Pando Mladenov
20 MscLean ave. Toronto Ontario
M4E 2Z9 Canada

Ноемврий 1997 година

До Президента на Р. Македония Г-нъ Киро Григоровъ
Скопие, Македония.

Уважяеми Г-нъ Григоровъ;

Здравейте отъ ново.

На срещата ни Септемврий 1992 година се разделихме въ разгорещена атмосфера, следъ като Ви казахме, че трябва да се върнете къмъ българскит си корени.

Въ петът години следъ насъ, каза Ви го, най престижната публикация въ света Ню Иоркъ Таимсъ. Казаха Ви го Президента на Русия Борисъ Елцинъ, на Турция Сюлейманъ Демирелъ, на Гърция, Костисъ Стефанаполусъ, и на С.А.Щ. Билъ Клинтънъ.

Казаха Ви го, за сетенъ птъ, Президента Петъръ Стояновъ и Министера на Външнит работи на Германия Кинкелъ. Каза Ви го съ целиятъ си авторитетъ, Руската Академия на Наукит. Ако тази научна атомна бомба отъ Москва, не унищожи сърбоманщината въ Вардара, тогава само гроба, ще исправи сръбската гърбица.

Македония се роди отъ кръвъта и праха на мъртвит, избити отъ турци, гърци, сърби и технит лакей.

СЪРБОКОМУНИЗМА;

Изби надъ 25,000 невинни българи. Фамилно половината народъ мина презъ затворит и лагерит на Идризово и Голи Отокъ. Превърна Македония въ огроменъ концлагеръ на Балканит. Причини повече жертви, отъ Илинденското въстание, въ което ВМРО се биеше срещу 350,000 турска армия, и въоръженит чети пращани отъ Атина и Белградъ.

Сърбокомунисма; Бе по жестокъ отъ Василий Българоубиеца, които ослепи 14 хиляди Самойлови войници..

Ослепи духовно, цялото население въ Вардарска Македония.

Оказа се по силенъ отъ Василий Българоубиеца и Турската Империя. Имаше задъ гърбатъ си Коминтерна, и най-криминалнит престъпници на 20 вкъ, Сталинъ, Тито и Димитровъ.

Въ сщото време народа полагаше клетва на гробовет на Дамянъ Груевъ, Гоце Делчевъ и Тома Давидовъ, и мълвеше имената на Тодоръ Александровъ и Ванчо Михайловъ.

Паметъта, спомена отъ тези великани на българскиятъ народъ ще преследватъ съвестъта на Македония въ бъдащит поколения. Т доказаха, колко безсилни беха поробителит.

КАЗА ВИ ГО ПРЕДЪ СЪДЪТЪ, СМЕЛЧЯГАТА, БЪЛГАРИНЪТЪ ОТЪ ВЕЛЕСЪ ГЕОРГИ КАЛАУЗАРОВЪ.

Разделяйки се при нервна атмосфера на срещата ни, не ми се отдаде възможностъ да ви кажа; Правата на българит, Отваряне на границит съ България, българскит църкви и училища. Сърбит 1913 и тхнит мекерета 1944 година затваряха български църкви и училища, не македонски.

Не ми се даде възможностъ също да Ви благодаря, че следъ като България заложи пълната си морална подкрепа и гаранция, при отделянето Ви отъ сърбизма, Вий имате заслугата за опазването на Македония отъ кръвопролитията който заляха Балканит въ развихрилата се великосръбска хистерия следъ 1991 година.

УДБА реши да Ви ликвидира, следъ като отказахте на Милошевичъ да върнете Македония отново въ Сърбославия.

Владо Черноземски и ВМРО, стреляха сърбизма и предателит въ челото. Сърбит не подбираха средствата си на отмъщение.

Между многото който Ви казаха да се върнете къмъ българскит си корени е и леля Ружя. Когато познати я спиратъ по улицит на София и я питатъ; "Леля Ружя, какъ така ти българка, а брато Киро Македонецъ?" Тя имъ отговаря; "И онъ си е българинъ море, ама дай му малце време, самъ ки сим дойди ".

Г-нъ Григоровъ малцето време мина. За сетенъ птъ Ви подканваме. Покайте се както Св. Петъръ се покая предъ Исусъ Христосъ. Върнете се, за да бдет достойни чеда на българскиятъ си родъ.

Върнете се сега, защото историята утре ще лепне вамъ и поколенията Ви съ срамното петно; "Останаха си до край сръбски пандури."

Българит (12 милиона), които дадоха, четмо, писмо и на вси славяни книга да четатъ, няма да допуснатъ, хиляда полуграмотни сърбомани да диктуватъ националната имъ политика.

Нека се надяваме, че провидението Ви опази отъ атентата, за да довършит до край мисията си на българин.

Съ искрени пожелания,

Пандо Младеновъ бившъ членъ
на ЦК при МПО.


Удостоверявамъ,
че получихъ изложението по
Македонския въпросъ до
Председателит  на Р.Македония
Р.България
К. Дураковски Ген. конссулъ
Р.Македония. Торонто Канада
Дураковски (къкво хубаво подходящо име) отказа да подпише удостоверението
понеже било написано на български.

[Previous] [Next]
[Back to Index]