Културно-просветната политика на България във Вардарска Македония, 1941 - 1944 г., Спас Ташев

5. Радио Скопие.

 Германските войски атакуват кралска Югославия на 6 април 1941 г., а едва на 19 април българските войскови части и администрация преминават старата граница и навлизат във Вардарска Македония. Преди тази дата липсва каквото и да било българско държавно присъствие. На 13 април в Скопие се основава изцяло от дейци на македонското освободително движение Български Централен Акционен Комитет на Македония. [43]

Въпреки че е трудно да се докаже, че официалната българска позиция е диктувала действията на БЦАКМ, скопските историци твърдят, че "во периодот от до(в)агянето на германските войски до воспоставуваньето на бугарската окупация во Македония, Централниот бугарски акционен комитет упатува прогласи до македонскиот народ со цел да я прикаже бугарската окупация како спонтано баранье (диал. - търсене, искане) на македонскиот народ за присоединуванье кон Бугария. Пред германските власти овой комитет треб(в)аше да го истакне "историското право" на Бугария над Македония." [44]

В случая е важно да се подчертае, че преди 13 април македонистката историография не допуска наличието на официална изява на българско самосъзнание. Твърде показателно е, че още на 11 април 1941 г. група скопяни спонтанно овладяват сградата на Радио Скопие и извършват ремонт на умишлено повредената от сърбите апаратура. От тогава датират неговите емисии на български книжовен език. [45] Първите му говорители са родени и живеят в Македония. За директор на радиото е назначен Е. Везенков, който през юни 1942 г. е заместен от изтъкнатия български патриот и деец на ВМРО Димитър Гюзелев. Разработената от него програмна схема включва предавания за селското стопанство, детски радиочас, емисията "Труд и радост", исторически предавания и други образователни програми.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


43. Д. Минчев, Българските акционни комитети в Македония, с. 20; История на македонскиот народ, с. 310.

44. История на македонскиот народ, с. 310.

45. д-р Р. Терзиоски, Денационализаторската... , с. 208; В. "Македония", бр. I, Скопие 1941 г. погрешно информира, че ремонтът е осъществен по инициатива на БЦАКМ. Когато радио Скопие започва своите емисии на литературен български, БЦАКМ още не е създаден.