Проучвания върху личните имена у траките

Веселин Бешевлиев

 

УВОДНА БЕЛЕЖКА

 

 

Значението на личните имена като първокласен извор за разрешаване на езикови, исторически, стопански и други проблеми е било отдавна оценено и често изтъквано. Вж. напоследък J. Sasel, Probleme und Möglichkeiten onomastischer Forschung (Akte des IV. internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik, Wien 1964, 352—368). Особено важна е антропонимията за установяване и изясняване езика на ония древни народи, от които личните и местните имена са единствените остатъци, достигнали до нас. Това е посочвано често в науката и затова е излишно да се казва още веднъж и тук.

 

Разглеждането на личните имена у траките в настоящия труд няма за цел да разрешава езикови въпроси и затова ние не се занимаваме с тяхната етимология. Ние искаме да ги използваме предимно като исторически извор и да установим въз основа на тях как са се получавали личните имена у траките — дали е имало някаква връзка между имената на отделните членове на едно тракийско семейство по отношение на по-стари и по-млади, на родители и прадеди и т. н., защо и какви гръцки и латински лични имена са били възприемани и доколко могат те да служат като белег и доказателство за елинизация и романизация на траките и най-сетне докога са били употребявани тракийските лични имена и въз основа на това да се установи и докога е била запазена тракийската народност, въпрос, който не е без значение за етногенеза на българския народ. Този въпрос наложи да се подложат на критика и някои по-стари теории и мнения за романизацията на траките.

 

Някои от горните въпроси са били разглеждани само отчасти или мимоходом в научната литература, а други изобщо не са били засягани досега. Проучванията са направени главно въз основа на епиграфски материал, като за по-късните времена са използвани и други писмени извори и сведения.

 

Ние съзнаваме добре, че настоящите изследвания не дават и не могат да дадат окончателен отговор на всички повдигнати въпроси, обаче те ги поставят за пръв път на разискване и допринасят за по-нататъшното изясняване и разрешаване на някои от тях.

 

3

 

 

[Next]

[Back to Index]