Српска уметност у средњем веку. Књига друга, XIV-XVI век

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

основана 1892 године

 

КОЛО ХС КЊИГА 597

 

ИНИЦИЈАЛ СКЗ НАЦРТАО ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

 

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

СРПСКА УМЕТНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

 

КЊИГА ДРУГА, XIV-XVI век

 

ИЗБОР ИЛУСТРАЦИЈА СРЂАН В. Ђурић

 

БЕОГРАД 1997

 

Фонд ВОЈИСЛАВ J. ЂУРИЋ помогао je штампање ове књиге

 


 

САДРЖАЈ

 

ГОРДАНА БАБИЋ-ЂОРЂЕВИЋ:

Класицизам доба Палеолога у српској уметности 5

Разграњавање уметничке делатности и појаве стилске разнородности 48

 

ГОРДАНА БАБИЋ-ЂОРЂЕВИЋ (стр. 92-117, 128-167), ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ (стр. 117-128):

Полет уметности 92

 

ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ:

Уметност у Босни: између јадранских градова и Србије 190

Последња уметничка жаришта 241

 

Напомена

 

 

259

 

ВОЈИСЛАВ Ј. ЂУРИЋ

ГОРДАНА БАБИЋ-ЂОРЂЕВИЋ

 

СРПСКА УМЕТНОСТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

КЊИГА ДРУГА

 

Издавач

СРПСКА КЊИЖЕВНА ЗАДРУГА

Београд, Српских владара 19

 

Председник Бранко В. Радичевић

Главни уредник Милорад Бурић

Технички уредиик Слободан Николић

Коректор Милутин Миловић

 

Компјутерски слог „IMPRESS” - Београд

Тираж: 1.500

Штампа и повез „БУДУБНОСТ”

Нови Сад, Шумадијска 12

 


 

ЦИП - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

7.033 (=861) ”04/14”

 

ЂУРИЋ, Војислав Ј.

 

Српска уметност у средњем веку. Књ. 2, XIV-XVI век / Војислав Ј. Бурић, Гордана Бабић-Ђорђевић ; избор илустрација Срђан В. Ђурић. - Београд : Српска књижевна задруга. 1997 (Нови Сад : Будућност). - 257 стр., [80] стр. с таблама : илустр. ; 20 sm. - Српска књижевна задруга ; коло 90, књ. 597)

 

Тираж 1500.

ISBN 86-379-0663-Х

 

1. Бабић-Борђевић, Гордана

a) Уметност - Срби - Средњи век

ИД = 62127372

 

[Back to Index]