Die Kunst des christlichen Mittelalters in Bulgarien

Assen Tschilingirov

 

Anhang

 

4.

- Literaturverzeichnis  380

- Abkürzungen  392

- Ausstellungskataloge  393

 

 

Literaturverzeichnis

 

Аянов, Г. п. : Стари манастири в Странджа (ΙΒΑΙ XIII/1939, 255-264).

 

Акрабова, И.: Декоративна керамика от Тузлалъка в Преслав (RP III/1949, 101-126).

- За «окачените портрети» в живописта на една църква от XII в. (RP IV/1950, 5-16).

 

Акрабова-Жандова, И.: Работилница за рисувана керамика на юг от Кръглата църква в Преслав (IAI XX/1955, 487-510).

- Икони в Софийския археологически музей, София 1965.

- Ново в Патлейна след Йордан Господинов (Преслав. Сборник I, София 1968, 69-77).

- Преславска рисувана керамика (IBII I/1976, 119-125).

 

Alte Kunst in Bulgarien, hrsg. v. S. Bossilkov, I-IV, Sofia 1965-70.

 

Ангелов, Б.: Из кирило-методиевската проблематика (A V/1963, № 3, 42-47).

- Съвременници на Паисий II, София 1964.

 

Ангелов, Ц.: Въпроси на феодализма в българските земи през XIII-XVI в. (IP XVI/1960, № 6, 61-90).

- Към историята на религиозно-философската мисъл в средновековна България - исихазъм и варлаамитство (IBID I(XXV)/1967, 73-92).

- Богомилството в България, София 19693.

- История на Византия, Ι-III, София 19766, 19744, 19765.

- Образуване на българската народност, София 1971.

 

Ангелов, Д. / В. Гюзелев: Известия в арменски извори за средновековната история на България (IP XXII/1966, № 1).

 

Ангелов, Η. : Към историята на скалния манастир при с. Иваново (A IV/1962, № 3, 16-20).

- Спасителни разкопки на Царевец през 1961 г. (А IV/1962, № 4, 20-29).

- Средновековният град Търново според изворите от XII-XIV в. и досегашните археологически разкопки (INMVT II/1964, 1-17).

- Културни пластове преди изграждането на двореца (Царевград Търнов, I, София 1973, 277-557)·

 

Ангелова, С. : За производството на строителна керамика в Североизточна България през ранното Средновековие (A XIII/1971, № 3, 3-21).

 

Антонова, В. : Две раннохристиянски църкви във външното укрепление на аула на хан Омуртаг при гара Цар Крум, Шуменско (А Х/1968, № 4, 52-67).

 

Антонова, В. И. / Н. Е. Мнева: Государственная Третяковская галлерея. Каталог древнерусской живописи, I, Москва 1963.

 

Артамонов, Μ. И.: История хазар, Ленинград 1962.

 

Аверинцев. С. : Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики (Древнерусское искусство. Зарубежные связы, Москва 1975, 371-397)·

 

Babić, G. : Les discussions christologiques et la décor des églises byzantines au XIIe s. Les évéques officiant devant l’Hétimasie et devant l’Amnos (FS 2/1968,368-386).

 

Бакалова, E. : Фрески церкви-гробницы Бачковского монастыря и византийская живопись XII века (Византия, южные славяне и древняя Русь, Западная Европа. Искусство и культура. Сборник статей в честь В. Н. Лазарева, Москва 1973, 216-234).

- Към въпроса за отражението на исихазма върху изкуството (TKS 1974, 373-389).

- Стенописите на църквата при с. Беренде, София 1976.

- Ивановските стенописи и идеите на исихазма (Iz XXVI/1976, № 9, 14-19).

 

Balabanov, К.: Icons from Macedonia, Beograd 1969.

 

Баласчев, Г.: Кремиковският манастир «Св. Георги» и древните му християнски останки (Минало 1942, 29-38).

 

Bank, A.: Byzantine Art in the Collections of the USSR, Leningrad/Moskow 1966.

 

Баров, З. : Опит за консервация и монтиране на стенописни фрагменти (МРК XIII/1973,№ 2,71-74).

- Разкриване на стенописни фрагменти в църквата «Св. 40 мъченици», Велико Търново (МРК XIV/1974, № 2-3, 93-101).

 

Бартикян, Р. Μ. : Источники для изучения истории павликянского движения, Ереван 1961.

 

Beck, H.-G. : Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich, München 1959.

 

Бербенлиев, П. / В. Партъчев: Брациговските майстори-строители през XVIII и XIX в. и тяхното архитектурно творчество, София 1963.

 

Бернштейн, А. Н. : Очерк истории гуннов, Москва 1956.

 

Бешевлиев, В. : Религията на прабългарите (BIB III/1930, 29-59).

 

380

 

 

- Вярата на прабългарите (GSU IFF XXXV, 1/1939).

- Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien, Berlin 1964.

 

Bitschew, Μ.: Die Architektur in Bulgarien, Sofia 1961.

- Стенописите в Иваново, София 1965.

- Изкуството по време на Втората българска държава (IBII, I/1976, 169-74, 209-255).

 

Blažić, Z.: Konzervacija ohridskih ikona i nove konstatacije, Skopje 1957.

 

Бобчев, C. : Новооткрити гробници в старохристиянския некропол на Сердика (IBAI XIV/1940-42, 238-242).

- Смесената зидария в римските и ранновизантийски строежи, I, София 1952, II (IAl XXIV/1961, 154-202).

- По въпроса за т. нар. «храм с квадратен план» в Европа през късната желязна епоха (Изследвания в чест на Д. Дечев, София 1958, 631-640).

- Римско-коринтски капители от Югозападна и Северна България и мястото им в развитието на римско-коринтския капител (LAI XXXII/1970, 91-128).

 

Бобчев, С. / Л. Динолов : Бачковската костница, София 1960.

 

Бояджиев, С.: Софийската църква «Св. София» (Изследвания в чест на Д. Дечев, София 1958, 6ι 1-629).

- Църквата в Патлейна в светлината на нови данни (A II/1960, № 4, 23-33).

- Нови наблюдения върху църквата до с. Лютиброд (Ar VIII/1961, № 4-5, 27-30).

- Нови данни за хисарските стени (IAI XXX/1967, ΙΟΙ — I ίο).

- Софийската църква «Св. София», София 1967.

- Научно-мотивирано предложение за обявяване на църквата «Св. Георги» при Метоха в Асеновград за паметник на културата, София 1968.

- Раннохристиянската църква край с. Голямо Бедово, Пазарджишки окръг (A XI/1969, № 3, 10-21).

- Кръглата църква в Преслав, ценен паметник на древната ни култура (Вечерни новини, XIX/1970, № 5808).

- Към въпроса за датировката на двете църкви в Бачковския манастир (Родопски сборник III/1972, 79-101).

- Църквата «Св. Георги» в София (Ar 27/1974, №2, 38-39)·

- По въпроса за приемствеността в архитектурата на Първата българска държава (Архитектурата на Първата и Втората българска държава. Материали, София 1975, 32-76).

- Дворцовата архитектура на Плиска (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 187-201).

 

Божков, А.: Битови елементи в стенописите на арбанашките църкви (XVII-XVIII в.) (ПП VI/1963, 99-128).

- Краят на неизживяното българско кватроченто (Iz XVII/1967, № 1, 33-44, № 2, 37-46).

- Тревненска живописна школа, София 1967.

- Творческият метод на българския художник от епохата на турското робство до Възраждането (ПП Х/1967, 5-30).

- Дялото на Йоан Кратовски (Iz XVIII/1968, № 10, 23-25).

- Die bulgarische Malerei von den Anfängen bis zum 19. Jh., Recklinghausen 1969.

- Monumentale Wandmalerei Bulgariens, Berlin/Mainz 1969.

- Художественото наследство на манастира «Зограф» (Iz XX/1970, № 6, 15-20, № 9-10, 42-51).

- Bulgarische Volkskunst, Recklinghausen 1972.

- Нова страница от историята на българското Средновековие (Iz XXV/1975, № 1, 19-25).

- За сюжета на Билатералната икона от Погановския манастир (Iz XXVI/1976, № 9, 2-7).

 

Bošković, D. / K. Tomovski: L’architecture médiévale d’Ohrid (Musée national d’Ohrid. Recueil de travaux. Édit, spéciale, publée à l’occasion du Xe anniversaire de la fondation du musée et dédiée au XIIe Congrès Intern. des études byzantines, Ohrid 1961, 76-84).

 

Bossilkov, S.: Tirnovo. Die Stadt und ihre Kunst, Sofia 1960.

- 12 Ikonen aus Bulgarien, Sofia 1970.

- 12 Стенописа в България, София 1971.

- За традициите и новаторството в боянската живопис (TKS 1974, 355-371).

 

Брунов, Н. : К вопросу о болгарских двуетажных церквах-гробницах (IBAI IV/1926-27, 135-144).

- К вопросу об архитектурном стиле эпохи Палеологов в Константинопле (IBAI V/1928-29, 187 bis 224).

 

Бурмов, А.: Към въпроса за произхода на прабългарите (IBID XXII-XXIV/1948, 298-336).

- Въпроси за историята на прабългарите (GSU IFF XLIV, 2/1948, 3-13).

 

Буслаев, Ф.: Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и новаго времени (JMNP 1884, Nr. 5, 54-104; Neudruck: ders.: Сочинения III, Ленинград 1930, 75-143).

 

Бычков, В.: Гносеологические корни восточно- християнского искусства (VTIE 4-5/1970).

- К вопросу о восточно-християнской гносеологии (Историко-философский сборник 3, Москва 1971, 57-80).

- Эстетические аспекты иконографического канона в восточно-християнском искусстве (VTIE 7/1972, 148-168).

 

Chernev, Ch.: Popular Style in Old Bulgarian Art, Sofia 1969.

 

Corović-Ljubinković, Μ.: Srednjevekovni duborez u istočnim oblastima Jugoslavije, Beograd 1965.

- Les iconostases en bois sculpte du XVIIe s. au Mont Athos (Recueil de Chilandar I, Beograd 1966, 119-137).

 

Данов, Xp. Μ. : Херодот като извор за историята на Тракия, Македония, Пеония и западното Черноморие (GSU IFF XXXII, 8/1936).

 

381

 

 

- Към историята на беломорска Тракия през елинистическата епоха (IP III/1946-47, 129-141).

 

Demus, О.: Byzantine Mosaic Decoration, London 1947.

- Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei (Berichte zum XI. Byzant.-Kongreß in München 1958 [IV, 2], München 1958).

 

Димитров, Д. Ил. : Раннохристиянски релефи от Варненско (A III/1961, № 2, 17-21).

- Ранновизантийско златно съкровище от Варна (IVAD XIV/1963, 65-79).

- Кемпфери и ионийски кемпферови капители от ранновизантийската епоха (IAI XXX/1967, 41-56).

- За произхода на някои черти на старобългарската материална култура (IBID 1977 - im Druck).

 

Димитров, Д. П.: Старохристиянска бронзова лампа от Стара Загора (GPNBM 1937-39, 179-183).

- Две изображения на добрия пастир от България (HD XIX-XX/1944, 40-50).

- Bulgarien - ein Land alter Kulturen, Sofia 1961.

- Стил и дата на стенописите от късноантичната гробница при Силистра (A III/1961, № 1, 10-21).

- Архитектурата в българските земи от най-старо време до създаването на Българската държава (KIBA, 7-58).

- Художественото наследство по българските земи (IBII I/1976, 7-57)·

 

Димитров, С.: Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV-XVII в. (Родопски сборник I/1965, 63-114).

 

Димитров, С. / К. Манчев: История на балканските народи, I, София 1971.

 

Димов, В.: Разкопките на Трапезица в Търново (IBAD V/1915, 112-176).

 

Динеков, П.: Житието на Пимен Зографски (IIBL II/1954, 234-248).

 

Динолов, Л. : Принос към метричното изследване на средновековната култова архитектура в България. Опит за установяване на модул, София 1963.

 

Djurić, V. J.: Icônes de Yougoslavie, Belgrade 1961.

 

Добруски, В. : Тракийско светилище на Асклепий до Глава Панега (AIM I/1907, 3-86).

 

Дончев, С.: Мадарският конник (Проблеми на изкуството III/1970, № 3, 55-61).

- Писмеността на прабългарите и славянската азбука (IP XXVII/1971, № 2, 96-109).

- Кръглата църква от Велики Преслав (Жар III/1973, № 43, 10).

 

Друмев, Д. : Тревненско резбарско изкуство, София 1962.

- За някои златарски паметници от Чипровци (ПП V/1962, 73-85).

- Златарско изкуство, София 1976.

 

Друмев, Д. / А. Василев.: Резбарско изкуство в България, София 1955.

 

Джамбов, X.: Раннохристиянска църква при с. Исперихово, Пещерска околия (GMPO II/1956, 175-192).

- Базиликата при Коматево, Пловдивско (GPNM ΠΙ/1959, 155-163).

- Хисарската гробница (GPNM V/1963, 117-142).

 

Джонова, Д.: Периболосът при раннохристиянската базилика у нас (Проучвания и консервация на паметниците на културата в България, София 1974, 53-64)·

 

Джурова, А.: Традиция и нови моменти в илюстрираните български ръкописи от XIV в. (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 21-32).

- За орнамента в българските ръкописи от XIII до XIV в. (Iz XXVI/1976, № 9, 22-29).

- Томичовият псалтир, София 1978 (im Druck).

 

Дуйчев, И.: Из старата българска книжнина, I—II, София 1940, 1945.

- Рилският светец и неговата обител, София 1947.

- Иваново - загаснало културно огнище на средновековна България (ZV 1954, № 32-33).

- Болонски псалтир, София 1968.

 

Эмин, Н. О.: История Армении Мойсея Хоренского, Москва 1893.

 

Енчев-Видю, И. : Из църквите около Рилския монастир (IBAI VI/1930-31, 288-294).

 

Felicetti-Liebenfels, W. : Geschichte der byzantinischen Ikonenmalerei, Olten/Lausanne 1956.

 

Филимонов, Г. : Иконные портреты русских царей (VODI 1-12/1874-76, 51-55).

 

Филов, Б.: Софийската църква «Св. София», София 1913.

- Старобългарската живопис през XIII и XIV в. (BIB III/1930, № 1, 52-95).

- Старобългарската църковна архитектура (SpBAN 43/1950, 1-59).

- Chapiteaux de marbre avec décorations de leulles de vigne en Bulgarie (Mélanges Ch. Diehl, Études sur l’histoire et sur l’art de Byzance. II, Paris 1930, 11-18).

- Geschichte der altbulgarischen Kunst bis zur Eroberung des bulgarischen Reiches durch die Türken, Berlin/Leipzig 1952.

- Geschichte der bulgarischen Kunst unter der türkischen Herrschaft und in der neueren Zeit, Berlin/Leipzig 1933.

- Кръглата преславска църква и нейните предшественици (SpBAN 22/1933, 75-104).

- Софийската църква «Св. Георги», София 1933.

 

Flemming, J.: Der Lebensbaum in der altchristlichen, byzantinischen und byzantinisch beeinflußten Kunst (Habil.-Schrift, Jena 1963).

 

Флорева-Димитрова, Е. : Старата църква на Драгалевския манастир, София 1968.

 

Фол, А.: Демографска и социална структура на древна Тракия, София 1970.

- Политическа история на траките, София 1972.

 

Фол, А. / В. Гюзелев: Античността и ранното Средновековие до VII в. в българската буржоазна историография (IP XX/1964, № 4, 91-106).

 

Frolow, A.: Le Christ de la Chalcé (Byz 33/1963, 107-120).

 

382

 

 

Frühe Ikonen. Sinai, Griechenland, Bulgarien, Jugoslawien, Wien/München 1965.

 

Гълъбов, И.: Надписите към Боянските стенописи, София 1963.

 

Жебелев, С. А.: Оранта (SK I/1927, 1-7).

 

Gelzer, Н. : Der Patriarchat von Achrida (Abhandlungen der philol.-hist. Klasse d. kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften II/1902, № 5).

 

Георгиев, Е. : Разцвет на българската литература през IХ-Хв., София 1962.

 

Георгиев, В. И.: Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, Москва 1958.

- Генезисът на балканските народи (ETHNOGENESIS 1971, 9-14).

 

Георгиева, С.: Кръстове-енколпиони в Средновековен Преслав (Изследвания в чест на Д. Дечев, София 1958, 605-609).

- Средновековният град Червен. Проблеми и проучвания (IAI XXXIII/1972, 305-314).

- Археологически проучвания на късносредновековната църква «Св. Никола» в Мелник (A XVI/1974, № 2, 28-36).

 

Георгиева, С. / Д. Бучински: Старото златарство във Враца, София 1959.

 

Георгиева, С. / В. Димова: Църква № 1 в средновековния град Червен (A IX/1967, № 1, 5-11).

 

Герасимов, Т. : Свидетелства за възобновяването на Рилския монастир в 1784 г. (IBID XIV-XV/1937, 211 -212).

- Sceaux bulgares en or des XIIIe et XIVe s. (ByzSl XXI, 1/1960, 62-74).

- Фалшиви печати на български царе от X, XIII и XIV в. (A XIII/1970, № 2, 32-43).

 

Геров, Б. : Романизмът между Дунава и Балкана, Ι-II (GSU IFF XLV/1948-49, № 4; XLVII/1951-52, 17-122, XLVIII/1952-53, 307-415).

- Проучвания върху западнопонтийските земи през римско време I-IV (GSU FF LIV/1959-60, № 3, GSU FZF LXI/1967, № 1, LXII/1968, № 2, LXIII/ 1969, № 1).

 

Гошев, Д. : Нови данни за историята и археологията на Бачковския манастир (GSU BF VIII/1930 bis 1931).

 

Господинов, И.: Разкопките в Патлейна и значението им за българската история (IVAD III/1910, 93-100).

- Разкопки в Патлейна (IBAD IV/1914, 111-128).

- Разкопки в околността на Преслав (IBAD VI/ 1916-18, 158-161).

- Некрополът около църквата «Св. София» (Р. Попов / Г. Кацаров / Й. Господинов: Предисторически и старохристиянски паметници от София и околността, София 1921, 54-69).

- Нови находки в Преслав (IAI XV/1946, 82-86).

 

Грабар, А.: Материалы по средневековому искусству в Болгарии (GNM III/1920, 97-164).

- Стенописът в църквата «Св. 40 мъченици» във Велико Търново (GNM III/1921, 90-121).

- Няколко средновековни паметници от Западна България (GNM III/1921, 286-296).

- Болгарские церкви-гробницы (IBAI I/1921-22, 103-135).

- L’église de Bojana, Sofia 1924.

- «До-история» болгарской живописи (Археологическая гипотеза) (Сборник в чест на В. Златарски, София 1925, 555-575).

- La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928.

- Recherchés sur les influences orientales dans l’art balkanique, Paris 1928.

- Sur les sources des peintres byzantin des XIIIe et XIVe s. Sur les images des visions théophaniques dans le narthex (CA XII/1962, 372-380).

- Sculptures byzantines de Constantinople (IVe-Xe s.) Paris 1963.

- Le trésor de Nagy-Szent-Miklos et l’hypothèse de son origine bulgare (CR XV/1968, 173-175).

- Les revêtements en or et en argent des icônes byzantines du moyen âge, Venise 1975.

- Sculptures byzantines du moyen âge, II (XIe-XIVe siècle), Paris 1976.

 

Гумилев, Л. H.: Хунну, Срединняя Азия в древние времена, Москва 1960.

- Древные тюрки, Москва 1967.

 

Hamann-MacLean, R. / H. Hallensleben: Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jh. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen, R. II, Bd. 3, Gießen 1963).

 

Harnack, A. v.: Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, II, Leipzig 1924 (Repr. Leipzig 1965).

 

Hoddinott, R.: Early Byzantine Churches in Macedonia and Southern Serbia, London/New York 1963.

- Западни влияния върху Кръглата църква в Преслав (А Х/1968, № 1, 20-31).

- Bulgaria in Antiquity, London 1975.

 

Hösch, Е. : Geschichte der Balkanvölker, Stuttgart 1968.

 

Игнатов, Б. : Към въпроса за българската архитектурна школа във византийски стил (A V/1963, № 3, 55-64).

 

Илиева, Б.: Някои данни от реставрирането на стенописите в Земенския манастир (МРК XIII/1973, № 3, 66-67).

 

Илина, Т.: За графичната украса на българските, сръбските и руските ръкописи в сбирките на Ленинград и Москва (ПП V/1962, 89-107).

 

Иностранцев, К. А. : Хун-ну и Гунны. Библиогр. обзор теории о происхождении народа Хун-ну китайских летописей, о просхождении европейских Гуннов и о взаимных отношений этих двух народов (Живая старина, Х/1900, 353-386, 525-564).

- Изборник великаго князя Святослава Ярославина 1075 г., Москва 1880 (Repr. Wiesbaden 1965).

- История Византии, I—III, Москва 1967.

 

Иванов. И.: Северна Македония, София 1906.

- Цар Самуиловата столица в Преспа (IBAD I/ 1910, 58-62).

 

383

 

 

- Асеновата крепост над Станимака и Бачковският манастир (IBAD II/1911, 190-250).

- Старински църкви в Югозападна България (IBAD III/1912, 53-73).

- Български старини из Македония, София 19312 (Repr. 1970).

 

Иванов, Μ. : Златарските произведения от XVI -XIXв. в музея на Бачковския манастир, София 1967.

 

Иванов, Т.: Новооткритите мозайки в Сандански (Iz XI/1961, № 9-10, 32-37).

 

Иванов, Т. / Д. Серафимов / Н. Николов: Разкопки в Сандански през 1960 г. (IAI XXXI/1964, 130 bis 150).

 

Иванова, В. : Стари църкви и манастири в българските земи (IV-XII в.) (GNM IV/1922-25, 420-582).

- Проучване на църквата Гебе клисе (GNM V/ 1926-31, 229-232).

- Две старохристиянски базилики (GNM VI/1932 bis 1934, 295-314).

- Двете старинни църкви при с. Иваняне (IBAI VIII/1934-35, 220-229).

- Три новоразкопани базилики в Хисаря (IBAIIX/ 1937, 315-321)·

- Голямата базилика в Плиска (IBAI XII/1938, 365 bis 375).

- Украса на гробница I, намерена под сградата на Народната библиотека (IBAI XIV/1940-41, 242 bis 249).

- Разкопки на Аврадака в Преслав (RP III/1949, 13-64).

- Две църкви на Бял бряг в Преслав (RP ΠΙ/1949, 150-158).

- Двете църкви при чупката на източната стена на Вътрешния град в Преслав (IAI XX/1955, 463 bis 486).

- Надписът на Мостич и преславският епиграфски материал (Надписът на чъргубиля Мостич, София 195 5, 43-104).

- Южната порта на вътрешния град в Преслав, нейният градеж и архитектурен тип (IBAI XXII/ 1959, 133-171)·

- Ктиторският образ в Иполитовия сборник на Историческия музей в Москва (A I/1959, №3-4, 13-23)·

 

Иванова-Мавродинова, В. : За украсата на ръкописите от Преславската книжовна школа (Преслав. Сборник I/1968, 80-120).

 

Иванова-Константинова, К.: Някои моменти на българо-византийските литературни връзки през 14 в. Исихазмът и неговото проникване в България (Старобългарска литература, I, София 1971, 203-242).

 

Ягич, В. : Памятник глаголической письмености. Мариинское четвероевангелие с примечаниями и приложениями, Берлин/Петроград 1883.

 

Якобсон, А. Л.: Раннесредневековый Херсонес (Материалы и исследования по археологии СССР 63/1959)·

- Античные традиции в культуре раннесредневековых городов Сев. Причерноморья (Античный город, Москва 1963).

- К изучению раннесредневековой болгарской архитектуры (VV 28/1968, 195-205).

- Некоторые закономерные особенности средневековой архитектуры Балкана, Восточной Европы, Закавказья и Средней Азии (VV 33/1972, 166-189).

- Некоторые закономерные особенности архитектуры Месемврии в XIII-XIV вв. (Preslav 2. Recueil, Sofia 1976, 156-176).

 

Янев, С.: Нови данни за църквата «Св. Георги» в София (МРК XIII/1973, № b 42-46).

 

Jovanović, Μ.: О Vodoči i Veljusi posle konzervatorskih radova (Zbornik na Štipskiot naroden muzej I/1958-59, 125-129).

 

Καλλιγας, Μ.: Ἡ αἰσθητικὴ τοῦ χώρου τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας στόν μεσαίωνα, Ἀθῆναι 1946·

 

Καλοκύρης, Κ.: Ἄθως, Θέματα ἀρχαιολογίας καί τέχνης, Ἀθῆναι 1963.

 

Karasimeonov, Ρ.: Neue Ausgrabungen in der Residenz von Pliska (IBAI XIV/1940-42, 136-168).

- Църквата «Св. Георги» в София (GNM VII/1942, 185-224).

 

Карачорова, Η.:· Базиликите по българските земи през IV-VII в.. Diss., София 1975 (Masch.-Schr.).

 

Кацаров, Г.: Един нов паметник за религиозната история на стара Тракия (Сборник в чест на В. Златарски, София 1925, 99-102).

- Die Denkmäler des Thrakischen Reitergottes in Bulgarien (Dissertationes Pannonicae, Ser. II, fasc. 14, Budapest 1938).

 

Кацаров, Г. / Х. Тачев: Новооткрита старохристиянска гробница в София (IBAD I/1910, 23-28).

 

Киселков, В.: Средновековна Парория и Синаитовият манастир (Сборник в чест на В. Златарски, София 1925, 103-118).

- Житие на св. Параскева (BIB III/1930, № 1, 190 bis 217).

- Григорий Синаит, представител на мистицизма във Византия през XIV в., София 1928.

 

Косо, D.: Crkvata sv. Sofija vo Ohrid (GZFF II/ 1949, 344-356).

- Proučavanja i areheološki ispituvanja na crkvata na manastirot Sv. Naum (ZAMS II/1957—5 8, 56-80).

- Trikonhalni crkvi vo Klimentovo vreme (Slovenska pismenost. 1050-godišnina na Kliment Ohridski, Ohrid 1966, 91-98).

- Climent Monastery »Sv. Pantelejmon« and the Excavations at »Imaret« in Ohrid (Climent of Ohrid, Skopje 1968, 63-97).

 

Койнова-Арнаудова, Л.: Новооткрити стенописи от Роженската трапезария (МРК XIII/1973, №3, 46-58).

 

Койчев, П.: Резбарското изкуство в България (IBAD I/1910, 81-104).

 

Кондаков, Н.: Памятники християнскаго искусства на Афоне, СПетербург 1902.

 

384

 

 

- Македония, Археологическое путешествие, СПетербург 1909.

- Иконография Богоматери, Ι-II, СПетербург 1914, 1915.

- Очерки и заметки по истории средневековаго искусства и культуры, Прага 1929.

 

Кожухаров, Г.: Българската къща през пет столетия, София 1967.

 

Ковачев, Μ.: Драгалевският манастир Богородица Витошка и неговите старини (Материали за историята на София XI/1940).

 

Коцева, Е.: Украсата на българските ръкописи през XV-XVII в. (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 68-80).

 

Красовска, Л.: Консервация на стенописите на църквата «Св. Стефан» в Несебър (МРК VI/1966, №3).

 

Krautheimer, R.: Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965.

 

Кръстев, К.: Шест века Земенски стенописи (Iz XI/1961, № 6, 13-18).

- Стенописите в болярската църква при Калотино (Iz XII/1962, № 6, 28-32).

- Стенописите в софийската църква «Св. Георги» (Iz XIV/1964, № 7, 26-33).

- The Boyana Murals as Bulgaria’s Contribution to World Art (MBC, Sofia 1964, 57-69).

- Наченки на ренесанс в средновековна България, София 1971.

 

Krestev, K. / V. Sachariev: Alte bulgarische Malerei, Dresden 1960.

 

Кудрявцев, О. В.: Исследования по истории балкано-дунайских областей в период римской империи и статьи по общим проблемам древней истории, Москва 1957.

 

Lafontaine-Dosogne, J.: Notes d’archéologie bulgare (CA XVII/1967, 45-58).

 

Lange, R.: Die byzantinische Reliefikone, Recklinghausen 1964.

 

Лазарев, В.: Искусство Новгорода, Москва 1947.

- Приемы линейной стилизации в византийской живописи Х-ХII вв. и их истоки (XXV Международный конгрес востоковедов, Москва 1960, Neudruck: ders.: Византийская живопись, Москва 1971, 147-169.

- Живопись XI-XII вв. в Македонии (ΧΙIe Congrès intern. des études byzantines, Ohride, Rapports V, 105 bis 134, Neudruck: ders.: Византийская живопись, Москва 1971, 170-201).

- Trois fragments d’épistyles peintes et le templom byzantin (DChAE, Per. 4, 4/1964, 117-143, Neudruck: ders.: Византийская живопись, Москва 1971, 110 bis 136).

- Михайловские мозаики, Москва 1966.

- Storia della pittura bizantina, Torino 1967.

 

Липшиц, Е.: Вопросы павликянского движения в освещении современной буржоазной историографии (VV V/1952).

 

Литаврин, Г. Г.: Болгария и Византия в XI- XII вв., Москва 1960.

 

Ljubinković, R.: Konzervatorski radovi na crkvi »Sv. Sofije« u Ohridu, Beograd 1955.

- Umetnički okovi na nekim ikonama riznice »Sv. Klimenta« u Ohridu (Jugoslavija 5/1952, 77-80).

 

Ljubinković, R. / M. Ćorović-Ljubinković : La peinture médiévale à Ohrid (Musée national d’Ohrid. Recueil de travaux. Édit, spéciale, publée à l’occasion du Xe anniversaire de la fondation du musée et dédiée au XIIe Congrès intern. des études byzantines, Ohrid 1961, 101-106).

 

Macan, J.: Ohridski ikoni (KN I/1959, Skopje 1959).

 

Мадарският конник. Сборник, София 1956.

 

Маджаров, К.: Археологически проучвания на Античния град при Хисар през последните 20 години (A VII/1965, № 3, 21-31).

- Нови разкопки и проучвания на Хисарската крепост (IAI XXIX/1966, 113-141).

- Базилика № 9 в Хисар (A XIII/1971, № 3, 34-38).

 

Марди-Бабикова, В.: Ктиторски портрети на феодала Хрельо (МРК XI/1971,№ 2, 12-18).

- Новооткритите стенописи в църквата при Земенския манастир (МРК XIII/1973, № 3, 16-25).

 

Мавродинов, Н.: Църкви и манастири в Мелник и Рожен (GNM V/1926-31, 285-306).

- Еднокорабната и кръстовидна църква по българските земи до края на XIV в., София 1931.

- Проучвания върху старобългарското изкуство (GNM VI/1932-34, 323-380).

- Външната украса на старобългарските църкви (IBAI VIII/1934, 262-330).

- Прабългарската художествена индустрия (Мадара, II, София 1936, 255-273).

- Базиликата в Плиска и българският дворцов церемониал (IBAI XIII/1939, 246-252).

- Le trésor protobulgare de Nagyszentmiklós (Archaeologia Hungarica 29/1943).

- Старобългарската живопис, София 1945.

- Описанието на Преслав в Шестоднева на Йоан Екзарх (IP XI/1955, № 3, 66-70).

- Византийската архитектура, София 1955.

- Изкуството на Българското възраждане, София 1957·

- Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство, София 1959.

- Старобългарското изкуство. XI-XIII в., София 1966.

- Боянската църква, София 19722.

 

Мавродинова, Л.: Стенописите на църквата в Земенския манастир, Diss. Sofia 1964, Masch.-Schr. Teilveröffentlichungen: Стилът на Земенските стенописи (Iz XIII/1963, №6, 27-34); Кой е ктиторът на Земенската църква (МРК V/1965, № 2, 4-9); Стенописите на Земенската църква (ПП VIII/1965, 257 bis 280); Земенската църква, София 1966.

- Останки от стенописи в църквата при Асенова крепост (ПП Х/1967, 63-79).

- Църквата в Долна Каменица, София 1969.

 

385

 

 

- Към въпроса за съществуването на Търновската живописна школа - стенописите на Трапезица (III XIV/1970, 85-115).

- Стенописите на църквата «Св. Четиридесет мъченици» във Велико Търново, София 1974.

- Църквата «Св. Никола» при Мелник, София 1975.

- Традиция и нови моменти в българската монументална живопис през XIII в. (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 7-20).

- Стенописи от времето на Иван Асен II при Иваново (Iz XXVI/1976, № 9, 7-13).

 

Мавродинова, В.: Културата и изкуството през време на Първата българска държава (IBII I/1976, 63-119).

 

Metz, Р.: Bildwerke der christlichen Epoche von der Spätantike bis zum Klassizismus aus den Beständen der Skulpturenabteilung der Staatl. Museen, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin-Dahlem, München 1966.

 

Michaelis, H.: »Pharmakon athanasias«. Ein neuer Beitrag zur spätantik-frühchristlichen Kultsymbolik (FF 31/1957, № ii, 346-350).

 

Михайлов, C.: Разкопки в Плиска през 1945-46 г. (RP III/1949, 171-225).

- Археологически материали от Плиска (1948-51) (IAI XX/1955, 49-181).

- Дворцовата църква в Плиска (ΙΑΙ XX/1955, 229 bis 264).

- Разкопки в Плиска през 1955г. (ΙΑΙ XXII/1959, 263-290).

- Стенописите на църквата «Св. Петка Самарджийска» в София (IAI XXII/1959, 291- 325)·

- Ктиторският портрет в Кремиковската манастирска църква в светлината на българо-румънските културни връзки през XV в. (AII/1960, № 3, 23-29).

- Църквата «Св. Петка Самарджийска» в София (Изследвания в памет на К. Шкорпил, София 1961, 167-177)·

- Разкопки в Плиска през 1959-61 г. (IAI XXVI/ 1963, 5-46).

 

Михов, Н.: Библиографски източници за историята на Турция и България, I-IV, София 1914-1934·

 

Миятев, К.: Палеографични бележки върху няколко търновски надписа (GNM II/1920, 81-92).

- Няколко средновековни старини в Зап. България (GNM III/1921, 242-285).

- Палестински кръстове в България (GNM III/1921, 59-89)·

- Приности към средновековната археология на България. Нови открития в Хисарската крепост (GNM III/1921, 242-245).

- Съкровищницата на Рилския монастир (GNM IV/ 1922-25, 314-358).

- Декоративната система на българските стенописи (Сборник в чест на В. Златарски, София 1925, 135-149).

- Към иконографията на Богородица-умиление (IBAI III/1925, 163-193).

- Декоративната живопис на Софийския некропол, София 1925.

- Църквата при с. Водоча (MP II/1926, № 2, 49-57).

- Две новооткрити старохристиянски гробници в София (IBAI IV/1926-27, 298-299).

- Художествените занаяти у старите българи (BIB I/1928, 160-184).

- Разкопките в Преслав през 1930 г. (GNM V/1926 bis 31, 189-221).

- Кръглата църква в Преслав, София 1932.

- Бронзовой рельеф с изображением Богоматери из Пловдивскаго музея (SK V/1932, 39-44).

- Die Keramik von Preslav, Sofia 1936.

- Погановският монастир, София 1936.

- Крумовият дворец и други новооткрити постройки в Плиска (IBAI XIV/1940-42, 73-135).

- Една надгробна скулптура от двореца в Търново (IAI XIX/1955, 339-358).

- Една важна находка в Бачковския манастир (IAI XXI/1957, 316-321).

- Царевград Търнов (A VIII/1966, № 1, 1-6).

- Die mittelalterliche Baukunst in Bulgarien, Sofia 1974.

 

Миков, В.: Българските земи в края на неолитната епоха (GSU IFF XLIII/1946-47).

- Локализиране на някои изчезнали антични и средновековни селища и крепости в България (А Х/1968, № 4, 28-47).

 

Miljković-Pepek, Р.: Materijali za makedonskata srednovekovna umetnost I—III (ZAMS I/1955-56, 37-72; III/1959-60; KN III/1966, № 1).

- Poreklo jednog stilskog elementa freskama sv. Sofije u Ohridu (ZRVI 5/1958, 125-129).

- Kompleksot crkvi vo Vodoča (KN V/1974).

- Freskite i ikonite od X i XI vek vo Makedonija (KN VI/1975, 37-48).

 

Millet, G. / A. Frolow: La peinture du moyen âge en Yougoslavie (Serbie, Macédoine et Monténégro), I—III, Paris 1954, 1957, 1962.

 

Милчев, A.: Ранносредновековни български накити и кръстове-енколпиони от Северозападна България (A V/1963, № 3, 22-37).

- По въпроса за културата на славяните и прабългарите в нашите земи през ранното Средновековие (A VI/1964, № 2, 1-12).

 

Мирчев, К.: Историческа граматика на българския език, София 1963.

 

Мирчев, Μ.: Подова мозайка от гр. Сталин (IVAD VIII/1951, 117-119).

- Разкопки на тракийското селище край с Галата (IVAD IX/1953, 1-28).

 

Митанов, Π. / Л. Койнова-Арнаудова: Технология и техника на стенописите от Роженската трапезария (МРК XIII/1973, № 3, 58-66).

 

Младенова, Я.: Новооткритата мозайка от вилата при Ивайловград (Iz XV/1965, № 4, 20-25).

 

Μουτσόπουλος, Ν.Κ.: .Ερευνες ςτήν Καστοριά καί τὸν Ἅγιον Ἀχίλλειου (EEPS ΙΙ/1965-66, 93-224).

- Ἀνασκαφή τῆς βασιλικὴς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου /Ι—III/ (PAE V/1967, 55-69; EEPS IV/1969-70, 63-192; V/1971-72, 49-107).

 

386

 

 

- Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1972.

 

Muñoz, A.: L’art byzantin à l’exposition de Grottaferrata, Roma 1906.

 

Мутафчиев, П.: Някои бележки за Хисаря и околностите му (IBAD ΠΙ/1912-13, 74-80, Repr.: ders.: Избрани съчинения, I, София 1973, 147-153).

- Старини от Месемврия (IBAD IV/1914, 258-260).

- Владетелите на Просек (SbBAN 1/1913, Repr.: ders.: Избрани произведения, I, София 1973, 172 bis 285).

- Еленската църква при Пирдоп (IBAD V/1915, 20 bis 84, Repr.: ders.: Избрани съчинения, I, София 1973. 397-454).

- Кръстовидната църква в с. Клисекьой IBAD V/ 1915, 85-111, Repr.: ders.: Избрани произведения, I, София 1973, 455-485).

- Стари градища и друмове из долината на Стрема и Тополница (Материали за археологическата карта на България, II, София 1915, Repr.: ders.: Избрани произведения, I, София 1973, 362-372).

- Към църковноисторическата география на Пловдивско (Сборник в чест на пловдивския митрополит Максим, София 1931, 1-27, Repr.: ders.: Избрани произведения, II, София 1973, 204-232).

- Из нашите старопланински манастири (SbBAN XXVII/1931, Repr.: ders.: Избрани съчинения, II, София 1973, 257-424).

- История на българския народ, Ι-II, София 1943, 1944.

- Мутафчиев, П./Й. Господинов: Базиликата при Чобан-дере (IBAD VII/1919-20, 15-37).

 

Невоструев, К.: Слово св. Ипполита об Антихристе, Москва 1868.

 

Nikolajević-Stojković, I.: Prilog proučavanju vizantiske skulpture od 10 do 12 veka iz Makedonije i Srbije (ZRVI 4/1956, 156-185).

- Ranovizantiska architektonska dekorativna plastika u Makedoniji, Srbiji i Crnoj gori, Beograd 1957.

 

Николов, Д.: Новооткрити паметници в Старозагорския музея (IAl XX/1955, 575-576)·

- Нови данни за миналото на Стара Загора (А I/ 1959, № 1-2, 59-63).

 

Николова, Я.: Принос към средновековната българска пластика (A II/1960, № 4, 14-18).

 

Ников, П.: Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения, София 1930, Repr. София 1971.

 

Новичев, А. Д.: История Турции, I, Ленинград 1963.

 

Оперман, Μ.: За оброчните плочи на ловуващия Тракийски конник от римската епоха в България (A XII/1970, №2, 19-31).

 

Ὀρλάνδος, Ἀ.: Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Καστοριᾶς, Ἀθῆναι 1939.

- Ἡ Μητρόπολις τῶν Σερρῶν (ΑΒΜΕ (5/1939-40; 153-166).

- Μοναστηριακή ἀρχιτεκτονική, Ἀθῆναι 19582.

- Ὁ ἐν Εὐρυτανία βυζαντινός ναός τῆς Ἐπισκοπῆς (ΑΒΜΕ IX, 1961, 3—2°)·

 

Острогорский, Г.: Возвышение рода Ангелов (Юбилейный сборник русск. Археол. общества в Югославии, Београд 1936, 116-119).

 

Панайотова, Д.: Червената църква при Перущица, София 1956.

- Die bulgarische Monumentalmalerei im 14. Jh., Sofia 1966.

- Архитектурата на Втората българска държава (IBII, I/1976, 174-195).

 

Пандурски, В.: Старинна икона «Св. Климент Охридски» от 14. в. в Църковния музея - София (ZV 1966, № зз).

- Стенописите в Илиенския манастир край София (III XIII/1969, 5-28).

- Куриловският манастир, София 1975.

- Иконопис (IBII, I/1976, 255-265).

- Паметници на изкуството в Църковния музей - София, София 1977.

 

Паскалева, К.: Иконографски типове на св. Георги в стенописите на Кремиковската църква (IBID 25/1967, 193-212).

- Сцени от житието на св. Георги в Кремиковската църква (XV в.) (ПП Х/1967, 33-61).

- За началото на иконописта в българските земи (VII-XII в.) (Мироглед, метод и стил в изкуството, София 1975, 245-263).

 

Πελεκανίδης, Σ.: Ὁρολογία καί οὐσία τῆς βυζαντινῆς τέχνης (Μορφές 1947)·

- Καστοριά I, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι, Πίνακες, Θεσσαλονίκη 1953.

- Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεῖα τῆς Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960.

 

Petit, L.: Le Monastère de Notre-Dame de Pitié en Macedoine (IRAIK VI/1900, 1-153).

- Typicon de Grégoire Pacourianos pour le Monastère Petritzos en Bulgarie (VV XI/1904 Suppl.).

 

Petrov, K.: Dekorativna plastika vo Makedonija vo XI i XIIV. (GZFF 14/1962, 125-183).

 

Петров, П.: Дърворезбен кръст от Рилския манастир (МРК IX/1969, № 4).

 

Петров, П. Хр.: Българските летописни сведения за помохамедяването на Чепино (Родопски сборник I/1965, 11-40).

 

Петров, Т.: Възстановителни работи по църквата «Пантократор» в Несебър (A II/1960, №2, 51-56).

- Прототипна кръстокуполна църква в Несебър (Проучвания и консервация на паметниците на културата в България. Сборник от статии на НИПК, София 1974, 47-52).

 

Петров, T. / И. Венедиков / Б. Кузупов: Античната гробница край Поморие, Бургас 1960.

 

Плакидов, Б.: Римски мозайки в България (Iz XIII/1963, №7, 24-28).

 

Плетнева, С. А.: От кочевий к городам, Москва 1967.

 

387

 

 

Покровский, С.: Новооткрытая мозаика в базилике Св. Софии города Софии (SK V/1932, 243-249).

- Християнска базилика до устието на Камчия (IBAI XIV/1940-42, 252-255).

- Археологически проучвания на църковните старини в Несебър в миналото и предстоящи задачи (RP IV/1950, 245-255).

 

Попов, И.: Пропорции в българската архитектура, I Пропорции в култовите сгради от V до XIVв., София 1955.

 

Попова, В.: Старохристиянски мозаики в България (Iz XXIII/1973, № 7, 25-28).

 

Попруженко, Μ. Г.: Из истории религиозного движения в Болгарии в XV в. (Slavia VII/1928, 536 bis 548).

- Козма Презвитер, болгарский писатель X в., София 1936.

 

Прашков, Л.: Ценен паметник на нашето изкуство (Iz XI/1961, № 3, 26-29).

- Техника и материали на стенната живопис от XI в. в костницата при Бачковския манастир (Iz XV/1965, № 5, 24-32).

- Техника и материалы болгарской монументальной живописи XIII в. (I CongrBalk, II/1969, 849-853).

- За средновековната живопис в църквата «Св. Георги» в София (Iz XXI/1971, № 10, 12-13).

- Хрельовата кула, София 1973.

- Етапите на стенописите в църквата «Св. Георги» в София в светлината на проблема за традицията и новаторството (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 41-52).

- Стенописите на църквата «Рождество Христово» в Арбанаси, София 1978 (im Druck).

 

Прохоров, Г.: Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. (TODL 1968, 86-10).

 

Протасьева, Т.: Византийский орнамент (Древнерусское искусство. Рукописная книга, Москва 1974, 205-219).

 

Протич, А.: Югозападната школа в българската стенопис през XIII-XIV в. (Сборник в чест на В. Златарски, София 1925, 291-342).

- Денационализиране и възраждане на нашето изкуство от 1393 до 1879 г. (България 1000 години. 927-1927, София 1930, 383-540).

 

Рашенов, А.: Църквата в Абоба-Плиска (SBIAD XXIV/1924, 190-194).

- Заздравяване и реставрация на църквата «Св. София» в София (GNM V/1926-31, 307-316).

- Églises de Mesemvria, Sofia 1932.

- Златната църква на цар Симеон в Преслав (Сердика I/1937, № 4, 20-23).

- Църквата «Св. Георги» в София (Родина II/1939, № 2, 62-69).

 

Radojčić, S.: Prilozi za istoriju najstarijeg ohridskog slikarstva (ZRVI VIII/1963, 355-381).

- Geschichte der serbischen Kunst, Berlin 1969.

 

Rajkovic, Μ.: Iz likovne problematike nerezkog živopisa (ZR SAN XLIV/1955, 196-206).

 

Райнов, H.: Орнамент и буква в славянските ръкописи на Народната библиотека в Пловдив, София 1925.

 

Рогев, Б.: Астрономически основи на първобългарското летоброение, София 1974.

 

Романска, Ц.: Славянските народи, София 1969.

 

Розов, Н. Н.: Остромирово евангелие в публичной библиотеке (TGPB V (8)/1958, 9-32).

 

Захариев, В.: Орнаменталната украса на Радомировия псалтир в библиотеката на Зографския монастир (Родина II/1939, № 1, 154-158).

- Украса и миниатюри на среднобългарските ръкописи (IBII, I/1976, 262-277).

 

Sas-Zaloziecky, W.: Die byzantinische Baukunst in den Balkanländern und ihre Differenzierung unter abendländischen und islamischen Einwirkungen, München 1955.

 

Щепкина, Μ. В.: Болгарская миниатюра XIV века. Исследование Псалтыри Томича, под редакцией и со вступительной статьей проф. И. С. Дуйчева, Москва 1963.

- Тератологический орнамент (Древнерусское искусство. Рукописная книга, Москва 1974, 219-240).

 

Щепкина, Μ. В. / Т. Протасьева: Сокровища древней письменности и старой печати, Москва 1958.

 

Шандаров, И.: Няколко бележки за Кремиковския манастир при София (SbNU XV/1898, 304 bis 309).

 

Шанидзе, А.: Грузинский монастир в Болгарии и его типик, Тбилиси 1971.

 

Шивачев, А.: Християнството на Балканския полуостров. Поява и разпространение през първите пет века и в България до цар Борис, София 1929.

 

Шмиргела, Н.: За някои нови произведения в отдела «Средновековие и Възраждане» на НХГ (Iz XI/1961, № 9-10, 65-71).

- Скулптурата по нашите земи, София 1961.

 

Шульгина, Э.: Балканский орнамент (Древнерусское искусство. Рукописная книга, Москва 1974, 219-240).

 

Schulz, Н. J.: Die byzantinische Liturgie. Vom Werden ihrer Symbolgestalt, Freiburg i. Br. 1964.

 

Шуркова, Л.: Христовата църква в с. Арбанаси (ISTIGA XIII/1959, 331-350).

 

Северьянов, С.: Супрасльская рукопись (Памятники старославянскаго языка II, СПетерсбург 1904; Repr. Graz 1956).

 

Силяновска-Новикова, Т.: Нови данни за развитието на скулптурата в България през епохата на феодализма (XII-XIVв.) (ПП VI/1963, 67-98. Vgl. dazu die Besprechung von T. Герасимов, A VII/1965, № 1, 67-71).

 

Сиротенко, B. T.: Основные теории происхождения древних булгар и писменные источники IV до VII вв. (Ученные записки Пермского университета им. А. Μ. Горького, ХХ/1961, 3-41).

 

Шкорпил, К.: Средновековни черкви и гробища в София (SbNU Π/1890, 46-60).

 

388

 

 

- Абоба-Плиска (IRAIK X/1905).

- Първи годишен отчет на ВАД за 1906 г.

- Одесос и Варна (IVAD III/1910, 3-23).

- Археологически бележки из Странджа планина (IBAD 111/1913, 235-262).

- Опис на старините по течението на р. Русенски Лом, София 1914.

- Древнобългарски паметници (IVAD VII/1921 Suppl.).

- Паметници от столица Преслав (България 1000 години, София 1930, 183-275).

- Географски бележки за Черноморската област на Балканския полуостров. I Добруджа (Морски сговор XIII/1936, №6, 107-111).

 

Златарски, В.: Нови известия за най-древния период на българската история (SbNU XI/1894).

- История на Българската държава през средните векове, I, 1/1918, I, 2/1927, II/1934, III/1940, Repr. София 1970-72.

 

Златковская, Т. Д.: Мезия в I—II веках нашей эры, Москва 1951.

 

Снегаров, И.: История на Охридската архиепископия, I—II, София 1924, 1932.

- Неиздадени старобългарски жития (GDA III/ 1953-54, 162-168).

- Турското владичество - пречки за културното развитие на българския народ и другите балкански народи, София 1954.

- Епархийски списъци като исторически извори за християнизацията на балканските славяни (IIBI 6/1956, 647-665).

 

Σωτήριου, Г.: Ἡ πρόθεσις καί τό διακονικόν ἐν τῇ ἀρχαία ἐκκλησία (Θεολογία, Per. 2, 1/1941, 76 ff.).

 

Σωτήριου, Μ.; Ὁ ναός τῆς Σκριποῦς τῆς Βοιωτίαζ (ΑΕ 1931, 119ff.).

- Τό καθολικόν τῆς Μονῆς Πετράκη Ἀθηνῶν (DChAE Per. 4, 2/1960-61, 101-129).

 

Срезневский, И. И.: Сказания об Антихристе в славянских переводах, СПетерсбург 1873.

 

Станчев, С.: Три новоразкрити църкви в Преслав (RP III/1949, 79-93).

- Църквата до с. Виница (IAI XVIII/1952, 305-330).

- Разкопки по десния бряг на р. Тича в Преслав (IAI XX/1955, 419-426).

- Църквата в Ботево, Видинско (А II/19 59, № 3-4, 70-75).

- Триконхална църква в с. Крупник, Благоевградско (A II/1960, № 3, 43-49).

- За периодизацията на Плисковския дворцов център (Изследвания в памет на К. Шкорпил, София 1961, 101-109).

- Славяни и прабългари в старобългарската култура (A IV/1962, № 4, 1-6).

- Старобългарската култура през VIII-X в. (Трудове на ВПИ «Бр. Кирил и Методи», Велико Търново, I/1964, 19-53).

- Съкровището от Над сент Миклош (Iz XVII/1967, № 2, 29-33).

 

Stančev-Vaklinov, S.: L’Orient et l’Occident dans l’ancien art bulgare du VIIe au Xe (CR XV/1968, 241 bis 285).

 

Στίκας, E.: Ἀναστηλωτικαί ἐργασίαι ἐν Σέρραις (РАЕ 1952, 205-10)

 

Стоянов, Μ.: Украса на славянските ръкописи в България, София 1973.

 

Стойков, Г.: Боянската църква, София 1954.

- Култови и обществени сгради из Трънско, Брезнишко и Кюстендилско (Комплексна научна експедиция в Западна България ... през 1957-58 г., София 1961, 86-97).

 

Stričević, D.: Djakonikon i protests u ranohrišćanskim crkvama (Starinar NS IX-X/1958-59, 59-65).

 

Strzygowski, J.: Die Cathédrale von Herakleia (Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in Wien, 1/1898, Beiblatt, 20-26).

- Ein Christusrelief und altchristliche Kapitelle in Moesien (BNJ I/1920, 17-34).

 

Свирин, A. H.: Древнерусская миниатюра, Москва 1950.

 

Сырку, П.: Старинная Чепинская крепость у с. Доркова и два византийских рельефа из Чепины (VV V/1898, 603-17, 841-842).

- К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. (JMNP 1898, № 245, 303-348, № 247, 21-57).

 

Тъпкова-Заимова, В.: Нашествия и етнически промени на Балканския полуостров през 4-6 в., София 1966.

 

Тодоров, Я.: Паганизмът в Долна Мизия. Езически божества и култове, София 1928.

 

Тодоров, Н.: Положението на българския народ под турско робство. Документи и материали, София 1953.

 

Тончева, Г.: Материали за археологическата карта на България (IVAD VIII/1951, 107-108).

- Аладжа манастир, София 1955.

 

Тотев, Т.: За обработката на кост в Средновековна България (A V/1963, № 3, 83-93).

- Сребърна чаша с надпис от Преслав (IAI XXVII/5-15).

- За един паралел на чашата на Сивин жупан от Преслав (A VIII/1966, № 1, 31-38).

- Един недовършен бронзов модел-матрица от Преслав (МРК IX/1969, № 1, 1-3).

- Базилика при Сакалова могила в Преслав (Preslav 2. Recueil, Sofia 1976, 38-57).

 

Третяков, Π. Η.: Восточно-славянские племена, Москва 1953.

 

Чанева, Н.: Старинната църква «Св. Димитър» в с. Паталеница, Пазарджишко (ISTIGA XVIII/175-194).

- Ранновизантийската базилика от IV-VI в. в България, Diss. София 1969, Masch.-Schr. - Teilveröffentlichungen: Старохристиянската и ранновизантийската базилика от IV-VI в. в България (А Х/1968, N22, 13-26); Основни композиционни елементи на базиликата от IV-VI в. в България (ISTIGA XXII/1969, 275-295);

 

389

 

 

Връзките между раннохристиянските базилики от IV-VI в. в България с тези в съседните балкански страни (ISTIGA XXIV/1972, 195-218).

- Базиликалният тип църкви в България през IX до XIV в. (ISTIGA XXI/1968, 203-261).

- По въпроса за кръщелните в България (ISTIGA XXIV/1972, 223-236).

- По въпроса за средновековните триконхални църкви от манастирски тип на Балканите (МРК XI/1971, № 1, 10-15).

- Триконхалните църкви от IX-XIV в. по българските земи (A XII/1970, №4, 8-21).

 

Чангова, Й.: Разкопки на Ловешката крепост (A VIII/1966, № 2, 32-41).

 

Чангова, Й. / А. Шопова: Археологически проучвания във Велинградски район (Родопски сборник II/1969, 198-205).

 

Чилингиров, А.: Дърворезбата на Митрополитската черква в Самоков, София 1964.

- Българската миниатюрна дърворезба (Iz XVI/1966, № 10, 36-41).

- Alte bulgarische Holzplastik (BK 1966, № 6, 309-312).

- Bulgarische Holzplastik des Mittelalters (Sitzungsberichte der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft zu Berlin, N. F. Heft 18, Oktober 1969 bis Mai 1970, 5-11).

- Църквата «Св. Никола» в село Марица, София 1976.

 

Успенский, Ф. И.: О древностях города Тырново (IRAIK VII/1901, 1-24).

- История Византийской империи III, Москва/Ленинград 1948.

 

Ваклинова, Μ.: Паметник на средновековната дребна пластика (A XII/1970, № 2, 44-51).

- Византийска златна икона-реликвар (A XIV/1972, № 3, 13-19).

 

Вълов, В.: Новите разкопки на църквата «Св. Четиридесет мъченици» във Велико Търново (А XV/1974, № 2, 37-54).

 

Въжарова, Ж.: Славянски и славянобългарски селища в българските земи от края на VI-ΧΙ в., София 1965.

 

Василев, Д.: Строителната традиция в прабългарските дворци от Плиска, София 1937.

 

Василева, Д.: Основите на монументалните паметници от Първата българска държава (Архитектурата на Първата и Втората българска държава. Материали, София 1975, 283-309).

 

Василиев, А.: Новооткрити надписи и ктиторски образи при с. Иваново (IBAI XV/1946, 197-203).

- Църкви от по-ново време в Несебър и Созопол (INMB I/1950, 53-65).

- Църкви и манастири из Западна България (RP IV/1950, 49-113).

- Ивановските стенописи, София 1953.

- Ктиторски портрети, София 1960.

- За българската живопис през XVIII в. (Паисий Хилендарски и неговата епоха. 1762-1962, София 1962, 465-555).

- Проучвания на изобразителните изкуства из някои селища по долината на Струма (ПП VII/1964, 151-191).

- Бачковската костница, София 1965.

- Български възрожденски майстори, София 1965.

- Изкуството в българските земи по време на византийското владичество (ΙΒΠ, I/1976, 154-168).

 

Василиев, А. / Й. Василиева: Образи на Климент Охридски, София 1967.

 

Василиева, И.: Да разкрием и изучим художественото наследство на Пимен Зографски (МРК IIΙ/1963, № 1, 19-21).

 

Велков, И.: Антични паметници из България (GNM IV/1922-25, 117).

- Християнска гробница в София (IBAI XII/1938, 414-415).

 

Велков, В.: Градът в Тракия и Дакия през късната Античност, София 1959.

- Агиографски данни за историята на Тракия от IVв. (IIIS 14-15/1964, 382ff.).

 

Венедиков, И.: Alte Schätze aus Bulgarien, Sofia 1965.

- L’art thrace et l’art achéménide (I CongrBalk, II/1969, 381-395).

- Предахеменидски Иран и Тракия (ΙΑΙ XXXI/1969, 5-42).

 

Венедиков, И. / Т. Петров: Църквата «Св. Георги» в София (Сердика, I, София 1964, 77-107).

 

Владикин, Л.: Царевград Търнов, София 1928.

 

Ξνγγόπουλοζ, Ἀ.: Παρατηρὴσω εἴς τάς τοιχογραφίας τοῦ Ἀγ. Νικολάου Μελενίκου (ЕЕ 10/1950, 115-28). — Σχεδίασμα ἱστορίας τῆς ζωγραφικῆς μετά τήν ἅλωσιν, Ἀθῆναι 1957.

 

Цанкова-Петкова, Γ.: Восстановление болгарского патриаршества в 1235 году и международное положение болгарского госсударства (VV 28/1968, 136-150).

 

Царевград Търнов. Дворецът на българските царе, I—II, София 1975-76.

 

Zeiller, J.: Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire romain, Paris 1918.

- Les premiere siècles chrétiens en Thrace, en Macédoine, en Grece et en Constantinople (Byz IIΙ/1926, 215-231).

- L’expansion du christianisme dans la péninsule des Balkans du Ier au Ver s. (RIEB I/1936, 414-419).

 

Zloković, Μ.: Stare crkve u oblastima Prespe i Ohrida (Starinar IIΙ/1924-25, 131-137).

 

Цонев, Б.: Добрейшовото евангелие, София 1906.

- Един български книжовник от края на XVIII в. Поп Пунчо от Мокреш (Училищен преглед ΧII/1923, 1-10).

 

Цончев, Д.: Хисарските бани (GPNBM 1935-36, 53-210).

- Една новооткрита базилика в Хисаря (GPNBM 1937-38, 185-194).

- Старохристиянска засводена гробница (Прометей II/1939, № 5).

- Строежи на Григорий Бакуриани в Асеновград и околността (ΙΑΙ ΧΧIIΙ/1960, 99-108).

 

390

 

 

Цончев, Д. / К. Маджаров: Две новооткрити базилики в Хисар (A VII/1965 № 1, 16-21).

 

Цончев, Д. / А. Саркисян: Некрополът на стария град при Хисарските топли минерални извори (А II/1960, № 4, 36-43).

 

Цончев, Д. / С. Стоилов: Асенова крепост, София 1960.

 

Цончева, Μ.: По въпроса за появата на монументална живопис в България (VIII-XI в.) (ПП XI/1968, 5-46).

- Художественото наследство на тракийските земи, София 1971.

- За Търновската живописна школа (TKS 1974, 323-355).

- Търновската живописна школа (Традиция и нови черти в българското изкуство, София 1976, 97-118).

 

Цветкова, Б.: Принос към изучаването на турския феодализъм в българските земи през XV до XVI в., I—II (IIBI 5/1954, 71-153, 6/1956, 115-192).

- Турският феодализъм и положението на българския народ до началото на XIX в. (IP XI/1955, № 1, 68-77).

- К вопросу о религиозно-национальной дискриминации в Болгарии во время турецкого владычества (SV 1957, № 2, 78-88).

- Залезът на спахийството, София 1964.

- Османската империя през XII в. (Чипровци. 1688-1968, София 1971, 31-42).

 

 

Abkürzungen

 

А — Археология

AA — Archäologischer Anzeiger

AB — Analecta Bollandiana

ABME — Άρχεῖον τῶν βυζαντινῶν μνημεὶων τῆς Ἑλλάδος

ΑΕ — Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς

ΑΙΜ — Археологически известия на Народния музей, София

AJ — Archaelogia Jugoslavica

АМВ — Antike und Mittelalter in Bulgarien, hrsg. von V. Beševliev und J. Irmscher, Berlin 1960

AMP-1969 — Archäologisches Museum Preslav, Sofia 1969

AMPl - 1964 — Археологически музей Пловдив, София 1964

AMSS - 1965 — Musée national Stara Zagora, Sofia 1965

AMV-1965 — Archäologisches Museum Varna, Sofia 1965

AMVr-1968 — Archäologisches Museum Vraza, Sofia 1968

AOC — Archives de l’Orient chrétien

Ar — Архитектура

 

BByzl — The Bulletin of the Byzantin Institute

BCH — Bulletin de Correspondance Hellénique

BIB — Българска историческа библиотека

BNJ — Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher

BP — Български преглед

BRK — Българска ръкописна книга X/XVIII в. Изложба София 1976

BurlMag — Burlington Magazine

Byz — Byzantion

ByzBulg — Byzantinobulgarica

ByzSl — Byzantinoslavica

ByzZ — Byzantinische Zeitschrift

 

CA — Cahiers archéologiques

CongrBalk — Congres International des études balkaniques et sud-est européene

CR — Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina

CRAI — Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres

 

DChAE — Δελτίον τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας

DOP — Dumbarton Oaks Papers

 

EB — Études balkaniques

EE — Ἐπιστημονική Ἐπετηρὶς

EEPS — Ἐπιστημονική Ἐπετηρὶς τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης

EH — Études historiques

ЕО — Echos d’Orient

ETHNOGENESIS — Етногенезис и културно наследство на българския народ. Сборник, София 1971

 

FF — Forschungen und Fortschritte

FS — Frühmittelalterliche Studien

 

GDA — Годишник на Духовната академия

GIBI — Гръцки извори за българската история

GMPO — Годишник на музеите в Пловдивски окръг

GNM — Годишник на Народния археологически музей София

GPNBM — Годишник на Пловдивската народна библиотека и музей

GPNM — Годишник на Пловдивския народен музей

GSND — Гласник Скопског научног друштва

GSU BF — Годишник на Софийския уни верситет, Богословски факултет

GSU FF — Годишник на Софийския университет, филологически факултет

GSU FZF — Годишник на Софийския университет, факултет за западни филологии

GSU IFF — Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет

GZFF — Годишен зборник на Университетот Скопје, Филозофски факултет

 

IАI — Известия на Археологическия институт при БАН, София

IB — История на България, I, София 19612

IBAD — Известия на Българското археологическо дружество

 

392

 

 

IBAI — Известия на Българския археологически институт

IΒIΌ — Известия на Българското историческо дружество

IBII — История на българското изобразително изкуство

IIВI — Известия на Института за българска история при БАН, София

IIBL — Известия на Института за българска литература при БАН, София

IID — Известия на Историческото дружество

III — Известия на Института за изкуствознание при БАН, София

IIII — Известия на Института за изобразители изкуства при БАН, София

IIIS — Известия на Института за история при БАН, София

INMB — Известия на Народния музей Бургас

INMV — Известия на Народния музей Варна

INMVT — Известия на Народния музей Велико Търново

— Исторически преглед

IRAIK — Известия русск. археологическаго института в Константинопле

ISTIGA — Известия на Секцията по теория и история на градоустройството и архитектурата при БАН, София

IVAD — Известия на Варненското археологическо дружество

Iz — Изкуство

 

JMNP — Журнал Министерства народного просвещения

JÖBG — Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft

 

KIBA — Кратка история на българската архитектура, София 1965

KN — Културно наследство во HP Македонија

KP — Каменна пластика. Българско художествено наследство, София 1973

 

LIBI — Латински извори за българската история

LThK — Lexikon für Theologie und Kirche

 

MBC — Medieval Bulgarian Culture, Sofia 1964

MP — Македонски преглед

MPK — Музеи и паметници на културата

NAG - 1976 — National Art Gallery. Old Bulgarian Art, Sofia (1976)

NKG - 1967 — Nationale Kunstgalerie, Sofia 1967

 

OChrP — Orientalia Christiana periodica

 

PAE — Πρακτικὰ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας

 

RA — Revue archéologique

RBK — Reallexikon zur byzantinischen Kunst

RE — Paulys Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft

RH — Revue historique

RIEB — Revue internationale des études balkaniques

RP — Разкопки и проучвания на Народния археологически музей в София

RQ — Römische Quartalschrift

 

SB — Studia balcanica

SbBAN — Сборник на Българската академия на науките

SBIAD — Списание на Българското инженерно-архитектно дружество

SbNU — Сборник за народни умотворения

SK — Seminarium Kondakovianum

SpBAN — Списание на Българската академия на науките

SpBIAD — Списание на Българското инженерно-архитектно дружество

SV — Советское востоковедение

 

TGPB — Труды Гос. Публичной библиотеки имени Μ. Е. Салтыкова-Щедрина

ThLZ — Theologische Literaturzeitung

THRACIA — Primus congressus studiorum thracicorum, Sofia 1972

TKS — Търновска книжовна школа 1371-1971. Международен симпозиум Велико Търново 1971 г., София 1974

TODL — Труды отделения древнерусской литературы

 

VNM — Водач за Народния музей в София 1923

VODI — Вестник Общества древнеруского искусства

VTIE — Вопросы теории и истории эстетики

VV — Византийский временник

 

ZAMS — Зборник на археолошкиот музеј Скопје

ZG — Zeitschrift für Geschichtswissenschaft

ZNMB — Зборник радова народног музеја Београд

ZR SAN — Зборник радова CpncKoj академии наука

ZRVI — Зборник радова византолошког института

ZV — Църковен вестник

 

 

Ausstellungskataloge

 

1. Trésors des Musées bulgares. Galerie Charpentier Paris 1965

2. Kunstschätze in bulgarischen Museen und Klöstern. Ausstellung Villa Hügel, Essen 1964

3. Древнеболгарское искусство. Каталог выставки, Москва 1968

4. Sztuka starobulgarska, Warszawa 1969

5. Staré bulharské uměni. Národni galerie v Praze, Praha 1969-1970

6. Régi Bolgár művészet, Budapest 1970

7. Ikonen. Haus der Kunst, München 1969-70

8. 1000 години българска икона, София 1976

9. Les icônes bulgares IXe-XIXe s. Musée du Petit Palais, Paris 1976

10. Болгарская живопись IX-XIX веков. Каталог выставки, Москва 1976

11. 1000 Jahre bulgarische Ikonen. Ausstellung der Neuen Berliner Galerie im Alten Museum, November 1976 bis Januar 1977 (Berlin 1977)

12. Ikonen aus Bulgarien vom 9.-19. Jh. österreichisches Museum für angewandte Kunst - Wien 17.2.-30.5.1977. Katalog (Wien 1977)

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]