ДНЕСЪ ВЪ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.

Главно командващиятъ Генералъ отъ бившата Югославска 5 армия заедно съ щаба си, който ужъ се отеглиха отъ Македония, безшумно се върнаха въ Скопие, Битоля, Велесъ и Охридъ съ по 3 телефона въ канцеларийт си, свързани направо съ военното разузнаване въ Белградъ.

МЕКИЯТЪ ПОЛИЦЕЙСКИ НАТИСКЪ "Изгаря канцеларийт, къщит и колит на опозицията . Министерътъ на Вътрешнит работи Иорданъ Миалковъ бе убитъ Дек. 9ти 1991 година, на връщане отъ Белградъ. Мистириознит убийства и самоубийства на Миле Илиевски, журналиста отъ ВМРО Любчо Атанасовски, кмета на Скопие, Горанъ Николовски и др.

Всекидневнит арести, побойща и заплашвания на опозицията нарушяване на човешкит права, ся всекидневно явление.

По времето когато пишемъ това изложение Редактора на сп. Македонско дло ВЛАЛО МОКРОВЪ въ Скопие на неколко пти е арестуванъ, малтретиранъ, заплашванъ и пакъ аристуванъ.

"Атентата срещу Председателя на Република Македония, Киро Григоровъ единъ денъ следъ като се завръща отъ Белградъ следъ срещата си съ касапина на Балканит Слободанъ Милошевичъ, на когото отказалъ да върне Македония къмъ Нова Сърбославия.." [78]

"Бащата на Димитъръ Делевски кореспондента на в. Македония убитъ и хвърленъ въ бунара въ къщи му". [79]

ВОЕННО ПРЕСТЪПНИЦИТ ТРЕБВА ДА БЪДАТЪ ИСПРАВЕНИ ПРЕДЪ ХАГА.

"Най старателно укриваната тайна въ Република Македония е избиването по улицит на Скопие, Прилепъ, Щипъ, Велесъ, и Куманово на стотици и киляди невинни македонски българи. Новооткритит масови гробници "Калето" край Скопие и останкит избитит по най жестокъ начинъ край Велесъ.

"Докладътъ на експертит отъ разследването на откритит две масови гробници се пази въ пълна тайна. Ръководителятъ на групата отъ Института за съдебна медицина проф. Докторъ Алексей Дума отказва да коментира своя докладъ.

Споредъ проф, д-ръ Димитъръ Димитровъ,, който все пакъ е успялъ да прочете, заключението на експертит, само на единъ отъ петнадесетте черепа, откритъ въ едната гробница, има следа отъ огнестрелно оръжие.

Другит 14 затворници споредъ доклада били убити съ удари отъ тъпъ предметъ по главата, а върху деведесетъ на сто отъ намеренит кости също са открити следи отъ удари съ тъпъ предметъ. Проф. д-ръ Димитъръ Димитровъ е на мнение, че въ случая става дума за класическо военно престъпление, за което няма давностъ, следователно държявата требва да испрати извършителит на това зловещо дло предъ трибуната на Хага, кдето да получятъ наказание, адекватно на извършеното престъпление.

Както е известно, посмъртнит останки на убитит велешяни на 14 Юлий миналата година бяха погребани край църквата Св. Спасъ въ Велесъ." [81]

Тези безчовечни убийства бяха извършени по нареждане на Александъръ Ранковичъ, Темпо, Лазаръ Кулишевски и Апостолски. Всичко това безъ знанието на Мин. Председателя Методи Антоновъ Ченто.

"За кървавата Коледа 1945 година Стоянъ Бояджиевъ описа животинството на сърбоманит като избиватъ по най безчовеченъ начинъ всички учители заедно съ директора и прислужника въ гимназията на Куманово". [82]

Когато следъ 1950-та година титовци почнаха да пускатъ некой отъ време на време да посетятъ роднинит си въ Америка и Канада (разбира се съ големи подкупи на консулит), гостит вечерно време тайно посещаваха големцит въ МПО, падаха на колене и целуваха пръстита на краката имъ, и плачейки имъ казвака; Дръште здраво МПО насъ въ Македония ни избиватъ като като кучета по улицит. [83]

"Въ това голямо животинско престъпление най голема вина иматъ Кръстъо Тричковъ членъ въ П.Б. на БКП и Борисъ Карамфиловъ политически комисаръ въ 39-ти Солунски полкъ, който даватъ отъ щаба на Българската Армия списъка на отявленит българи въ Македония на сръбски полковникъ който е прикаченъ при Щаба на Българската Армия." [84]

Това направи най голема услуга на Темпо и Ранковичъ.
Всички убийци с живи и се радватъ на спокойниятъ си животъ, край хубостит на Охридското езеро и планината Водно. Това е трагедията.. Македония е потопена съ кръвта и сълзит на македонскит българи. Майкит, женит и сестрит на избитит с още забрадени въ черно..
Така б създадена и наложена Македонска Нация и Македонски езикъ.

За българит 20-ятъ векъ б столетие на непосилна борба да опази националниятъ си обликъ. Македонскит българи дадоха десетки хиляди жертви, въ МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ, ВДИГНАХА 4 ВЪСТАНИЯ И ВОДИХА 3 ВОЙНИ.

МАКЕДОНСКИТ БЪЛГАРИ ЗАЩИТИХА ДОСТОЙНО СВОЯТА НАЦИОНАЛНОСТЪ, НО КОМУНИЗМА ВЪ 50 ГОДИНИ РАЗРУШИ И ПОКВАРИ ДУШАТА НА БЪЛГАРИНА ПОВЕЧЕ ОТЪ КОЛКОТО 500 ГОДИШНОТО ТУРСКО РОБСТВО

АТИНА И БЕЛГРАДЪ пазиха гръцкит и сръбски интереси въ Македония. ВМРО и МПО пазиха българскит." Професоръ Джеймсъ Кларкъ на конгреса на МПО 1979 г. въ Питзбургъ. Професоръ Кларкъ е роденъ въ Битоля и бе дългогодишенъ съветникъ въ Държавниятъ Департментъ по Балканскит въпроси. [85]

Българскиятъ гений на Св. Кирилъ и Методий и Отецъ Паисий разруши психологията и РЕАЛНОСТЪТА на турската властъ.

Българскиятъ геннй на Христо Татарчевъ, Гоце Делчевъ, Дамянъ Груевъ, Христо Матовъ, Тодоръ Алекасандровъ и Иванъ Михайловъ ще разрушятъ психологията на сърбизма на Стоянъ Новаковичъ и коминтерна.

Въ последнит 600 години на народа въ Македония само 2 пти му бе дадено право да гласува.. При гласуването за българска църква въ Македония "Създаването на Българската Екзархия" кдето съ 2/3 гласуваха за БЪЛГАРСКИ ЦЪРКВИ, и гласуването за НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ Сеп. 8, 1991 година кдето споредъ ОН отъ Белградъ гласуваха съ 120% за отделянето отъ сърбит.

ПЪРВАТА СТРАНА КОЯТО ПРИЗНА МАКЕДОНИЯ БЕ БЪЛГАРИЯ. МОТОТО НА МАКЕДОНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИНЖЕНИЕ Е ВИНАГИ БИЛО. ОБИЧАЙТЕ И ПАЗЕТЕ БЪЛГАРИЯ; ЗАЩОТО БЕЗЪ БЪЛГАРИЯ НМА МАКЕДОНИЯ.

Въ МАКЕДОНИЯ 2% сърби държатъ полицията въ ръцете си и е по силна отъ армията.
ВЛАСИТ, 6,000 много отъ тхъ здраво посърбени държатъ 50% отъ властъта .
Социалистит (Бившит комунисти съсъ старит си ръководни кадри), които взеха само 10% отъ гласовет при изборит контролиратъ икономиката и политическото положение въ страната..."

"БИВШИТ МАКЕДОНСКИ КОМУНИСТИ КОИТО УчЕХА И ПРОПОВДВАХА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА ЮГОСЛАВСКИЯТЪ (сръбскиятъ) КОМУНИЗЪМЪ, СЕГА ДЕЙСТВАТЪ КАТО пионери на Независима Македония.." [86]

"Една трета отъ гражданит на Македония с албанци, който симпатизиратъ на албанцит отъ КОСОВО, и с за присъединяване къмъ Албания. ОСТАНАЛИТ С ОТЪ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОДЪ."
НЮ УОРКЪ ТАЙМСЪ Априлъ 8, 1993 година.
"НЕ ВРВАЙТЕ, ЧЕ МАКЕДОНЦИТ НЕ С БЪЛГАРИ." [87]

Презъ 1960-т и 70-т години, следъ Ранковичъ,Т ито намали терора, по внушение на тия които му даваха доларит отъ запада. Югославия бе примеръ на обновенъ комунизъмъ, съ който се надяваха да растроятъ комунистическит страни отъ Варшавския пактъ, което поощтри Унгарската 1956 г. и Чехословашката революция 1968 година.

Югославия ужъ бе надеждата, че ще спре Болшевикит на Балканит и спаси запада. Горкит западни найвници.

Тито и Колишевски дадоха пенсии на всички които с участвали въ Илинденското въстание 1903 година . Целта бе да се разстрой МПО. Нито единъ отъ МПО не прие това сръбско благодеяние.. Но т продължаваха да купуватъ и продаватъ.

На професори бесплатни пътувания и угощения. Даряваха имъ и апартаменти въ добрата частъ на Белградъ. По маловажнит по скромно.
 
- ТОМ ЯНЕВЪ учителъ роденъ въ Торонто, комунист отъ клуба на Онтарио стритъ. (Това бе клуба на комунистит) е поканенъ да посети Македония. На вскаде, ядене, пиене, какъвъ животъ братя, какъвъ македонски рай.

Въ Скопие телевизията ще му прави интервю, въ единъ отъ големит ресторанти. Събралъ се купъ народъ, официални хора на властъта, на партията, матицата. Ще се направи голма дандания предъ народа.

Преди да почне снимането Том Яневъ си облича новъ хубавъ жикетъ (блейзъръ) купенъ за случая.

Ръководителя на телевизията забелязва единъ емблемъ добре скициранъ съ големи букви О. М. на джобчето на лвата страна на жикета, и го запитва. "Какъвъ е тоя емблемъ?"
Том му отговаря; "Това е значката на Обединенит Македонци." "Кои и какви с тия македонци? За какво се борятъ?"

"БОРИМЪ СЕ ЗА ЦЕЛОКУПНА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНИЯ."

На единъ птъ директора се отегли и подъ знакъ всички напуснаха ресторанта . Останахъ самъ, буквално самъ.

ЛАЗО ОПАСИНОВЪ отъ Торонто, другъ надежденъ македонецъ е поканенъ да посети Македония. Развеждатъ го, показватъ му всички хубости и забележителности. По Охридъ по Крушево, Скопие и къдели не. Всички оставатъ предоволни. Катъ се връща въ Торонто му правятъ банкетъ въ черквата "Св. Климент Охридски". Момчето разказва впечятленията си за чудната земя Македония и завършва;
"Едно лошо впечетление ми направи въ Скопие. Сакахъ да се вида со мой селяни. (Той е отъ Ощима, Костурско.) Ойдохъ да барамъ цвекя, да са пакажямъ кай човекъ отъ Канада. Барамъ да найда цвекя нема, ойдохъ на две места. Нема цвекя. Се зайнатихъ, и си рекохъ ясъ ке найда цвекя.. Ойдохъ во 5 цветарници. Во последната питамъ цветаро; каква е вая работа, не мога да найда цвекя во Скопие. - Цветаро ми казва. Не си губи времето, не ке найшъ цвекя. Искупия ги сит цвекя. Ка така, защо? Ми кажва;

ЧАКАМЕ Я БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА.

Всички потъватъ въ столовет си, игла да падне ще се чуе.
- Потънахме во земята. Тоа копиле ни коства иляди долари да го шетаме, гостиме, да го праймъ големъ човекъ той ни казва во Македония хората искупили всички цветя и чекатъ българската войска". [88]

(По това време български танкови девизии имаха маневри край Югославската граница.)

[Previous] [Next]
[Back to Index]


78. Ерикъ Марголисъ Европейски дописникъ на Торонто Сънъ. Единъ отъ добрит познавачи на положението въ Балканит. При атентата срещу Киро Григоровъ той е въ Лондонъ и отива направо въ държявнит служби кдето научава, че бомбажийт с сърбоманит и с неуловими защото с въ Белградъ.

79. В. "Борба" Чикаго кн 3 година 1997.

81. В. "Демокрация" (София) 5.07.97 г. Ст. 15

82. В. "Македония" Януари 1995 год.

83. Случеатъ съ вуйчото на Вянъ Петровъ отъ Битоля, той занася вечерно време при Отецъ Михайловъ. Изъ дневника на Пандо Младеновъ.

84. Пандо Младеновъ сп. МБПВ кн. 7 година 3 та.

85. Професоръ Жеймсъ Кларкъ на конгреса на МПО въ Питзбургъ 1979 година кдето между другото каза;
"За Македония да се откаже отъ българскиятъ си характеръ значи Св. Петъръ да се откаже отъ Исусъ Христосъ."

86. Любчо Георгиевски М.Т. Апр. 3 1997 г.

87. Ню Йоркъ Таймсъ Апр. 8 1997 година. казвайки, че въ Македония една трета с албанци, останалит с българи, Любица Ацевска отговаря, че споредъ преброяването въ Македония няма българи а само Македонци. Ню Иоркъ Таймсъ публикува отговора на Ацевска само съ едно изречение подъ него.
"НЕ ВЕРВАЙТЕ, ЧЕ НЕ С БЪЛГАРИ."

88. Изъ дневника на Пандо Младеновъ Расправянъ му лично отъ Том Яневъ. Пакъ тамъ, случката расправяна на Пандо Младеновъ отъ Жими Сандърсъ, който бе близъкъ съ Христо Дзавела.