъ, Селимъ Ходжа или едно заптие; б) дѣдо Кузманъ, I или II овчаръ, едно заптие, валията или секретаря му; в) Расимъ, пиянъ турчинъ, заптие; г) Шевкия, заптие, валията или секретаря му. Митра и Кърста, баба Кузманица и Петкана; въобще при такъво разпредѣленче на ролитѣ най-лесно ще може да се изпълни. Изпълнителитѣ на главнитѣ роли не е хубаво да изпълняватъ и второстепенни роли въ една и сѫща вечерь, понеже ще изгубятъ настроението си и ще окарикатурятъ главнитѣ си роли. Желателно е, при изпълнението и съкращението на пиесата, поради неудобствата на сценитѣ и лицата, да се гледа, щото пиесата да си запази целостьта си, а не да излезе нѣкаква пародия. 

 

 

 

Най-лесно нивата се построява тъй: взиматъ се нѣколко снопа чукана, нъ съ класоветѣ дълга слама. Отъ дѣсната страна на завѣсата (отъ първия кулисъ) се оптега здравъ канапъ две по две жици по направление отъ кулиса по диагонала и се прикачатъ хоризонтално за единъ газовъ сѫндъкъ закованъ за пода единъ метъръ далечъ отъ задната декорация на сцената; двѣтѣ жици да бѫдатъ 10—15 сантиметри надъ подътъ другитѣ две тъкмо надъ тѣхъ на растояние 30—40 с. м. взима се сламата на рѫкойки, и се пѫха между дветѣ по две жици, прекъстете жицитѣ и пѫхнете пакъ рѫкойки слама; така ще карате отъ единия до другия край. Сламата ще се закрепи права. Отпредъ поставете свободни рѫкойки за жъненье и тъй нивата е готова.

 

Огнище съ огънь, безъ да се опушва сцената, може да се направи тъй: една запалена свѣщь се залепва на пода, гдето се мисли да бѫде огнището. Наоколо набричкано се поставя червена, но тънка хартия, и следъ това нареждатъ се дърветата.

 

Вѣтъръ и буря може да се произведе, ако съ два грубо смачкани вестници се търка по стената и въ сѫщото време една канцеларска линия, презъ отверстието на единия край на която се прекарва съ връвь, двата края на която се взиматъ въ едната рѫка и се завърта силно въ въздуха; гърмъ може да се произведе, като се движи една ламаринена плоча. Свѣткавица — като се запали магнезий въ единъ дълбокъ сѫдъ и за една секунда се пусне по сцената часть оть неговата блѣстяща свѣтлина. На сцени, освекени съ електричество, горнитѣ приспособления сѫ безпредметни.

 

 

Отбелѣзвамъ тукъ необходимитѣ потребности по:

 

1. Гардероба. Четири костюма селски, мѫжки, вѣхти дрѣхи и толкова нови за Дѣда Кузмана, Траянъ, Богдана и Дука.

 

Четири костюми селски, женски, вѣхти дрѣхи и толкова нови за Баба Кузманица, Благуна, Митра и Цвѣта (невестински). Три костюма детски, селски, вѣхти дрехи и толкова нови за Ника, Гюрета и Арсета. Три костюма овчарски дрехи за Спасета, първий и вторий овчарь. Единъ костюмъ селски, нови дрѣхи, за Спасета (като зетъ) и за Мойсо, кумотъ. Единъ хубавъ турски костюмъ за Османъ-Бега; още три турски костюма за Расима, Шевкия и Исмаила. Два костюма ханьмски дрехи за Кърста и Петкана. Единъ воененъ или цивиленъ костюмъ за Тефикъ-Паша, и единъ за секретаря; единъ костюмъ за Селимъ-Ходжа и три костюма за 1-то, 2-то и 3 то заптие. Нѣколко мѫжки и женски костюми за фигурантскитѣ роли и за владиката. Костюми за балета.

 

2. По сцената. Петь шесть снопа дълга ѫржова слама съ класоветѣ. Петь шесть сърпа, една тояга, лешници, една торба, три овчарски тагарджика, (кожени торби), единъ кавалъ, искуствена змия, два кърлюга (овчарски криваци), нѣколко разногласни звънци, кобелъ, нѣколко стомни, газалниче, гърне, едно пабурче, едно шише за ракия и чаши, едни маши, една фурка съ вретено и вълна, една-двѣ шамии, нанизъ-жълтици, 50 лири, единъ пръстенъ, единь филджанъ, едно нергеле, нѣколко карти бъклица), едно червено знаме, единъ килимъ, петь-шесть риволвера, ками, пушки, патрони, бенгалски, два венеца отъ цветя и др.

 

Автора е готовъ да отговаря на всички ония, които би поискали да се освѣтлатъ; било по характеритѣ, било времето въ което се извършва действието, било по нѣкои други неясности за читателя или актьора.

 

 

Адресъ: Чернодрински — София, ул. Бузлуджа 53.

 

[Back to Index]