Проучвания върху личните имена у траките

Веселин Бешевлиев

 

V. РЕДУВАНЕ НА ТРАКИЙСКИ ИМЕНА С ГРЪЦКИ И ЛАТИНСКИ В ЕДНО И СЪЩО ТРАКИЙСКО СЕМЕЙСТВО

 

 

Тракиец, чийто баща носи тракийско лично име, е могъл да получи или пак тракийско според посочените по-горе обичаи, или гръцко, или латинско име. В последните два случая неговият син е могъл да има пак гръцко, латинско или тракийско име. Затова в една тракийска фамилия може да се яви редуване на тракийско име с гръцко или римско и обратно.

 

1. Тракийско име (на бащата) — гръцко име (на сина):

Σέλευκος Βιθυος Ἀλεξανδρεύς (Делфи, 175—170 г. пр. н. е., W. Dillenbеrgеr, OGI 150),

Σέλευκον Βιθυος τὸν συνγενῆ τὸν βασιλέως (= Птолемей), τὸν στρατηγὸν καὶ ναύαρχον καὶ ἀρχιιερέα τῶν κατὰ τὴν νῆσον (Кипър, 146—116 г. пр. н. е., W. Dittenberger, OGI 152),

 

37

 

 

Φιλόνικος Βιθυος Θρᾷξ (Атика, BCH 19, 1895, 546 № 2),

Θεόφιλος Βειθυος Πειρ(αιεύς) (165/6 г. IG 22 2086),

[Ἀλ]έξανδρος Ζιπα (Хисарлъка, дн. с. Гърмен, Гоцеделчевско, ИАИ 8, 1935, 465),

Μένανδρος Πυρουλα (Сер, Μ. Димица 817),

Νείκητης, син на Μουκακενθος Δαικωσου и Επτηπιρις Βει[θ]υος (Устрем, Ямболско, IG Bulg. III 2, 1803),

Πολειτικὸς Βειθυος (Ваксево, Кюстендилско, ИАИ 11, 1939, 309),

Χρύσιππος Επχεκενθου (Кюстендил, ИАД 6, 1919—1920, 82 № 4) и мн. др.

 

2. Тракийско име (на бащата) — римско име (на сина):

[Δ]εντουπης Βειθυος βουλευτὴς ... τῷ υἱῷ Οὐάλεντι, ἀντιστρατήγῳ καὶ φορολόγῳ ... καὶ γυναικὶ αὑτοῦ Ματᾳ Κουνθισηους (Бук при Драма, BCH 21, 1897, 533),

Προκίλιος Αυλουπορεος (Аптаат, дн. Абрит, Толбухинско, IG Bulg. II 868),

Αὐρ. Οὐίκτωρ Δρειβαλου и Αὐρ. Μερκούριος Ρα λη (Балчик,  Bulg. I 14 и 19, II 15),

Aur(elio) Daleni (Урлукьой, CIL 3, 13 743) и др.

 

3. Гръцко или римско име (на бащата) — тракийско име (на сина):

Βιθος Ἀθην[ο]κλέους (Делос, III в. пр. н. е., IG 11, 4, 1275),

ἐπαινέσα[ι Β]ιθυν Κλέωνος (W. Dittenberger, Syll. 476),

Αυλουζενις Λονγίνου (Извор, Пловдивско, IG Bulg. III, 1404),

Βειθυς Λούππου (Асеновград, IG Bulg. III 1430),

Valerio Marco mil. leg. XI Cl... Valeriis Decibalm (sie) et Seicipere et Mamutzim... filiis suis (Силистра, CIL 3, 7477),

Διζ[ας] Ἡρακλίδου (Баткун, IG Bulg. III 1175),

Αὐρ. Διζας Λουκίου ἱερεύς (София, Er. Kalinka 166 № 185),

Δορζενθης Ἰάσονος (Стара Загора, IG Bulg. III 2, 1593, 21),

Δορζινθης Αἰνεσιδάμου (Виза, А. Dumont — Th. Homolle 365 № 62a3),

Δυδης Κέλσου (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690 b 16),

Δυζατραλις Ἰουλίου (Аврен, дн. Момино, Варненско, IG Bulg. II 856),

Επτενις Κρήσκεντος (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690 b 35),

heredes Eftecenthi Cocian[i] (Златна Панега, G. Kazarow, Reiter 71 № 325),

[Κο]τυς Μαρκ[ου] (Созопол, IG Bulg. I 466),

Ἁδριάνιος Μουκιανὸς κ[αὶ ὁ υ]ἱὸς αὐτοῦ Αὐρ. Μακεσατ[ος] (Рупките, Старозагорско, IG Bulg. III 2, 1628),

Μαντας Διονυσίου (Родоливо, BCH 24, 1900, 308),

Μουκαπορις Ἀντιόχου (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690 b 52),

[Μο]υκατραλις Γράτου (Свобода, IG Bulg. III 2, 1630),

Μουκατραλις Κέλσου (Стара Загора, IG Bulg. III 2, 1593, 19),

Μουκατραλις Κρίσπου (Златна Панега, IG Bulg. II 556),

Μουκατρα Λύκου (Бели пласт, Кърджалийско, IG Bulg. III 2, 1725),

Μουκαπουιους Βάλεντος (Огняново, IG Bulg. III 1354),

Αὐρ. Ροιμηταλκης σὺν τῶ πατρὶ Μαρτιάλη πάλαι στρατιώτη (Тръстика, Търговищко, IG Bulg. II, 750),

Σαδαλας Νικάνδρου (Верея, Μακεδονικά 2, 1953, 628 № 64/5),

Σαιδειλας Διοσκουρίδου (Кюпкьой, BCH 24, 1900, 308 и сл.),

Σαλας Κέλσου (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690 с 60),

 

38

 

 

Σκελης Κέλσου (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690d 60),

Αὐρ. Ταρσας Μύρωνος (Марония, IGRP 1, 831),

Τηρης Ἀντιόχο[υ] (Ветрен дол, Пазарджишко, IG Bulg. III, 1111),

Τηρης Κέλσου (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690d 54),

Τηρης Πρόκλου (Комотини, Θρακικά 6, 1935, 316 № 3),

Τορκοπαιβης Διοσκουρίδου (Серес, БелПр. 327 № 20, 20 и 22) и много други.

 

В приведените примери би могло да се касае, разбира се за смесени бракове, т. е. за чужденци, оженени за тракийки, които са дали на децата си тракийски имена. За съжаление надписите не винаги дават възможност да се определят със сигурност отделните случаи. Обаче малко е вероятно грък или римлянин, а също и друг чужденец с гръцко или римско лично име да нарече синовете си с тракийски имена въпреки по-голямата гръцка или римска култура, към които е бил приобщен било по рождение, било по собствено желание, понеже по този начин би подчертал ненужно отделянето си от двете по-висши култури или от римската власт, с която са били свързани в повечето случаи неговите лични интереси. Затова трябва да се приеме, че в повечето от приведените примери се касае за траки. Това ясно личи при редуването на римски с тракийски имена при прякорите, напр.: Bithus Tauzigis fili(us) qui et Macer... Tauzies Bithi qui et Rufus... Bithus Tauzigis (Реусилово, ВСН 24, 1900, 312 № 4). Тук редуването е напълно естествено, понеже прякорите са били строго индивидуални.

 

Редуване на гръцки или римски имена с тракийски се среща и при дъщерите, напр.:

Γηπεπυρις Μοντανοῦ (Огняново, IG Bulg. III 1346),

Τ. Φλ. Ἑ[ρμι]ανῶ... Αἱ θυγατέρες Μοκασοκος καὶ Μοκαζιη τῶ πατρί (Бобошево, ΓΗΜ VI 1932—1934, 57 № 16),

Διοσκουρίδης Διονυσίου Μωμωζλι τῆ θυγατρί (Верея, Μ. Димица 813),

Πυρουλα Κάτου (Долни Орман, дн. Ласкарево, Санданско, AB 30, 1936, 76 № 5),

Πυρουσαλα Κρίσπου (Сандански, ИАИ 12, 1938, 290 № 11),

Τιουτα Κρονίδου (Пловдив, IG Bulg. III 1005),

Δημάρχη Βασσου ἑαυτῇ καὶ ... Μεστα τῇ θυγατρί (Дуне, Прилепско, Споменик 71, 2, 55, 385 и Annuarul, Cluj 3, 1936—1940, 158) и др.

 

Единият от двама или повече синове в едно тракийско семейство носи понякога тракийско име, а другият или другите гръцко или римско, напр.:

Ἰολάωι, Ποσε[ι]δωνίωι, Μηδισται, Τηρει, Κερσεβλεπτου παισὶ Θραξί (Делфи, W. Dittenberger, Syll. 195),

Αὐρ. Ρυμεταλκης καὶ Σκαυριανος καὶ Δημήτρις οἱ Βασσου (Аликочево, Пещерско, IG Bulg. III 1318),

Αὐρ. Ἀλκιδάμας καὶ Αὐρ. Πυρουλας κ(αὶ) Αὐρ. Δουλης οἱ πρὶν Πυρρου Ἀλκιδάμου ... χωρὶς τῶν τέκνων αὐτοῦ Αὐρ. Ἀλκιδ[ά]μου κ(αὶ) Αὐρ. Πυρουλα (Солун, L. Duchenne et С. Βауеt, 23—24, № 13),

Διοσκουρίδης, Ζελμουτας, Ζειπυρων οἱ Ηνλιζει ... καὶ Καλλιόπη Ηνλιζει (Горно Крушево, ВСН 18, 1894, 436, 3),

 

39

 

 

Μ[ά]οκλος καὶ Ζειζεις καὶ Ἀλέξανδ(ρος) τῶν γοναίων μνημόσυνον ἔστησαν (Кунино, Врачанско, IG Bulg. II, 506),

Ἀρτεμίδωρος ... Τηρετιθω τῶ ἀδελφῶ (Приноси 23 № 26),

Παράμονος и Τορκος, синове на Κάσσανδρος Τορκου (Солун, G. Mendel, Cat. III № 909),

Aur(elii) Lupus et Aulupor et Basilla fil(ii) (CIL 3, 4369),

G. Iul. Aemilianus vet... Dudis fra(ter) (Мокреш, Er. Kalinka 308 № 394),

T. Iuli(us) n(atione) [B]e[(ssus)] m(ilitavit)... fra(tres) Tarsa et [T]arsinus conalares (CIL 6, 3601) и др.

 

Обикновено явление е мъжът да има гръцко или римско име, а жената тракийско, напр.:

Αὐρ. Γηπεπυρις Εζβενεος, γυνή Μουκιανοῦ (Nicopolis ad Nestum, Corolla numism. Head 1906, 252),

Λυςίας Μαξίμου βʹἠδʹ ἄλοχος Δενθηβαρις (Горна Секирна, Пернишко, Приноси 21 № 22),

Πυρρος Ἀγάθωνος ἑαυτοῦ καὶ Ζαικα τῆ γυναικὶ ἑαυτοῦ (Гоцеделчевско, ИАИ 12, 1938, 281 № 1),

Αὐρ. Ἡρακλιανὸς... ἑαυτοῦ καὶ τῆς γυναικὸς Ζιαμαρκης (Ямбол, IG Bulg. III 2, 1787),

Ἡρώδης Μαντανι τῇ ἰδίᾳ συνβίῳ (Янидже, Солунско, G. Mendel, Cat. III 171, № 958),

Κάσσανδρος Το[ρκ]ου ... ἑαυτῷ καὶ συμβίῳ ἑαυτοῦ Μ[α]ντα (Солун, G. Mendel, Cat. III № 909),

Διονύσιος Δημητρίου Μαντα τῆ συμβίω (Вешйе, Кавадарско, Споменик 75, 2, 58 № 114),

Μαυμω Τορκου Και(κιλίου) Πολύκαρπου Πλάτορ[ο]ς τὸν ἄνδρα (Солун, ВСН 15, 1891, 663),

Μεζαναια τῶ ἰδίω ἀνδρὶ Ἀλεξάνδρω (Кавадарско, Споменик 71, 2, 55 № 164),

[Μ]ωμω Διονυσίω τῶ ἀνδρί (Сер, Μ. Димица 819),

Αὐρ. Κυντιανὸς ... ἐμαυτῷ καὶ τῇ συνβίῳ μου Σιπι[ᾳ] Τατιανῃ (Панион, Α. Dumont—Th. Homolle 409 ;№ 83k),

Συρα Ἀσ[κ]ληπίωνι τῷ ἰδίῳ ἀνδρί (Солун, Μ. Димица, 444),

Μάρκος Μάγνος... καὶ Τουτου ἀλόχω (Приноси 18 № 16),

Claudius... Bula viro fec. (Сер, БелПр. 329 № 25),

C. Iulius Attius... et coniugi Dutuborini Porinis (filiae)... Zia f(ilia) Carceni Cardentis (filii) (Караисен, Търновско, ИзвНМ I, 112 № 161),

Severo Severi filio... Dentusucus Gerulonis fil(ia) coniunx (Лясковец, CIL 3, 12342),

Sept(imius) Herculanus pater [e]t Au[r(elia]) Dinentilla mater (Timacum minus, AB 6, 1903, 51 № 60).

Aur. Valentinianus Biepicus posuit Zace coiux (Лом, ИАД I, 1910, 119),

L. Valerius M(arci) f(ilius) fratri et Mantae matri (Селян, Гръцка Тракия, ИАИ 16, 1950, 8, № 3),

Sippiae Paezusa[e] Μ. [An]tonius Marcellus coniugi (Павликени, CIL 3, 12 430),

Firminio Valenti mil.. natus in prov. Thracia, civit. Philippopoli... heredes Tataza mater et Tataza Mucapora uxor (CIL 6, 2954) и др.

 

В повечето от приведените примери се касае навярно, както може да се заключи от произхода на надписите, за смесени бракове, а по-малко за бракове между траки, при които мъжът по една или друга причина носи гръцко или римско име.

 

40

 

 

Сравнително рядко се среща мъжът да носи тракийско име, а жената гръцко или римско, напр.:

Μουκαπουρειν ἄνδρα Σαβεῖνα (σ)τῆσεν (Свобода, IG Bulg. III 2, 1633),

Φιλίστα Σαδαλα γυνή (Верея, Μακεδονικά 2, 1955, 628 № 640),

Caecilio Bitho fecit Aemilia Beronice coniunx (CIL 6, 7771),

Aurelio Cato... Iulia Iuliana coniunx (Русе, ИАИ 11, 1937, 285 № 4),

Ziadinnio... et Aure(liae) Salviae... patri et matri M. Bitianus (Чомаковци, Белослатинско, CIL 3, 14 412),

Aurelia Drigisa... Valeria coniunx (Сомовит, Er. Kalinka 307 № 392) и др.

 

И тук се касае вероятно за смесени бракове. Това личи особено ясно в третия пример, в който името Aemilia Beronice показва, че съпругата е била навярно гъркиня.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]