Проучвания върху личните имена у траките

Веселин Бешевлиев

 

IV. ПОЛАТИНЧЕНИ И ПОГЪРЧЕНИ ТРАКИЙСКИ ИМЕНА

 

 

Пръв Сьор, [171] а след него Пердризе, [172] Добруски, [173] Домашевски, [174] Мендел, [175] Първан, [176] Матееску, [177] Геров [178] и др. изказаха мнение, че някои лични имена у траките, които на пръв поглед изглеждат латински, са в същност полатинчени тракийски имена с латински завършъци и като пример посочиха името Mucianus, което се среща извънредно често в надписите от Тракия. Въпросното име може да се сближи с много разпространените тракийски лични имена, като Muca, Μουκας, Μοκας, Μουκα (-πορις, -τραλίς) [179] от които се различава само по това, че е образувано с латинския завършък -ianus по подобие на латинските имена като Aemilianus към Aemilius. [180] Един ясен пример за такова образуване в тракийската ономастика представя името Bitianus (Чомаковци, Белослатинско, CIL3, 14 4122), което е произведено очевидно от личното тракийско име Bitus, Βειθυς [181] със споменатото окончание -ianus. Така тракийското име Mucianus е съвпаднало звуково с известното латинско име Mucianus. Би могло да се приеме също, че Mucianus е видоизменение на едно първоначално Mocianus [182] (срв. Μοκιανος Αυλουζενε[ος], Златна Панега, IG Bulg. II № 542) или дори на Mucaianus [183] (CIL 5, 8631). В латинския език със суфикса -ianus са образувани прилагателни от гентилни имена, които показват притежание или произход и се срещат често като означение на роби, напр. Valerianus „роб на Valerius" [184]. Следователно един Mucianus може да бъде син или внук [185] на някой тракиец Muca,

 

32

 

 

срв. Μουκιανος Μουκαπορεος (Пизос, IG Bulg. III 2, 1690 с 15). Тракийското име Mucianus може да е било схващано и като равностойно на много разпространеното тракийско име Mucaporis, ако втората съставна част -poris е имала наистина значението 'дете', [186] или да е било свързано с латинските имена на роби, като Marcipor. Произведените от гентилиция латински имена, като Aemilianus, имат обикновено значението на когномина. [187] Това значение има в много случаи и Mucianus, напр:

М. Aurel. Mucianus ... Aurel. Dizzae vet. fratri (Недан, Търновско, CIL 3, 12 408),

Ἁδριάνιος Μουκιανος κ[αὶ ὁ υ]ἱὸς αὐτοῦ Αὐρ. Μακεσατ[ος] (Рупките, Старозагорско, IG Bulg. III 2, 1628).

 

По същия начин са образувани и следните тракийски лични имена:

Ἀπόλ[λ]ωνι Πατρώω Δορταζηνω Μ. Αὐρ. Βεβιανος (Крън, Старозагорско, IG Bulg. III 2, 1756),

Μ[α]ρ. Ἀντωνίου τοῦ καὶ Βεβιανου (Стара Загора, IG Bulg. III 2, 1577) към Βειβους (IG Bulg. III 1516), [188]

Λ. Ἀντίστιος Μεστιανος (IG 4, 835 C 4) към Μεστας, [189]

Remothalcianus [190] към Roemetalces,

Σκωριανος (Пазарджик, IG Bulg. III 1090) към Σκωρις. [191]

 

Тук принадлежи според Матееску [192] още

С. Iul. Melgidianus (CIL 3, 14 2166) [193] към Μελγις [194] и

Mindianus (CIL 6, 32 628, 12) към Μενδις, Μενδας. [195]

 

Връзката на Mucianus c тракийските имена като Μουκας, съответно с първа съставна част Μουκα, личи много ясно от приведения по-горе пример Μουκιανος Μουκαπορεος. Тук баща и син носят имена с еднаква първа съставна част, както в случаите, приведени в гл. I, стр. 10—11.

 

С латинския суфикс -anus [196] е образувано името Dolanus (CIL 13, 7585) [197] към Δολης, Δουλης. [198] Тук принадлежат може би и имената Montanus и Montana към тракийските лични имена Μαντα, Μαντας, Μαντανις, Μαντανα, [199] които са били свързани навярно допълнително с латинското прилагателно montanus. Забележително е, че почти всички примери за имената Montanus и Montana като тракийски произхождат от области (напр. Македония), гдето се срещат тракийски имена като Μαντας, Μαντα и пр. [200] Името Montanus има в някои случаи значението на когномен, напр.: С. Iul. Zoili f. Fabia, Montanus domo Heraclea Sentica.

 

C латинския суфикс -ius са образувани тракийските лични имена

Mestius (CIL 16, Dipl. I) към Μεστας,

Mucius, Μουκιος [201] към Μουκας,

Seuthius (CIL 3, 3854) към Σευθης, [202]

Surius (G. Kazarow, Reiter 618) към Suro [203]

и евентуално Tarsanius (ИАД 3, 1912, 11 № 7) към Tarsa. [204]

 

Същият суфикс служи в латински за образуване на някои гентилни имена, напр. Aurelius, [205] а по-късно и на лични имена, произведени от гръцки, келтски и други чужди имена, а на изток често като signum или

 

33

 

 

supernomen, [206] напр. от гръцки Archontius, Eumachius, Eusebius и др., [207] от келтски Carvillius, Cammius Carantius, Giamillius, Tasgetius. [208] Тракийските имена със суфикс -ius имат понякога значение на когномен, напр. Aurelius Surius miles (G. Kazarow, Reiter 618).

 

C латинския суфикс -(o)sius са образувани следните имена: Αυλοσιος Αυλουκενθου [209] и Μουκασιος (D. Detschew, Spr. 316). Бащиното име Αυλουκενθος, на което първата съставна част е обща с тази на името на сина (срв. същия случай по-горе), показва, че името Αυλοσιος е също тракийско.

 

С латинския суфикс -inus [210] са разширени тракийските лични имена

Tarsinus (срв. CIL 6, 3601:... fratres Tarsa et Tarsinus conalares) към Tarsa,

Terinus (срв. CIL 6,18 223: T. Flavius Terinus) [211] към Teres и

Bendina (ИАД 3, 1912—1913, 10 и сл. № 7) към Βενδις.

 

Тук принадлежат може би и Posinus (CIL 6, 24 839) [212] към Ποσσης и Celsinus (срв. CIL 6, 2408: Aur. Celsinus; AEM 17, 1894, 219 № 121 : Αὐρ. Κελσινος). [213] C този суфикс са образувани в латинския език, както е известно, патронимика от когномина, [214] напр.: Messalina, дъщеря на Messala, Carinus, син на Carus, също Balbinus, Calvinus и т. н. Също в келтски, напр.; Cavarinus към Cavarus. [215] Първоначалното значение на този суфикс е било, както е известно, умалително. Приведените по-горе примери означават в същност сина или дъщерята като малкото въплъщение на бащата. Така напр. Carinus е 'малкият Carus', Messalina — 'малката Messala' и т. н. Срв. нашето „цял бащичко" или нем. Entel, умалително от Ahn. Това значение се явява и в първия пример Tarsinus (брат на Tarsa), т. е. 'малкият Tarsa'. Той е бил навярно по-малкият от двамата братя.

 

Голям брой тракийски лични имена са разширени с деминутивните суфикси -ala-, -illa-, -ula- [216] и -υλος, [217] напр.:

Busilas, Βυσειλας към Βουσας, Βυζης;

Δινειλας, Dinentilla към Dines, Dinens;

Пαιβιλας към Παιβης;

Σευθειλας към Σευθης;

Surilla към Sura, Surus; или

Βεσουλα към Βεσσος;

Πυρουλας към Πυρρος;

Ταρουλα към Tara;

Τορκουλα към Τορκος;

срв. Zipas Marculas (D. Detschew, Spr. 288) към Marcus;

Μεστυλας към Μεστος и пр.

Също Διζαλας към Διζας; Τηραλας (IG Bulg. III 1355) към Τηρης и др.

 

Във всички приведени случаи деминутивният суфикс е загубил навярно първоначалното си значение, както в гръцкото Πραξιλλα или в келтските Cavarillus към Cavarus, Celtillus, баща на Vercingetorix, към Celtus. [218] От следния пример: Αὐρ. Πυρουλας, син на Πυρρος Ἀλκιδάμου (Солун, L. Duchesne et С. Bayet 23—24 № 13), се вижда, че и тази група имена, ако и образувани с деминутивни суфикси, са имали патронимично значение, [219] както имената, разширени

 

34

 

 

с деминутивния суфикс -inus. Срв. Herodot. I 7, 4: Κανδαύλης, τὸν οἱ Ἕλληνες Μυρσίλον ὀνομάζουσιν... 5. Κανδαύλης δὲ ὁ Μύρσου. [220]

 

Със суфикса -inius [221] е разширено Tarsinnius (срв. CIL 10, 3656: G. Tarsinnius Fuscus) от Tarsinus към Tarsa, пак със значение на гентилно име.

 

Подобно положение, както Mucianus, заема всред латинизираните тракийски лични имена често срещаното у траките име Vitalis, [222] което очевидно е било сближено по основа с много разпространеното тракийско име Βειθυς, Bithus, Vitus, а по окончание с тракийските имена като Βειθυτραλις, Μουκατραλις и др. [223]

 

Няколко тракийски имена имат гръцкия суфикс -ων, -ωνος и -ίων, -ίωνος или съответния латински -о, -onis и -io, -ionis, напр.: Βειθων към Βειθυς, Dizo към Διζας, Seuto към Σευθης или Mucatrio, Seutio, Surio, Συρίων към Suro, Τορκίων към Τορκος и др. [224] В латински едни от имената на -о и -io имат етруски, а други латински произход. Тези последните са произлезли от прякори, [225] напр.: Capito, Fronto, Naso или Dentio, Ventrio, Rufio. Имената и от двата произхода се употребяват като когномина. Гръцките имена на -ων са също по произход прякори, [226] напр.: Δρόμων, Στράβων. На -ων завършват и някои съкратени лични имена, [227] напр.: Ἄνδρων вм. Ἀνδρόνισκος и др. Тракийските имена с горните суфикси в съчетание с латински имат също значение на когномина, напр.: Т. Ael(ius) Dizo Trim(ontio) (CIL 3, 14 507 b II), M. Ulpius Surio (CIL 3, 14 552). Обикновено в гръцките надписи те са лични имена, напр. Βειθυς Βεθωνος (IG Bulg. III, 1255), но също и L. Naevio Bithoni coniugi suo (CIL 6, 36 021), Mucatrio Seutonis в един латински надпис от Добруджа (Histria 4, 1916, 685 № 54). Последните примери се дължат може би на гръцко влияние.

 

Следните тракийски имена са разширени с гръцкия суфикс -αριον и -αρίων: Σευθάριον, [228] Βειθάριων [229] и Δουλαρίων (Солун, BCH 25, 1901, 318 № 18). Този тип имена имат, както е известно, [230] умалително, гальовно значение и се срещат често като имена на хетери и роби в Египет. [231]

 

Най-сетне една малка група имена, като Bassus, Castus, Celsus, Mestrius (и Mestrianus), Torquatus и Germanus, се смятат от някои изследвачи [232] също за тракийски, които са били леко видоизменени под влияние на подобно звучащи латински имена. Така тракийското лично име Κερσος е било променено според Матееску [233] в Celsus. Според Сьор [234] обаче Κερσης е станало

 

35

 

 

на Crescens. Към горните имена Матееску [235] причислява и името Pistus.

 

Ж. Сьор приема, [236] че „Mucianus, Celsus peut-être noms thraces simplement romanises", а „Crescens ... pourrait bien n'être qu'une sorte de calenbour par à peu près entre le surnom romain et le nom thrace Κέρσης". За Mucianus той пише, че се касае за „une sorte de jeu de mots qui en а facilité la diffusion" [237]. За формите Mucatrio и Seuto В. Първан [238] прие, че „une timide romanisation de ce nom avait été essayée par les formes Seuthius et Seuthens; au contraire la forme purement romaine Seuto (sans h), procede directement de la racine thrace sans tenir compte de la forme consacrée grecque Seuthes. Les mêmes réflexions nous sont suggérées par le nom Mucatrio." Според Матееску всички споменати по-горе тракийски лични имена с латински суфикси (traco-romano 108, tracio romanizzato 117) са възприети от романизирани траки (Traci romanizzati 96 заб. 1, 169 заб. 3) поради прилика (per la sua rassomiglianza 96 заб. 1, 108) или съзвучие (per la omofonia 108, 131, per la sua consonanza 133, un omonimo 117) c корена на същинските тракийски имена, напр. Mestrius с Μεστ- в Μεστος, Μεστις.

 

Приведените мнения могат да бъдат верни само по отношение на случаи като Celsus вм. Κερζος, ако тук наистина е станало такова осмисляне. Употребата обаче на приведените по-горе латинизирани тракийски имена почти изключително като римски гентилиция и когномина, какъвто е случаят с тези на -ianus, -ius, -inus и пр., показва, че се каса за съзнателни, преднамерени образувания, наложени от някаква необходимост, а не за случайни хрумвания, съзвучия или за просто желание да се нагодят към латинския език чрез латински окончания. Защото в последния случай бихме очаквали не латинските суфикси с точно определени значения, нито суфикси като -io, -ionis, а едно обикновено полатинчване със суфикса -us, напр. Auluzanus, Aulucenthus, Bithus, Ebrenus, Dolus и пр., каквито форми действително се срещат и които биха били напълно пригодни при употреба на латинския език. Поради специфичните значения на латинските суфикси в споменатите по-горе имена те са могли да се появят и създадат само в среда, говореща латински, или в която официалният език е бил латинският. А такава среда е била римската войска и провинциалната римска администрация. С това се обяснява защо по-голямата част от примерите принадлежат на траки римски войници. Запазването на тракийския корен в горните имена показва, че латинският език не е могъл да се наложи изцяло, а е трябвало да се примири с оригиналните тракийски

 

36

 

 

имена. Техните носители са правели отстъпки само по отношение на латинските суфикси поради необходимостта да се изразят на латински по-ясно патрономичните отношения, за да се избегне смесването на едни лица с други, имащи едни и същи тракийски лични имена. [239] Възприемането на чужди суфикси в един език обаче не е рядко явление. То свидетелствува за чуждо езиково влияние, но не и за изоставяне на матерния език и възприемане на друг. Примери за това явление могат да се приведат от много езици, но това не е необходимо.

 

Появата на тракийски лични имена с гръцки суфикси се дължи на причини, подобни на тези за латинските суфикси. Тези имена са се появили също в среда, в която се е говорело предимно гръцки език, напр. в гръцките черноморски колонии, в самата Гърция и Египет. Затова и примерите произхождат предимно от тези области. Имена като Dolucius, Dolicus, Σευθευς и пр. представят опити за полатинчване и погърчване на тракийски лични имена, които обаче не са добили по-широко разпространение.

 

Полатинчените тракийски имена със суфикси със специфични значения, пренесени в среда, в която се е говорело слабо или никак латински език, са могли лесно да загубят специфичното си значение и да се превърнат в обикновени лични имена. Такива случаи се срещат доста много, особено в надписите, съставени на гръцки език.

 

 


 

171. G. Seure, BCH 22, 1898, 551 : „Μουκατραλις ... c'est encore lui peut- être qu'on trouve, sous une forme romanisée, dans Μουκιανός assimilé au nom latin Mucianus"; 553: „On y ajoutera : Mucianus, Celsus, peut-être noms thraces simplement romanisés." Вж. също RA 1918,2 80 заб. 3; REA 22, 1920, заб. 14, 25, 1923, 326 заб. 6; ИАИ 16, 1950, 171.

 

172. P. Perdrizet, Corolla numismatica, Numismatic Essays in Honour of Β. V. Head, Oxford 1906, 233.

 

102

 

 

173. ИзвНМ I 1907, 25: „... най-сетне тракийски имена, видоизменени по формата на римските. Между тях особено се повтаря Mucianus, сигурно произведено от тракийското Mucas."

 

174. Alf. von Domaszewski, Die Rangordnung des römischen Heeres, Bonner Jahrbücher 117 (1908), 186: „Der zweite Name Mucianus hat mit dem gleichlautenden römischen Namen nur den Klang gemein ; der in den illyrischen Landschaften gewöhnliche Name ist vielmehr von derselben Wurzel wie Mucapor, Mucatralis."

 

175. G. Mendel, Cat. III 106: „le nom d'Aurelius Mucianus ou Μουκιανός (de la racine Μουκα-) est très répandu chez les Thraces."

 

176. V. Ρărvan, Histria IV (Analele Academiei Romăna seria II 1915—16) 730 и сл.

 

177. G. Mateescu, 95 заб. 5, 107 и сл., 108 заб. 1: „... romanizzazione della radice tracia per mezzo di un suffisso latino" 117, 131, 134,169 заб. 3, 189.

 

178. Б. Геров, Западнотр..., 343 № 26. Вж. още J. J. Russu, Onomasticon Daciae, Anuarul Institutului de Studii Ciasice, IV (1941—1943), Cluj., 1944, 214 № 50; V. Besevliev, Thrakische Personennamen mit lateinischen Suffixen. Živa Antika XII 1962, 1, 93—94. Напоследък Κ. Vlahov, Die geographische Verbreitung der thrakischen Personennamen mit Vorderglied Αυλου (ГСУ ΦΦ IVII 1963) 384.

 

179. D. Dеtschеw, Spr. 310 и 316.

 

180. W. Schulze, Eigennamen 17 и сл.; R. Cagnat 74; Br. Doer 74 и сл., 82, 114, 168 и сл., 191.

 

181. G. Mateescu 109 и 117; същият : Graniţa de Apus a Tracilor, Anuarul Institutului de istorie natională III (1924—1925), Cluj, 1926, 424 и 436.

 

182. G. Matееscu, 107 и 163; D. Dеtschеw, Spr. 310; F. Михайлов, IG Bulg. II стр. 48 към № 542, смята имената Μοκιανός и Μουκιανός за латински.

 

183. G. Matееscu, 107; D. Dеtschеw, Spr. 314. Според J. J. Russu, Dacia 2, 1958, 524 Mucaianus може да се чете като Mucazanus.

 

184. W. Schulze, Eigennamen 17; R. Cagnat 81; P. Lebе 136; P. Chantrainе, 197; A. Schober. Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien 1923, 10: „Zeichen von späteren Entstehung... und das Auftreten von Kognomina auf -inus und -ianus."

 

185. За имената на -ιανός, разширени от името на дядото като supernomen на внука, вж. М. Lambertz, 5, 152.

 

186. D. Dеtschеw, Spr. 374.

 

187. W. Schulzе, Eigennamen 17.

 

188. G. Mateescu 109 и 247. Това може да бъде и латинското Vibius.

 

189. Според D. Dеtschеw, Spr. 298 към Mestius.

 

190. D. Detschew, Spr. 392.

 

191. G. Mateescu 109, 117, 232 и заб. 7.

 

192. Пак там 109 и 117.

 

193. Пак там.

 

194. D. Dеtschеw, Spr. 292.

 

195. D. Dеtschеw, Spr. 293.

 

196. C този суфикс са били образувани обикновено gentilicia, вж. W. Schulze, Eigennamen 382, 531 и сл.; R. Cagnat 51; Ε. Fränkеl, RE 16, 1653; Br. Doer 74 и сл., 82, 114, 168 и сл., 191.

 

197. G. Mateescu, 139.

 

198. D. Dеtschеw, Spr. 152.

 

199. D. Dеtschеw, Spr. 286.

 

200. G. Mateescu 95 заб. 5, 105 и 227; заб. 4 и 5.

 

201. G. Sеurе, REA 22, 1920, заб. 14.

 

103

 

 

202. G. Mateescu 185, заб.. 3.

 

203. D. Detschew, Spr. 471. Според M. Lambertz, 5, 128 към народностното име Σύριος.

 

204. D. Detschew, Spr. 492 и сл.

 

205. R. Cagnat 50; E. Fränkel, RE 16, 1652 и сл., 1656.

 

206. M. Lambеrtz, 4, 87 и сл.; Br. Dοеr 187.

 

207. R. Cagnat 50 и 55.

 

208. P. Lеbеl 25 и 32. За патронимичните имена на -ius от илирийски лични имена вж. D. Rеndič-Miοčеvič, Ilirske onomastičke studije (I). Parodična i rodovska imena u onomastici balkanskih ilira, Živa antica X, 1960, 162—165, 170.

 

209. L. Robert, Noms 114. 3a суфикса -osius срв. -osus, Br. Doer 213 и Mau RE 4, 229.

 

210. R. Cagnat, 51; Br. Dοеr 211 и сл.; P. Lеbеl 36; A. Schober, цит. съч. 10 заб. 6 : „... die deminuierende Endsilbe -ino- : Mesinus."

 

211. G. Mateescu 86 заб. 1 и 228.

 

212. Пак там, 232.

 

213. Пак там, 189 заб. 2.

 

214. W. Schulze, Eigennamen 58 и сл.; P. Lebel 33; A. Mаu RE 4, 229.

 

215. P. Lebel 24.

 

216. A. Dumont - Th. Homolle 559 : „ ... ula, ala, -ήλας diminutif : Cerzus, Cerzula ; Diza, Dizala, Dyssulla; Polies, Poïlula." Вж. също A. Schober, цит„съч. 10 заб. 6: „...die deminuierende Endsilbe... ulio in Catulla, -illo- in Surilla." G. Matееscu 110 : „Il nome Dizala è un derivato con il suffisso -la, che può essere diminutivo, dalla radice tracia Diza, comunissima come nome semplice е come primo elemento in parecihi composti", и заб. 2 и 3 c много примери. За суфиксите -illa -ulla вж. Br. Dοеr 211 и сл. и Mau, RE 4, 229.

 

217. P. Chantrаinе 250 и 296; A. Dеbrunner 164 и сл.

 

218. P. Lebel 24.

 

219. G. Mateescu 173: „... M. Purula Diza (CIL 6, 2586)... il nome Purula che sostituisce ilfnome gentilizio è probabilmente il nome del padre."

 

220. За деминутивното значение на -υλος вж. P. Chantraine 249.

 

221. W. Schulze,. Eigennamen 57 и сл.; Е. Fränkel, RE 16, 1653.

 

222. G. Mateescu 109.

 

223. За завършъка -tralis вж. D. Detschew, Spr. 518.

 

224. G. Mateescu 185 заб. 1 и 186 заб. 5.

 

225. W. Schulze, Eigennamen 308 и сл., 314 и сл., 504 и сл.; Е. Fränkel, RE 16, 1653; A. Meillet et J. Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classiques, Paris 1927, 384 и сл. ; M. Lambеrtz 4,104.

 

226. A. Dеbrunner 158 и сл.; P. Chantraine 161 : M. Lambеrtz, 5, 136 и сл.

 

227. A. Dеbrunner пр. място.

 

228. D. Detschew, Spr. 434; G. Mateescu 185 заб. 1.

 

229. D. Detschew, Spr. 47; G. Mateescu пр. място.

 

230. A. Mеillеt - J. Vendryes 364 и сл.

 

231. Ed. Maysеr 31 и сл.; Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik II, München 1950, 37 и сл.; P. Chantraine 74 и сл.

 

232. G. Mateescu 101 и 117; D. Detschew, Spr. 44 и сл., 255 и сл., 513; Γ. Михайлов, в : IG Bulg. II, стр. 49.

 

233. Цит. съч. 108 и заб. 3; 117 и сл.

 

234. ВСН 22, 1898, 553.

 

235. Цит. съч. 164 и заб. 1. Срв. D. Detschew, Spr. 370 и сл.

 

236. ВСН 22, 1898, 553.

 

104

 

 

237. REA 22, 1920, 14 заб. 1.

 

238. Analele Academiei Româna, ser. II 1915—1916, 730 и сл.

 

239. Срв. M. Lambertz, 5, 101 и 109 и сл.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]