Асен Чилингиров - Коментари по скайп

Февруари 2018 г. 

24.02.2018:

 

Здравейте, г-н Карлуковски!

Осъществената от Вас система на портала промакедония дава възможност един проблем да бъде разгледан систематично във всички аспекти - от неговото възникване и развитие в течение на времето и външните условия, създадени и най-често манипулирани в името на идеи, без изключение в ущръб на истината, поддържана само от историческата памет на нашия народ, която стига обаче до много хилядолетия назад. Такъв е случаят и с изкуствено създадения проблем за "готите", който в течение на много десетилетия беше използван в поддръжка на идеи,  нямащи нищо общо с хуманизма и с благото на човечеството - по същия начин, както е бил използван, но и сега се използва неговият антипод, "славянската" идея.

 

В този смисъл имаме възможност на Вашия портал да покажем - макар и отчасти - развитието на "готския" проблем в историографията, отнасяща се на първо и на последно място именно за нашия, БЪЛГАРСКИЯ, народ. И тъкмо публикацията на цяла поредица псевдонаучни и научни изследвания, излезли поне донякъде с моето участие, има за цел да да даде възможност на широката общественост да проникни до смисъла на манипулацията при интерпретацията на разказа за ДЕЙСТВИТЕЛНИ събития за превръщането им в недействителни. И този процес не започва преди само няколко десетилетия, на които моето поколение беше съвременник с астрономическа точност, а повече от едно и половина хилядолетие по-рано, когато за пръв - и както виждаме съвсем не за последен път - названието готи бива изопачено в римската история. В новото хилядолетие ние виждаме само продължението на същата история и то именно на същото място и със същата интензивност, подкрепена вече от съвременните медии и със средствата на съвременната техника: от вече остарялото и преминало своя зенит визуално въздействие на звуковия и триизмерен филм, до засега все още новата супертехника на виртуалното многопланово и многоизмерно въздействие, на чието зараждане сме също съвременници.

 

На Вашия портал имаме възможност да покажем различните етапи и фази от историята - но също и предисторията - в развитието на понятието "готи" и неговото материализиране като идея, имаща силата на национална идеология, подобно на нейния антипод, "славянската" идея, която също се превръща в национална идеология, насочена също в ущръб на хуманизма и на нашия народ.

 

Поредицата от публикации на тази тема ние няма да започнем със сборниците "Готи и гети" а с ЕДИНСТВЕНАТА публикация - макар и само със средствата на интернета - която успява да се противопостави на широката масова пропаганда на идеята за "готите-германци" като решаващ фактор в развитието на нашата култура и цивилизация в първите години на новото хилядолетие. Това е една моя статия, която отказаха да публикуват всички вестници и списания, на които я бях предложил, включително единствения по това време вестник, защитаващ "опозиционни" на номенклатурната публицистика теми и идеи, в. "Про и анти". И тя излезе в един интернетен форум, но получи подкрепа сред някои от участниците на многобройните тогава форуми, които с много малко изключения бяха ръководени от могъщата власт. И по този начин е запазена и до сега в интернетното пространство - също както са запазени и до сега споровете по този въпрос в някои такива форуми.

 

[[ Т-ЛЦ-За една конференция.док ]]

 

Към Мюленхов може да се даде допълнителна връзка ...

 

[Back to Index]